عشق آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر عشق آباد

بابايى فر اكرم

بابايى فر اكرم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
باقرى عطيه

باقرى عطيه

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نادريان على

نادريان على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نادريان حامد

نادريان حامد

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على پور حسن

على پور حسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى محبوبه

يوسفى محبوبه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ايلخانى

ايلخانى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زمانى خرازى طوسى

زمانى خرازى طوسى

زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
على پور

على پور

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد زاده

محمد زاده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
بخشى زاده

بخشى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمى نژاد

فاطمى نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی