طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر طبس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ذوالفقارى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 63
رمضانى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 76
محموديان محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 62
رمضانى اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 74
كريتى ثانى سحر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال از پنجم دبستان 101
ملكى زاده هدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال از سوم راهنمايي 88
بارونى سارا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال از سوم راهنمايي 79
صادق احمدى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان جنوبي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
متوليان سجادى سيد مصطفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
مراديان امير رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 51
مرادى مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال از دوم راهنمايي 79
رستمى راورى عليرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 77
جواد موسوى سيد يوسف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 63
چمنزارى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 50
قيصرى سيد امير حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 46
رفيعى امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 53
جراحى مقدم سارا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 8سال از پنجم دبستان 73
صالح زاده مرتضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 29
خورشيدى فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 43
نجف زاده شيما انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
توسن ابوالفضل ریاضی مهندسي هوانوردي -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 4سال از اول دبيرستان 41
دشتستانى داوود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 25
غلامزاده مليحه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 58
قاسم زاده رقيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
قاضى زاده ابراهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 44
آژير سليمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
اكبرزاده على اصغر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 46
فغانى فاطمه زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
عظيمى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدزاده حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
خسروى فرهاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 96
متوليان سجادى مائده سادات انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 57
صولتى آسيه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
صدقى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 47
جهانبخش ميثم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 55
زنگوئى اول عماد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 55
رفيعى مريم انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
امينى زهرا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 32
خادم اكرم سادات انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 46
آريامنش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي سمنان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 31
حسين زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
قلى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
ميرصادقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
بارونى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 17
شكارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 52
ابراهيمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
حاجى بصرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
كرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
ترابى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 81
عبدالله زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
قديرى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 25
رمضانيان ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال از سوم دبيرستان 36
جلالى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 36
رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 55
مهى وند ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
بياتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 50
ذهبى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 54
ترابى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 24
قلى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 19
ايرانى تجربی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رستمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
سرحدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
بشرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 21
رضازاده تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
آذرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
زابليان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 40
يعقوبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24