سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سبزوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تاج آبادى زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شايگان زاده مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 46
احمدآبادى ايمان ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
صادقى سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى نژاد سيدفرهاد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 32
سالمى زهرا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
خيرآبادى شكوه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
رستگار پويانى مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
نصيرنيا سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 47
طيبى نيا سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
مسعوديان بهنام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
معينى صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
عبدى فائزه انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملوندى على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
سبزوارى سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
يزدانى مهدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
اكبرى زاده محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
ملايجردى على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
دارينى اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
آريانفر فرزانه انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
عاطفى تالى على انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 51
داورنيا داريوش انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ده نبى محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
محمدآبادى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
الهى زاده الهه انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
غلامى مزينان اسماعيل ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
پرماه اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 64
دلبرى ساجده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
كريمى زهرا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
فتاحى ثانى سبزوار نادره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
ابويسانى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
بهزادى على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
جهانى ثانى امين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
زارعى ثانى ايمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 63
جبله مجتبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
كفايى مصطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
جلائى پور ريحانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسدى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
مهتدى عليرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 55
شيرخانى محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
طبسى آرزو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
صديق فر فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
رشيد محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
رامشينى محدثه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
نيك فر محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
داوطلب صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
عندليب مهديه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 58
نقيبى نسب فاطمه سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 47
بهاران اميرمسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صالحى ترابى كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
حافظيان نسيم انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
جلينى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 47
احمدى سپهر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 61
شعبانى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
بيدى محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 43
شفيعى زاده رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
ابويسانى هادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 27
محجوب زاده مينا هنر صنايع دستي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
پارسى نژاد اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 43
مقدسى پويا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
كريمى مقدم عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 53
عرب حورا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
اكبرى زاده محمدجواد ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 5سال از سوم راهنمايي 93
راستى ثانى سيدمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 60
خيرآبادى سيدعلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
برغمدى سيدمهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 18
حاتمى مقدم ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 26
شريعتى دوست فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
ربانى فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
اديبى اميررضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 56
مقيسه صبا انسانی علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
عرب عامرى محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
بهنامى فر بهزاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 44
سديدى آرزو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارع سبزوار محمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 59
غلامى مزينان يونس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
دامرودى امير بهادر ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 17
شهراميان مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 56
محمد على زاده فائزه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
اشراقى سپيده سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 36
احمدى فائزه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
بقايرى حسين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 29
سهرابى مطهره تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
اديب فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
حجى زاده غزاله تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
دلقندى پريسا سادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 10
دارينى زينب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
نقيبى نسب زهرا سادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
استاجى فائزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
پيمان كار پويا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 26
آريانفر رامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
قريشى نژاد سيده ويدا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رمارم سپيده ریاضی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
ابارشى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
مجيدى فرد فائزه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
بيات محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال از سوم راهنمايي 104
كارگرى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
حكيمى نژاد مصطفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
گندمى محمدجواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 84
فيضى كارگر محدثه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاتح حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
آفريده اله مهديه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايلخانى امير تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
خلوتى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
سعادتمند محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
على اصغرى ثانى محمود هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
ذيحق كارگر مقدم حسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
خسروى حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
وحدانى فر ميلاد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
يزدانى مائده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حيدرى حسين انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ريوندى كوثر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيخسروى فائزه تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 13
مصطفوى سيده مهشيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 26
پدرام نيا پوريا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 44
اكبرى زاده نسيم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
كاظمى راد مائده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
الهام نيا عاطفه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 13
رزاقى سجاد ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال از سوم دبيرستان 37
خجسته سميه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
ربانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
امينى كيان رقيه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
گلرخ انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
طزرى فاطمه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-مرمت بناهاي تاريخي دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
صانعى ميلاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
نايبى محمدمهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
حسينى سيدمهران ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
امينى سيدعليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
سورى نرگس زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 24
رشيد هومن ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
غلامى ندا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
عابدى راحله ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رخصتى ديبا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
ابراهيمى زاده طاهره ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى سيده سعيده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميرى زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ريواده فهيمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهرى فرزانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
زيد آبادى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
نيك اختر الهه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 24
شمس آبادى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
كيقابادى ندا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
شمس آبادى محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
كيوانلو شهرستانكى حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاويانى پور سمانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فتاحى ثانى محمدمهدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
كيانوش فهيمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شبانى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
على آبادى زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
رشكن خليل الله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
شكيبى نيا مهتاب زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
اشراقى سيدمجيد انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
قلعه نوى رضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
برومندراد اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
ايزى هانيه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
حاتمى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 49
هادوى فر ريحانه ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
جهان بين پيمان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
طرسكى سميرا انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
خوش آبى مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
نادى ثانى على ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
فصيح فر مائده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
آزادوارى حميد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
ريوندى مارال ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
رمضانى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 26
احمدى نسب محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضائى زاده اردشير تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 26
جعفرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
حارث آبادى معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
رازقندى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
سيدآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 48
دارينى مهرناز تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكيبى موسى الرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
ريوندى هاتف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
كبيرى كامليا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 57
احمدى نژاد على اكبر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
استاجى مهديه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 64
كريميان زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
يوسف آبادى رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
بقايرى فرهنگ زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 81
قمرى حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 20
كهن مصطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
آريان پور عرفان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
حكمت شعار مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
طزرى مريم تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 47
بروغنى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
چوپانى محسن تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسنى سبزوار مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
علوى مطهره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
عطارزاده شادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
قلعه نوى فروغ ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
درياچه مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
حكيمى مقدم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
صبورى راد نفيسه انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
كارگرى الهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
ابراهيم زاده اميرمحمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
زرقانى سيدمرتضى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 21
قادرى پور احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال از سوم دبيرستان 29
صانعى سيدصابر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
مومن ريحانه زبان زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليكى عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
چشمى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
خيرانديش محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
علمى مقدم احمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 44
ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
وحيدى زاده كامران تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
قائمى نسب زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
عبدالهى نعيمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
زرقى محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 22
شاره زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حلاج زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
داودى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
رود سرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 38
صابر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 42
علوى زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهبودنيا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 25
احمدپور مقدم زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
على اكبرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
اكبرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
باشتنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاضل هاشمى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 65
عنابستانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
اكبرى ارديزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
پژوهش نيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 48
حسن زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
بلقن آبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 22
فكوراول تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 4سال از اول دبيرستان 67
محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 16
موسوى نصر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
نامنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
صالح آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدنيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
قدس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
زراعتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
آذرمينا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
صادق زاده زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
زعفرانيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 49
تدين فر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 40
كيوانلو تجربی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
نصرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 46
سنگ سفيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
ميان آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
بقايرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
مجيدى فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرى انسانی تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 39
ابارشى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
كيميا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
عروجى زبان زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
يوسف آبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
دهنبى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيك مرام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
نعمتى فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
اكبرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
كرابى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
عشقى زبان زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذبيحى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسين زاده ارديزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
جعفرى نسب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 18
سنگ سفيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 44
كاشكى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
جنت آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 20
دلبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
روشن فكر ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
رباط جزى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
به آذين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرزان منش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
تاتار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
درخشانى نيا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
ابراهيمى نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 45
قديم آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
زرقانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 22
چاهه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى مقدم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
مهدوى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
سعيدى شهرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 84
بخشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 42
حاتمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
كارگر ديزى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
بشيرى كيذورى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
عابدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
صديقى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
پرستش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 79
سليمى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
چوپانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
كوشكى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 6سال از دوم راهنمايي 82
پارسايى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسنى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 26
صالح آبادى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
ترابى گفت انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
نزل آبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
قناعتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
سالارى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
بلقان آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
صانعى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرزين كيا ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 18
خسروآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 46
منيرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بالش آبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
عادلى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 18
تاج آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 16
خان جان زاد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عليزاده باغانى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
شمس آبادى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
عظيمى نيا تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
پويش تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 56
جعفرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى گونلوئى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
دولت آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 36
شكوهى راد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
جوادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
اكرميان ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
قلعه نوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 24
دانايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 59
مهر آرا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
كارگرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 42
رباطى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
جاويدبزازان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 47
ظهيرى راد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
ترخاصى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 45
لطف آبادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 39
گويا ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
قلعه نوى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
اكرامى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 23
پورهاشمى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
ابارشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
ديواندرى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 21
قائنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
على محمدى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 20
طيبى ثانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 27
دانايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 55
صدرى فيروزآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
رضوانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايمانيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 3سال از دوم دبيرستان 35
رجبى قصاب ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاهرخيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
روشن دوست ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
روشن بين ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 27
كرابى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
نبوى فرد تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
ابراهيم نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 35
گوهرى فرد ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرامى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
بالش آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال از چهارم دبيرستان 10
فسنقرى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
على آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
نامنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
تاج فرد تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
غفرانى مغان تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 29
شريعتى مقدم ریاضی علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال از چهارم دبيرستان 19
كل ميشى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
اديبى تبار تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 14
بامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
صدقى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
شاهى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 22
رمضانى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
صدرائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
فرخارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
منتصرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
تاج آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
سالارى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 20
خسروجردى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
سراجه ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 10
دلاور نيا تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
بينقى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
برزگر تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 44
ايزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
باعثى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
دليلى پور ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
بيهقى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
مشكانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
شاكر تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نجارى مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
باغانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاجى صوفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 11
ايزى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
پورمند تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19