عشق آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر عشق آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بابايى فر اكرم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 55
باقرى عطيه ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
محمدى زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 16
يوسفى محبوبه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
ايلخانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
زمانى خرازى طوسى زبان زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 7
على پور ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 47
عباسى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
محمد زاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
بخشى زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
جعفرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
فاطمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
باقرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 56
فاطمى نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 41
اسماعيلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
برهانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17