تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تربت حيدريه

صفائى محمدرضا

صفائى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بخشى فائزه

بخشى فائزه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلطانى خادم سيده ريحانه

سلطانى خادم سيده ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفارشرق فائزه

صفارشرق فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
نجفى محمد

نجفى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رمضانى سينا

رمضانى سينا

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محسن نيا احسان

محسن نيا احسان

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مخلصى مريم

مخلصى مريم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
شيبانى محمد

شيبانى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ضيائى سيدابوالفضل

ضيائى سيدابوالفضل

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
على پور كنگ سفلى عاطفه

على پور كنگ سفلى عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جدى عادله

جدى عادله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اكبرى مرجان

اكبرى مرجان

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 68 آزمون

زبان
ضياء محمدابراهيم پور مريم

ضياء محمدابراهيم پور مريم

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
احمد زاده امير حسين

احمد زاده امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذبيح اللهى محمد

ذبيح اللهى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسدى زاوه مهرداد

اسدى زاوه مهرداد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عبداله زاده مرضيه

عبداله زاده مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عصاران فاطمه

عصاران فاطمه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جنتى منظرى حسين

جنتى منظرى حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خوافى معصومه

خوافى معصومه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عليدوست محمد امين

عليدوست محمد امين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباس زاده محمد

عباس زاده محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عرفانيان محمد مهدى

عرفانيان محمد مهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زنگنه مليحه

زنگنه مليحه

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
حسينى سيد على

حسينى سيد على

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمان نيا وحيد

رحمان نيا وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اله بيگى مقدم سحر

اله بيگى مقدم سحر

ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خداپرست مريم

خداپرست مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قاسم زاده مهشيد

قاسم زاده مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شكوهى مقدم حميد رضا

شكوهى مقدم حميد رضا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
خداداد زاده بنهنگى راضيه

خداداد زاده بنهنگى راضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عليزاده مهشيد

عليزاده مهشيد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهدى زاده حجت

مهدى زاده حجت

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباس زاده نصر آبادى مهدى

عباس زاده نصر آبادى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نجيب مينا

نجيب مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بدخشان محدثه

بدخشان محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سيفى اذين

سيفى اذين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يوسفى راد محمدرضا

يوسفى راد محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صيد الى معصومه

صيد الى معصومه

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
تاجيك محبوبه

تاجيك محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمد پور تلخ آبى نفيسه

محمد پور تلخ آبى نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خيريه امير عماد

خيريه امير عماد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صباغ تربتى سعيد

صباغ تربتى سعيد

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خيريه امير حسام

خيريه امير حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قهار على

قهار على

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
عربى سيد مهدى

عربى سيد مهدى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى سيده فائزه

موسوى سيده فائزه

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تقى زاده فاطمه

تقى زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابدرم امير

ابدرم امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آخوند شريف محدثه

آخوند شريف محدثه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوروزى حسين

نوروزى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى صنوبرى حميد

احمدى صنوبرى حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افشار مقدم محسن

افشار مقدم محسن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نادرى مهدى

نادرى مهدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برزگر شهن آبادى احمد

برزگر شهن آبادى احمد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهيمى معين

ابراهيمى معين

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نقيبيان فائزه

نقيبيان فائزه

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى اصل مهين

كريمى اصل مهين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نخعى زينلى فرشيد

نخعى زينلى فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى على ابادى شهاب الدين

موسوى على ابادى شهاب الدين

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
ايمانى بصير

ايمانى بصير

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خدابخشى فاطمه

خدابخشى فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زارعيان محمد

زارعيان محمد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سياح حصارى سيما

سياح حصارى سيما

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مرادى مريم

مرادى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محبى امير على

محبى امير على

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
كوهجانى معصومه

كوهجانى معصومه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زارع امير شهريار

زارع امير شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
تكين فرزانه

تكين فرزانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمى سيدعلى

هاشمى سيدعلى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آب خفته محسن

آب خفته محسن

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بايگى مرغزارى فائزه

بايگى مرغزارى فائزه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محسن زاده يگانه

محسن زاده يگانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبداله زاده رويا

عبداله زاده رويا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوروزى اميررضا

نوروزى اميررضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادپور مهشيد

مرادپور مهشيد

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علمدار قندشتنى سيده فرزانه

علمدار قندشتنى سيده فرزانه

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمى مقدم بايگى سجاد

هاشمى مقدم بايگى سجاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرزاد مريم

فرزاد مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يزدان پرست مهديه

يزدان پرست مهديه

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن زاده مهدى

حسن زاده مهدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رمضانى سميرا

رمضانى سميرا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده مهتاب

محمدزاده مهتاب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دادستان محسن

دادستان محسن

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جعفرى هاشم

جعفرى هاشم

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نامجو حسين

نامجو حسين

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فريدونى فاروجى حديثه

فريدونى فاروجى حديثه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرساد سينا

فرساد سينا

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
منتظرى مقدم

منتظرى مقدم

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى زهرا

جعفرى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تركمان زاده معين

تركمان زاده معين

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نجاتى منظرى فرشته

نجاتى منظرى فرشته

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وجدانى محمد

وجدانى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عرفانيان على

عرفانيان على

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميرى سركاريزى محمد

اميرى سركاريزى محمد

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خويى الوارى محدثه

خويى الوارى محدثه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نادرى جنگل

نادرى جنگل

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شعبانى نجمه

شعبانى نجمه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وفادار مهديه

وفادار مهديه

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
سليمانى تكتم

سليمانى تكتم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادى زهرا

مرادى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضايى ازغندى مجتبى

رضايى ازغندى مجتبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ترابى جمال

ترابى جمال

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمديان شبنم

احمديان شبنم

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زارعى مهسا

زارعى مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زرداد خانى مهرداد

زرداد خانى مهرداد

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نادرى ساجده

نادرى ساجده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهاجر

مهاجر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فلاح مهنه سروش

فلاح مهنه سروش

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدى ازغندى سينا

احمدى ازغندى سينا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جلالى خيرآبادى سيدابوالفضل

جلالى خيرآبادى سيدابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد پور مقدم محمد جواد

محمد پور مقدم محمد جواد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورانى مصطفى

نورانى مصطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صباغى سيوكى سجاد

صباغى سيوكى سجاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نظام

نظام

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محرمى مجيد

محرمى مجيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاضلى تبار مريم

فاضلى تبار مريم

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
يعقوبى مهديه

يعقوبى مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عربى سيدآرش

عربى سيدآرش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امانى فاطمه

امانى فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نخعى رسول

نخعى رسول

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پاينده ثانى فاطمه

پاينده ثانى فاطمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمانى نسرى فاطمه

كرمانى نسرى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضائى كاريزكى ميلاد

رضائى كاريزكى ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمديان بهناز

احمديان بهناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى رضا

صادقى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسن زاده رسول

حسن زاده رسول

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خاكى مهسا

خاكى مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
واحدى تربتى نجمه

واحدى تربتى نجمه

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انورى طراوت

انورى طراوت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسيان امير رضا

عباسيان امير رضا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
راجى فرشاد

راجى فرشاد

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كلاته زنگنه فاطمه

كلاته زنگنه فاطمه

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نجار تربتى مهديه

نجار تربتى مهديه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنى سجاد

حسنى سجاد

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرهادى راضيه

فرهادى راضيه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين پور دهنوى محمد

حسين پور دهنوى محمد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين زاده احسان

حسين زاده احسان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فخارزاده فرناز

فخارزاده فرناز

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

زبان
عباسى الهام

عباسى الهام

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صارمى

صارمى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
رمضانى بنهنگى

رمضانى بنهنگى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عدالتى

عدالتى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وطن پور ازغندى

وطن پور ازغندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على محمدى سيوكى

على محمدى سيوكى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تربتى

تربتى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حاتمى سنجد بورى

حاتمى سنجد بورى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صداقت جو

صداقت جو

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى سيوكى

حيدرى سيوكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى شادمهرى

اميرى شادمهرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عليزاده سيوكى

عليزاده سيوكى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حجتى

حجتى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مختارى قندشتنى

مختارى قندشتنى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفريان

مظفريان

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صدرى پور

صدرى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شريعتمدارى

شريعتمدارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدى قاسم آبادى

اسدى قاسم آبادى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهيدى تربتى

شهيدى تربتى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صارمى

صارمى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صلواتى خيرآبادى

صلواتى خيرآبادى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خليلى صنوبرى

خليلى صنوبرى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاهى سيوكى

كاهى سيوكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جواهريان

جواهريان

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفا

صفا

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرائى

زهرائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفى زرمهرى

نجفى زرمهرى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيروسى شهرستانك

سيروسى شهرستانك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيمى راد

ابراهيمى راد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يوسفى دامسكى

يوسفى دامسكى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملكى مقدم

ملكى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قارى

قارى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليزاده دهنودى

عليزاده دهنودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجب نيا

رجب نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابراهيمى خيرآبادى

ابراهيمى خيرآبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صداقتى فر

صداقتى فر

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالحسين زاده

عبدالحسين زاده

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرى فرزقى

اميرى فرزقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عمرانى

عمرانى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ترشيزى

ترشيزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودى منظرى

محمودى منظرى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صباغ

صباغ

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علائى

علائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملكى مقدم

ملكى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسى رافى

عباسى رافى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرقانى

فرقانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذاكرى فهندرى

ذاكرى فهندرى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
خوش نيت

خوش نيت

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تربتى نيا

تربتى نيا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عسكر زاده

عسكر زاده

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سليمان تربتى

سليمان تربتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهنام

بهنام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جمشيدى فر

جمشيدى فر

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صنوبرى

صنوبرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشچى

فرشچى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غلامى فدردى

غلامى فدردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدزاده آبرودى

محمدزاده آبرودى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خوشخرام

خوشخرام

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كوشا

كوشا

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكرامى

اكرامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فيضى اله آبادى

فيضى اله آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سجادى مقدم

سجادى مقدم

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجرد

مجرد

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى قرائى

لطفى قرائى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كركچى

كركچى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مسافر

مسافر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روستائى سر بالائى

روستائى سر بالائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدابنده

خدابنده

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمالى نيا

كمالى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد زاده ضياء الدين

محمد زاده ضياء الدين

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نعمتى نسب

نعمتى نسب

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مينويى

مينويى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوى پور

موسوى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فروغى منش

فروغى منش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مسافرتى

مسافرتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كامياب خورشبرى

كامياب خورشبرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى پور

محمدى پور

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پور ابراهيم

پور ابراهيم

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدينى مرغزارى

عابدينى مرغزارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قاضى زاده

قاضى زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رنجبر بايگى

رنجبر بايگى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
راضى

راضى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سالار عباسى

سالار عباسى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
وزيرى

وزيرى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صادقى اصل

صادقى اصل

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروى سهل آبادى

خسروى سهل آبادى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شير محمدى على اكبر خانى

شير محمدى على اكبر خانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اردشيرى

اردشيرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلام رضا زاده

غلام رضا زاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جهانشيرى

جهانشيرى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى صنوبرى

احمدى صنوبرى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كبوترى نيازآبادى

كبوترى نيازآبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بلياد

بلياد

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نجاتيان

نجاتيان

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افراطى كاخكى

افراطى كاخكى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شير افكن

شير افكن

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يعقوب زاده

يعقوب زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاتب

كاتب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى فهندرى

حسينى فهندرى

فنون قرائت تلاوت وكتابت قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيكوفر

نيكوفر

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى قندشتنى

صادقى قندشتنى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابريشمى ديزقندى

ابريشمى ديزقندى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسدى قلعه نى

اسدى قلعه نى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صاحبى

صاحبى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خرقانى

خرقانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جهانشيرى

جهانشيرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيك خواه نارى

نيك خواه نارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خياط فدردى

خياط فدردى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاكپور

خاكپور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن نيا سريده

حسن نيا سريده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محبوب

محبوب

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهنام

بهنام

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خاكپور

خاكپور

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قنبر نيا

قنبر نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معصومى فهندرى

معصومى فهندرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ناصرى قلعه نى

ناصرى قلعه نى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى آغوى

رضائى آغوى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شجاعى قلعه نى

شجاعى قلعه نى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى قلعه نوئى

حسينى قلعه نوئى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خدادادى خوشدره گى

خدادادى خوشدره گى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی