ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ملاير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حمزه لويى حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 81
گلشنى نژاد امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 8سال از پنجم دبستان 135
بيات عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 69
احمدوند فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
امينى حديثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال از دوم راهنمايي 124
عبدالهى مقدم الهه هنر موزه داري -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال از چهارم دبيرستان 17
گلى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
حاتمى آريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 69
فراهانى معين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
صفايى كوثر انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
باقرزاده ياسمن انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 42
لطف ملايرى مهشيد انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
رياحى مبينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
شريفى اميررضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 6سال از دوم راهنمايي 91
زندكريمى طاها ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 79
نجفى مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
جوادى عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 107
زمانى محمدحسين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
گرجى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباسى احمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 24
نجفى اميرحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 65
نجمى هاله انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبدالمالكى محمدصادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى عليرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
زند حقيقى سپيده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 3سال از دوم دبيرستان 64
هاشمى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
سعادتيان كيميا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 73
رستمى فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 19
ساجدى فر عارفه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
ملكى فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
گودرزى زهرا زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
خورسندى نژاد على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 16
راشد ريحانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 39
مطيعى زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 6سال از دوم راهنمايي 109
انورى بهاره تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
ونايى زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 90
ترك محمد جواد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 8سال از پنجم دبستان 122
پورمتقى فائزه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
زمانى محدثه ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 87
عظيمى اتنا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 45
لشينى رضا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
روستايى آتوسا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 42
ميرزايى فائزه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سبزيانى داويجانى حسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
شيرزادى مهسا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 76
روستايى محبوبه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 48
ازناوله الناز انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
فراهانى آمنه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
شيرزادفر حسين ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال از چهارم دبيرستان 18
قديمى الهه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 20
زنگنه قشلاقى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
دشتى مرويلى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
تيمورى فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
خانقلى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
ملكى على ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبدلى فائزه انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
بيات سبحان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 34
كريمى مائده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
امامى سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 47
ظهيرى سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 39
ابراهيمى غزال تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 70
نوروزى محسن ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
زمانى نيلوفر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 62
عظيمى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
مومنى امين ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 5سال از سوم راهنمايي 80
كرمى جورابى مجيد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
براتى فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسمى زينب انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهديان محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 26
روزبهانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
حيدرى مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
نعمتى مرضيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 27
روشن ستاره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 34
محمدى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
شكرى عليرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
غياسوند مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 43
منصورى امين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
زندى احمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
صباغ شيرين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمى مانگ هلاتى حديث تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 96
تركاشوند محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 37
سامى مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 30
شيرزادى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
ورمزيار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال از چهارم دبيرستان 17
زنگنه شقايق ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
درويشى نعيمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
شهبازى سبحان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 31
صادق زاده پگاه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
تاجعلى پريا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلطانى محدثه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
محقق نژاد مرضيه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 47
مقتدرى محبوبه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
صفرى سامان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
بشرى شادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
ابراهيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سهرابى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 46
ماله مير فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
بخشش رضوان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نقدى سميه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال از اول دبيرستان 45
حاتمى شريف آبادى حديث انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 24
تركمن زهرا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
هاشمى ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
بيرالوند مهنوش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 54
روستايى حديث ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
تقى پور مهدى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 10
چهاردولى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 40
ربيعى احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
تاجعلى ناميله مهديه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
قهرمانى فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
يارى ليلا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
وليمحمدى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
جوكار زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظربيگى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
زنگنه فريبا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
تيمورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 28
رادمهر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
اثنا عشرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 5سال از سوم راهنمايي 101
نوروزى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال از چهارم دبيرستان 22
فلاحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال از دوم دبيرستان 48
معروف تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسمعيل طجرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
خالقى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال از دوم راهنمايي 55
نورى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
روزبهانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 43
حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
عليدادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيات ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 34
تكلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 5سال از سوم راهنمايي 106
حسينى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوابى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
متين پور تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
درويشى تجربی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
حاتمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
زمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 37
بيات تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 42
بشيرگنبدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
امانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 64
ترابى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى مرام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
فارسى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
منانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
شاهسوند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فراهانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
زنداكبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 20
بابايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 43
محمدظاهرى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
زنگنه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 57
كاكاوند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
ملكى انسانی علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
جابرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
كريم ميشينى انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
نادعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمود پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 7سال از اول راهنمايي 91
ميرشاهولد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 8سال از پنجم دبستان 59
روزبهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
شيرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
روزبهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
شاهپورى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 33
تركمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 26
زمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
روزبهان ریاضی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال از اول دبيرستان 49
مدنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
بتويى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلامى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
فريدونى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
غياثوند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
عابدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
فاضلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسفى كنجدر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 41
تقوى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
طالبى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
فراهانى علويى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
استجلو تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 21
تيمورزاده ریاضی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 29
مجيدى جورابى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهديان تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 45
نصيرى نژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قنبرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدوند تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 59
احمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
پذبرش تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 25
قاسمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
بيگى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
هيربد جوان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 30
موسوى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 4سال از اول دبيرستان 48
كمالى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهزادى فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
رهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
قهرى شيرين آبادى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 46
مرادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 24
مختار جوزانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نتايج ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
كياستى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بازوند انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 22
قنبرگنبدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 4سال از اول دبيرستان 33
حسنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوابى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
تركاشوند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 35
سلطانى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 36
صادقى مى آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 40
بياتانى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
معارفوند تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظربيگى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيرحياتى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
روشن ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
قنبرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 47
آذر تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
احمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 21
جعفرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
گل محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمى ازندريانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
پاشايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
دين محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 53
جوكار تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
گنجعلى شيرين آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسمعيلى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
كاظمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 4سال از اول دبيرستان 61