رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رزن


فقيع پيرايش راضيه

فقيع پيرايش راضيه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
حسينى اصل ميلاد

حسينى اصل ميلاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
مشهور محمد

مشهور محمد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عباسى مصطفى

عباسى مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شريفى شيرمحمدى محمد

شريفى شيرمحمدى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نجفى رضا

نجفى رضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
باطنى هانيه

باطنى هانيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نورالهى مصطفى

نورالهى مصطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
استاد مجيد

استاد مجيد

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجيلو ناهيد

حاجيلو ناهيد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانگيرى دعوتى فائزه

جهانگيرى دعوتى فائزه

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميدوار محمدجمال

اميدوار محمدجمال

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
هژيرقادر

هژيرقادر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فعلى

فعلى

اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصراللهى مجيد

نصراللهى مجيد

مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمى فكرت

هاشمى فكرت

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
طهماسبى امردوئيد

طهماسبى امردوئيد

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شوقيان پيرايش

شوقيان پيرايش

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نامدارى

نامدارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق وردى لو

حق وردى لو

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عميدى پارسا

عميدى پارسا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باذلى

باذلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی