تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تويسركان

حقى رضا

حقى رضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
الوندى محمدامين

الوندى محمدامين

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
تركاشوند عليرضا

تركاشوند عليرضا

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شيرى فاطمه

شيرى فاطمه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آراسته پريسا

آراسته پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سليمانى ساره

سليمانى ساره

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مالمير نرگس

مالمير نرگس

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قهرمانى رضا

قهرمانى رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مالمير امير

مالمير امير

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صلح‌ميرزايى فرزانه

صلح‌ميرزايى فرزانه

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خسرويان زاهده

خسرويان زاهده

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناصرى على

ناصرى على

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
تركاشوند حسين

تركاشوند حسين

علوم قران وحديث -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
تركاشوند زهرا

تركاشوند زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرين پرور محمد

زرين پرور محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيات على

بيات على

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضافر ليلا

رضافر ليلا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زيدى سعيده

زيدى سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جهانى مصطفى

جهانى مصطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
موميوند مسعود

موميوند مسعود

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سورى دارانى زهرا

سورى دارانى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسى‌زاده سيد مهرداد

موسى‌زاده سيد مهرداد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بختيارى عرفان

بختيارى عرفان

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بيات افشين

بيات افشين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدقلى عليرضا

محمدقلى عليرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گودرزى مهدى

گودرزى مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تركاشوند على

تركاشوند على

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بصيرى زهرا

بصيرى زهرا

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدالملكى مهدى

عبدالملكى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
شلالوند على

شلالوند على

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفائى حسين

صفائى حسين

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاهى‌وند سعيد

شاهى‌وند سعيد

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اكرمى سوگند

اكرمى سوگند

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عربى سحر

عربى سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نانكلى زهرا

نانكلى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فقيرى مريم

فقيرى مريم

علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مينايى مژده

مينايى مژده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ايرانپورى على‌محمد

ايرانپورى على‌محمد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدالملكى مهديه

عبدالملكى مهديه

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بيات احسان

بيات احسان

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبدالملكى مهتاب

عبدالملكى مهتاب

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دلاورى زهرا

دلاورى زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زندى محمدامين

زندى محمدامين

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
عبدالمالكى سعيد

عبدالمالكى سعيد

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كلهرى فرشته

كلهرى فرشته

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهابى فاطمه

شهابى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سورى فاطمه

سورى فاطمه

اب وهواشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افشارى احسان

افشارى احسان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صائبى وحيد

صائبى وحيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
توكلى رضا

توكلى رضا

فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملاباشى رضا

ملاباشى رضا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالملكى عارفه

عبدالملكى عارفه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كوليوند فائزه

كوليوند فائزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عبدالملكى نرگس

عبدالملكى نرگس

علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بختيارى شهاب

بختيارى شهاب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسكندرى فاطمه

اسكندرى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نانكلى

نانكلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گنجعلى

گنجعلى

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ظفرى

ظفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موميوند

موميوند

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بيات

بيات

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نانكلى

نانكلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دارائى

دارائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الوندى

الوندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امامى

امامى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كزازى

كزازى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مالميرى

مالميرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شمس‌الهى

شمس‌الهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدالحسينى

عبدالحسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جمور

جمور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمتى تركاشوند

رحمتى تركاشوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيات

بيات

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مالمير

مالمير

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الوندى

الوندى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قمرى

قمرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سورى

سورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دباغى

دباغى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
موسيوند دارانى

موسيوند دارانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيات

بيات

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لعلى

لعلى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مالمير

مالمير

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجى‌عزيزى

حاجى‌عزيزى

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زعفرانچى زاده اقدم

زعفرانچى زاده اقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فضلعلى

فضلعلى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چراغعلى

چراغعلى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بياتى

بياتى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رستگارى

رستگارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خاقانى

خاقانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مطلبى

مطلبى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قمرى

قمرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيات

بيات

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شريعتمدارى

شريعتمدارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليئى

عليئى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جليلوند

جليلوند

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زندى

زندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شمس‌الهى

شمس‌الهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحمتى تركاشوند

رحمتى تركاشوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستگارى

رستگارى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گمار

گمار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی