ياسوج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ياسوج

جليل اميد

جليل اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صفايى نجمه

صفايى نجمه

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
رمضانى عنا فرزاد

رمضانى عنا فرزاد

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
يعقوبى اصل اميد

يعقوبى اصل اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هاديان مهريان سيد سحر

هاديان مهريان سيد سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ارمغانى وحيد

ارمغانى وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيك بخت احمد

نيك بخت احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
انصارى سروش

انصارى سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينيان مرضيه

حسينيان مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هاشمى بيان سيده فاطمه

هاشمى بيان سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى نيا پريسا

حسينى نيا پريسا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خداپرست فاطمه

خداپرست فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مقيمى محمد حسين

مقيمى محمد حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بناوند افسانه

بناوند افسانه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
عبدى پور مهريان سيد رضا

عبدى پور مهريان سيد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نصيبى سيده مرضيه

نصيبى سيده مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هدايت على اكبر

هدايت على اكبر

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خبره محمدجواد

خبره محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شرفى بياره سعيد

شرفى بياره سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ثابت مرضيه

ثابت مرضيه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خادم ياسمن

خادم ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جاودانه سعيده

جاودانه سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى مريم

احمدى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
انديك وحيد

انديك وحيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدرى دهنو طاهره

حيدرى دهنو طاهره

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
پور مهراب سحر

پور مهراب سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دانايى زاده رضا

دانايى زاده رضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نكويى كيارش

نكويى كيارش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
بقايى فر زهرا

بقايى فر زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمود زاده مهدى

محمود زاده مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبدالهى منصورخانى محمد

عبدالهى منصورخانى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خاوشى محمد

خاوشى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مظفريان سحر

مظفريان سحر

صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
على پور سيد محمد

على پور سيد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادى باوى ازاده

مرادى باوى ازاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جانفزا سهيلا

جانفزا سهيلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بادام فيروز شهاب الدين

بادام فيروز شهاب الدين

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
فاضلى محسن

فاضلى محسن

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خوش سرور دانيال

خوش سرور دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پرويزيان زهرا

پرويزيان زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدى سيد محسن

اسدى سيد محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اكرم پور موسى

اكرم پور موسى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مدبرنژاد مهدى

مدبرنژاد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عباسى چشمه چنار طيبه

عباسى چشمه چنار طيبه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بى تاب سهراب

بى تاب سهراب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدي ارخلو مارال

محمدي ارخلو مارال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خشنود مريم

خشنود مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بامشاد زهرا

بامشاد زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پوزش آناهيد

پوزش آناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
دانشى شهلا

دانشى شهلا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
همتى محمد

همتى محمد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
گودرزى مهناز

گودرزى مهناز

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مراديان محدثه

مراديان محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خستوانه ماريا

خستوانه ماريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نوروزى محبوبه

نوروزى محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانبين على

جهانبين على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شفايى پور سر مور شيما

شفايى پور سر مور شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
بهجت زاده احمدرضا

بهجت زاده احمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذر شب مسعود

آذر شب مسعود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امير احمدى كامران

امير احمدى كامران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صناعى نيا حامد

صناعى نيا حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحيد رضا

وحيد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سعادت نسب فاطمه

سعادت نسب فاطمه

حقوق -دانشگاه شهركرد-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بهروزى حسين خانى ساناز

بهروزى حسين خانى ساناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عزيزى مهشيد

عزيزى مهشيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على پور نصرآباد كشواد

على پور نصرآباد كشواد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محدث على

محدث على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جلال مقدم سيده زهرا

جلال مقدم سيده زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمديان سيد سعيد

محمديان سيد سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پروه عبدالحكيم

پروه عبدالحكيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس نژاد اصغر

عباس نژاد اصغر

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسنى كريك سيدمحمدمهدى

حسنى كريك سيدمحمدمهدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
باقرنيا پيمان

باقرنيا پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حياتى مقدم محمدجواد

حياتى مقدم محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هدايت خواه مجتبى

هدايت خواه مجتبى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قلى پور ساناز

قلى پور ساناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوى ايمان

موسوى ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى شيبانى محمد امين

مرادى شيبانى محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عارفى تبار زرى

عارفى تبار زرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كريمى قوام آباد سفلى سيده زهرا

كريمى قوام آباد سفلى سيده زهرا

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مومن فريد

مومن فريد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بقائى فر نويد

بقائى فر نويد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نيك اقبال سى سخت مهران

نيك اقبال سى سخت مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى پيام

حسينى پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يوسفى پرديس

يوسفى پرديس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
سعادتى مهدى

سعادتى مهدى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضايى فر نيلوفر

رضايى فر نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سادات سيد حميد رضا

سادات سيد حميد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عدالت دوست كبرى

عدالت دوست كبرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوذرى حامد

نوذرى حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طهماسبى فاطمه

طهماسبى فاطمه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رخش ماه هادى

رخش ماه هادى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تباشير احسان

تباشير احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كهكيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عزيزى حميد

عزيزى حميد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجاهدنيا عباس

مجاهدنيا عباس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علم الهدى محسن

علم الهدى محسن

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدپور حبيب آباد محمود

محمدپور حبيب آباد محمود

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آرون طيبه

آرون طيبه

علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمودى سيده اسماء

محمودى سيده اسماء

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پوزش آناهيتا

پوزش آناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فرهمند الهام

فرهمند الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى رضا

رستمى رضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بيات نسب محمد

بيات نسب محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
منصوريان طبايى على

منصوريان طبايى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهمنيار مهدى

بهمنيار مهدى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
يحيايى سجاد

يحيايى سجاد

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
روشن چراغيان محمد

روشن چراغيان محمد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صابرى نژاد فاطمه

صابرى نژاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارعى زهرا

زارعى زهرا

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يزدانى مقدم اعظم

يزدانى مقدم اعظم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى فر نوراله

حسينى فر نوراله

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خردمنداصل محمدحسين

خردمنداصل محمدحسين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صدر زاده مسعود

صدر زاده مسعود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ربانى خواه سيدحسين

ربانى خواه سيدحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كارگر مريم

كارگر مريم

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ارشدى اردكانى فرناز

ارشدى اردكانى فرناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عمادى سيد اميد

عمادى سيد اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آبروشن ساناز

آبروشن ساناز

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قاسميان سيد احمدرضا

قاسميان سيد احمدرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانشاهى نيلوفر

جهانشاهى نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ظهرابى نسرين

ظهرابى نسرين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاتمى پور دهنو فريبا

حاتمى پور دهنو فريبا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهمرادى اردكانى على

شاهمرادى اردكانى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شجاعى پور سعيد

شجاعى پور سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدپور آزيتا

محمدپور آزيتا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمديان مهدى

محمديان مهدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كاظمى رضا

كاظمى رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
جليل فر زينب

جليل فر زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
وفاپور مهرداد

وفاپور مهرداد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسن پور حميد اباد ميلاد

حسن پور حميد اباد ميلاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كاظمى خواه پيمان

كاظمى خواه پيمان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خلج مينا

خلج مينا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كيانى سروك فاطمه

كيانى سروك فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدى زاده على

محمدى زاده على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رخش ماه مهدى

رخش ماه مهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يوسفى الهام

يوسفى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آزادمكان سعيد

آزادمكان سعيد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طالبى سامان

طالبى سامان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ربانى خواه سيدحسن

ربانى خواه سيدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
چراغى حسين اباد مرضيه

چراغى حسين اباد مرضيه

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
احمدى حسين خانى سعيد

احمدى حسين خانى سعيد

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نوشادى شهريار

نوشادى شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضايى زاد صمد

رضايى زاد صمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خير فهيمه

خير فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
چراغ سحر پريسا

چراغ سحر پريسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دشت سهيلا

دشت سهيلا

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
على محمدى زينب

على محمدى زينب

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين زاده على اباد سولماز

حسين زاده على اباد سولماز

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرپوردم طسوج طاهره

صفرپوردم طسوج طاهره

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ناصرى محمد شريف

ناصرى محمد شريف

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى  نجمه

محمودى نجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
انصارى سيما

انصارى سيما

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خرمى فريبا

خرمى فريبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوى فراز محبوبه

موسوى فراز محبوبه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عسكرى منصور خانى وحيد

عسكرى منصور خانى وحيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قائم منش مسلم

قائم منش مسلم

مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اشرف زاده زينب

اشرف زاده زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موسوى امجد سيدحسن

موسوى امجد سيدحسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جايمند سهيلا

جايمند سهيلا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ميد جانى رويا

ميد جانى رويا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بهور تجمه

بهور تجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفايى دولت آباد زهرا

مصطفايى دولت آباد زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يوسفى ناصرآباد مصطفى

يوسفى ناصرآباد مصطفى

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غلامى چنارستان عليا دانيال

غلامى چنارستان عليا دانيال

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين پور زهرا

حسين پور زهرا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضامنى مهدى

ضامنى مهدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادق پور كيوان

صادق پور كيوان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى پور محمود

كريمى پور محمود

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
راستين خواه فاطمه

راستين خواه فاطمه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
شهبازى مقدم مجتبى

شهبازى مقدم مجتبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدى نژاد مهرداد

احمدى نژاد مهرداد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بحرانى فاطمه

بحرانى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
فرهادى ياسر

فرهادى ياسر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاشى محمود

پاشى محمود

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رهشناس ليلا

رهشناس ليلا

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حاتمى نژاد امين

حاتمى نژاد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى آرا مريم

محمدى آرا مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوى جو حسن

رضوى جو حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احسانى كالوس راضيه

احسانى كالوس راضيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بربست محمد

بربست محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورلشكرى اشكان

پورلشكرى اشكان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيبانى زاده محمد رضا

شيبانى زاده محمد رضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرمى برزآباد سيامك

كرمى برزآباد سيامك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
فريدونى محمد رضا

فريدونى محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على پور اسماء

على پور اسماء

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مومنى شاد محمد

مومنى شاد محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باقرى فرد سارا

باقرى فرد سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دست مرد سيده فاطمه

دست مرد سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رازمانى سيد على

رازمانى سيد على

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروانى پور سعيده

خسروانى پور سعيده

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برزگرفرد حسن

برزگرفرد حسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محنايى محبوبه

محنايى محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
دلشادى محمد جواد

دلشادى محمد جواد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى حميد آباد مهتاب

كرمى حميد آباد مهتاب

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنى سواره سحر

حسنى سواره سحر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دانش آرزو

دانش آرزو

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
توكل راضيه

توكل راضيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفرپوردمطسوچ فرشاد

صفرپوردمطسوچ فرشاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صدقى زاده طاهره

صدقى زاده طاهره

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دستخون حامد

دستخون حامد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جاودان مطلق ارسلان

جاودان مطلق ارسلان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پوزش راحله

پوزش راحله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جهان بين سيده رويا

جهان بين سيده رويا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
روشنك مرضيه

روشنك مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدى جهان آباد بنفشه

اسدى جهان آباد بنفشه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صابرى افشين

صابرى افشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريم خواه ياسر

كريم خواه ياسر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جهانبازيان سارا

جهانبازيان سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروانى شولى زهره

خسروانى شولى زهره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسن زاده جواد

حسن زاده جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رسايى خواه سيده مرضيه

رسايى خواه سيده مرضيه

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نعمتى راضيه

نعمتى راضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
افشون فروغ

افشون فروغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سبزوند على

سبزوند على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فتاح حسن

فتاح حسن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موحدى پور محمد

موحدى پور محمد

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كشاورز فاطمه السادات

كشاورز فاطمه السادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
الهى اميد آباد محمد جواد

الهى اميد آباد محمد جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ثنايى آرش

ثنايى آرش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهرام فرد طوبى

بهرام فرد طوبى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برهمن فاطمه

برهمن فاطمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاريابى محمد

فاريابى محمد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى سر تنگ مسعود

محمدى سر تنگ مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فرخانى اسماء

فرخانى اسماء

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نويد دانيال

نويد دانيال

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاظمى حميدرضا

كاظمى حميدرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
همايون فر محدثه

همايون فر محدثه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
رضايى زرد خونى مهرزاد

رضايى زرد خونى مهرزاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كرم دوست سميرا

كرم دوست سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دانشى سيدمهدى

دانشى سيدمهدى

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى ندا

صالحى ندا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تيمورى فر ليلا

تيمورى فر ليلا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آباد فرشاد

آباد فرشاد

پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مير فردى ندا

مير فردى ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
برجسته پور اكبر

برجسته پور اكبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرابى نيلوفر

مهرابى نيلوفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظم اصل آمنه

كاظم اصل آمنه

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
موحدى فر سروش

موحدى فر سروش

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
عباسى محمد على

عباسى محمد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باختر مطلق

باختر مطلق

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بزرگمهر نژاد

بزرگمهر نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صادقى حمزه خانى

صادقى حمزه خانى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مندنى پور

مندنى پور

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكيبايى بياره

شكيبايى بياره

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مرادى كوشك

مرادى كوشك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاعت نژاد

طاعت نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهان كهن

جهان كهن

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پيش دست

پيش دست

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صناعى نژاد

صناعى نژاد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
دادگر

دادگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدانپناه

يزدانپناه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى بيدسردره

محمدى بيدسردره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى رضايى

حسينى رضايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سادات

سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيبى منش

حبيبى منش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پروين

پروين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وصال پور

وصال پور

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
طيب نژاد

طيب نژاد

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرخانى

فرخانى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
لقمانى

لقمانى

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برزگر حميد

برزگر حميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعادت

سعادت

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بنام

بنام

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايمورى

ايمورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
طهماسبى زاده سى سخت

طهماسبى زاده سى سخت

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يزدانپناه

يزدانپناه

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مشكل گشا اردكانى

مشكل گشا اردكانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جامه فر

جامه فر

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دادگر

دادگر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بام شاد

بام شاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى طاقانكى

قاسمى طاقانكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
راميان

راميان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شكيب نيا

شكيب نيا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دانشى خو

دانشى خو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سعيدى نيك

سعيدى نيك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ولايتى مقدم

ولايتى مقدم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوى مطلق

رضوى مطلق

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسروى بيگدلى

خسروى بيگدلى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضوى زاده

رضوى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خوشبخت

خوشبخت

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صادقى حبيب آباد

صادقى حبيب آباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دوستى

دوستى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كرم منش

كرم منش

تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هدايتى خواه

هدايتى خواه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پاسره

پاسره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سياهپور

سياهپور

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
محمودى مطلق

محمودى مطلق

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تشكرى

تشكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
راهنما

راهنما

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نايب زاده

نايب زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وهاب دوست

وهاب دوست

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
درخشنده

درخشنده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلقدر

بلقدر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

6سال کانونی / 98 آزمون

زبان
اكبرپور

اكبرپور

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شكيبايى بهاره

شكيبايى بهاره

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كامران

كامران

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ارجمند

ارجمند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى نژاد دهنو

كرمى نژاد دهنو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تازش

تازش

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
بينازاده

بينازاده

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پويا

پويا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صلاحى

صلاحى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عوض زاده امير آباد

عوض زاده امير آباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى سيف اباد

كرمى سيف اباد

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوى جهان اباد

موسوى جهان اباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اصفهانى

اصفهانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
عزت دوست

عزت دوست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى سى سخت

حسينى سى سخت

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خاتمى اصل

خاتمى اصل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روزبه

روزبه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ربانى اصل

ربانى اصل

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پادياب

پادياب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خشنودى

خشنودى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامى گنجه

بهرامى گنجه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دانشگر

دانشگر

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عطافرد

عطافرد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دانش نيا

دانش نيا

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رمضانيان

رمضانيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پور فلاح

پور فلاح

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه-

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پرتوان

پرتوان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايراندوست

ايراندوست

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
فياض مقدم

فياض مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جانى زاده

جانى زاده

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمت الهى

نعمت الهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عابدى مطلق

عابدى مطلق

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصرى سى سخت

ناصرى سى سخت

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تيربند

تيربند

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منصوريان طبائى

منصوريان طبائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پاكيارى

پاكيارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
آرون

آرون

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دست بردهان

دست بردهان

باستانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدى پور مهريان

عبدى پور مهريان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهجت نژاد

بهجت نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خشنودى

خشنودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بى باك

بى باك

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجات بخش

نجات بخش

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جايمند

جايمند

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مودت جاه

مودت جاه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هدايت

هدايت

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آسمند

آسمند

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زادپور

زادپور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دسترنج

دسترنج

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
طهماسبيان سى سخت

طهماسبيان سى سخت

حسابداري -دانشگاه شيراز-مناطق محروم-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غريب

غريب

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى پورسى سخت

رحيمى پورسى سخت

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اراگ

اراگ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ورمزيار

ورمزيار

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدالهى پور

عبدالهى پور

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيدى نسب

سعيدى نسب

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جهان بخش

جهان بخش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هادينيا

هادينيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افراش

افراش

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرتضويان

مرتضويان

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پور معرفت

پور معرفت

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
روايى

روايى

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يزدان بخش

يزدان بخش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پروين زاده

پروين زاده

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريداد

پريداد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهره دار

بهره دار

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صياديان سيسخت

صياديان سيسخت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى سى سخت

حسينى سى سخت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن پور چنارستان

حسن پور چنارستان

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تقوى

تقوى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دوست كامى

دوست كامى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برازش

برازش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرعشيان جو

مرعشيان جو

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيز پور

عزيز پور

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى فخر

موسوى فخر

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسايى سى سخت

موسايى سى سخت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محرابى

محرابى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسلمى اصيل

مسلمى اصيل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عالى فرجا

عالى فرجا

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاضلى نژاد

فاضلى نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن پورچ

حسن پورچ

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جانى پورتلزالى

جانى پورتلزالى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى نصر آباد سفلى

محمدى نصر آباد سفلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
روزبهى

روزبهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سينايى

سينايى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
توكل

توكل

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلاميان

غلاميان

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پيروز

پيروز

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زرده

زرده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانتاب

جهانتاب

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غلامى محمود آباد

غلامى محمود آباد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوردستان

خوردستان

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محنايى

محنايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تراز

تراز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چابك

چابك

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كريمى نژاد

كريمى نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اتابك

اتابك

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
انصارى پور

انصارى پور

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علوى تبار

علوى تبار

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

مديريت صنعتي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى چهار راه گشين

رضايى چهار راه گشين

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مقدس

مقدس

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خادمى پور

خادمى پور

اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى تشنيزى

عباسى تشنيزى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حامدى نيا

حامدى نيا

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانش

دانش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رمرودى

رمرودى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بشارت فر

بشارت فر

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سليمانى فر

سليمانى فر

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افتخارى نسب

افتخارى نسب

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى چشمه چنار

محمدى چشمه چنار

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ديوديده

ديوديده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رهگشاى

رهگشاى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى كريك

سليمانى كريك

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ارمغانى نيا

ارمغانى نيا

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربيعى فرادنبه

ربيعى فرادنبه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هوشيارى فر

هوشيارى فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسفنديار نژاد

اسفنديار نژاد

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خارا

خارا

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سادات

سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ارسلان پور

ارسلان پور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
چمى

چمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوبانى نژاد

خوبانى نژاد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملك حسينى

ملك حسينى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وفادار

وفادار

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خرمى نسب

خرمى نسب

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مومنى نژاد

مومنى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مسعودى حسن آباد

مسعودى حسن آباد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی