خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خاتم

هاشمى پور زينب سادات

هاشمى پور زينب سادات

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى نسب زهرا

احمدى نسب زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شعله ور زهرا

شعله ور زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قلى زاده زهرا

قلى زاده زهرا

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه-محل تحصيل راور

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
آغاز جواد

آغاز جواد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورمحمديان مسعود

پورمحمديان مسعود

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى جواد

حيدرى جواد

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دخت حيدر راضيه

دخت حيدر راضيه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دهقان هراتى زهره

دهقان هراتى زهره

زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دميرى فاطمه

دميرى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهستانى

دهستانى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملائى

ملائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دميرى محمد

دميرى محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى پور

مرادى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منصور زاده

منصور زاده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زيد آبادى

زيد آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقزاده

صادقزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
استبرقى فاطمه

استبرقى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مورويى

مورويى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

علوم مهندسي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل ممسني

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فلاحتى

فلاحتى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قانع هاشم آبادى

قانع هاشم آبادى

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كريميان

كريميان

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسايى

رسايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرچهانى

سرچهانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تكش

تكش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
استبرقى

استبرقى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورمحمديان

پورمحمديان

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كابلى مهدى آبادى

كابلى مهدى آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمد ى پناه

احمد ى پناه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی