ياسوج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ياسوج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جليل اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
صفايى نجمه انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 56
رمضانى عنا فرزاد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
يعقوبى اصل اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 45
هاديان مهريان سيد سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 61
ارمغانى وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
نيك بخت احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 70
انصارى سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
حسينيان مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 58
هاشمى بيان سيده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 48
حسينى نيا پريسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 3سال کانونی 56
خداپرست فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 2سال کانونی 42
مقيمى محمد حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
بناوند افسانه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 2سال کانونی 37
عبدى پور مهريان سيد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 56
نصيبى سيده مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 43
هدايت على اكبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
خبره محمدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 49
شرفى بياره سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
ثابت مرضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
خادم ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
جاودانه سعيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
احمدى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 75
انديك وحيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 46
حيدرى دهنو طاهره هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 5
پور مهراب سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
دانايى زاده رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
نكويى كيارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 4سال کانونی 67
بقايى فر زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
محمود زاده مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 60
عبدالهى منصورخانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 60
خاوشى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 65
مظفريان سحر هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
على پور سيد محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 56
مرادى باوى ازاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
جانفزا سهيلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 44
بادام فيروز شهاب الدين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 78
فاضلى محسن ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 25
خوش سرور دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 45
پرويزيان زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 55
اسدى سيد محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 13
اكرم پور موسى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 41
مدبرنژاد مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 61
عباسى چشمه چنار طيبه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 1سال کانونی 15
بى تاب سهراب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
محمدي ارخلو مارال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 45
خشنود مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 61
بامشاد زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 57
پوزش آناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 79
دانشى شهلا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
همتى محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 40
گودرزى مهناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
مراديان محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 28
خستوانه ماريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 6سال کانونی 85
نوروزى محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
جهانبين على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 59
شفايى پور سر مور شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 95
بهجت زاده احمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
آذر شب مسعود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 11
امير احمدى كامران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 74
صناعى نيا حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 20
وحيد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 59
سعادت نسب فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 57
بهروزى حسين خانى ساناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 64
عزيزى مهشيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
على پور نصرآباد كشواد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
محدث على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 53
جلال مقدم سيده زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 26
محمديان سيد سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 76
پروه عبدالحكيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 18
عباس نژاد اصغر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
حسنى كريك سيدمحمدمهدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 2سال کانونی 28
باقرنيا پيمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 6سال کانونی 98
حياتى مقدم محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
هدايت خواه مجتبى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 21
قلى پور ساناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 59
موسوى ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 36
مرادى شيبانى محمد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 5سال کانونی 86
عارفى تبار زرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 12
كريمى قوام آباد سفلى سيده زهرا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 15
مومن فريد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 5سال کانونی 85
بقائى فر نويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 42
نيك اقبال سى سخت مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 52
حسينى پيام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 51
يوسفى پرديس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7سال کانونی 103
سعادتى مهدى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 20
رضايى فر نيلوفر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 41
سادات سيد حميد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 42
عدالت دوست كبرى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
نوذرى حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 37
طهماسبى فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه هنر اصفهان 4سال کانونی 65
رخش ماه هادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
تباشير احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كهكيلويه و بوير احمد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 56
عزيزى حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
مجاهدنيا عباس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
علم الهدى محسن تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 36
محمدپور حبيب آباد محمود تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 26
آرون طيبه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
محمودى سيده اسماء انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
پوزش آناهيتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي ياسوج - پرديس خودگردان 4سال کانونی 76
فرهمند الهام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
رستمى رضا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 73
بيات نسب محمد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 19
منصوريان طبايى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 36
بهمنيار مهدى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 56
يحيايى سجاد انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل تهران دانشگاه مذاهب اسلامي 2سال کانونی 37
روشن چراغيان محمد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 53
صابرى نژاد فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
زارعى زهرا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 26
يزدانى مقدم اعظم تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 19
حسينى فر نوراله انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
خردمنداصل محمدحسين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 2سال کانونی 23
صدر زاده مسعود تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 47
ربانى خواه سيدحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
كارگر مريم تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 42
ارشدى اردكانى فرناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
عمادى سيد اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي ياسوج - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
آبروشن ساناز تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 79
قاسميان سيد احمدرضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
جهانشاهى نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 71
ظهرابى نسرين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
حاتمى پور دهنو فريبا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 39
شاهمرادى اردكانى على تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
شجاعى پور سعيد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 12
محمدپور آزيتا انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 10
محمديان مهدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 53
كاظمى رضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 2سال کانونی 42
جليل فر زينب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 74
وفاپور مهرداد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 54
حسن پور حميد اباد ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 54
كاظمى خواه پيمان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
خلج مينا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 42
كيانى سروك فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 72
محمدى زاده على تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 66
رخش ماه مهدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 47
يوسفى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 28
آزادمكان سعيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 8
طالبى سامان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 36
ربانى خواه سيدحسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 30
چراغى حسين اباد مرضيه انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 46
احمدى حسين خانى سعيد ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 4سال کانونی 54
نوشادى شهريار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
خير فهيمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
رضايى زاد صمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
چراغ سحر پريسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 16
دشت سهيلا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
على محمدى زينب انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
حسين زاده على اباد سولماز ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 18
صفرپوردم طسوج طاهره ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
ناصرى محمد شريف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
محمودى نجمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهركرد 5سال کانونی 81
انصارى سيما تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 43
خرمى فريبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 30
موسوى فراز محبوبه ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 26
عسكرى منصور خانى وحيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
قائم منش مسلم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 26
اشرف زاده زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 55
موسوى امجد سيدحسن ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 17
جايمند سهيلا تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 3سال کانونی 63
ميد جانى رويا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 87
بهور تجمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
مصطفايى دولت آباد زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 31
يوسفى ناصرآباد مصطفى انسانی فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
حسين پور زهرا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
غلامى چنارستان عليا دانيال ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
ضامنى مهدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 34
صادق پور كيوان ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 25
كريمى پور محمود ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 26
راستين خواه فاطمه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
شهبازى مقدم مجتبى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 8
احمدى نژاد مهرداد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 45
بحرانى فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 6سال کانونی 91
فرهادى ياسر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه و بويراحمد دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 15
پاشى محمود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 24
رهشناس ليلا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 31
حاتمى نژاد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
محمدى آرا مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 40
رضوى جو حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
احسانى كالوس راضيه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
بربست محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 14
پورلشكرى اشكان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
شيبانى زاده محمد رضا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
كرمى برزآباد سيامك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 4سال کانونی 62
فريدونى محمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
على پور اسماء تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 2سال کانونی 38
مومنى شاد محمد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 12
باقرى فرد سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 33
دست مرد سيده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 46
رازمانى سيد على ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 20
خسروانى پور سعيده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
برزگرفرد حسن ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 3سال کانونی 33
محنايى محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 96
دلشادى محمد جواد ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 13
كرمى حميد آباد مهتاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
حسنى سواره سحر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 41
دانش آرزو انسانی روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 10
توكل راضيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 25
صفرپوردمطسوچ فرشاد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 19
صدقى زاده طاهره انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
دستخون حامد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 3سال کانونی 62
جاودان مطلق ارسلان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 15
پوزش راحله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 5سال کانونی 63
جهان بين سيده رويا انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
اسدى جهان آباد بنفشه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 23
روشنك مرضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 55
صابرى افشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
كريم خواه ياسر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 26
جهانبازيان سارا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
خسروانى شولى زهره تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 56
حسن زاده جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
رسايى خواه سيده مرضيه انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 45
نعمتى راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 7سال کانونی 84
افشون فروغ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 72
سبزوند على تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 3سال کانونی 51
فتاح حسن تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
موحدى پور محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
كشاورز فاطمه السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 5
الهى اميد آباد محمد جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
ثنايى آرش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
بهرام فرد طوبى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 33
برهمن فاطمه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
فاريابى محمد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
محمدى سر تنگ مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 49
فرخانى اسماء انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 5
نويد دانيال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 53
عزيزى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
كاظمى حميدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
همايون فر محدثه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 5سال کانونی 82
رضايى زرد خونى مهرزاد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 34
كرم دوست سميرا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 2سال کانونی 29
دانشى سيدمهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
صالحى ندا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
تيمورى فر ليلا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 4سال کانونی 59
آباد فرشاد تجربی پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 14
مير فردى ندا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 78
برجسته پور اكبر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
مهرابى نيلوفر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 12
كاظم اصل آمنه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 57
موحدى فر سروش هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 5
عباسى محمد على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
باختر مطلق انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
بزرگمهر نژاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
صفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 37
صادقى حمزه خانى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
مندنى پور تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
شكيبايى بياره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه كاشان 3سال کانونی 42
طاعت نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
مرادى كوشك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
جهان كهن زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 24
محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
پيش دست انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
صناعى نژاد زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 52
يزدانپناه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 14
دادگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
محمدى بيدسردره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
حسينى رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 56
محمديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 39
سادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
حبيبى منش تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 16
پروين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 61
نظرى انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
نظرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 20
وصال پور زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
طيب نژاد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
فرخانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
لقمانى تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
برزگر حميد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 30
سعادت تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 3سال کانونی 50
بنام تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
ايمورى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 4سال کانونی 74
طهماسبى زاده سى سخت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
يزدانپناه ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4سال کانونی 56
مشكل گشا اردكانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 45
جامه فر انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
دادگر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
بام شاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 93
صالحى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
قاسمى طاقانكى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 42
راميان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
شكيب نيا انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
دانشى خو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
ستوده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 59
اسدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 7
سعيدى نيك تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 20
ولايتى مقدم تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 14
رضوى مطلق تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
خسروى بيگدلى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 5
عسكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
رضوى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 58
خوشبخت تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 66
سبحانى انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 27
صادقى حبيب آباد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 33
دوستى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
محمودى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 62
كرم منش انسانی تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
هدايتى خواه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 34
پاسره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 75
سياهپور زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 18
محمودى مطلق ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
تشكرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 40
محمدزاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 45
راهنما تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 34
نايب زاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 19
وهاب دوست انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
درخشنده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 2سال کانونی 24
بلقدر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
آزادى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 6سال کانونی 98
اكبرپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 22
شكيبايى بهاره انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 8
كامران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 32
ارجمند تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 18
تازش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 32
كرمى نژاد دهنو تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 2سال کانونی 39
محمد پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 50
بينازاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 13
پويا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
صلاحى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 35
عوض زاده امير آباد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 15
كريم پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 23
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
كرمى سيف اباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
موسوى جهان اباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 32
اصفهانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 6سال کانونی 90
عزت دوست تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 14
حسينى سى سخت تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
صفرپور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 29
خاتمى اصل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 15
روزبه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 15
ربانى اصل ریاضی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 10
پادياب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
خشنودى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 13
بهرامى گنجه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 34
مرتضوى تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
دانشگر انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
گودرزى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 47
عطافرد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 2سال کانونی 44
دانش نيا ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 16
پناهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 37
فتاحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 48
رمضانيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 11
حيدرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 44
پور فلاح تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه- دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 33
پرتوان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
محمديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
ايراندوست ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 72
فياض مقدم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 30
بازدار انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 6
جانى زاده تجربی حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
نعمت الهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 41
عابدى مطلق تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 18
ناصرى سى سخت تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 20
تيربند تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 49
منصوريان طبائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 40
پاكيارى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
نيازى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 5
آيتى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 32
آرون انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
انصارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 45
دست بردهان انسانی باستانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
رحيمى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
عبدى پور مهريان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 41
بهجت نژاد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 6
خشنودى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 53
بى باك ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 35
نجات بخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 18
جايمند تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 66
مودت جاه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 39
هدايت انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
آسمند تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 59
زادپور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 10
دسترنج ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 76
طهماسبيان سى سخت تجربی حسابداري -دانشگاه شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
غريب انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
رحيمى پورسى سخت ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
اراگ تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 16
ورمزيار ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 21
عبدالهى پور تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
نصيرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 23
سعيدى نسب انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
جهان بخش تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 24
هادينيا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
افراش تجربی زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 23
مرتضويان ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
پور معرفت ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 39
روايى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
يزدان بخش تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 8
حسينى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
پروين زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
موسوى ریاضی فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 21
جوكار ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 15
پريداد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 31
كريمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 34
بهره دار تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 7
صياديان سيسخت تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 20
حسينى سى سخت تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
حسن پور چنارستان انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
تقوى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
دوست كامى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 25
برازش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
رحمانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
مرعشيان جو تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
عزيز پور تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
رستمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
موسوى فخر تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
موسايى سى سخت تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 25
ايزدپناه ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش - چالوس 2سال کانونی 29
محرابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
مسلمى اصيل تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 13
عالى فرجا ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
فاضلى نژاد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
حسن پورچ تجربی زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
جانى پورتلزالى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 13
محمدى نصر آباد سفلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 30
روزبهى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 19
عبداللهى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 33
سينايى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 5
توكل ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 18
غلاميان تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 32
پيروز تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 8
زرده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 2سال کانونی 20
جهانتاب تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
يوسفى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 39
غلامى محمود آباد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
خوردستان تجربی زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 36
محنايى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
تراز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
محمدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
چابك ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 3سال کانونی 38
كريمى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 6
اتابك انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
انصارى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
علوى تبار تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 31
اسفنديارى تجربی مديريت صنعتي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 21
رضايى چهار راه گشين ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
مقدس تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
خادمى پور ریاضی اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
عباسى تشنيزى ریاضی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
حامدى نيا تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
دانش تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 36
نيكخواه تجربی زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
هاشمى انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه مذاهب اسلامي 1سال کانونی 21
رمرودى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
بشارت فر تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 28
سليمانى فر تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
افتخارى نسب تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 40
محمدى چشمه چنار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 19
ديوديده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 34
رهگشاى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
سليمانى كريك تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
ارمغانى نيا تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 24
رستگار تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
قاسم زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 22
ربيعى فرادنبه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
هوشيارى فر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
اسفنديار نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
خارا تجربی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 4سال کانونی 56
سادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 2سال کانونی 34
ارسلان پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
منصورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
غلامى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه مرکز آموزش عالي استهبان 3سال کانونی 47
چمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
خوبانى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
ملك حسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
وفادار تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 21
خرمى نسب تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 71
مومنى نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 10
مسعودى حسن آباد تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نوآوران - كوهدشت 1سال کانونی 9
فريدونى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نورهدايت شهركرد 1سال کانونی 14