نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نيشابور

عاطفى بهنام

عاطفى بهنام

عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
سليمانى نيا آرمين

سليمانى نيا آرمين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
لطفى مهران

لطفى مهران

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امينى اميرعباس

امينى اميرعباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محبتى منير

محبتى منير

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
بهياد فائزه

بهياد فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حصارى مهدى

حصارى مهدى

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سعيدى دانيال

سعيدى دانيال

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
دماوندى مطهره

دماوندى مطهره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حصارى فرشاد

حصارى فرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معمارى امير رضا

معمارى امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى فاطمه

رحيمى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفان مصطفى

شريفان مصطفى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دهنوى پروين

دهنوى پروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحان الهه

صالحان الهه

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضوى سيديوسف

رضوى سيديوسف

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى فاطمه سادات

حسينى فاطمه سادات

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
اله وردى شكوفه

اله وردى شكوفه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
دولت آبادى مهدى

دولت آبادى مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبوسى فرهاد

سبوسى فرهاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدالحسينى سيدسعيد

سيدالحسينى سيدسعيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعيل پور اعظم

اسماعيل پور اعظم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
فرمانبر محجوبه

فرمانبر محجوبه

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فروغى سعيده

فروغى سعيده

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رستميانى محمدباقر

رستميانى محمدباقر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعادت سارا

سعادت سارا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عمارلو على

عمارلو على

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى خواه فريبا

محمدى خواه فريبا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حامدى فر فاطمه

حامدى فر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاكرى آزاده

شاكرى آزاده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مهرين فر غزاله

مهرين فر غزاله

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
براتى عطيه

براتى عطيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صدقيان دانيال

صدقيان دانيال

مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اعرابى سحر

اعرابى سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جمالى معصومه

جمالى معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سعدآبادى يونس

سعدآبادى يونس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى راد فاطمه

موسوى راد فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خانى امير رضا

خانى امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زينلى محمدامير

زينلى محمدامير

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هدايتيان بنت الهدى

هدايتيان بنت الهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صداقت زاده احمد

صداقت زاده احمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معصومى زارع محمدحسين

معصومى زارع محمدحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى سيده زهرا

حسينى سيده زهرا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوى سيدمرتضى

موسوى سيدمرتضى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدنيا على

احمدنيا على

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اژدرى ويدا

اژدرى ويدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صياد پوريا

صياد پوريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سبوسى فائزه

سبوسى فائزه

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
درويشى فاطمه

درويشى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
الهامى هنگامه

الهامى هنگامه

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بيضايى معصومه سادات

بيضايى معصومه سادات

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حضرتى سيرزار احسان

حضرتى سيرزار احسان

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
يزدانى زهرا

يزدانى زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فريدونى فاطمه

فريدونى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رشيد آبادى فرزانه

رشيد آبادى فرزانه

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ميرزايى مهسا

ميرزايى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزايى على

ميرزايى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نيكومنش بهنام

نيكومنش بهنام

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسينى سيدسجاد

حسينى سيدسجاد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عليشاهى فرزانه

عليشاهى فرزانه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضوى فاطمه سادات

رضوى فاطمه سادات

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرخارى على

فرخارى على

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سوادى سجاد

سوادى سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خاكزادان جواد

خاكزادان جواد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
راد فريده

راد فريده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دماوندى محمد

دماوندى محمد

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى تبار سحر

صادقى تبار سحر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
برجى محمد

برجى محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابوالفضلى سجاد

ابوالفضلى سجاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرشدلو مهلا

مرشدلو مهلا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمانى محمدامين

كرمانى محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قربانى على

قربانى على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خاكباز فائزه

خاكباز فائزه

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلعه نوى ناهيد

قلعه نوى ناهيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سنگونى على

سنگونى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرهادى مجيد

فرهادى مجيد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سليمانى ساجده

سليمانى ساجده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تنهايى امير

تنهايى امير

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاه بيگى فاطمه

شاه بيگى فاطمه

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معصومى سكينه

معصومى سكينه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
توزنده جانى فاطمه

توزنده جانى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قدسى كاظم

قدسى كاظم

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
حسينى نرگس سادات

حسينى نرگس سادات

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باصفا ناهيد

باصفا ناهيد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
شادمهرى سجاد

شادمهرى سجاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صابريان محمدرضا

صابريان محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هفت آبادى سعيد

هفت آبادى سعيد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجتهد زاده مريم

مجتهد زاده مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رودى آرش

رودى آرش

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صادقى بيژن

صادقى بيژن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهادريان شهرزاد

بهادريان شهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانش پژوه محمد

دانش پژوه محمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى سيدعلى

حسينى سيدعلى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبريان امير

اكبريان امير

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى فاطمه سادات

حسينى فاطمه سادات

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شيخ بهاره

شيخ بهاره

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سعادت سهيل

سعادت سهيل

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن آبادى اميرحسين

حسن آبادى اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفايى فاطمه

صفايى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرى سيد سجاد

ميرى سيد سجاد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عنصرى فرناز

عنصرى فرناز

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
همدانى مينا

همدانى مينا

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
داغانى حسين

داغانى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى هدايت الله

حسينى هدايت الله

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برومندنيا حجت

برومندنيا حجت

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفى سيما

نجفى سيما

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهرآبادى ربابه

شهرآبادى ربابه

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خانى ريحانه

خانى ريحانه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حيدرى حميدرضا

حيدرى حميدرضا

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رشيدآبادى مجتبى

رشيدآبادى مجتبى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فيض آبادى محمد

فيض آبادى محمد

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شعبانى راد حسين

شعبانى راد حسين

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دشتيانى مهرناز

دشتيانى مهرناز

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باقرى فاطمه

باقرى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عبداله آبادى سحر

عبداله آبادى سحر

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سمنانى محمد

سمنانى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هراتى مينا

هراتى مينا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
روحى عبداله

روحى عبداله

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عمارلو زهره

عمارلو زهره

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدييانيان محمد

مهدييانيان محمد

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شورابى على

شورابى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى آرزو

كمالى آرزو

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضوى سميه سادات

رضوى سميه سادات

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مروى سميه

مروى سميه

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حصارى شيما

حصارى شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خورى مهين

خورى مهين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جازم زهرا

جازم زهرا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى محمد

محمدى محمد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهرآبادى شيما

شهرآبادى شيما

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصرآبادى نسرين

نصرآبادى نسرين

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خرم آبادى مريم

خرم آبادى مريم

باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كازرانى

كازرانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهديانيان مهدى

مهديانيان مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
همتى مليكا

همتى مليكا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ترابى سارا

ترابى سارا

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
نورى

نورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهى مسعود

الهى مسعود

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باغشنى فاطمه

باغشنى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
الهى فر مهران

الهى فر مهران

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برفرازى فاطمه

برفرازى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اوسطى الهه

اوسطى الهه

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عمارلوئى على

عمارلوئى على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
توزنده جانى محمدامين

توزنده جانى محمدامين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرچاهى

سرچاهى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سجادى مقدم سيدحسين

سجادى مقدم سيدحسين

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فضلى ناصر

فضلى ناصر

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خانى پرستو

خانى پرستو

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اردمه محمد

اردمه محمد

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سنگونى فائزه

سنگونى فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ژيان هادى

ژيان هادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كارگزار شكوفه

كارگزار شكوفه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چزكى

چزكى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى غزاله

محمدى غزاله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كلان ميترا

كلان ميترا

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى محمد

جعفرى محمد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دهنوى الهه

دهنوى الهه

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زمانى نيشابورى على

زمانى نيشابورى على

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانى على

قربانى على

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسلام پناه محدثه

اسلام پناه محدثه

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خيرآبادى مهران

خيرآبادى مهران

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عشقى محسن

عشقى محسن

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
جمالى حميد

جمالى حميد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رحمتى عاطفه

رحمتى عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خانى هانيه

خانى هانيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقرى فرشته

باقرى فرشته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى عمادى سيده شهرزاد

موسوى عمادى سيده شهرزاد

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
افشاريان فاطمه

افشاريان فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نداف نيشابورى فائزه

نداف نيشابورى فائزه

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
گلاب احسان

گلاب احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناصرى محمدناصر

ناصرى محمدناصر

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شمسكى زهرا

شمسكى زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شريفى منش گوهر تاج

شريفى منش گوهر تاج

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
زرندى بهمن

زرندى بهمن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهاجران فاطمه سادات

مهاجران فاطمه سادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خانى ريحانه

خانى ريحانه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين آبادى مه آرا

حسين آبادى مه آرا

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سليمانى فيروزه

سليمانى فيروزه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سالارى ميلاد

سالارى ميلاد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى سارا

رستمى سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهميرى بهزاد

شهميرى بهزاد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كاريزنوى اسماعيل

كاريزنوى اسماعيل

اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موحدى تبار

موحدى تبار

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مجدى

مجدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيشگو

پيشگو

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غزنوى

غزنوى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بدره

بدره

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيات ترك

بيات ترك

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اخروى

اخروى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيكار پرسان

پيكار پرسان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مداح

مداح

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بلوچى فر

بلوچى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرچراغ

ميرچراغ

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى زارع

موسوى زارع

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ديانتى پور

ديانتى پور

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
سعيدى

سعيدى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خورشاهى

خورشاهى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درودى

درودى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مشكانى

مشكانى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تفضلى

تفضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جلالى مهر

جلالى مهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عطار

عطار

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عمارلو

عمارلو

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
دشتى

دشتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آمارلوئى

آمارلوئى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منظورى

منظورى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن آبادى

محسن آبادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
چنارانى

چنارانى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرفانيان

عرفانيان

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
منتظريان

منتظريان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زمندى

زمندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيزآبادى

عزيزآبادى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چمبرى

چمبرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طاهرى فر

طاهرى فر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوقندى

سوقندى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لگزيان

لگزيان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دلاويز

دلاويز

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرآتى

مرآتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محروقى

محروقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
گرمابى

گرمابى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مشار موحد

مشار موحد

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
معاشرى

معاشرى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاهمرادى

شاهمرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شوريابى

شوريابى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرازنده

فرازنده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوريان

جوريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مطهريان

مطهريان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لوح

لوح

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرح نيا

فرح نيا

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهنوى

دهنوى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گرمابى

گرمابى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبيرى

عبيرى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فروتن نيا

فروتن نيا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل رضوان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
اكبرى

اكبرى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گنجعلى

گنجعلى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كهخا

كهخا

باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سامغانى

سامغانى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زروندى

زروندى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قره باغى

قره باغى

فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وفائى نسب

وفائى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمديان ميلانلو

محمديان ميلانلو

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عامليان

عامليان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بيات

بيات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشكانى

مشكانى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجيان

حاجيان

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيدحسينى

سيدحسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهربانى

مهربانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بيات

بيات

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مومنى تبار

مومنى تبار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميعيان

سميعيان

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سوقندى

سوقندى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدآبادى

احمدآبادى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لگزيان

لگزيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميان بندى

ميان بندى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
انجيدنى

انجيدنى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دارابيان

دارابيان

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرزو مندى

آرزو مندى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قدمگاهى

قدمگاهى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خدابخشى

خدابخشى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميدوار

اميدوار

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايروانى

ايروانى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانيان

دهقانيان

اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فيض آبادى

فيض آبادى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شورگشتى

شورگشتى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرگرانى

زرگرانى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خيرى

خيرى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چنارانى

چنارانى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدموسوى

سيدموسوى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طرازى

طرازى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زرعى

زرعى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيدآبادى

سيدآبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاج مهدى خانى

حاج مهدى خانى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايلى كيان

ايلى كيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برجى

برجى

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجتمند

حاجتمند

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مصباحى ايورى

مصباحى ايورى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
عليمردانى

عليمردانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قناعتى

قناعتى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بتوئى

بتوئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمانى تبار

رحمانى تبار

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نارنجيان

نارنجيان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملازاده

ملازاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناصرى مقدم

ناصرى مقدم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجار

نجار

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزيه

نوروزيه

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گل كار

گل كار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوى نيا

رضوى نيا

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زروندى

زروندى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبيرى

عبيرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زره داران

زره داران

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ساقى

ساقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلوكى

بلوكى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی