تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تربت حيدريه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفائى محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 42
سلطانى خادم سيده ريحانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 66
صفارشرق فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 8سال کانونی 130
نجفى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 43
رمضانى سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 40
محسن نيا احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 43
مخلصى مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 36
شيبانى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
على پور كنگ سفلى عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 29
جدى عادله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 31
ضياء محمدابراهيم پور مريم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 65
احمد زاده امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
ذبيح اللهى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 23
عبداله زاده مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
عصاران فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 44
جنتى منظرى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
خوافى معصومه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 19
عباس زاده محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
عليدوست محمد امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
عرفانيان محمد مهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 29
زنگنه مليحه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
حسينى سيد على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
رحمان نيا وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 31
اله بيگى مقدم سحر انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
خداپرست مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 79
قاسم زاده مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 73
خداداد زاده بنهنگى راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 45
عليزاده مهشيد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
مهدى زاده حجت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 34
عباس زاده نصر آبادى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 7
نجيب مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 44
بدخشان محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 59
سيفى اذين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 31
يوسفى راد محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
صيد الى معصومه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
تاجيك محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 53
محمد پور تلخ آبى نفيسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 46
خيريه امير عماد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 42
صباغ تربتى سعيد ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 42
خيريه امير حسام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 42
قهار على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 76
عربى سيد مهدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
تقى زاده فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 40
ابدرم امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 33
آخوند شريف محدثه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
نوروزى حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
احمدى صنوبرى حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گناباد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
افشار مقدم محسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 36
برزگر شهن آبادى احمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
ابراهيمى معين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
نخعى زينلى فرشيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
ايمانى بصير تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 42
خدابخشى فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 28
زارعيان محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 38
مرادى مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
زارع امير شهريار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 84
تكين فرزانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
هاشمى سيدعلى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 59
آب خفته محسن تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 41
بايگى مرغزارى فائزه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 47
محسن زاده يگانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 61
نوروزى اميررضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 43
مرادپور مهشيد تجربی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 37
علمدار قندشتنى سيده فرزانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 20
هاشمى مقدم بايگى سجاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 37
فرزاد مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 18
يزدان پرست مهديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 23
فريدونى فاروجى حديثه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
فرساد سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 52
منتظرى مقدم تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 17
جعفرى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 57
تركمان زاده معين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 39
وجدانى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 37
عرفانيان على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
اميرى سركاريزى محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 4سال کانونی 77
خويى الوارى محدثه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 35
نادرى جنگل تجربی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 10
شعبانى نجمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 29
وفادار مهديه انسانی علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 6
انصارى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
سليمانى تكتم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 37
رضايى ازغندى مجتبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 39
ترابى جمال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24
احمديان شبنم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 46
زارعى مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 38
زرداد خانى مهرداد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 38
محمدزاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
احمدى ازغندى سينا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
جلالى خيرآبادى سيدابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
محمد پور مقدم محمد جواد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
صباغى سيوكى سجاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
فاضلى تبار مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 49
يعقوبى مهديه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 56
عربى سيدآرش تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
امانى فاطمه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 34
نخعى رسول ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 26
پاينده ثانى فاطمه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
رضائى كاريزكى ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 13
احمديان بهناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال کانونی 46
صادقى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 41
حسن زاده رسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
خاكى مهسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 29
واحدى تربتى نجمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 8
راجى فرشاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 55
كلاته زنگنه فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
نجار تربتى مهديه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
حسنى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 39
فرهادى راضيه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 22
حسين زاده احسان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
فخارزاده فرناز زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 5سال کانونی 60
عباسى الهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 23
رمضانى بنهنگى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 38
عدالتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
وطن پور ازغندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 40
على محمدى سيوكى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 38
تربتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 5
حسين پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 38
قائمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 6سال کانونی 71
حاتمى سنجد بورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 7
صداقت جو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 25
خليلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
اميرى شادمهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 23
صادقى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 11
سليمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 36
عليزاده سيوكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
حجتى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 44
بابائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
مختارى قندشتنى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 19
مظفريان زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 19
صدرى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 29
اسدى قاسم آبادى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 19
آخوندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 25
صارمى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 26
مرادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 20
صلواتى خيرآبادى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 22
خليلى صنوبرى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 16
كاهى سيوكى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 60
جواهريان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
صفا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
زهرائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 46
سيفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 33
توكلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 45
على پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
نجفى زرمهرى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14
سيروسى شهرستانك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 12
ابراهيمى راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 41
يوسفى دامسكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
ملكى مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 21
قارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 28
سلطانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 21
رجب نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 54
ابراهيمى خيرآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 16
صداقتى فر تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 25
عبدالحسين زاده تجربی مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 54
شجاعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 25
نجفى ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 26
اميرى فرزقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 11
عمرانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 40
ترشيزى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 25
محمودى منظرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 16
مهرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 18
صباغ تجربی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 26
علائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
ملكى مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 21
عباسى رافى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 7
خسروى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 37
فرقانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 15
خوش نيت تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
تربتى نيا تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 46
سليمان تربتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 10
عسكر زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 26
بهنام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 38
رجبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 22
جمشيدى فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 37
صنوبرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
فرشچى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 48
صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 34
غلامى فدردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 12
شعبانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 12
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 28
خوشخرام ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 20
محمدزاده آبرودى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 11
كوشا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 16
اكرامى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 39
اسديان ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 28
فيضى اله آبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 8
سجادى مقدم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 17
مجرد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 29
صالحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 18
قائمى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 16
كركچى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 31
مسافر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 37
صالحى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
روستائى سر بالائى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 16
على پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
كمالى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
محمد زاده ضياء الدين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 33
نعمتى نسب ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 19
رفعتى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
مينويى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 21
موسوى پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 61
صادقيان تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
گل محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 26
مسافرتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
كامياب خورشبرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 12
محمدى پور تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 34
پور ابراهيم تجربی حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
عابدينى مرغزارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 36
ملائى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 31
قاضى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 38
رنجبر بايگى تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
راضى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 5سال کانونی 67
سالار عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 5سال کانونی 57
مومنى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
خسروى سهل آبادى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 59
شير محمدى على اكبر خانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 25
اردشيرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
احمدى صنوبرى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 27
رجب زاده ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 34
بلياد ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 31
موسوى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
خاكسار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 23
نجاتيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 25
افراطى كاخكى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
ميرزابيگى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
شير افكن تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
يعقوب زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
كاتب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
حسينى فهندرى تجربی فنون قرائت تلاوت وكتابت قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 3سال کانونی 32
اسدى قلعه نى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 19
صاحبى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
جهانشيرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 9
آقائى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
نيك خواه نارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
خياط فدردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 12
خاكپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 38
حسن نيا سريده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 32
محبوب ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 19
ناصرى قلعه نى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 16