تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تايباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خواجه احمدى استادى فائزه انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
عسكرى فر فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 50
سليمانى رودى صهبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 61
زنگنه مريم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
مردانشاهى مهسا تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 34
پورغفورى عبدالقدوس انسانی حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ابراهيمى مهرنوش انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
نورائى استادى صفيه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحمانى ماكو سميرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 33
نورمحمدى حسينى ئى فاضله انسانی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 17
شكورى فرزنه ئى عاصم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلبائى عاطفه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 56
غفارى مشهدريزه ئى ندا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
مختارى سنگانى ساناز انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 24
ملاحسينى كاريزى الهه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 21
عربى راضيه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حكيمى مشهدريزه ئى فرزانه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
شيرمحمدى سهيل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 70
تيمورى حفيظ آبادى آسيه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خيرالهى ريزه ئى عبدالرحمان ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 30
عموئى حمزه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 59
عزيزى فندخت هانيه هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
دولتى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 37
محمدى استادى انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
راستگوئى فرزنه ئى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
غفارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
استنى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبداللهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
رحمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى مشهدريزه ئى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدمحمدى ابفه ئى انسانی تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ذوالفقارى سمنگانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 27
مالك خيابانى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 50
بى غرض استادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
قربانى دهبرزوئى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
زنگنه تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 32
چوپانى ايله ئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
يوسفعلى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيرمحمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 20
حميدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
غفارى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
مصدق طيبات ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 32
يحيايى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 65
صادقى مشهد ريزه ئى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
حسن نژاد تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 17
عظيمى يوسف آبادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
قادرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 30
قربانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 35
قربانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيخ جامى ريزه ئى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 39
خدادادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
عزيزى ريزه ئى تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 15
زارع دوست شيزنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 10
مختارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 36
ايوبى سنگانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
احسانپور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 25