يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
روحانيان محمد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
كرمى حجت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
محب زاده محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
دهقان نيرى مهديه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
كلانترى سرچشمه امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
ميدانى محمدكاظم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
نياكمال فائزه انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
ندافى امير مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
ابراهيمى دهشيرى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 52
ابراهيمى دهج مژده انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
خليفه زاده سينا انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 38
مصون زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دهقان منشادى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 34
رضاپورسرمستانى منيژه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كرمى محمد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
شكرالهى محمدجواد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
هادوى وجيهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 41
قانع عزآبادى مهديه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
زارع زاده مهديه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 18
آئين پرست سحر انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
حاجى حسينى ركن ابادى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
سالارى محمدهادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
رحيمى رتكى عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
پورهاديان حديث انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
شريفى اردانى فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
رنگى ابوالفضل انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
آقاباقرى طزرجانى مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
مير محمدى ميبدى زهرا السادات انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
علمدار يزدى مجتبى انسانی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 28
شفيعى محمدآبادي سماء انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
حسينى زاده پريسا السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
برغى حانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
خاكسار مهديه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
ميرركنى سيد سينا انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
خورسند سيد صدرالدين انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
غريب نواز اسفند آبادى الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
بشارتى فرشته انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 24
جعفرى ندوشن احمد انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 38
زينلى رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
خيام امير رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 55
قانع عز آبادى امير عباس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
احمدى زاده فريبا انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
موسوى خواه سيده الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
ايمانى پرشكوه حميد رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 64
قاسمى نسب قنات ميثم انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
امين دربرزى هادى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
هاشمى مزرعه ملا سيداحمد هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 12
حيدرى مرجان انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 22
غفارى على انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
نورى زاده على انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 38
شريفى دهشيرى على انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 25
ميروكيلى سيده فرنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 14
دهقانى زاده فرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 58
نژاد حسينيان مجتبى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
روحى پناه ريحانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
مقيمى فيروزآباد مطهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
محمدى امين محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
دهقانى محمود آبادى فرزين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
حسينى الهاشمى فهيمه السادات انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 36
خانى دهج محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
خيرى آيدا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 47
عارف نيا مهدى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
بخشنده اميرعلى انسانی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
حسين مرشدى امير انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
پورقاسمى پريسا انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
طلائى بهابادى هانيه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دشتى محمد مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 61
آتش فراز محمد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
لبافى منشادى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 19
جمال الدينى سيدمصطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 56
آباديان زاده سيدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
جاريانى محسن انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
رحمانى طاحونه عباس انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
محسن زاده پريسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
حسينى فهرجى معظمه انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
برهانى زرندى ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 62
افخمى عقدا مرتضى انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 13
عابدى بفروئيه محمدسعيد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 13
ابريشمى مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
صادقى مطهره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
آرامش فرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 45
حسين زاده مصطفى انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
شجاع الساداتى شيما السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
نورانى يزدى فاطمه السادات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
مرادى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 104
حسنى زاده ايمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
خالقى ده جمالى سيمين انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
پورمقدم فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
دهقان نيرى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
پورقاسمى هنزاء صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
حكيمى نصرابادى احسان انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
ايمانى زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
صميمى محمدآبادى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
مصدق منشادى پريسا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فقيه خراسانى امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 40
حسينى دهشيرى سيده زهرا هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
سالارى بركويى محمدرضا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
اكبرى امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
خانى همت آباد فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
گلاب محيا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
صفى دهج فرزان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
كمال الدينى سيد شهاب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
دهقان طزرجانى سعيد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 13
فرجى فيروزآبادى زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
زارع رشكوئيه احسان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
خيرخواه حسن آبادى مهلا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
روحى پناه زهرا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 51
ملا عباسى محمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 105
حريريان مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
شاكرى فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
عظيم زاده كيارش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 49
زاده كاظم مهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
كلانترى زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
اسماعيل زاده بهابادى هدا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 25
محقق سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال کانونی 117
زارع زردينى فاطمه انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 15
فرح ابراهيم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 60
شاكرى اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
منگلى كهنويى محمدصالح ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
ميرزينلى يزدى سيد عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 40
محمودى نصرآباد محمدحسين انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
صديقى فرناز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
دهقان نجم ابادى محسن انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
دشتى رحمت آبادى زهراالسادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
منوچهرى كلانترى پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
وثوق فر مسعود انسانی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 25
صادقى فرزانه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 45
ملك ثابت محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
صادقيه يوسف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
پرورش زاده فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عزيزى بندرآبادى زهرا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
خياط زاده منشادى سيدمهدى هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 15
حكيميان ياسمن انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
بابائى زارچ محمدمهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 12
ضياء كاشانى سيد صادق انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
مرادى مزرعه نو زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
صادقيان الهه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
اكرمى مقدم فريده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
دهقان منشادى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
قاسمى هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 77
آب يار نگار انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
يغمائى زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
ملانورى شمسى حميدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
نامجوفرد هانيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
انتظارى زارچ مصطفى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
ثنائى كيا حامد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
فدوى اسلام مهرناز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
صدر ارحامى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 50
سلطانمرادى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
ثوابيه زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
محمدى ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
كمالى بغداداباد محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
منتظرى هدش شهرزاد انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 16
فلاح تفتى فاطمه ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 16
انتظارى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
كمال الدين سيدمحمدمهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 47
كبيرى شاه آباد محدثه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 16
كشميرى فائقه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
كلانترى سرچشمه هادى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
انتظار قائم سيدسجاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
ميرحسينى مرجان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 54
رضائيان ابرقوئى فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
ميرجليلى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 113
قلى زاده ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
حيدرى پور مجتبى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
زعيم زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 20
دانشفر سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 43
فيصل مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 81
آخوندزادگان امين انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 25
فرقانى فواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 61
فلاح نازنين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
مرتضوى شبنم السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
مرگدرى نژاد جواد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
فرجاد مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 47
فلاحى پريناز انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 37
فتاحى بافقى هانيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
واعظ پور ناهيدالسادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
خيرانديش فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
اسلامى امير على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 22
كريم زاده عقدا فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
صائبى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
زارع ريحانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 25
غلاميان شوركى سمانه انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 18
نايب كبيرى محدثه ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 19
ميرابوالقاسمى بهابادى سيده زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
الياس ميمونه مسعود ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
مطهرى نيا على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
بناء زاده محمد صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 39
سعدى پور احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
خداپرست زهرا السادات انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
انورى زارچى محمد حسين انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
زاده محمد اوليائى مهسا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
سفرى معصومه انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 16
دهقان على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 58
گلاب زاده مريم السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
ملكى مهدى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
حكيمى سيد محمد حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
مقيمى فيروزآباد زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
سلطانى سينا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زارع تقى آبادى سجاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
حاتمى نسب نجمه السادات انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
كارگر نسيم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
بقايى پور غزاله السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
چاى فروش يزدى مطهره انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فرقانى معزاباد محمدمسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
مژگانى پدرام ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
ميرحسينى ابوالفضل ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
زمان زاده نصرآبادى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان طزرجانى محسن انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
زهتابيان يزدى سحر انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مجيبيان سعيده انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
حسينى نسب سيدمحمدحسين انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
دشتى رحمت آبادى يگانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
راى زن فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
كامياب سيدمحمود انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
سلطانبى مهديه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
آهكى محمدحسين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
داستان مريم السادات انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 19
مسعودى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 60
نخعى انسيه زبان زبان فرانسه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
عباسى زاده نصرآبادى فاطمه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 18
شامى باف مطهره انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دره شيرى منصوره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
ياورى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
قيوم زاده محسن انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
رجائى على انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
عباسى زاده محمد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 34
سلمانى مجومرد سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 24
دهقانى اشكذرى فاطمه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 13
فتحى نژاد مسعود انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
خيرالامور هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
زمان زاده نصر آبادى محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
ميرجليلى فرنوش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
پورعسكرى اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 33
حكمتى مقدم سيد مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
پارسائيان عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
دهشيرى محمد مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
ذاكر زاده پويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 54
حسين زاده نوقى پور فروزان انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
دهقان چنارى مهدى انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
انورى حانيه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
فلاح مدوارى زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
سالارى سجاد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كريم نژاد عاطفه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
فرقانى اله آبادي حميده انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
عرفا اميد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 53
منتظرى هدش على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
دهقانى اشكذرى محمد مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
عاصى محمدرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
برغى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
ميراللهى سيد مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
احمدى جوزمى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ايزدنيا على انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 20
صادقى رنجبرشاهم آبادى فائزه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
كمال مهديه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
زينى كوشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
برقى قريشى سيدحسن زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
صادقى محمد صادق انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
منصورى مهرابادى كريم ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
زارع رشكوئيه هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
زارع زاده بغدادآبادى سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
دانش فر محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
جعفرى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 21
سالارى فاطمه السادات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 20
نبوى نژاد سيد رسول تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 40
دهقان دهنوى سيدعليرضا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
توحيدى فر مهلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 43
كافى پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
عسكرى بشكانى مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
غلمانى سيد كوشان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
باغى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
حاتميان مجومرد آرزو انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
امينى ابراهيم اباد حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
زارع بيدكى حانيه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 30
نيكوكاران فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
دهقانى محموداباد سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
صمدى امير محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
قائمى بافقى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 51
بحرينى زارچى الناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دشتى رحمت ابادى سيدسجاد انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
صديقى فرهاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
نيازى دهميانى زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
سپهر حميد رضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
سيفى مزرعه نو محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
شبانى رشكوئيه فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
اقبالى شاه آباد مريم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
سخايى امير محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 45
ابراهيمى اسدآبادى رويا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 23
قنبرى حقيقى سپيده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حاجى زاده محمدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
زارع زاده سيما انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 36
مكى نيرى محمدمسعود انسانی حقوق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
عقاب وحيد انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
ريكا زاده محمدحسين انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
حاتمى مجومرد عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
كربلائيان اميرمحمد انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
حدادزاده بهابادى فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
ميرحسينى مهشيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
حسينى نسب سيدحسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
دهقان منشادى نجمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كلانتر مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
دهقانى تفتى حميده انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
كريمى مهرجردى مسلم انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
پاگرد كار محمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
اخوى ميراب باشي سيده زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
رضائى حسين اباد محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عليزاده بندرابادى محمد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
بابايى زارچى عليرضا انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 36
طالعى مهدى انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
اعتماديه نويد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 51
حيدرى دهوئى مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
حبيبى فرشته ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بوك رسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
امامى تفتى سيد محمد فواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 53
جهان آرا محمدمهدى ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
نشاط مقدم محمد صادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
روشن بين ابوالفضل انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
حبوباتى سعيد انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 25
باقيان زارچى محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
زارع زردينى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
حافظى فر رايحه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
مسيح نسرين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 44
فتوحى بافقى مرضيه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
دره شيرى محيا انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
زارع حسين آبادى ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 61
زنبق الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
اعتمادى فر رامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 32
خرمشاهى زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
كيامرز پويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 63
شفائى مهديه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
يوسفى حكيم آبادى محمد حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
افخمى سعيده انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
باقرى فهرجى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
بيكى منشادى زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
ياورى امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
زكى زاده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
هاشمى پور مرضيه السادات انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
روستائى كوچه باغى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
حسينى زاده حسين آبادى سميرا السادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
خبيرى اميرحسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
زين الدينى ميمند همايون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
مشايخ عماد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
خبيرى ساناز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 28
قيوم زاده مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
هاشمى نسب سيدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
سعيدى سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
طلبه سيده مهديه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 33
بهرام شهرى مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 68
نخعى نژاد سعيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 5سال کانونی 90
شريف فرد فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ضرابى زاده امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
عاشق ابوالفضلى يزد محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
كمالى پدرام انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
رشيدى فرد معين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 54
فلاح فضل آبادى زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 21
شاهدى فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
غلامى الهه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
صفوى سيدپويان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ميرزائى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
حيدرى سيدطاها انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
رادمنش بهروز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
شفائي مهلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
سوركى على آباد مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 45
صمصامى مزرعه آخوند زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
شفيعى دهج فاطمه انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
شاهى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 64
عقيلى سيد محمد مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 94
ميرحسينى سيدحمزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
ثنايى مقدم امير حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
رضوى خوسفى سيده وحيده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
دشتى رحمت آبادى سيده فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
ايرجى نصرابادى بهزاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 20
ناصح زاده محمدجواد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محامدى نازنين السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 14
باقيان زارچى حميد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 36
گرجى ممتاز محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
شهابى خشك آباد زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 23
غياثى نژاد امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 47
توانگر مروستى مژده انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
قبله زاده سيد محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 54
فتاحى هانيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
اره فروش امير محمد انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
توكلى سعيده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
دشتى پور رحمت آبادى نفيسه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 19
ذاكريان سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 35
خباززاده يزدى مهديه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
بخشى مهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
قطبى زاده زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
امامى ميبدى زهراالسادات تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 14
حيدرى سميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 7
ركن الدينى سيدسينا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
گل آرى غزاله زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
ميربندرآبادى سيدعليرضا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
عباسى نصرآبادى فاطمه انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 21
خواجه رضايى رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
اهل زاده عباس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
رحيمى زارچى حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33
آب روشن مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
فلاح فائزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
باقرى فهرجى نگار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 82
فرشاد پور محسن انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
انتظارى شمسى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
نيمچه بنا مهلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 34
كافى حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
امراللهى بيوكى مهديه انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
كماليان مهريزى مطهره زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
حسينى فهرجى اكرم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
قرائى تفتى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
رضايى محمد حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 44
ضيافتى سيد امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
ابراهيمى صدرابادى مسعود زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 24
برزگرى بنادكوكى مجتبى انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
توانا پرى ناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 53
ميروكيلى نگين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
اكبر پور محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
زارع شحنه ساجده انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
توكلى مهديه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
سجاديه فرهاد انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
داودى بافقى زهره انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دهقان نجم آبادى نرگس ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
زارع نژاد اشكذرى محمدعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
امراللهى بيوكى آزاده انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
يغمائى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مهريزى فتح آباد سيدمحمدمهدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
دهقان نيرى فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 13
رفيعى زينب تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 13
برجى مهديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
آقائى باغ گل آبدان عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 34
جبلى مهران هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 12
گلاب سروش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
حيدرى ميبدى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
سعيدى عاطفه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 34
مختارى شمسى ابوالفضل انسانی دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 20
رفعتى فرد سارا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
يزديان انارى نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
مرتضوى سيد اميرمحمد انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 43
زارع زردينى محمد جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
حيدرى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
لارى پور متين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 52
مير جليلى سيد محمد رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
دشتى خويدكى سيدعلى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
زارع ده ابادى سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 55
حيدر پور سيد محمد مهدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 21
منتظر ظهور ميلاد هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 18
ابوئى مهريزى مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 99
طاهرى مصطفى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
صبوحى ميثم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
سعيدى فر امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حلوانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 40
مظاهرى فرد محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 49
مثنوى شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 45
حاجب كندر فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
دره شيرى احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عزيزى نژاد نفيسه تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 37
ميرشمسى محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
جعفرى مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ياورى محمد ناصر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
درانى على انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
دين پژوه محمد صادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 41
سلطانى گرد فرامرزى محمد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
پور حيدرى امين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مصاحبيان نائينى نازنين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
كريمى مهرجردى سجاد ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
زحمتكش امير حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
عسكرى وزيرى عاطفه السادات ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان منشادى مينا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
جعفرى نجف ابادى محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
قانع عز آبادى محمد حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 3سال کانونی 49
عرب پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 46
قديريان آرش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 61
نصراله نژاد حسين انسانی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
ميرجليلى مهدى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 19
وزيرى مرضيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
رضوى منصوره السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
دهقانى تفتى فاطمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
زارع پور مليحه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
تقوى نصر آبادى سارا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
لطفعليانى مطهره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 38
حسينى فهرجى جواد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 24
فراشاهى آرزو انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
اسمعيلى دهج ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حسين پور تلخستان مرضيه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بصيرتيان يزدى على تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 42
رضايى امير رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 45
رضائيان مهسا انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شفيعى مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
عزت آبادى پور مهلا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 14
ميرحسينى سيد على محمد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 42
كارگر فائزه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
موسى كاظمى صالحه السادات انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
حسينى خضراباد سيدمهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
نشان مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 80
حيدرى سعيد انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 10
رفيعى محيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
دهقان چنارى بهروز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 64
آجاك فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
حيدرى باب دهوئى ساجده انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
حفيظى بارجينى مهدى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
شاهزاده فاضلى سيدعلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ثلاثى يزد مهديه السادات زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جعفرى ندوشن محمدحسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
منتظرى زهرا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
محسنى سيد ابوالفضل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 37
زارع بيدكى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 41
نخودى زاده مهديه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
سعادتى آوا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
معنوى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
ضيايى چوپانان محمدمعين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 49
مقصوديان فرشاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
عابدينى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 52
زارع مهرجردى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 15
مفيدى فر محمد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 18
مخترع زاده محمدمعين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
اسايش زارچى محمدجواد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 6
قلى زاده ده جمالى محمدحسن ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
محزون زاده فاطمه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
دهقان منشادى سپيده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
اعلى زاده مريم السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
هاشمى مزرعه نو سيد عليرضا تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 39
سردارى باف الهه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
كريمى زارچى محمد رضا تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 31
منتظرى مهديه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
ماهوتى امير حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 30
كماليان على اباد سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
ابراهيمى ميلاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
حفيظى بارجين فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ميرطالبى فخر آباد نگار السادات ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 4سال کانونی 72
وارسته بهابادى صديقه ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
صفوى سيد عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 58
حبيب زاده شيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 58
منتظرى سانيجى هادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
امينى ابراهيم آبادى فرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
اسماعيلى عليايى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
مالى بهداد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
شرافت ريحانه انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
هاشمى سيده شادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
خادمى ندوشن مهلا انسانی حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 9
شمس بهنام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
اكبريان محيا تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 3سال کانونی 59
حيدرى على انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
محمدى ميمند محسن تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 8
عظيمى دخت سيد محمدابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
ملك پوربهابادى زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شهرستانى نوشين تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 25
يزدى اشكان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
قانع عاطفه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
اصغرى مريم انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
كريمى فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
تميز محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بهشتى فهادان افسانه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دهقانى آزاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 25
چمنى اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خواجويى نژاد على انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
امين عباسعلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 23
خيرانديش فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بابايى يزدى نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
رئيسيان فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال کانونی 106
ميرجليلى سيد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 51
اميريان مجرد ولى اله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
مقيميان آرزو انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زارع گاريزى مرجان تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
ملانورى شمسى محمدمهدى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 19
ميرتقى عاطفه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
محمودى ميمند صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
سعيدى نسب احمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
غلمانى سيد محمد رضا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
اسمعيلى خليل آباد وجيهه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
جعفرى ندوشن نفيسه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
احترامى ريحانه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
فتاحى بافقى حسن ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
سجادى سنا السادات تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
قنبرى هنزائى مهديه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ملكيان بهابادى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
فرشى هادى ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
ميراب زاده وحيده السادات انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
حلاج صفيه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مهينى زاده مينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
جعفرى نجمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
مير حسينى هادى انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 22
دهقان بنادكى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 22
اكبرى فر فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فرهادى فر مريم ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي زاگرس - كرمانشاه 1سال کانونی 12
رضائى زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 7سال کانونی 108
ابوئى مهريزى زهراالسادات انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
رمضانخانى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
زارع كمالى جواد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
رنگچيان ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
امامى تفتى فاطمه السادات ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
سلمان زاده يزدى سارا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
يزدى يوسفى اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
ساده صدرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
رضائى سنجدكى ايمان انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 15
پايدار فهيمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
ميراحمدى زهرا السادات انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مرادى باغبيدى فاطمه ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
قصابى لاهيجانى مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 87
افشارى زاده زهرا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
هرندى شهاب الدين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
كوچك زاده محمد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 68
خراباتى فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 10
ميرجليلى احمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 9
زارع زاده محمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
دهقان منشادى مهتاب ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
مقصودى محمدعلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
منگلى كهتويى احسان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 10
ياورى محمدجعفر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
نيكخواه محمدصالح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سليمى حجت ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 100
صادقى حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 36
نرگس منشادى جمال ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 36
كربلائيان محسن تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
نفيسى بهابادى فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه-محل تحصيل راور دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
محمدى مريم السادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
منتظرى هدش فائزه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
رضائى سنجدك فهيمه انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
پارسائيان محمد على انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 41
خبيرى محمد مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 58
طحانيان عاطفه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
جعفرى قريه على ميترا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
كلانترى عارف ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 32
محمدى نصرآبادى وحيد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
كلامى يزدى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
محمديان امامى نسيم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
دانش مهدى انسانی تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
شيخ زاده كتايون ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
استادان صفار اميرحسين انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
رمضانخانى فريده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كوچه باغى مهسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
مهدوى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
داغى اناركى ميلاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عباسى هرفته زهرا ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 11
دلربائى حبيبه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ميرزائيان عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
صمدزاده يزدى سارا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
سلطانى زهرا انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-شبانه-محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
قيصرى امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ناظم منبرى سيد جلال انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 30
سلمان زاده سبحان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كندلى حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 99
صالحى سعيده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
صادقى مقدم محمدحسين تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 14
صادقيان عليرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
نژادحيدرى محبوبه زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
حيدرى ابوالفضل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
ابران فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
جعفرى ندوشن فاطمه ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 3سال کانونی 47
عالم شادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ذوالفقارى شريف آبادى رويا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 31
زارع سيما انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
رضائيان بهار ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 21
فلاح تفتى فربد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 38
كلانترى سيده زهرا تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
قائمى نيا فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
عمادى چاورچى فاطمه السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 71
سارنجى زهره تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 15
بهجو فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 22
دهقانى محمود آبادى سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
عبدى نسب رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
يعقوبى فرناز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
موحدى نسب حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 36
ابهت محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
هنربخش سپيده انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
كارگر حاجى ابادى طاها ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ناظميان مليحه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 8
رنجبر عاطفه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
حيدرى احمدآبادى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
ميرجليلى فاطمه تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان مهديه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
شمس شادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
فلاح زاده محسن ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 24
اسماعيلى دهشيرى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بلبلى نيا محمد مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 40
دهقان بنادكى محمدحسين زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 25
صادقى سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
غنى زاده احمدابادى محمدمهدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
امامى گلنازالسادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 33
دهقان سيدمحمدمهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 5سال کانونی 102
ياورى ابوالفضل زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
صبور نويد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
سبزى نيرى فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ابراهيمى سريزدى مهشيدالسادات تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
ميرجليلى نرگس السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
شيبانيان دهجى نرگس هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
سادات مهساالسادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
نعمت اللهى على تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
رفيعيان بهابادى حسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
يغمايى لادن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 30
رياضى فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
برخورديان مهتاب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
همتى حامد تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
كاغذ گران فاطمه انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه-محل تحصيل مركز آموزش عالي خديجه(س) دانشگاه اردکان 2سال کانونی 21
رضازاده شمخال حميده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
نايب زاده نيلوفر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 36
بهمردى شريف اباد برديا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
فلاحى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
باشى زاده فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
شاكرى حسين آباد مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جمالى عاطفه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
دانائى فاطمه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 15
ميرجليلى احسان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
منصورى ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
كوثرى مطهره تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 15
دهقان نيرى سميرا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 23
قانعى مقدم امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
جعفرپور طزنجى روح اله تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
زارع فهيمه ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 18
سالم فائزه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 38
خوانين زاده سريزدى محمدعلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
قندهارى يزدى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 51
سياحى امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
علوى سيده مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
سادات صالح ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
حسينى بامكان سيد على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
دهقان امين انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
ميرجليلى نيلوفر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
جلالپور زينب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
توكليان اردكانى مهسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
مهيجى نصرآبادى الهه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
صالحى نيا حسين انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
مميزى مهرجردى فائزه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
پاى سروى حسينى گلنوش ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 38
قاسميانى بافقى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
موسوى حانيه السادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
نوروزى شريف اباد شهاب انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
شرافت زارچ على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
كربلائيان ياسمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
جوادى خرانق فريبا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان چنارى جمال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
كفيرى هانيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
خان اردانى محمدمهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
شيخ زاده بهابادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
پارسافر فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
حيدرى بندرآبادى مائده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
فلاح زاده ابرقويى سيد حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 40
افخمى عقدا فاطمه ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 37
فخرى سيدمسعود انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
دهستانى شادى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 38
شرف الاسلامى سيدعلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
افتخارى شاه آباد فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
حسينى فهرجى وحيده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
اسماعيل پور دره محمدرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
نجفى يزدى مهسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
خدمتگزار محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
ابريشم شهرزاد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
كوه كن مسعود انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 24
ردايى سهيل تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
شاكرى شمسى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فعالى فاطمه ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
پژوهش مقدم فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
زيد ابادى نژاد فاطمه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 18
زارع هرفته محمد رسول تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 33
امينى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه- دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
شيرانيان فاطمه ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
رنجبر فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
دخيل عباسى گلنوش انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
رضائى هفتادر فاطمه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
نظريان محمد امين تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 35
حاجى زاده زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
بهرامى زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 7سال کانونی 105
ملك محسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
حجازى نژاد يزد الهام السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
ملك ثابت زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
رادمنش محمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 58
قانع عزآبادى معظمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
غياثى رويا تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
غفورى مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فكر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
سلطانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
زارع فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
سيف الدينى بنادكوكى نوراله ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خضرى محمد ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 20
حسنى مقدم حامد ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 61
دهقان چنارى يوسف انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
باستانى شهرزاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
فرجى فيروزآبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
عطايى محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
گلشن تفتى محمد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
صفوى سيدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شبيرى نيا بهروز تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 43
مهرابى دانش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
دوست حسين مجتبى انسانی روانشناسي -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 14
زاهدى ميل سفيد محمدحسن انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
روستا انيسه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
زابلى مهدى ابادى حسنعلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
علويه باغ گندم فاطمه السادات انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 18
برگ ريزان پويا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
طالبى زاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 23
تقيان عمانى الهه ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 104
نظرى گورابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ابوئى مهريزى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
جعفرى امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
مهرنژاد مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
اميريان محمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
پوريوسفى مهناز انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
عبدالهى بازى محمد ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 19
كاظمى نسب يگانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 79
بابائى حيدرابادى اميرحسين ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 18
منتظرى مريم تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 23
مميزى سعيده ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حسينى حسين آباد لعيا السادات ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 36
ناصح زاده مهديه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 37
حسن زاده اميررضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
رضايى فاطمه انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-شبانه-محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
رضوى سيد ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
منتظر فرج حسين انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
عبدالرضا زاده سجاد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
زارع زردينى ميثم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
شرعياتى وزيرى ليلا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ميرحسينى فائزه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
سلطانبى ابوالفضل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 36
حافظ حسينى مهدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
اميرى عقدائى عظيمه السادات تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 34
پيشداد محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
شفيعى سورك ندا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
پوراحمديان نگار انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
روح سعيده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
هدايت نسب على انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
راستجو حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
دهقانى عماد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 29
حيدرى حسام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 62
امين شهاب ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 27
محمديان يزد محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
عبادى طزرجانى احمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
ربانى مهديه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
توسلى ياسمن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
نيك پور آرميتى تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 16
انديشمند مجتبى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
انديشمند محسن تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 41
خوش نيت تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
ملك ثابت فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
مسعودى محمد جواد انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 44
ابوشمسيا محمد مهدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
ملك پور اميرمهيار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جليلى منش كيميا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
حيدرنژاد مهسا تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 40
اعتدال عليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 57
توجهى سيد معراج تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
محبوبى نژاد فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
بهرامى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 77
زارع زردينى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 21
سجادى سيده سمانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
ميرزازاده فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 23
فانى بنادكى مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
يزدى نژاد امير حسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
حسينى نسب منيره السادات انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
احدى فر عرفان انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
رشيدى باجگانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
صادقى احمدعلى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
خوشكام پريسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
ميرزا خانى مجيد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
فتوحى بافقى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
افخمى عقدا فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
كوچك زاده فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 44
دهقان منشادى امين ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 54
آقا بابائى هنسكى عليرضا ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 10
انصارى پور محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
ملك ثابت مژگان ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
نقيبى محمودآبادى فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
كهدوئى زهرا ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 43
راعى عزآبادى مهرناز تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
امجدپور ميلاد انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 6
بهشتى هفتادر مريم انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-شبانه-محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
عشقى بنادك ساداتى احمدرضا تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 9
آموزگار سيد جواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 37
مرادى مزرعه نو حميدرضا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
رحمانى پور محمدحسين تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
شرمسار مولى على تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
فتوحى ابوالفضل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
بيكى احمدآبادى مهديه ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
جعفرى كيا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اسلامى نصرت آبادى الهام ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
عفت محمد جواد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 42
كريمى مقدم ايمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
نعمتى بنادك مينا ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
حسينى نسب سيد جواد تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
اميرى وحيد انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
صفارى مقدم فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
جليليان ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
جعفرى ندوشن نجمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
بابائى صدرآبادى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
خرميان فاطمه ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 78
نيكوحرف مهديه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
عظيمى دخت مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
نجاتى مائده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 24
تقويه روزبه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 35
ضرابى زاده نغمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
دهقان امير تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
بيدمشكى بهناز ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 35
صادقيان فيروزآباد مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
حسنى عبداللهى آرزو تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 8
جديدى محمدمهدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
حسين زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
زارع بيدكى رامين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
نژادالحسينى فاطمه السادات تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
افضلى محمد معين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
بيگى خبرى زهرا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
كارگر محدثه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
ميرجلال الدين نائينى سيدمحمد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
قانع زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
باغستانى زهره ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
رعيتى بازى سميه ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
داورانى اصل فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
عليخانى ريحانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 81
فرقانى مريم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
وصال اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
افلاطونيان شهاب الدين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
جمالان مطهره السادات تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 12
رهبرى پريسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 51
بينادار ميلاد زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 30
سميعى سينا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
گجراتى حانيه السادات ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دهقان منشادى ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
زارع فاطمه انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
باغيانى محبوبه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
يزدانى سحر ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 21
ميركى محدثه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 31
شايقى فاطمه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
يغمائى محسن انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
سالارى سميرا السادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
شفائى زهره السادات تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
دهقانى تفتى مهران تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
حسينى عزآبادى سيده الهام تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 54
سلطانى گردفرامرزى زهرا ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
فتح آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
جعفرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
اميرى هفتادر زهرا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 3سال کانونی 59
اسدالهى شهرزاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 40
دهقان چنارى مهدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
پور رشيدى محمد هادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 46
محمدسيفى مهران ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 10
حسنى بهابادى ساجده السادات تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
رهنما بهمن تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 37
سالارى سيد احسان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 43
برزگرى دهج سعيده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
شكرى زاده اردكانى محدثه تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
دهقانى محمد آبادى سميرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
احمدى نيرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 36
اقتصادى سرجمعي مطهره تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
باقرى فهرجى مائده ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خضرى نازنين تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 32
حسينى حسين آباد سيد على تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
حبيبى رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 31
زنجير چى سيد طاها ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
صالحى احمد تجربی مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 31
اسلامى كلانترى اميررضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 33
درويش پور دلارام تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 13
فهيمى زينب تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
جعفرى نجف آبادى عرفان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
انصارى صدر آبادى راضيه السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 32
كمال الدينى عزابادى احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 32
نصيرى طزرجانى فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
مطهرى زاده مهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
فرمانى شيوا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 42
رجبى حانيه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
دهقانى محمد آبادى ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 30
جليله وند آرمان تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
دهقان زيبا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 18
دهقان منگابادى محمد ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 22
ميرجليلى پريسا ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
محمودى پندرى محمدصالح ریاضی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
دهقان چنارى مهديه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
صديقى خويدكى مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
عظيمى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان دهنوى امير تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 61
يادسائى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
كاشى زاده وحيد رضا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 32
رسائى نيا بهناز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
قربانى دهجى فائزه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 47
هاشمى سيدعلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
توكلى محمد ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 12
جنت زاده كوثر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
حاجى حسينى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
اعتبارى فائزه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
غلام زاده محمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
مهرابى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دهقان محمدمهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
عسكرى مقدم سحر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مشتاقيان رحمان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
ملكپوربهابادى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
پارسائيان محدثه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 46
قطبى سيده سعيده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
حاتمى پور مهرناز تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 26
حاتمى مجومرد محدثه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 6
ناصرى مائده تجربی علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 7
سپهرى يزدى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
پوررنجبر انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 9
محمودى ميرهاشم ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 15
ندافيان طزرجانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
حاتمى پور هنزائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 26
خبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 61
اعرابى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 38
قاسمى ابرقوئى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
زارع ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
باغيانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
انتظارى انسانی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
حاجى عزيزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
وحيدنيا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
غضنفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
زارع رشكوئيه انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مقيمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
فاتحى فيض اباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زارع احمد آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 37
ناظمى اردكانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 11
احمدى مروست ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
انتظارى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
پروينى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 1سال کانونی 11
حاجى عبدلى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 12
دهقانى زاده بغدادآباد تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
فتوحى بنستانى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
فربد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
صمدالهى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فلاح ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 20
دهقانى شاه اباد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 3سال کانونی 45
رخشنده يزدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24
مرتضايى هفتادر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
سينا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 43
سروش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
موسوى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 50
هراتى بندى انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
استقامت ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
جليلى عقدا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 40
آذرى فرد تجربی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 38
رفوگر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
على پوريان شيرازى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
زارع زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
مظفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
خادم زاده بهابادى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 32
تاج فر تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
خاكپور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 35
كاميار تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
خواجه حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
بهشتى هفتادر ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 17
شيخ زاده طزنجى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
ميرشمسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 25
سلمانيه ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
ثوابى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 23
شايق تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
اسلامى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محقق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 32
ميرجليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 9
پور آدم ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
دره شيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 32
توكلى نسب تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 42
خواجه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
ميرزايى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
باغستانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
امام بخش ثانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
رفيع بنادكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
مزيدى شرف آبادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دهشيرى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 9
وفادار مهريزى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سرسنگى على آباد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
حسن آبادى تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
خاموشيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
بيگى بندرابادى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
احسانى مقدم تجربی ات