بهار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بهار

جعفرى مسلم مجتبى

جعفرى مسلم مجتبى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جاذب محمدرضا

جاذب محمدرضا

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
روشن نجفى زهرا

روشن نجفى زهرا

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عباسيان طائب زهرا

عباسيان طائب زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رستمى عارفه

رستمى عارفه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نورى زاده زهرا

نورى زاده زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كرمى رفعت امير حسين

كرمى رفعت امير حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زندى كريم پور مريم

زندى كريم پور مريم

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ذوقى هاشمپور محمدرضا

ذوقى هاشمپور محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
نقدى اعتماد امير

نقدى اعتماد امير

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صفرى احمد

صفرى احمد

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طلايى شعار پريسا

طلايى شعار پريسا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كورش رحيم سعيد

كورش رحيم سعيد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طلائى مثبت مهدى

طلائى مثبت مهدى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرى پريسا

حيدرى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خادم مينا

خادم مينا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نورانى لطيف مريم

نورانى لطيف مريم

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نقى پور فائزه

نقى پور فائزه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعيلى فرجام فاطمه

اسماعيلى فرجام فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى سيده مائده

موسوى سيده مائده

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميهنى على

ميهنى على

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اصغرى سيده مريم

اصغرى سيده مريم

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مرداى مرام نگار

مرداى مرام نگار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نورى مقدم فاطمه

نورى مقدم فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مقيم ابوالفضل

مقيم ابوالفضل

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سپهرروشن جلال

سپهرروشن جلال

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهارى زهرا

بهارى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
دوستى محدثه

دوستى محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جلالى راد فاطمه

جلالى راد فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
واعظى خواه فاطمه

واعظى خواه فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
طلائى مثبت امين

طلائى مثبت امين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منيعى فرد آذر

منيعى فرد آذر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ظهيرى

ظهيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سليمانى نوين معصومه

سليمانى نوين معصومه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ظهورى مقدم

ظهورى مقدم

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عسگرى عبدى حسين

عسگرى عبدى حسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صمدى مبصر

صمدى مبصر

جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رازى

رازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وطنى اجود

وطنى اجود

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بزرگى

بزرگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نيك پوش

نيك پوش

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسنى مليح

حسنى مليح

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طلايى نوين

طلايى نوين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لطيفى داراب

لطيفى داراب

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پرورشى همراه

پرورشى همراه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى ممتاز

جعفرى ممتاز

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسملو

قاسملو

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى زاده

سعيدى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرين فر

آرين فر

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مصطفوى جميل

مصطفوى جميل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سزا دهقانى

سزا دهقانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی