سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سبزوار

حسن پور پوريا

حسن پور پوريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تاج آبادى زهره

تاج آبادى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحيدى نسب حميد

وحيدى نسب حميد

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
شايگان زاده مهران

شايگان زاده مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدآبادى ايمان

احمدآبادى ايمان

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى سينا

صادقى سينا

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى نژاد سيدفرهاد

حسينى نژاد سيدفرهاد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پوركاوه سجاد

پوركاوه سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سالمى زهرا

سالمى زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شيرخانى زهره

شيرخانى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خلقى هما

خلقى هما

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سلمان معصومه

سلمان معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خيرآبادى شكوه

خيرآبادى شكوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستگار پويانى مريم

رستگار پويانى مريم

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نصيرنيا سينا

نصيرنيا سينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
انديشمند امير

انديشمند امير

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

زبان
طيبى نيا سينا

طيبى نيا سينا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كمايستانى فاطمه

كمايستانى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مسعوديان بهنام

مسعوديان بهنام

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
معينى صبا

معينى صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كيوانلوشهرستانكى رضا

كيوانلوشهرستانكى رضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مومنى مقدم اميرمحمد

مومنى مقدم اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صداقت فر مهديه

صداقت فر مهديه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عبدى فائزه

عبدى فائزه

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملوندى على

ملوندى على

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سبزوارى سينا

سبزوارى سينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يزدانى مهدى

يزدانى مهدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اكبرى زاده محمد

اكبرى زاده محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ملايجردى على

ملايجردى على

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شمس آبادى فائزه

شمس آبادى فائزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دارينى اميد

دارينى اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
تقى زاده نداف ريحانه

تقى زاده نداف ريحانه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خسروشيرى نفيسه

خسروشيرى نفيسه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آريانفر فرزانه

آريانفر فرزانه

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عاطفى تالى على

عاطفى تالى على

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فرهنگ محدثه

فرهنگ محدثه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صبورى نژاد حسين

صبورى نژاد حسين

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
داورنيا داريوش

داورنيا داريوش

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذاكرى مينا

ذاكرى مينا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ده نبى محمدجواد

ده نبى محمدجواد

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
روحى حداد فريبا

روحى حداد فريبا

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
كيوانلو شهرستانكى مهشيد

كيوانلو شهرستانكى مهشيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدآبادى محمد

محمدآبادى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
الهى زاده الهه

الهى زاده الهه

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
غلامى مزينان اسماعيل

غلامى مزينان اسماعيل

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پرماه اميرحسين

پرماه اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دلبرى ساجده

دلبرى ساجده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتاحى ثانى سبزوار نادره

فتاحى ثانى سبزوار نادره

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابويسانى محمد

ابويسانى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهزادى على

بهزادى على

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جهانى ثانى امين

جهانى ثانى امين

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارعى ثانى ايمان

زارعى ثانى ايمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جبله مجتبى

جبله مجتبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كفايى مصطفى

كفايى مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلائى پور ريحانه

جلائى پور ريحانه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
اسدى فاطمه

اسدى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهتدى عليرضا

مهتدى عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
طاهرى مهدى

طاهرى مهدى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلعه نوعى محسن

قلعه نوعى محسن

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيرخانى محمدحسين

شيرخانى محمدحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
طبسى آرزو

طبسى آرزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذوالفقارى مرتضى

ذوالفقارى مرتضى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صديق فر فاطمه

صديق فر فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشيد محمد

رشيد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رامشينى محدثه

رامشينى محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيك فر محمد

نيك فر محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
داوطلب صادق

داوطلب صادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ارحامى آرزو

ارحامى آرزو

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عندليب مهديه

عندليب مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دولت آبادى مينو

دولت آبادى مينو

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نقيبى نسب فاطمه سادات

نقيبى نسب فاطمه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسماعيلى خوشمردان آزاده

اسماعيلى خوشمردان آزاده

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهاران اميرمسعود

بهاران اميرمسعود

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيل آبادى فائزه

اسماعيل آبادى فائزه

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صالحى ترابى كوثر

صالحى ترابى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حافظيان نسيم

حافظيان نسيم

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چشمى مهديه

چشمى مهديه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جلينى فاطمه

جلينى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدى سپهر

احمدى سپهر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شعبانى محمد

شعبانى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مشكانى جواد

مشكانى جواد

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ملوندى مطهره

ملوندى مطهره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيدى محمدرضا

بيدى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شفيعى زاده رضا

شفيعى زاده رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
داودى عليرضا

داودى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابويسانى هادى

ابويسانى هادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محجوب زاده مينا

محجوب زاده مينا

صنايع دستي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
موهبتى مهدى

موهبتى مهدى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پارسى نژاد اميررضا

پارسى نژاد اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقدسى پويا

مقدسى پويا

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
كريمى مقدم عاطفه

كريمى مقدم عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى برآبادى سيدمهدى

حسينى برآبادى سيدمهدى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب حورا

عرب حورا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اكبرى زاده محمدجواد

اكبرى زاده محمدجواد

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
راستى ثانى سيدمحمد

راستى ثانى سيدمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
خيرآبادى سيدعلى

خيرآبادى سيدعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برغمدى سيدمهدى

برغمدى سيدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتمى مقدم ابوالفضل

حاتمى مقدم ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شريعتى دوست فاطمه

شريعتى دوست فاطمه

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ربانى فاطمه

ربانى فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اديبى اميررضا

اديبى اميررضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مشكانى على

مشكانى على

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رودسرابى يونس

رودسرابى يونس

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقيسه صبا

مقيسه صبا

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عرب عامرى محمدامين

عرب عامرى محمدامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بهنامى فر بهزاد

بهنامى فر بهزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سديدى آرزو

سديدى آرزو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع سبزوار محمد

زارع سبزوار محمد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حبيبى ارديزى ياسين

حبيبى ارديزى ياسين

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوچنارى فائزه

ابوچنارى فائزه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
غلامى مزينان يونس

غلامى مزينان يونس

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دامرودى امير بهادر

دامرودى امير بهادر

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهراميان مهديه

شهراميان مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمد على زاده فائزه

محمد على زاده فائزه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اشراقى سپيده سادات

اشراقى سپيده سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى فائزه

احمدى فائزه

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بقايرى حسين

بقايرى حسين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

زبان
سهرابى مطهره

سهرابى مطهره

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اديب فاطمه

اديب فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حميدى پور محدثه

حميدى پور محدثه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حجى زاده غزاله

حجى زاده غزاله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دلقندى پريسا سادات

دلقندى پريسا سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دارينى زينب

دارينى زينب

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نقيبى نسب زهرا سادات

نقيبى نسب زهرا سادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ناعمى پريسا

ناعمى پريسا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استاجى فائزه

استاجى فائزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كهنه سيدابراهيم

كهنه سيدابراهيم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پيمان كار پويا

پيمان كار پويا

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آريانفر رامين

آريانفر رامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قريشى نژاد سيده ويدا

قريشى نژاد سيده ويدا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهنوى على

دهنوى على

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رمارم سپيده

رمارم سپيده

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ابارشى محمد

ابارشى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجيدى فرد فائزه

مجيدى فرد فائزه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
بيات محمد

بيات محمد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
كارگرى حسين

كارگرى حسين

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حكيمى نژاد مصطفى

حكيمى نژاد مصطفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گندمى محمدجواد

گندمى محمدجواد

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
برهانى سبزوار ساجده سادات

برهانى سبزوار ساجده سادات

رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فيضى كارگر محدثه

فيضى كارگر محدثه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاتح حسن

فاتح حسن

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آفريده اله مهديه

آفريده اله مهديه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايلخانى امير

ايلخانى امير

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خلوتى اميرمحمد

خلوتى اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سعادتمند محمد

سعادتمند محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على اصغرى ثانى محمود

على اصغرى ثانى محمود

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
ذيحق كارگر مقدم حسين

ذيحق كارگر مقدم حسين

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروى حميد

خسروى حميد

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كرابى مريم

كرابى مريم

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وحدانى فر ميلاد

وحدانى فر ميلاد

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يزدانى مائده

يزدانى مائده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حيدرى حسين

حيدرى حسين

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ريوندى كوثر

ريوندى كوثر

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيخسروى فائزه

كيخسروى فائزه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفوى سيده مهشيد

مصطفوى سيده مهشيد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پدرام نيا پوريا

پدرام نيا پوريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دارينى آزاده

دارينى آزاده

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى زاده نسيم

اكبرى زاده نسيم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كاظمى راد مائده

كاظمى راد مائده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
الهام نيا عاطفه

الهام نيا عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رزاقى سجاد

رزاقى سجاد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ده آبادى

ده آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خجسته سميه

خجسته سميه

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رامشينى الهام

رامشينى الهام

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امينى كيان رقيه

امينى كيان رقيه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
گلرخ

گلرخ

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طزرى فاطمه

طزرى فاطمه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-مرمت بناهاي تاريخي

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
صانعى ميلاد

صانعى ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نايبى محمدمهدى

نايبى محمدمهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى سيدمهران

حسينى سيدمهران

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امينى سيدعليرضا

امينى سيدعليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سورى نرگس

سورى نرگس

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رشيد هومن

رشيد هومن

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غلامى ندا

غلامى ندا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عابدى راحله

عابدى راحله

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رخصتى ديبا

رخصتى ديبا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
ابراهيمى زاده طاهره

ابراهيمى زاده طاهره

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى سيده سعيده

حسينى سيده سعيده

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ريواده فهيمه

ريواده فهيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرى زهرا

ميرى زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اشراقى سيما

اشراقى سيما

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهرى فرزانه

مهرى فرزانه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زيد آبادى على

زيد آبادى على

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نقابى سينا

نقابى سينا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيك اختر الهه

نيك اختر الهه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شمس آبادى على

شمس آبادى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كيقابادى ندا

كيقابادى ندا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمس آبادى محسن

شمس آبادى محسن

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيوانلو شهرستانكى حسين

كيوانلو شهرستانكى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاويانى پور سمانه

كاويانى پور سمانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتاحى ثانى محمدمهدى

فتاحى ثانى محمدمهدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كيانوش فهيمه

كيانوش فهيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شبانى

شبانى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على آبادى زهرا

على آبادى زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رشكن خليل الله

رشكن خليل الله

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شكيبى نيا مهتاب

شكيبى نيا مهتاب

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
اشراقى سيدمجيد

اشراقى سيدمجيد

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلعه نوى رضا

قلعه نوى رضا

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
برومندراد اميرحسين

برومندراد اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايزى هانيه

ايزى هانيه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاتمى زهرا

حاتمى زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هادوى فر ريحانه

هادوى فر ريحانه

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهان بين پيمان

جهان بين پيمان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
طرسكى سميرا

طرسكى سميرا

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خوش آبى مهدى

خوش آبى مهدى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورمتين

پورمتين

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادى ثانى على

نادى ثانى على

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فصيح فر مائده

فصيح فر مائده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ريوندى مارال

ريوندى مارال

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آزادوارى حميد

آزادوارى حميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رمضانى زهرا

رمضانى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدى نسب محمد

احمدى نسب محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى زاده اردشير

رضائى زاده اردشير

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
حارث آبادى معصومه

حارث آبادى معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رازقندى محمد

رازقندى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيدآبادى

سيدآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دارينى مهرناز

دارينى مهرناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكيبى موسى الرضا

شكيبى موسى الرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ريوندى هاتف

ريوندى هاتف

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كبيرى كامليا

كبيرى كامليا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدى نژاد على اكبر

احمدى نژاد على اكبر

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
استاجى مهديه

استاجى مهديه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كريميان زهرا

كريميان زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسف آبادى رضا

يوسف آبادى رضا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بقايرى فرهنگ

بقايرى فرهنگ

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

5سال کانونی / 81 آزمون

زبان
قمرى حسين

قمرى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كهن مصطفى

كهن مصطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آريان پور عرفان

آريان پور عرفان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حكمت شعار مازيار

حكمت شعار مازيار

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طزرى مريم

طزرى مريم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بروغنى رضا

بروغنى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
چوپانى محسن

چوپانى محسن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنى سبزوار مجيد

حسنى سبزوار مجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كريمى ثانى

كريمى ثانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
علوى مطهره

علوى مطهره

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عطارزاده شادى

عطارزاده شادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درياچه مهدى

درياچه مهدى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قلعه نوى فروغ

قلعه نوى فروغ

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حكيمى مقدم

حكيمى مقدم

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهيمى زهرا

ابراهيمى زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صبورى راد نفيسه

صبورى راد نفيسه

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كارگرى الهام

كارگرى الهام

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده اميرمحمد

ابراهيم زاده اميرمحمد

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زرقانى سيدمرتضى

زرقانى سيدمرتضى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمديانى يوسف

محمديانى يوسف

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قادرى پور احسان

قادرى پور احسان

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صانعى سيدصابر

صانعى سيدصابر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مومن ريحانه

مومن ريحانه

زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عليكى عليرضا

عليكى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چشمى رضا

چشمى رضا

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خيرانديش محمدرضا

خيرانديش محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علمى مقدم احمد

علمى مقدم احمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وحيدى زاده كامران

وحيدى زاده كامران

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قائمى نسب زهرا

قائمى نسب زهرا

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عبدالهى نعيمه

عبدالهى نعيمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
زرقى محمدجواد

زرقى محمدجواد

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاره زهرا

شاره زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حلاج

حلاج

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
داودى فر

داودى فر

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رود سرابى

رود سرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صابر

صابر

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
علوى زاده

علوى زاده

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهبودنيا

بهبودنيا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
احمدپور مقدم

احمدپور مقدم

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل ممسني

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
باشتنى

باشتنى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاضل هاشمى

فاضل هاشمى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

زبان
عنابستانى

عنابستانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى ارديزى

اكبرى ارديزى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پژوهش نيا

پژوهش نيا

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بلقن آبادى

بلقن آبادى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فكوراول

فكوراول

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى زاده

محمودى زاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
موسوى نصر

موسوى نصر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نامنى

نامنى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالح آبادى

صالح آبادى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدنيا

محمدنيا

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قدس

قدس

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زراعتى

زراعتى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آذرمينا

آذرمينا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادق زاده

صادق زاده

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
زعفرانيه

زعفرانيه

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
تدين فر

تدين فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كيوانلو

كيوانلو

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سنگ سفيدى

سنگ سفيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميان آبادى

ميان آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بقايرى

بقايرى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجيدى فر

مجيدى فر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ابارشى

ابارشى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيميا

كيميا

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عروجى

عروجى

زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
يوسف آبادى

يوسف آبادى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهنبى

دهنبى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك مرام

نيك مرام

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نعمتى فر

نعمتى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرابى

كرابى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عشقى

عشقى

زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ذبيحى

ذبيحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين زاده ارديزى

حسين زاده ارديزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملازاده

ملازاده

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى نسب

جعفرى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنگ سفيدى

سنگ سفيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كاشكى

كاشكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جنت آبادى

جنت آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دلبرى

دلبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قره باغى

قره باغى

زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
قاسمى

قاسمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روشن فكر

روشن فكر

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رباط جزى

رباط جزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
به آذين

به آذين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرزان منش

فرزان منش

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاتار

تاتار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درخشانى نيا

درخشانى نيا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهيمى نژاد

ابراهيمى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قديم آبادى

قديم آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زرقانى

زرقانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چاهه

چاهه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى مقدم

محمدى مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرى ششتمدى

باقرى ششتمدى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سعيدى شهرى

سعيدى شهرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كارگر ديزى

كارگر ديزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بشيرى كيذورى

بشيرى كيذورى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرستش

پرستش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چوپانى

چوپانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوشكى

كوشكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نودهى

نودهى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پارسايى

پارسايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوريعقوبى

پوريعقوبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى گفت

ترابى گفت

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پرويزى

پرويزى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نزل آبادى

نزل آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شريعتمدار تهرانى

شريعتمدار تهرانى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قناعتى

قناعتى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخشائى

بخشائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالارى فر

سالارى فر

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلقان آبادى

بلقان آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صانعى

صانعى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زرقى

زرقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاكرويان

پاكرويان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرزين كيا

فرزين كيا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروآبادى

خسروآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
منيرى

منيرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بالش آبادى

بالش آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عادلى مقدم

عادلى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قهرمان پور

قهرمان پور

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خان جان زاد

خان جان زاد

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليزاده باغانى

عليزاده باغانى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمس آبادى

شمس آبادى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عظيمى نيا

عظيمى نيا

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پويش

پويش

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عظيمى پور

عظيمى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى گونلوئى

حسينى گونلوئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شكوهى راد

شكوهى راد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اكرميان

اكرميان

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قلعه نوى

قلعه نوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دانايى

دانايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهر آرا

مهر آرا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كارگرى

كارگرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رباطى

رباطى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاويدبزازان

جاويدبزازان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ظهيرى راد

ظهيرى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ترخاصى

ترخاصى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لطف آبادى

لطف آبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گويا

گويا

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قلعه نوى

قلعه نوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اكرامى

اكرامى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورهاشمى

پورهاشمى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابارشى

ابارشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ديواندرى

ديواندرى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قائنى

قائنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيرخانى

شيرخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
طيبى ثانى

طيبى ثانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دانايى

دانايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صدرى فيروزآبادى

صدرى فيروزآبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احسان طالب

احسان طالب

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايمانيان

ايمانيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيكو

نيكو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فسنقرى

فسنقرى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رجبى قصاب

رجبى قصاب

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهرخيان

شاهرخيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روشن دوست

روشن دوست

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرزام فر

فرزام فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشن بين

روشن بين

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كرابى

كرابى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بيهق -سبزوار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
برآبادى

برآبادى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل رضوان

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نبوى فرد

نبوى فرد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گوهرى فرد

گوهرى فرد

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بالش آبادى

بالش آبادى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فسنقرى

فسنقرى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نامنى

نامنى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تاج فرد

تاج فرد

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غفرانى مغان

غفرانى مغان

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريعتى مقدم

شريعتى مقدم

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كل ميشى

كل ميشى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رباط جزى

رباط جزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين -سبزوار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اديبى تبار

اديبى تبار

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بامى

بامى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صدقى

صدقى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على بخشى

على بخشى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدرائى

صدرائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرخارى

فرخارى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منتصرى

منتصرى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرزان

فرزان

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دلقندى

دلقندى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروجردى

خسروجردى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سراجه

سراجه

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رئوفى صدر

رئوفى صدر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دلاور نيا

دلاور نيا

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بينقى

بينقى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسدى نسب

اسدى نسب

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باعثى

باعثى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امانى مقدم

امانى مقدم

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دليلى پور

دليلى پور

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى كلاته ساداتى

حسينى كلاته ساداتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بيهقى

بيهقى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مشكانى

مشكانى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهرپويان

مهرپويان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجارى مقدم

نجارى مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انصارى راد

انصارى راد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باغانى

باغانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى صوفى

حاجى صوفى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ايزى

ايزى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرى زاده

اكبرى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بيهق -سبزوار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورمند

پورمند

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخش آبادى

بخش آبادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اطهرى فر

اطهرى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين -سبزوار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هويدامنش

هويدامنش

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شفيعى اول

شفيعى اول

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مينايى فرد

مينايى فرد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضى خرق

رضى خرق

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی