گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گچساران

كرمى فريما

كرمى فريما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهبازى نيا امير حسين

شهبازى نيا امير حسين

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
فولادى وندا عاطفه

فولادى وندا عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دبيرى اسماعيل

دبيرى اسماعيل

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
آزادى عارف

آزادى عارف

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مو حديان فاطمه

مو حديان فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
الهى ياسمن

الهى ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
احمدى نازنين

احمدى نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
محمدى اميرحسين

محمدى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاظمى سارا

كاظمى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
درويش محمد

درويش محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كيانفر فاطمه

كيانفر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذوالقدر پور نيلو فر

ذوالقدر پور نيلو فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
سليمى على

سليمى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع پور چهارراه گشين محمد

زارع پور چهارراه گشين محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بلوتى آرش

بلوتى آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
سعادت زاده فخرالدين

سعادت زاده فخرالدين

صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
شعبانى مريم

شعبانى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمد امين

حسينى سيدمحمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى هادى

اسماعيلى هادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باشتى سعيده

باشتى سعيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عليپور مهدى

عليپور مهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمت زاده آرزو

رحمت زاده آرزو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
شريفى آناهيتا

شريفى آناهيتا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى آب الوان فردين

محمدى آب الوان فردين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كرمى سهند

كرمى سهند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد على پور حامد

محمد على پور حامد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
موسوى سيد نويد

موسوى سيد نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

9سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
جبارى لك زهرا

جبارى لك زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
حسينى سرابيز مرضيه

حسينى سرابيز مرضيه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
عربى نگين

عربى نگين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

ریاضی
بخشايي زهرا

بخشايي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
محمدى مفرد فاطمه

محمدى مفرد فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسكرزاده فاطمه

عسكرزاده فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

6سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
رضايى مريم

رضايى مريم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فرهنگى نيلوفر

فرهنگى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
قزلباش شاهين

قزلباش شاهين

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نورمحمدى عاطفه

نورمحمدى عاطفه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امين زاده احسان

امين زاده احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدويان پور زهرا

مهدويان پور زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
سبزعلى سارا

سبزعلى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستگارى فرد ميلاد

رستگارى فرد ميلاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صالحى هانيه

صالحى هانيه

مهندسي عمران -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رشيدى حميد

رشيدى حميد

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى لار آيدا

مرادى لار آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
افروزه سجاد

افروزه سجاد

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مشاك نژاديان بهبهانى پدرام

مشاك نژاديان بهبهانى پدرام

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قبادى مهديه

قبادى مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
جلالى رضوان

جلالى رضوان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
على نژاديان رضا

على نژاديان رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حيدرى ارجلو آزاده

حيدرى ارجلو آزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اكوان پور ابوالفضل

اكوان پور ابوالفضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اردانه على اكبر

اردانه على اكبر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادعلى پور مهدى

مرادعلى پور مهدى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورابتهاج على

پورابتهاج على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

9سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
موسوى نژاد سيده ميترا

موسوى نژاد سيده ميترا

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدالخانى امير

عبدالخانى امير

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى سپيده

جعفرى سپيده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حسينى سيدمهرشاد

حسينى سيدمهرشاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
بخشايى سارا

بخشايى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

7سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قهرمانى حانيه

قهرمانى حانيه

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسينى فاطمه

حسينى فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كرمى انيس

كرمى انيس

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انديشه سيدمحمدجواد

انديشه سيدمحمدجواد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شريفى مسعود

شريفى مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محموديان احمدرضا

محموديان احمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قنواتيان شبنم

قنواتيان شبنم

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مكاريان پور فاطمه

مكاريان پور فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى منش محمد

حسينى منش محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سبزى زاده صغرى

سبزى زاده صغرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
هرمزى مقدم محسن

هرمزى مقدم محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كردلو غزاله

كردلو غزاله

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باقرنژاد فاطمه

باقرنژاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهرزاده حميد رضا

طاهرزاده حميد رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى مهسا

مرادى مهسا

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
قرقاني پريسا

قرقاني پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

9سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
جليل  غزل

جليل غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
خادميان سارا

خادميان سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمانى عاطفه

سليمانى عاطفه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طاهرى اميرمهدى

طاهرى اميرمهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بصير على

بصير على

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ويسى آرخلو

ويسى آرخلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
بهمن جاه

بهمن جاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ظهرابى وندائى

ظهرابى وندائى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدي

احمدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

9سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بلوتى

بلوتى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جبارى لك

جبارى لك

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
پشت دار

پشت دار

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
شكوهى محمدرضا

شكوهى محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاداشيان

پاداشيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى چهارراه گشين

حسينى چهارراه گشين

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
زحمتيان

زحمتيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
حيدرى ارجلو

حيدرى ارجلو

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كرمى پور

كرمى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كرمى پور

كرمى پور

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صادقيان فرد بروجنى

صادقيان فرد بروجنى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشرافى

اشرافى

تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى دره شورى

كريمى دره شورى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدپورفتح

محمدپورفتح

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرمحسنى

اميرمحسنى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آتش سخن

آتش سخن

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدپوروندا

محمدپوروندا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

6سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هاشمى شبانكاره

هاشمى شبانكاره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناركى

ناركى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شادمان پور

شادمان پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نادرى پور

نادرى پور

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گرجى زاده

گرجى زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خندانى بهبهانى

خندانى بهبهانى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهمئى

بهمئى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
قابضى

قابضى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى نيك

حسينى نيك

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قرقانى

قرقانى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى آرخلو

محمدى آرخلو

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صادقى فر

صادقى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پورفتحى

پورفتحى

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
افشين پور

افشين پور

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رهبر

رهبر

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خيراتى

خيراتى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دلجو

دلجو

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيخ ممو

شيخ ممو

فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عفت پيشه

عفت پيشه

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيرامى

بيرامى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
برزن

برزن

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حلاج

حلاج

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پشتدار

پشتدار

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پشت دار

پشت دار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مكارى مقدم

مكارى مقدم

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چهارده چريك

چهارده چريك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی