خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خاتم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هاشمى پور زينب سادات انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
احمدى نسب زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
شعله ور زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
قلى زاده زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه-محل تحصيل راور دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
آغاز جواد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 18
پورمحمديان مسعود تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
حيدرى جواد انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 20
دخت حيدر راضيه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
دهقان هراتى زهره انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دميرى فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
دهستانى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
دهقان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 17
حيدرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
ملائى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
دميرى محمد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
مرادى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
منصور زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
محمودى ميمند ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
زيد آبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 8
محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
عباسى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
تيمورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 7
صادقزاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 35
حيدرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
استبرقى فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 17
كرمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
مورويى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 44
كرمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
زارع بيدكى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 8
كشاورز تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 16
كرم پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 9
عطايى تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 40
طاهرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل ممسني دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
رنجبر انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
فلاحتى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
رنجبر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
قانع هاشم آبادى تجربی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
احمدى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 9
كريميان تجربی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
رسايى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
فلاحتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
قلى زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
سرچهانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
تكش انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 12
عباسى تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
قاسمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
استبرقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
پورمحمديان تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 33
كابلى مهدى آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
رسولى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
احمد ى پناه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 17