يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر يزد

كلانترى سرچشمه امير حسين

كلانترى سرچشمه امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ندافى امير مسعود

ندافى امير مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ابراهيمى دهشيرى احسان

ابراهيمى دهشيرى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هادوى وجيهه

هادوى وجيهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمى رتكى عاطفه

رحيمى رتكى عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى اردانى فرناز

شريفى اردانى فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آقاباقرى طزرجانى مسعود

آقاباقرى طزرجانى مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسينى زاده پريسا السادات

حسينى زاده پريسا السادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينلى رويا

زينلى رويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوى خواه سيده الهه

موسوى خواه سيده الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميروكيلى سيده فرنوش

ميروكيلى سيده فرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى زاده فرزاد

دهقانى زاده فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نژاد حسينيان مجتبى

نژاد حسينيان مجتبى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مقيمى فيروزآباد مطهره

مقيمى فيروزآباد مطهره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى محمود آبادى فرزين

دهقانى محمود آبادى فرزين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خيرى آيدا

خيرى آيدا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آباديان زاده سيدامين

آباديان زاده سيدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن زاده پريسا

محسن زاده پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
برهانى زرندى ايمان

برهانى زرندى ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آرامش فرزاد

آرامش فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شجاع الساداتى شيما السادات

شجاع الساداتى شيما السادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى مريم

مرادى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حسنى زاده ايمان

حسنى زاده ايمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان نيرى فاطمه

دهقان نيرى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فقيه خراسانى امير حسين

فقيه خراسانى امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفى دهج فرزان

صفى دهج فرزان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرجى فيروزآبادى زينب

فرجى فيروزآبادى زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع رشكوئيه احسان

زارع رشكوئيه احسان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملا عباسى محمد رضا

ملا عباسى محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
شاكرى فرزانه

شاكرى فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عظيم زاده كيارش

عظيم زاده كيارش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده بهابادى هدا

اسماعيل زاده بهابادى هدا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرح ابراهيم

فرح ابراهيم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صادقى فرزانه

صادقى فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادى مزرعه نو زهرا

مرادى مزرعه نو زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اكرمى مقدم فريده

اكرمى مقدم فريده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقان منشادى زهرا

دهقان منشادى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى هانيه

قاسمى هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صدر ارحامى على

صدر ارحامى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سلطانمرادى سينا

سلطانمرادى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ثوابيه زهرا

ثوابيه زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى ابوالفضل

محمدى ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
انتظارى زهرا

انتظارى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمال الدين سيدمحمدمهدى

كمال الدين سيدمحمدمهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميرحسينى مرجان

ميرحسينى مرجان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرجليلى احسان

ميرجليلى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
قلى زاده ميلاد

قلى زاده ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زعيم زهرا

زعيم زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانشفر سينا

دانشفر سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فيصل مسعود

فيصل مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فرقانى فواد

فرقانى فواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فلاح نازنين

فلاح نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرجاد مريم

فرجاد مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فتاحى بافقى هانيه

فتاحى بافقى هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسلامى امير على

اسلامى امير على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مطهرى نيا على

مطهرى نيا على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گلاب زاده مريم السادات

گلاب زاده مريم السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حكيمى سيد محمد حسن

حكيمى سيد محمد حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع تقى آبادى سجاد

زارع تقى آبادى سجاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعودى على

مسعودى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دره شيرى منصوره

دره شيرى منصوره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلمانى مجومرد سحر

سلمانى مجومرد سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خيرالامور هانيه

خيرالامور هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرجليلى فرنوش

ميرجليلى فرنوش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حكمتى مقدم سيد مهدى

حكمتى مقدم سيد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پارسائيان عليرضا

پارسائيان عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهشيرى محمد مهدى

دهشيرى محمد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عرفا اميد

عرفا اميد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميراللهى سيد مهران

ميراللهى سيد مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادقى رنجبرشاهم آبادى فائزه

صادقى رنجبرشاهم آبادى فائزه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينى كوشا

زينى كوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع رشكوئيه هانيه

زارع رشكوئيه هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارع زاده بغدادآبادى سپيده

زارع زاده بغدادآبادى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نبوى نژاد سيد رسول

نبوى نژاد سيد رسول

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
توحيدى فر مهلا

توحيدى فر مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كافى پريسا

كافى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باغى محمد

باغى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينى ابراهيم اباد حسين

امينى ابراهيم اباد حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صمدى امير محمد

صمدى امير محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قائمى بافقى على

قائمى بافقى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حاجى زاده محمدرضا

حاجى زاده محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاتمى مجومرد عاطفه

حاتمى مجومرد عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حدادزاده بهابادى فرزانه

حدادزاده بهابادى فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاگرد كار محمد رضا

پاگرد كار محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اخوى ميراب باشي سيده زهرا

اخوى ميراب باشي سيده زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نشاط مقدم محمد صادق

نشاط مقدم محمد صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقيان زارچى محدثه

باقيان زارچى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسيح نسرين

مسيح نسرين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع حسين آبادى ميلاد

زارع حسين آبادى ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زنبق الهه

زنبق الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اعتمادى فر رامين

اعتمادى فر رامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شفائى مهديه

شفائى مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يوسفى حكيم آبادى محمد حسين

يوسفى حكيم آبادى محمد حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زكى زاده فاطمه

زكى زاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روستائى كوچه باغى فاطمه

روستائى كوچه باغى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زين الدينى ميمند همايون

زين الدينى ميمند همايون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى نسب سيدرضا

هاشمى نسب سيدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرام شهرى مهسا

بهرام شهرى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نخعى نژاد سعيده

نخعى نژاد سعيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ضرابى زاده امير

ضرابى زاده امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فلاح فضل آبادى زهرا

فلاح فضل آبادى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزائى مريم

ميرزائى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شفائي مهلا

شفائي مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سوركى على آباد مرضيه

سوركى على آباد مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاهى زهرا

شاهى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عقيلى سيد محمد مهدى

عقيلى سيد محمد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ايرجى نصرابادى بهزاد

ايرجى نصرابادى بهزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقيان زارچى حميد رضا

باقيان زارچى حميد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گرجى ممتاز محمد

گرجى ممتاز محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غياثى نژاد امير حسين

غياثى نژاد امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قبله زاده سيد محمد

قبله زاده سيد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
توكلى سعيده

توكلى سعيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذاكريان سينا

ذاكريان سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امامى ميبدى زهراالسادات

امامى ميبدى زهراالسادات

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى زارچى حسين

رحيمى زارچى حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقرى فهرجى نگار

باقرى فهرجى نگار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
انتظارى شمسى

انتظارى شمسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيمچه بنا مهلا

نيمچه بنا مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضايى محمد حسين

رضايى محمد حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توانا پرى ناز

توانا پرى ناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقان نيرى فاطمه

دهقان نيرى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رفيعى زينب

رفيعى زينب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقائى باغ گل آبدان عاطفه

آقائى باغ گل آبدان عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى ميبدى زهرا

حيدرى ميبدى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يزديان انارى نگين

يزديان انارى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى مريم

حيدرى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لارى پور متين

لارى پور متين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارع ده ابادى سارا

زارع ده ابادى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ابوئى مهريزى مسعود

ابوئى مهريزى مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حلوانى محمد

حلوانى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مظاهرى فرد محمد

مظاهرى فرد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مثنوى شيما

مثنوى شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاجب كندر فاطمه

حاجب كندر فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزيزى نژاد نفيسه

عزيزى نژاد نفيسه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مصاحبيان نائينى نازنين

مصاحبيان نائينى نازنين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زحمتكش امير حسين

زحمتكش امير حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قانع عز آبادى محمد حسين

قانع عز آبادى محمد حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عرب پوريا

عرب پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قديريان آرش

قديريان آرش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضوى منصوره السادات

رضوى منصوره السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع پور مليحه

زارع پور مليحه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسينى فهرجى جواد

حسينى فهرجى جواد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بصيرتيان يزدى على

بصيرتيان يزدى على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضايى امير رضا

رضايى امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفيعى مريم

شفيعى مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نشان مهدى

نشان مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آجاك فاطمه

آجاك فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن محمدحسين

جعفرى ندوشن محمدحسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منتظرى زهرا

منتظرى زهرا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محسنى سيد ابوالفضل

محسنى سيد ابوالفضل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع بيدكى محمد

زارع بيدكى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضيايى چوپانان محمدمعين

ضيايى چوپانان محمدمعين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مفيدى فر محمد

مفيدى فر محمد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعلى زاده مريم السادات

اعلى زاده مريم السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاشمى مزرعه نو سيد عليرضا

هاشمى مزرعه نو سيد عليرضا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى زارچى محمد رضا

كريمى زارچى محمد رضا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حبيب زاده شيما

حبيب زاده شيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امينى ابراهيم آبادى فرزاد

امينى ابراهيم آبادى فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكبريان محيا

اكبريان محيا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدى ميمند محسن

محمدى ميمند محسن

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهرستانى نوشين

شهرستانى نوشين

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يزدى اشكان

يزدى اشكان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قانع عاطفه

قانع عاطفه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى آزاده

دهقانى آزاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امين عباسعلى

امين عباسعلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرجليلى سيد رضا

ميرجليلى سيد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رئيسيان فاطمه

رئيسيان فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
زارع گاريزى مرجان

زارع گاريزى مرجان

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى نسب احمد رضا

سعيدى نسب احمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلمانى سيد محمد رضا

غلمانى سيد محمد رضا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احترامى ريحانه

احترامى ريحانه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سجادى سنا السادات

سجادى سنا السادات

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائى زهرا

رضائى زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
زارع كمالى جواد

زارع كمالى جواد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يزدى يوسفى اميرمحمد

يزدى يوسفى اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كوچك زاده محمد امين

كوچك زاده محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خراباتى فاطمه

خراباتى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقصودى محمدعلى

مقصودى محمدعلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياورى محمدجعفر

ياورى محمدجعفر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى حسين

صادقى حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كربلائيان محسن

كربلائيان محسن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفرى قريه على ميترا

جعفرى قريه على ميترا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمديان امامى نسيم

محمديان امامى نسيم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانخانى فريده

رمضانخانى فريده

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كوچه باغى مهسا

كوچه باغى مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزائيان عليرضا

ميرزائيان عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقى مقدم محمدحسين

صادقى مقدم محمدحسين

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذوالفقارى شريف آبادى رويا

ذوالفقارى شريف آبادى رويا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاح تفتى فربد

فلاح تفتى فربد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كلانترى سيده زهرا

كلانترى سيده زهرا

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قائمى نيا فاطمه

قائمى نيا فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سارنجى زهره

سارنجى زهره

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهجو فاطمه

بهجو فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقانى محمود آبادى سجاد

دهقانى محمود آبادى سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موحدى نسب حسين

موحدى نسب حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناظميان مليحه

ناظميان مليحه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيدرى احمدآبادى فاطمه

حيدرى احمدآبادى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرجليلى فاطمه

ميرجليلى فاطمه

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شمس شادى

شمس شادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان سيدمحمدمهدى

دهقان سيدمحمدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ابراهيمى سريزدى مهشيدالسادات

ابراهيمى سريزدى مهشيدالسادات

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرجليلى نرگس السادات

ميرجليلى نرگس السادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سادات مهساالسادات

سادات مهساالسادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نعمت اللهى على

نعمت اللهى على

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يغمايى لادن

يغمايى لادن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همتى حامد

همتى حامد

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضازاده شمخال حميده

رضازاده شمخال حميده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نايب زاده نيلوفر

نايب زاده نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دانائى فاطمه

دانائى فاطمه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوثرى مطهره

كوثرى مطهره

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان نيرى سميرا

دهقان نيرى سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرپور طزنجى روح اله

جعفرپور طزنجى روح اله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قانعى مقدم امير حسين

قانعى مقدم امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سالم فائزه

سالم فائزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قندهارى يزدى محمد

قندهارى يزدى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
علوى سيده مهتاب

علوى سيده مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرجليلى نيلوفر

ميرجليلى نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
توكليان اردكانى مهسا

توكليان اردكانى مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شرافت زارچ على

شرافت زارچ على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كربلائيان ياسمين

كربلائيان ياسمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خان اردانى محمدمهدى

خان اردانى محمدمهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كفيرى هانيه

كفيرى هانيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخ زاده بهابادى

شيخ زاده بهابادى

زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى بندرآبادى مائده

حيدرى بندرآبادى مائده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فلاح زاده ابرقويى سيد حميد

فلاح زاده ابرقويى سيد حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهستانى شادى

دهستانى شادى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افتخارى شاه آباد فاطمه

افتخارى شاه آباد فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى فهرجى وحيده

حسينى فهرجى وحيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خدمتگزار محمد

خدمتگزار محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ردايى سهيل

ردايى سهيل

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاكرى شمسى

شاكرى شمسى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زيد ابادى نژاد فاطمه

زيد ابادى نژاد فاطمه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع هرفته محمد رسول

زارع هرفته محمد رسول

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نظريان محمد امين

نظريان محمد امين

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرامى زهرا

بهرامى زهرا

روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
ملك ثابت زهرا

ملك ثابت زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قانع عزآبادى معظمه

قانع عزآبادى معظمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غياثى رويا

غياثى رويا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فكر

فكر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانى محمد

سلطانى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرجى فيروزآبادى

فرجى فيروزآبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عطايى محمد

عطايى محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گلشن تفتى محمد

گلشن تفتى محمد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شبيرى نيا بهروز

شبيرى نيا بهروز

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طالبى زاد

طالبى زاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهرنژاد مريم

مهرنژاد مريم

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميريان محمد رضا

اميريان محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منتظرى مريم

منتظرى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناصح زاده مهديه

ناصح زاده مهديه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميرى عقدائى عظيمه السادات

اميرى عقدائى عظيمه السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شفيعى سورك ندا

شفيعى سورك ندا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روح سعيده

روح سعيده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيك پور آرميتى

نيك پور آرميتى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انديشمند مجتبى

انديشمند مجتبى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انديشمند محسن

انديشمند محسن

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خوش نيت

خوش نيت

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملك ثابت فاطمه

ملك ثابت فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابوشمسيا محمد مهدى

ابوشمسيا محمد مهدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جليلى منش كيميا

جليلى منش كيميا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدرنژاد مهسا

حيدرنژاد مهسا

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اعتدال عليرضا

اعتدال عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
توجهى سيد معراج

توجهى سيد معراج

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهرامى فاطمه

بهرامى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزازاده فاطمه

ميرزازاده فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يزدى نژاد امير حسين

يزدى نژاد امير حسين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رشيدى باجگانى

رشيدى باجگانى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتوحى بافقى

فتوحى بافقى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كوچك زاده فاطمه

كوچك زاده فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انصارى پور محمد

انصارى پور محمد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
راعى عزآبادى مهرناز

راعى عزآبادى مهرناز

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عشقى بنادك ساداتى احمدرضا

عشقى بنادك ساداتى احمدرضا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمانى پور محمدحسين

رحمانى پور محمدحسين

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شرمسار مولى على

شرمسار مولى على

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسينى نسب سيد جواد

حسينى نسب سيد جواد

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفارى مقدم فاطمه

صفارى مقدم فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجاتى مائده

نجاتى مائده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تقويه روزبه

تقويه روزبه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان امير

دهقان امير

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسنى عبداللهى آرزو

حسنى عبداللهى آرزو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نژادالحسينى فاطمه السادات

نژادالحسينى فاطمه السادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بيگى خبرى زهرا

بيگى خبرى زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
داورانى اصل فاطمه

داورانى اصل فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرقانى مريم

فرقانى مريم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليخانى ريحانه

عليخانى ريحانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جمالان مطهره السادات

جمالان مطهره السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سميعى سينا

سميعى سينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفائى زهره السادات

شفائى زهره السادات

مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقانى تفتى مهران

دهقانى تفتى مهران

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى عزآبادى سيده الهام

حسينى عزآبادى سيده الهام

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميرى هفتادر زهرا

اميرى هفتادر زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدالهى شهرزاد

اسدالهى شهرزاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان چنارى مهدى

دهقان چنارى مهدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسنى بهابادى ساجده السادات

حسنى بهابادى ساجده السادات

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رهنما بهمن

رهنما بهمن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شكرى زاده اردكانى محدثه

شكرى زاده اردكانى محدثه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانى محمد آبادى سميرا

دهقانى محمد آبادى سميرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدى نيرى

احمدى نيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اقتصادى سرجمعي مطهره

اقتصادى سرجمعي مطهره

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خضرى نازنين

خضرى نازنين

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى حسين آباد سيد على

حسينى حسين آباد سيد على

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالحى احمد

صالحى احمد

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درويش پور دلارام

درويش پور دلارام

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فهيمى زينب

فهيمى زينب

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نصيرى طزرجانى فاطمه

نصيرى طزرجانى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرمانى شيوا

فرمانى شيوا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جليله وند آرمان

جليله وند آرمان

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان زيبا

دهقان زيبا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى امير

دهقان دهنوى امير

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كاشى زاده وحيد رضا

كاشى زاده وحيد رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جنت زاده كوثر

جنت زاده كوثر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اعتبارى فائزه

اعتبارى فائزه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حاتمى پور مهرناز

حاتمى پور مهرناز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاتمى مجومرد محدثه

حاتمى مجومرد محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ناصرى مائده

ناصرى مائده

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سپهرى يزدى

سپهرى يزدى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خبرى

خبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اعرابى

اعرابى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باغيانى

باغيانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع احمد آبادى

زارع احمد آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ناظمى اردكانى

ناظمى اردكانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پروينى

پروينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجى عبدلى

حاجى عبدلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقانى زاده بغدادآباد

دهقانى زاده بغدادآباد

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتوحى بنستانى

فتوحى بنستانى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهقانى شاه اباد

دهقانى شاه اباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرتضايى هفتادر

مرتضايى هفتادر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سينا

سينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوى زاده

موسوى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جليلى عقدا

جليلى عقدا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آذرى فرد

آذرى فرد

روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على پوريان شيرازى

على پوريان شيرازى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خادم زاده بهابادى

خادم زاده بهابادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تاج فر

تاج فر

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاميار

كاميار

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ثوابى

ثوابى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شايق

شايق

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
توكلى نسب

توكلى نسب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امام بخش ثانى

امام بخش ثانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باغستانى

باغستانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن آبادى

حسن آبادى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احسانى مقدم

احسانى مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوشخو

خوشخو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيلى نيا

اسماعيلى نيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسينى زاده هرات

حسينى زاده هرات

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كردى يزدى

كردى يزدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قديرى رنجبرانارى

قديرى رنجبرانارى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقر شهربابكى

باقر شهربابكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خرم نژاد

خرم نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عنبرشيرازى

عنبرشيرازى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجيدى يزدى

مجيدى يزدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افضل آبادى

افضل آبادى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زمانيه

زمانيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هادى نسب

هادى نسب

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طاوسى

طاوسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نخعى سرو

نخعى سرو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درى

درى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زمان زاده نصر آبادى

زمان زاده نصر آبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فربد

فربد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوى ندوشن

موسوى ندوشن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهستانى بنستانى

دهستانى بنستانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رايومند

رايومند

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غزنوى يزدى

غزنوى يزدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمى پورندوشن

سليمى پورندوشن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمن زاده شاهى

رحمن زاده شاهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وطنى

وطنى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميانكوهى

ميانكوهى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بهشتى نژاد

بهشتى نژاد

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كفيرى

كفيرى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرتضائى نسب

مرتضائى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى سرجمعى

رحمانى سرجمعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائى شوركى

رضائى شوركى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحيه يزدى

صالحيه يزدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بيات

بيات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان چنارى

دهقان چنارى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مختارى حسن آباد

مختارى حسن آباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
استوارى

استوارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غفاريان هدشى

غفاريان هدشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رازقى

رازقى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى

دشتى رحمت آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسد زاده فيروز آبادى

اسد زاده فيروز آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمعلى زاده

قاسمعلى زاده

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناظرى بافقى

ناظرى بافقى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يكتا

يكتا

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يغمائى

يغمائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهشيرى

دهشيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زاهدى ميل سفيد

زاهدى ميل سفيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مژگانى

مژگانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يزدانى مطلق

يزدانى مطلق

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى

دشتى رحمت آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هنرجو

هنرجو

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد آخوندى

محمد آخوندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرفخرائى

ميرفخرائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خانى سروعلياء

خانى سروعلياء

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى قاسم خيلى

يوسفى قاسم خيلى

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانى اشكذرى

دهقانى اشكذرى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدخانى ترك آباد

احمدخانى ترك آباد

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسداللهى

اسداللهى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دره شيرى

دره شيرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايزدى پناه

ايزدى پناه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان اشكذرى

دهقان اشكذرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهرى

شهرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزا بابائى

ميرزا بابائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلطان پور

سلطان پور

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرجلاليان

ميرجلاليان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفوريان هنزائى

غفوريان هنزائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميرزاده فيروزآبادى

ميرزاده فيروزآبادى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمى ندوشن

سليمى ندوشن

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى ابرندآبادى

حيدرى ابرندآبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاميار

كاميار

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افواج

افواج

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداداد بغداداباد

خداداد بغداداباد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع

زارع

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى شمسى

رحمانى شمسى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مسلمى حقيقى

مسلمى حقيقى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصورى نصرآباد

منصورى نصرآباد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى ميرزائى

ترابى ميرزائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طالب

طالب

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسم شريفى

قاسم شريفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فريد زند

فريد زند

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گلرسان

گلرسان

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع شاه آبادى

زارع شاه آبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باغشاهى

باغشاهى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دشتى رحمت ابادى

دشتى رحمت ابادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غفوريان

غفوريان

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خدادادى على آبادى

خدادادى على آبادى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجاهديان

مجاهديان

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جنائى احمدآبادى

جنائى احمدآبادى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابريشمى مقدم

ابريشمى مقدم

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محتشمى نژاد

محتشمى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يوسفى سخويدى

يوسفى سخويدى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمودى هاشمى

محمودى هاشمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى روامهران

سلطانى روامهران

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جندقيان

جندقيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيخعليشاهى

شيخعليشاهى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ترمه باف

ترمه باف

حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پاكروان

پاكروان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حكيميان

حكيميان

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اقبالى زارچ

اقبالى زارچ

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقاباقرى طزرجانى

آقاباقرى طزرجانى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورشمسيان جوزمى

پورشمسيان جوزمى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشيدى شريف آباد

رشيدى شريف آباد

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منتظرى هدش

منتظرى هدش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فلاح كذابى

فلاح كذابى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارجمندى هرات

ارجمندى هرات

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى

دهقان دهنوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لوك زاده

لوك زاده

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فخرزاد

فخرزاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيگى خبرى

بيگى خبرى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آناهيد

آناهيد

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زاهدنيا

زاهدنيا

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مزيدى شرف آبادى

مزيدى شرف آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جواديان زاده

جواديان زاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتوحى چاهوكى

فتوحى چاهوكى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آسوده

آسوده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسمعيل نژاد

اسمعيل نژاد

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ميرشمسى

ميرشمسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جراح زاده

جراح زاده

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادادى چم

خدادادى چم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ملك ثابت

ملك ثابت

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قندهارى يزدى

قندهارى يزدى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قانعى بافقى

قانعى بافقى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيدهاشمى

سيدهاشمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارجمندى زاده

ارجمندى زاده

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع زاده مهريزى

زارع زاده مهريزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امامى ميبدي

امامى ميبدي

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صفرى پور

صفرى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفر زاده

جعفر زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سريرى يزدى

سريرى يزدى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آخوندا

آخوندا

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرقانى اله آبادى

فرقانى اله آبادى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيم راد

ابراهيم راد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رجبيون

رجبيون

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدى بيداخويدى

احمدى بيداخويدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پور امينى

پور امينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدادادسريزدى

خدادادسريزدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مزيدى شرف آبادى

مزيدى شرف آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شهبازى منشادى

شهبازى منشادى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمالى فرد

كمالى فرد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسكرنژاد فراغه

عسكرنژاد فراغه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهنام

مهنام

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خادم الحسينى اردكانى

خادم الحسينى اردكانى

زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفيعى عقدا

رفيعى عقدا

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جعفرى نجف آبادي

جعفرى نجف آبادي

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى

مهدى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
علوى لنگرودى

علوى لنگرودى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كارگر مزرعه ملا

كارگر مزرعه ملا

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى نژاد

صادقى نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينى نسب

حسينى نسب

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مطرقى

مطرقى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملك زاده نصر ابادى

ملك زاده نصر ابادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرپور

ميرپور

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقان سروعليا

دهقان سروعليا

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلمان زاده يزدى

سلمان زاده يزدى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يزديان

يزديان

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيف الهى ده ميرى

سيف الهى ده ميرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رسالت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمد نيا

احمد نيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورشمسى بندرآبادى

پورشمسى بندرآبادى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زادگى

زادگى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهشتى هفتادر

بهشتى هفتادر

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يزدان پرست

يزدان پرست

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاى سروى حسينى

پاى سروى حسينى

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى سانيج

دهقانى سانيج

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شتابى

شتابى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورگلابى اردكانى

پورگلابى اردكانى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسلامى زارچ

اسلامى زارچ

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گل شيرى اصفهانى

گل شيرى اصفهانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى سانيج

دهقانى سانيج

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
متصدى آبزرگى

متصدى آبزرگى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پارسائيان

پارسائيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ساداتى مجو مرد

ساداتى مجو مرد

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى خضرآباد

حسينى خضرآباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صيفى فخرآبادى

صيفى فخرآبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حكمت

حكمت

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پوريوسفى

پوريوسفى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مزرعه سفيدى

مزرعه سفيدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرشدى زاده

مرشدى زاده

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ياور

ياور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بحرى

بحرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجى حسينى بافقى

حاجى حسينى بافقى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاى رحمت

كاى رحمت

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهبازى منشادى

شهبازى منشادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاردى

كاردى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضيائى بيده

ضيائى بيده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فكرى يزدى

فكرى يزدى

زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طباطبائى عقدا

طباطبائى عقدا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقدسى نيا

مقدسى نيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رشيدى نصرآباد

رشيدى نصرآباد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرنژاد

اكبرنژاد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشم بيكى

هاشم بيكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طامهرى

طامهرى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى تفتى

يوسفى تفتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زابلى مهدى آبادى

زابلى مهدى آبادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كازرونى زاده

كازرونى زاده

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چاوش

چاوش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاتفى

هاتفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زاهدپناه

زاهدپناه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع بنادكوكى

زارع بنادكوكى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روستائى فيروزابادى

روستائى فيروزابادى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توانافر

توانافر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آيت اللهى

آيت اللهى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موركيان على اباد

موركيان على اباد

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پهلوان پور

پهلوان پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورعسكرى طرزى

پورعسكرى طرزى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نورانى

نورانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خباززاده يزدى

خباززاده يزدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالحسنى باجگانى

ابوالحسنى باجگانى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خباززاده يزدى

خباززاده يزدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قانع عزابادى

قانع عزابادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتاحى حسن آباد

فتاحى حسن آباد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ركن الساداتى

ركن الساداتى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابرندآبادى

ابرندآبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مشكاتيان راد

مشكاتيان راد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرابى مريم آبادى

مهرابى مريم آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح منشادى

فلاح منشادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زكى زاده قريه على

زكى زاده قريه على

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشهدى بافان

مشهدى بافان

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانان

دهقانان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برزگرى دهج

برزگرى دهج

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رئيسى مهدى آبادى

رئيسى مهدى آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى نيرى

احمدى نيرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اصغر زاده

اصغر زاده

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى محمودآباد

افضلى محمودآباد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيز خانى دهشيرى

عزيز خانى دهشيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليميان

سليميان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بنادكوكى

بنادكوكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى پوراستبرقى

مرادى پوراستبرقى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ترابى ميرزائى

ترابى ميرزائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تعجبيان

تعجبيان

زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برزگرى دهج

برزگرى دهج

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اقبالى زارچى

اقبالى زارچى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فخرى منشادى

فخرى منشادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زرگر

زرگر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مدرسى حجت آبادى

مدرسى حجت آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اواره بغدادآبادى

اواره بغدادآبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فخر آبادى

فخر آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدى على آباد

محمدى على آباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهاب رضوى

شهاب رضوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پوپك

پوپك

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
‌رخ

‌رخ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كارگر دهنو دشتى

كارگر دهنو دشتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى كهتوئى

قاسمى كهتوئى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوانى نژاد بهابادى

رضوانى نژاد بهابادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی