نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نيشابور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عاطفى بهنام هنر عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى نيا آرمين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
امينى اميرعباس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
محبتى منير هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حصارى مهدى انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
سعيدى دانيال هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
دماوندى مطهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حصارى فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 45
معمارى امير رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
رحيمى فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
شريفان مصطفى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
دهنوى پروين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
صالحان الهه انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
دولت آبادى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سبوسى فرهاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيدالحسينى سيدسعيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 21
فرمانبر محجوبه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
فروغى سعيده انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
عمارلو على ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 26
محمدى خواه فريبا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهرين فر غزاله انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
براتى عطيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 51
صدقيان دانيال ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
اعرابى سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
سعدآبادى يونس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
موسوى راد فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
خانى امير رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 6سال از دوم راهنمايي 76
زينلى محمدامير ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 31
هدايتيان بنت الهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
صداقت زاده احمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى سيده زهرا انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدنيا على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
اژدرى ويدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 53
صياد پوريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 39
سبوسى فائزه انسانی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
درويشى فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
الهامى هنگامه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
حضرتى سيرزار احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 86
يزدانى زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رشيد آبادى فرزانه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزايى مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى سيدسجاد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليشاهى فرزانه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
رضوى فاطمه سادات انسانی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
سوادى سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 40
خاكزادان جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
راد فريده تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
صادقى تبار سحر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
دماوندى محمد ریاضی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
ابوالفضلى سجاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 45
مرشدلو مهلا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
كرمانى محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 36
خاكباز فائزه انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
قلعه نوى ناهيد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال از سوم راهنمايي 90
سنگونى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 29
فرهادى مجيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 32
سليمانى ساجده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
تنهايى امير تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
معصومى سكينه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 63
توزنده جانى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 44
حسينى نرگس سادات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
باصفا ناهيد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
صابريان محمدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 60
مجتهد زاده مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صادقى بيژن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 28
بهادريان شهرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى سيدعلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبريان امير انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى فاطمه سادات ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
شيخ بهاره زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسن آبادى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفايى فاطمه تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميرى سيد سجاد تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 27
عنصرى فرناز تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
همدانى مينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 26
داغانى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى هدايت الله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
برومندنيا حجت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 19
خانى ريحانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 4سال از اول دبيرستان 68
رشيدآبادى مجتبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
فيض آبادى محمد انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
شعبانى راد حسين تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
دشتيانى مهرناز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
باقرى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبداله آبادى سحر تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سمنانى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
هراتى مينا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 30
روحى عبداله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
عمارلو زهره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهدييانيان محمد ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال از چهارم دبيرستان 23
شورابى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 17
كمالى آرزو انسانی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 40
رضوى سميه سادات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
مروى سميه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
حصارى شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
جازم زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شهرآبادى شيما تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 50
نصرآبادى نسرين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
خرم آبادى مريم انسانی باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 13
كازرانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهديانيان مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
همتى مليكا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
ترابى سارا زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
نورى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
الهى مسعود انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 14
الهى فر مهران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
اوسطى الهه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
توزنده جانى محمدامين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سجادى مقدم سيدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
فضلى ناصر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
خانى پرستو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 31
اردمه محمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سنگونى فائزه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
ژيان هادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كارگزار شكوفه تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
چزكى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى غزاله تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 35
كلان ميترا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفرى محمد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
دهنوى الهه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 40
زمانى نيشابورى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قربانى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسلام پناه محدثه ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
خيرآبادى مهران تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عشقى محسن زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
جمالى حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 4سال از اول دبيرستان 65
رحمتى عاطفه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
خانى هانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
باقرى فرشته ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدرى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال از چهارم دبيرستان 13
موسوى عمادى سيده شهرزاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 41
افشاريان فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
نداف نيشابورى فائزه زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
گلاب احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
ناصرى محمدناصر تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
شمسكى زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
شريفى منش گوهر تاج زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
زرندى بهمن تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهاجران فاطمه سادات تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 67
خانى ريحانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
سليمانى فيروزه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
سالارى ميلاد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رستمى سارا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 26
شهميرى بهزاد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
كاريزنوى اسماعيل تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 2سال از سوم دبيرستان 45
صالحى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 11
پيشگو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
غزنوى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
بدره ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
بيات ترك ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحمانى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
باقرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيكار پرسان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 43
مداح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 15
بلوچى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرچراغ تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
موسوى زارع تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 29
ديانتى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسمى پور زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 34
سعيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
امينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
خورشاهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
درودى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 14
مشكانى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 11
احمدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 20
جلالى مهر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
عمارلو زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
دشتى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالح آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 62
جعفرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
آمارلوئى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 24
دستجردى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
منظورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 106
رستگار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
سالارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 19
محسن آبادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
چنارانى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمديان ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
منتظريان تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 37
زمندى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
حسينى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
عزيزآبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
چمبرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 42
صحراگرد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
طاهرى فر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
سوقندى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
لگزيان تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 20
دلاويز ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرآتى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 39
امينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
محروقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
دستجردى تجربی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
بلوچى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 50
معاشرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
قادرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
شوريابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
فرازنده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
جوريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 41
مطهريان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 38
لوح تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
دهنوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
عبيرى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
گنجعلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 23
سلمانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كهخا انسانی باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 18
سامغانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
زروندى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قره باغى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
وفائى نسب تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 40
محمديان ميلانلو ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
عامليان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
بيات تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
مشكانى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيدحسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
كرمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 25
مهربانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
بيات تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 14
عمارلو انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
مومنى تبار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
سوقندى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
صديقى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 24
لگزيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
انجيدنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
دارابيان ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 15
صادقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 13
آرزو مندى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
قدمگاهى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
طاهرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
اميدوار ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 21
فتحى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايروانى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقانيان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 25
فيض آبادى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
شورگشتى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
زرگرانى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
خيرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 21
چنارانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيدموسوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال از چهارم دبيرستان 25
سلامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيدآبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حاج مهدى خانى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16
لطفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
ايلى كيان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
حاجتمند تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 26
قادرى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 11
بتوئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمانى تبار ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 10
نارنجيان تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 26
ابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
زمانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 24
غياثى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
ناصرى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 13
نورى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوروزيه تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
دهنوى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 10
گل كار تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضوى نيا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
مهربانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زروندى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 23