رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رزن

فقيع پيرايش راضيه

فقيع پيرايش راضيه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
حسنى كمندى حسن

حسنى كمندى حسن

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى اصل ميلاد

حسينى اصل ميلاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
قراگوزلو مريم

قراگوزلو مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشهور محمد

مشهور محمد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عباسى مصطفى

عباسى مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مرادى راحله

مرادى راحله

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حيدرى صفورا

حيدرى صفورا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شريفى شيرمحمدى محمد

شريفى شيرمحمدى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نجفى رضا

نجفى رضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خليلى صفدر مهدى

خليلى صفدر مهدى

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهراميان هوشيار هنگامه

بهراميان هوشيار هنگامه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معصومى نسيبه

معصومى نسيبه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مقدسى زهرا

مقدسى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
باطنى هانيه

باطنى هانيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خدايارى محب مجيد

خدايارى محب مجيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى شهنا على

نجفى شهنا على

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نورالهى مصطفى

نورالهى مصطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كورش اكمل رضا

كورش اكمل رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
استاد مجيد

استاد مجيد

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجيلو ناهيد

حاجيلو ناهيد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نادرى فهيمه

نادرى فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جهانگيرى دعوتى فائزه

جهانگيرى دعوتى فائزه

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مصطفوى ندا

مصطفوى ندا

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شاكرى زهرا

شاكرى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيدى سميرا

سعيدى سميرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميدوار محمدجمال

اميدوار محمدجمال

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رستمى زهرا

رستمى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
چراغى فرود

چراغى فرود

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
هژيرقادر

هژيرقادر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دروندى راد

دروندى راد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى مثبت

حيدرى مثبت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فعلى

فعلى

اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصراللهى مجيد

نصراللهى مجيد

مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمى فكرت

هاشمى فكرت

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اميدى صانع

اميدى صانع

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طهماسبى امردوئيد

طهماسبى امردوئيد

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شوقيان پيرايش

شوقيان پيرايش

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دلنواز ملكى

دلنواز ملكى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تقوى خلف لو شراره

تقوى خلف لو شراره

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ارشدى بهادر

ارشدى بهادر

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نامدارى

نامدارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حق وردى لو

حق وردى لو

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرعلى

اميرعلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دولتى

دولتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى مشهود

محمدى مشهود

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسكندرى وصالى

اسكندرى وصالى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
دولتى

دولتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رشيدى داراب

رشيدى داراب

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عميدى پارسا

عميدى پارسا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهرلو

طاهرلو

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آقاميرزايى

آقاميرزايى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باذلى

باذلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرخى عزتى

فرخى عزتى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لويمى

لويمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی