همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر همدان

لطفى على

لطفى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
دوستى فاطمه

دوستى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فخارى محمدرضا

فخارى محمدرضا

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
طاهرى نيما

طاهرى نيما

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شمخانى رضا

شمخانى رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بصيرى سالار

بصيرى سالار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تقى پور فاطمه

تقى پور فاطمه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضايى زهرا

رضايى زهرا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ذبيحى فاطمه

ذبيحى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اسلاميان ايمان

اسلاميان ايمان

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تركمان نسترن

تركمان نسترن

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
طبائى عقدائى سيد على

طبائى عقدائى سيد على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
قائمى پناهيان فاطمه

قائمى پناهيان فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محبى امير حسين

محبى امير حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برجيسيان محمد حسام

برجيسيان محمد حسام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حيدرى رفاه زهرا

حيدرى رفاه زهرا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
چاوشى زهرا

چاوشى زهرا

حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رمضانى فاطمه

رمضانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
موسويان نيره السادات

موسويان نيره السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهرامى راضيه

بهرامى راضيه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
آزادى مقدم پوريا

آزادى مقدم پوريا

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
چهرگانى راد ايمان

چهرگانى راد ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اكبريان امير حسين

اكبريان امير حسين

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خانجانى موقر سپيده

خانجانى موقر سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تركمان محمدمعين

تركمان محمدمعين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشارى رضا

افشارى رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى سارا

احمدى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حاجى عزيزى اميررضا

حاجى عزيزى اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفرى على

جعفرى على

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
افشارى عليرضا

افشارى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خزائى آرمين

خزائى آرمين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دوستى فرناز

دوستى فرناز

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبدلى زهرا

عبدلى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دلشاد محمد حسين

دلشاد محمد حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مختارى محمد سينا

مختارى محمد سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
زنگنه سعيده

زنگنه سعيده

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خلوصى روان فاطمه

خلوصى روان فاطمه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عربى زهره

عربى زهره

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صالح فاطمه

صالح فاطمه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صفدرى سيد محمد رسول

صفدرى سيد محمد رسول

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
خدامرادى امير

خدامرادى امير

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاضليان سيده فرناز

فاضليان سيده فرناز

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خوش طلب نيا معصومه

خوش طلب نيا معصومه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عظيمى كامياب

عظيمى كامياب

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سرو عظيمى شهاب

سرو عظيمى شهاب

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدى مريم

محمدى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيدى كيانوش

سعيدى كيانوش

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پلنگى توحيد

پلنگى توحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يارى عليرضا

يارى عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بخشائى شهر بابكى آناهيتا

بخشائى شهر بابكى آناهيتا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدى تجويد مرضيه

احمدى تجويد مرضيه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خشگه بارى فرناز

خشگه بارى فرناز

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نقوى محمد

نقوى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضا پور پرديس

رضا پور پرديس

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
درخشان اطهر حسين

درخشان اطهر حسين

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عابدى فهيمه

عابدى فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زيورى كبير اشكان

زيورى كبير اشكان

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فقفورى مهران

فقفورى مهران

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاجيلو پگاه

حاجيلو پگاه

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دلاورى محمد

دلاورى محمد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حيدرى نرگس

حيدرى نرگس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شكوهى پريسا

شكوهى پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميدى كيا صبا

اميدى كيا صبا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ياورى بذل محمد سجاد

ياورى بذل محمد سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فلاح وحيد

فلاح وحيد

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گندم كار هانيه

گندم كار هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قدرتى سمانه

قدرتى سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فروغى بزرگ نيكا

فروغى بزرگ نيكا

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
كريمى مهسا

كريمى مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كوثرى نگار

كوثرى نگار

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يوسفى آژنگ على

يوسفى آژنگ على

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهاديان فاطمه

فرهاديان فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عاشقى فاطمه

عاشقى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى  محمد امين

جعفرى محمد امين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
صادقى محمد

صادقى محمد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بابايى حقيقى محمد

بابايى حقيقى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حوتى شكيبا

حوتى شكيبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گل محمدى مهناز

گل محمدى مهناز

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نظرى سامان

نظرى سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سعيدى سعيد

سعيدى سعيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالح كيانمهر

صالح كيانمهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خير جو شيما

خير جو شيما

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رشيدى فرناز

رشيدى فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صناعتى نعيم حجت الله

صناعتى نعيم حجت الله

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بيات مهيا

بيات مهيا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حميدزاده فاطمه

حميدزاده فاطمه

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شمشاديان الميرا

شمشاديان الميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهيمى گلنوش

ابراهيمى گلنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعادتى دهقان مجتبى

سعادتى دهقان مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سليمانى زهرا

سليمانى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ربانى محمد مهدى

ربانى محمد مهدى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تيموريان مطلق سامان

تيموريان مطلق سامان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
بيات مهسا

بيات مهسا

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
يوسفى سعيد حسنيه

يوسفى سعيد حسنيه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عناصرى پوريا

عناصرى پوريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيائى سيدفريدالدين

كيائى سيدفريدالدين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مصداقى بهارى شاهده

مصداقى بهارى شاهده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدى هانيه

عبدى هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رسولى امير حسين

رسولى امير حسين

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نظرى  ساسان

نظرى ساسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسدى ساجده

اسدى ساجده

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الوند كوهى سجاد

الوند كوهى سجاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجبى غزل

رجبى غزل

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تويسركانى ريحانه

تويسركانى ريحانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خانى پور مهسا

خانى پور مهسا

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدى امير رضا

اسدى امير رضا

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتحى نازنين

فتحى نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسكندرى فاطمه

اسكندرى فاطمه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
شبانى منور فاطمه

شبانى منور فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صلح ميرزايى امين

صلح ميرزايى امين

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صيفى كار صبا

صيفى كار صبا

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كرمى زهرا

كرمى زهرا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
مجيدى كيا مليكا

مجيدى كيا مليكا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
سبزوارى محمد جواد

سبزوارى محمد جواد

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آزادپور بهنام

آزادپور بهنام

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كاظمى آذين

كاظمى آذين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حشمتى معز سمانه

حشمتى معز سمانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گلپريان ميترا

گلپريان ميترا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كسائى سيده نگين

كسائى سيده نگين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على بابايى اشكان

على بابايى اشكان

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
همتى منيره

همتى منيره

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سهيلى كريميان سحر

سهيلى كريميان سحر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شايانى معز على

شايانى معز على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عسگرى طبائى شهريار

عسگرى طبائى شهريار

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عطايى مشفق فائزه

عطايى مشفق فائزه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زهره وند فاطمه

زهره وند فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
همتى سحر

همتى سحر

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حاجى همدانى حميد

حاجى همدانى حميد

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صيادى شهركى محدثه

صيادى شهركى محدثه

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ونايى سعيده

ونايى سعيده

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خداداى فاطمه

خداداى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروزنده پيام

فروزنده پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسيوند سجاد

موسيوند سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى لويى معصومه

حاجى لويى معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رسولى عليرضا

رسولى عليرضا

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يوسفى سحر

يوسفى سحر

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رمضانى مريم

رمضانى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كرمى محدثه

كرمى محدثه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمى محمد مهدى

قاسمى محمد مهدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحى پور آرش

صالحى پور آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسيوند امير ارسلان

موسيوند امير ارسلان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اسدى منش مهسا

اسدى منش مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مالمير امير حسين

مالمير امير حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
توحيديان على

توحيديان على

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سيف عليرضا

سيف عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى عاطفه

غلامى عاطفه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كبريايى امجد الهه

كبريايى امجد الهه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تركمند مرضيه

تركمند مرضيه

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يوسفى سعيد ابوالفضل

يوسفى سعيد ابوالفضل

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ثابت قدم مريم

ثابت قدم مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ملايى راضيه

ملايى راضيه

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى محمد مهدى

محمدى محمد مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زند اسرار فاطمه

زند اسرار فاطمه

باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
تركمانيان ياسمن

تركمانيان ياسمن

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حجازى زهرا سادات

حجازى زهرا سادات

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خداويسى ميلاد

خداويسى ميلاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شعبانى حسين

شعبانى حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملازاده سپهر

ملازاده سپهر

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قبادى فاطمه

قبادى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شوشترى عليرضا

شوشترى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تركمان حميد رضا

تركمان حميد رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غفاريان ريحانه

غفاريان ريحانه

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شعبانى جو محمد مسعود

شعبانى جو محمد مسعود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عطايى نسب زهرا

عطايى نسب زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گودرزى سروش عادل

گودرزى سروش عادل

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابوالفتحى پرناز

ابوالفتحى پرناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عطريان محمد امين

عطريان محمد امين

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اعتبارفرشى پارميدا

اعتبارفرشى پارميدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى على

حيدرى على

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يوسفى كيميا

يوسفى كيميا

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غياثوند عرفان

غياثوند عرفان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
يوسفى فاطمه

يوسفى فاطمه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ربانى على

ربانى على

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خزلى پرستو

خزلى پرستو

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نورى فاطمه

نورى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فكرى منزه عليرضا

فكرى منزه عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صيفى ليلا

صيفى ليلا

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مكارى بهار پگاه

مكارى بهار پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانى هانيه

دهقانى هانيه

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
يدالهى فر مرتضى

يدالهى فر مرتضى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شمس عليئى سعيد

شمس عليئى سعيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شهابى سارا

شهابى سارا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غياثى على

غياثى على

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كمرى على آبادى عادل

كمرى على آبادى عادل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خداويسى مهشاد

خداويسى مهشاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گروسى ميترا

گروسى ميترا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پيرزاد زهرا

پيرزاد زهرا

باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
سيفى زارعى سپهر

سيفى زارعى سپهر

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عقيلى محمد مصطفى

عقيلى محمد مصطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بحيرائى معصومه

بحيرائى معصومه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جامه بزرگ داريوش

جامه بزرگ داريوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشارى على

افشارى على

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرادى مهرنوش

مرادى مهرنوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرنام فريبا

فرنام فريبا

علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قنبرى فرشته

قنبرى فرشته

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عالمى فاطمه

عالمى فاطمه

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى امير حسين

ابراهيمى امير حسين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترابى حسن

ترابى حسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شبيرى سيدعمادالدين

شبيرى سيدعمادالدين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خداكرمى مقصود زهرا

خداكرمى مقصود زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرخى مريم

فرخى مريم

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي همدان

4سال کانونی / 65 آزمون

زبان
موسوى سيد حسين

موسوى سيد حسين

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ابراهيمى سعيد

ابراهيمى سعيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قانعى شيوا

قانعى شيوا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مساحى مينا

مساحى مينا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى محمد ايمان

شريفى محمد ايمان

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كهبند ميلاد

كهبند ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
همايى مراد هانيه

همايى مراد هانيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كهوندى فاضل امير حسين

كهوندى فاضل امير حسين

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رنجبران مهرنوش

رنجبران مهرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرهادى فاطمه

فرهادى فاطمه

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى فريبرز

محمدى فريبرز

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصلانى فاطمه

اصلانى فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاورى فاطمه

خاورى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قره باغى محمد

قره باغى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضايى صفورا

رضايى صفورا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قرابقلو زهرا

قرابقلو زهرا

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خوشيارى صبا

خوشيارى صبا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرخنده دخت اشكان

فرخنده دخت اشكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لطيفى سهيل

لطيفى سهيل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حميدى فريد زهرا

حميدى فريد زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مسگرى غزالان شقايق

مسگرى غزالان شقايق

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جليليان مهشاد

جليليان مهشاد

موزه داري -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

هنر
ستايش ولى پور پريسا

ستايش ولى پور پريسا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
توكلى  محمد

توكلى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امينى فرزانه

امينى فرزانه

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شعاعى زهرا

شعاعى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاصلى نگين

حاصلى نگين

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى مريم

محمدى مريم

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زمانى زهرا

زمانى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شريفى مهرنوش

شريفى مهرنوش

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زمان پرور رهام

زمان پرور رهام

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
صدرى سجاد

صدرى سجاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاهمرادى محمد امين

شاهمرادى محمد امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صيفى مريم

صيفى مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى مجيد

غلامى مجيد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
شيرى زهرا

شيرى زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفيان تهمينه

نجفيان تهمينه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اوشلى عليرضا

اوشلى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمديان مصمم زهره

محمديان مصمم زهره

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
معينى شكوه سيده فرناز

معينى شكوه سيده فرناز

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسلامى خواه مهدى

اسلامى خواه مهدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحيمى زينب

رحيمى زينب

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذهى مفرد صفورا

ذهى مفرد صفورا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بختيارى هفت لنگ پدرام

بختيارى هفت لنگ پدرام

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهرابى ميلاد

مهرابى ميلاد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حيدرى بهاران فاطمه

حيدرى بهاران فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
هاشمى نادر امير حسين

هاشمى نادر امير حسين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرى شكوفه

حيدرى شكوفه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جمشيدى سيده سارا

جمشيدى سيده سارا

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فريدونى على

فريدونى على

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى يمين سيد محمد

حسينى يمين سيد محمد

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كهوند مهديه

كهوند مهديه

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محموديان همدانى شراره

محموديان همدانى شراره

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منتشلو احسان

منتشلو احسان

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بيات احمد

بيات احمد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فضلى مهدى

فضلى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فتحى امير حسين

فتحى امير حسين

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حيدرى مقتدر مريم

حيدرى مقتدر مريم

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گرجى هانيه

گرجى هانيه

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يزدان خواه مينا

يزدان خواه مينا

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پاسازنگنه سيده ياسمن

پاسازنگنه سيده ياسمن

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى امير حسين

محمدى امير حسين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رنجبر رويا

رنجبر رويا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهبازى شروين

شهبازى شروين

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى امير محمد

احمدى امير محمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دشتى محمد امين

دشتى محمد امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محسنى مرضيه

محسنى مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى خواه مهيار

طاهرى خواه مهيار

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قائمى پناهيان سارا

قائمى پناهيان سارا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابراهيمى صفورا

ابراهيمى صفورا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
گنجى پريان

گنجى پريان

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
حسينى ايمنى  سيد زينب

حسينى ايمنى سيد زينب

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
شادروان روزبه

شادروان روزبه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پور مرادى محمد على

پور مرادى محمد على

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهى تبار زهرا

الهى تبار زهرا

باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
ملونى هانيه

ملونى هانيه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايزدى نيكى

ايزدى نيكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى بابايى مريم

حاجى بابايى مريم

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خدادادى حنانه

خدادادى حنانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحيمى شهلا

رحيمى شهلا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
سيف اميرحسين

سيف اميرحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تقى زاده زهرا

تقى زاده زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيف سعيد

سيف سعيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيخ بابايى سارا

شيخ بابايى سارا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شهپرى پور حديث

شهپرى پور حديث

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پير نظرى طليعه

پير نظرى طليعه

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شكرى مريم

شكرى مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاظميان پريسا

كاظميان پريسا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خيرى روشنك

خيرى روشنك

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارعى پناه رضا

زارعى پناه رضا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رزجى پريسا

رزجى پريسا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نعيمى على

نعيمى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جهان شيرى مهشيد

جهان شيرى مهشيد

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مرادى رضوان

مرادى رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كرم نيا بهنام

كرم نيا بهنام

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جواديان چى محمد حسين

جواديان چى محمد حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سنگى امير حسام

سنگى امير حسام

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيرى زهرا

شيرى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهراملو محمد

بهراملو محمد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
واحدى فرزانه

واحدى فرزانه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خزايى مريم

خزايى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طهماسبى عرفان

طهماسبى عرفان

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مسلم خانى شهره

مسلم خانى شهره

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى شهريار

محمدى شهريار

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زهره وند على

زهره وند على

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملك زاده آذين

ملك زاده آذين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خشوعى مهشاد

خشوعى مهشاد

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرجى محمد امين

فرجى محمد امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پرديسان محمد عرفان

پرديسان محمد عرفان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدى فرزين

محمدى فرزين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صادقيان فهيمه

صادقيان فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشيدى ستاره

جمشيدى ستاره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عظيمى مويد سيد مهرداد

عظيمى مويد سيد مهرداد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهره وند حسين

زهره وند حسين

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
يادگارى فائزه

يادگارى فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تركيان امير حسين

تركيان امير حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آراسته فر مليكا

آراسته فر مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نصيرى على

نصيرى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نورالدين يان ساحل

نورالدين يان ساحل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرى بهاره

حيدرى بهاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شجاعيان فاطمه

شجاعيان فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خزايلى جو بهنام

خزايلى جو بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آئينى نگين

آئينى نگين

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهراميان مونس

بهراميان مونس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريمى صمد

كريمى صمد

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برق زدگان پرستو

برق زدگان پرستو

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرجى الهه

فرجى الهه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادى طاهر

مرادى طاهر

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رنجبر نيكا

رنجبر نيكا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بشيرى تبار محمدمهدى

بشيرى تبار محمدمهدى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نجاريان مسعود

نجاريان مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الماسى پارسا

الماسى پارسا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحيمى سيما

رحيمى سيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى بخش سيده سميرا

موسوى بخش سيده سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رفعت جو مرجان

رفعت جو مرجان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دلير فائزه

دلير فائزه

روانشناسي -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رسولى داود

رسولى داود

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عظيمى محمد امين

عظيمى محمد امين

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نعمتى بهنام

نعمتى بهنام

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عرشى رفيع محدثه

عرشى رفيع محدثه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فارسى كمال آباد آرمين

فارسى كمال آباد آرمين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى شهرت عادله

قربانى شهرت عادله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فتحى مصطفى

فتحى مصطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلطانى ندا

سلطانى ندا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
باقيان شيما

باقيان شيما

روانشناسي -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرجى عاطفه

فرجى عاطفه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شهيدى محمد مبين

شهيدى محمد مبين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحمت پور على محمد

رحمت پور على محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تقى لو توحيد

تقى لو توحيد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نوريان ندا

نوريان ندا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادى فرزانه

مرادى فرزانه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
محمدى پيله ور مريم

محمدى پيله ور مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

5سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رستمى فر سهيل

رستمى فر سهيل

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آذرتكين سروش

آذرتكين سروش

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دلجو سوده

دلجو سوده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حقايق شادى

حقايق شادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى اميرحسين

رضايى اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميرزايى مدام محدثه

ميرزايى مدام محدثه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهيمى صارم خاطره

ابراهيمى صارم خاطره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صادقيان امين پريا

صادقيان امين پريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كمره ايى مريم

كمره ايى مريم

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
يلفانى حديث

يلفانى حديث

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زنگنه عاطفه

زنگنه عاطفه

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
معظمى گودرزى مينا

معظمى گودرزى مينا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قربانى راد احسان

قربانى راد احسان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كرواسى مهيا

كرواسى مهيا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مختارى سميع افسانه

مختارى سميع افسانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قدسى شهاب

قدسى شهاب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رادفر مريم

رادفر مريم

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آزادى حسين

آزادى حسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بروجردى كوروش

بروجردى كوروش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نيكان شهرزاد

نيكان شهرزاد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نادربيگى كيوان

نادربيگى كيوان

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيرامى بهنام

بيرامى بهنام

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاحى فاطمه

فلاحى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شمشيرى مريم

شمشيرى مريم

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 65 آزمون

زبان
عبدى على

عبدى على

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حيدرى عليرضا

حيدرى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نظرى حسين

نظرى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دخيلى امير حسين

دخيلى امير حسين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رمضانى نگين

رمضانى نگين

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهبازى سميرا

شهبازى سميرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهانگيرى شكيبا

جهانگيرى شكيبا

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
همراه جو مهتاب

همراه جو مهتاب

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى شقايق

احمدى شقايق

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرمحمدى ويدا

شيرمحمدى ويدا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حضرتى محمد

حضرتى محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پرى پور محمدرضا

پرى پور محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سهيلى هدايتى سحر

سهيلى هدايتى سحر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بلوكى زينب

بلوكى زينب

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سعيدى راد امير

سعيدى راد امير

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارع زاده ريحانه

زارع زاده ريحانه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى وهاب

محمدى وهاب

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرزارضايى محمد رضا

ميرزارضايى محمد رضا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
تشكرى صفا سارينا

تشكرى صفا سارينا

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كاظمى لك راضيه

كاظمى لك راضيه

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خدابنده لو نسرين

خدابنده لو نسرين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
احمدى برزين

احمدى برزين

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى سيده زهرا

حسينى سيده زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى ودود امير حسين

نجفى ودود امير حسين

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
همتى رضا

همتى رضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هراتى محمدمهدى

هراتى محمدمهدى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جامه بزرگ فاطمه

جامه بزرگ فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدى مقيم نسرين

احمدى مقيم نسرين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قرائى  امين

قرائى امين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شاطريان سيد عرفان

شاطريان سيد عرفان

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدى محمد

اسدى محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى پوريا

محمدى پوريا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادى محيا

مرادى محيا

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صبح اميد فاطمه

صبح اميد فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شاكرى

شاكرى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مولايى محمد امين

مولايى محمد امين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حجازى فر سارا

حجازى فر سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى سيده سميرا

حسينى سيده سميرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رستمى سياوش

رستمى سياوش

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى سپيده

سعيدى سپيده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرجى پگاه

فرجى پگاه

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقيان على

صادقيان على

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاميان پرديس

حاميان پرديس

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى تسليم سيد امير حسين

حسينى تسليم سيد امير حسين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شمس فخر بهروز

شمس فخر بهروز

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شعبانلو فائزه

شعبانلو فائزه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مولائى حديث

مولائى حديث

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رضايى محدثه

رضايى محدثه

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

زبان
فتحى نرگس

فتحى نرگس

اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قمرى هديه

قمرى هديه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آقايى مهتاب

آقايى مهتاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدي پونه

عبدي پونه

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ربيعى امير حسين

ربيعى امير حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صحتى موفق زينب

صحتى موفق زينب

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميدى امير عرفان

اميدى امير عرفان

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رشيد پور مهشاد

رشيد پور مهشاد

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درخشان نگين

درخشان نگين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خدامرادى مريم

خدامرادى مريم

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حداد همدانى محدثه

حداد همدانى محدثه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى محمد عرفان

حسينى محمد عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مومنى محمد

مومنى محمد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تركى خوشكاوندى فائزه

تركى خوشكاوندى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زنگنه نجفى سارا

زنگنه نجفى سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيقى مرتضى

شفيقى مرتضى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمى تبار محمد

كريمى تبار محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بيات ميلاد

بيات ميلاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معز غلامى مسعود

معز غلامى مسعود

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دشتى زهرا

دشتى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اعتمادى نويد

اعتمادى نويد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الماسى پريسا

الماسى پريسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضوانى جلال رسول

رضوانى جلال رسول

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عبدالرحمن محمد

عبدالرحمن محمد

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باب الحوائجى كياندخت

باب الحوائجى كياندخت

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سهرابى فائزه

سهرابى فائزه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمد على زاده على

محمد على زاده على

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سورى محدثه

سورى محدثه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عباسى تبار عرفان

عباسى تبار عرفان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نورالهيان مژده

نورالهيان مژده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
يارى روش پدرام

يارى روش پدرام

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
كرمى حسين

كرمى حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يداللهى مريم

يداللهى مريم

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يونسى محمد حسين

يونسى محمد حسين

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزائى غزل

ميرزائى غزل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افشارى حسين

افشارى حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شفيعى امير حسين

شفيعى امير حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لقمانى دانيال

لقمانى دانيال

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حنيفى مينا

حنيفى مينا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زمانى مرضيه

زمانى مرضيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مختارى سميع پروانه

مختارى سميع پروانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى على

كريمى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
توسلى اصل سجاد

توسلى اصل سجاد

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
معصومى سيده نسيم

معصومى سيده نسيم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى على

مرادى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رنجبران صفورا

رنجبران صفورا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جواهرى محدثه

جواهرى محدثه

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فروتن زهرا

فروتن زهرا

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
‌لك امير محمد

‌لك امير محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تكرلى على

تكرلى على

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلطانى متهور مجتبى

سلطانى متهور مجتبى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باباپيرى رضا

باباپيرى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حقگويى هانيه

حقگويى هانيه

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جعفرى نرگس

جعفرى نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عطايى اسد محسن

عطايى اسد محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شعفى الهام

شعفى الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رئوفى زاده امين

رئوفى زاده امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ختن لو فائزه

ختن لو فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
همتى سيما

همتى سيما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهرى اكبر

مهرى اكبر

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عطائى فاطمه

عطائى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاظمى لك رضوان

كاظمى لك رضوان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
چهرقانى فاطمه

چهرقانى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوادى محب فائزه

جوادى محب فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتم شعار على

حاتم شعار على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظرى فاطمه

نظرى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
مرآتى شايسته

مرآتى شايسته

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آل طاها سيده مژده

آل طاها سيده مژده

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معمارى زهرا

معمارى زهرا

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
مهرمنش يزدان

مهرمنش يزدان

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سلطانى نيا فرانك

سلطانى نيا فرانك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نانكلى حسنا

نانكلى حسنا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يادگار پروين

يادگار پروين

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رضايى بهناز

رضايى بهناز

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آقازمانى محمد رضا

آقازمانى محمد رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قادرى ويرائى

قادرى ويرائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظرى ندا

نظرى ندا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قبادى انور عليرضا

قبادى انور عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امينى غزل

امينى غزل

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صاحب اختيارى امير حسين

صاحب اختيارى امير حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بافنده فاطمه

بافنده فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
به رقم امير حسين

به رقم امير حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بخشيان

بخشيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خداويسى

خداويسى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ظرافتى وحيد

ظرافتى وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وفاجو

وفاجو

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خوش نواز

خوش نواز

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خانلرى

خانلرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ثقه اى

ثقه اى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهبازى سرو

شهبازى سرو

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صيفيان فر

صيفيان فر

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
طاهرى

طاهرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صوفيان

صوفيان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مجتهدى

مجتهدى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وندائى

وندائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شايسته منش

شايسته منش

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صوفيان

صوفيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سماواتى

سماواتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كامرانى كيا

كامرانى كيا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعادتمند

سعادتمند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوذرى كلانى

نوذرى كلانى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آرمان

آرمان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
موسيوند

موسيوند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهاب دلجو

شهاب دلجو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ارجمنديان

ارجمنديان

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چالى

چالى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يوسفى فرخزاد

يوسفى فرخزاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانلو

خانلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قبادى ضمير

قبادى ضمير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
معظمى

معظمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كلاهچى

كلاهچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ديارى

ديارى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صمدى رحيم

صمدى رحيم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حكيمى لقب

حكيمى لقب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحميان

رحميان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قروئى

قروئى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بنى اردلان

بنى اردلان

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رازقى

رازقى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چرچى بابايى

چرچى بابايى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تركمند

تركمند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
طاهرى شعار

طاهرى شعار

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوشادى

نوشادى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سفيدابى

سفيدابى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ماوايى

ماوايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادرى فصيح

نادرى فصيح

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
آوش بيكى

آوش بيكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عندليبى

عندليبى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مستقيميان

مستقيميان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بوچانى شاهملكى

بوچانى شاهملكى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وصالى فلاح

وصالى فلاح

زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محمدى منش

محمدى منش

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عافيتى مزين

عافيتى مزين

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شريفى راد

شريفى راد

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مكارچى

مكارچى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پور مجنون

پور مجنون

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خضريان

خضريان

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قانع

قانع

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ورمزيار

ورمزيار

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دارقياسى

دارقياسى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حداديان

حداديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تابيدانى

تابيدانى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرشچيان

فرشچيان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سفى زارعى

سفى زارعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كرديان همدانى

كرديان همدانى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موسوى شكيب

موسوى شكيب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افزا

افزا

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مكاريان

مكاريان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آرميده

آرميده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اكبرى تبار

اكبرى تبار

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دانشخواه

دانشخواه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خشنودى صميم

خشنودى صميم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ثقه اى

ثقه اى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى پرند

محمدى پرند

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
رجبى

رجبى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سنگى

سنگى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محرابى توانا

محرابى توانا

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى منفرد

حسينى منفرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيكان فر

نيكان فر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كنانى

كنانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كيان پور

كيان پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فضلعلى

فضلعلى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميزبان صوفيلار

ميزبان صوفيلار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صديقيان

صديقيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خسروزاده

خسروزاده

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
برازنده نيك

برازنده نيك

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معدنچى

معدنچى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقى هدايت

صادقى هدايت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فروزان فر

فروزان فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حصينى

حصينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرهنگى

فرهنگى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حجازى فر

حجازى فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابهريان

ابهريان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفى خانى

صفى خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصور

منصور

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شيخ الملوكى

شيخ الملوكى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
گومه

گومه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
افشارى اصل

افشارى اصل

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مجتبائى

مجتبائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حاجيلو

حاجيلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يعقوبى مهران

يعقوبى مهران

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عطائيان

عطائيان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حجارى

حجارى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دلبرى راغب

دلبرى راغب

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غمكش ورمزيارى

غمكش ورمزيارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عقيلى مفيد

عقيلى مفيد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طالبيان

طالبيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضايى ورمزيار

رضايى ورمزيار

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شادى

شادى

علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسكندرى مشعوف

اسكندرى مشعوف

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كامرانى خندان

كامرانى خندان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كلوندى

كلوندى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عطائى

عطائى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جامه بزرگى

جامه بزرگى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجيلويى

حاجيلويى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهذب

مهذب

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اقتباسى

اقتباسى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امانى صفدر

امانى صفدر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
انصارى فرد

انصارى فرد

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرادى جميل

مرادى جميل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صاين

صاين

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عزيزى راغب

عزيزى راغب

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برزين

برزين

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
توحيدى بهپور

توحيدى بهپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
بساطى

بساطى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيمى سيرت

رحيمى سيرت

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لطفى زاده

لطفى زاده

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسيان

پارسيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اكبرى بيرگانى

اكبرى بيرگانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مستقيمى

مستقيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آقازمانى

آقازمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرزانه فر

فرزانه فر

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشاريان

افشاريان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جليلى نيا

جليلى نيا

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يعقوب زاده باوندپور

يعقوب زاده باوندپور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرامى عزيز

بهرامى عزيز

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احيا على زاده

احيا على زاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شمشيرى

شمشيرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شفاعى مصلح

شفاعى مصلح

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاكاخانى

كاكاخانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاجيلو

حاجيلو

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدعلى دستجردى

محمدعلى دستجردى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانى مقتدر

رمضانى مقتدر

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عينعلى

عينعلى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى ميرزايى

حاجى ميرزايى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مراد زاده فرد

مراد زاده فرد

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خدابنده لويى

خدابنده لويى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واحدى جميل

واحدى جميل

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سوارى

سوارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وفائى

وفائى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيات

بيات

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عاطفى

عاطفى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دژپور

دژپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آقامحمدى

آقامحمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوذرى پاك

نوذرى پاك

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جدى

جدى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى نام فرد

مرادى نام فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كلوندى

كلوندى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاشفى

كاشفى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مولائى مطيع

مولائى مطيع

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تركمان

تركمان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لطفيان

لطفيان

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عقيلى لطف

عقيلى لطف

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرمانى فاخر

فرمانى فاخر

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنخانى

حسنخانى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

4سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كشور دوست

كشور دوست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حمزه ئى

حمزه ئى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زهره وند

زهره وند

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شكرچى

شكرچى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عطايى اسد

عطايى اسد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميرابيان

ميرابيان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
يار محمدى

يار محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهابى باهر

شهابى باهر

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانى توانا

قربانى توانا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مدديان معز

مدديان معز

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مقصود

مقصود

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خضريان

خضريان

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عصاريها

عصاريها

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خداجو

خداجو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قوامى مشفق

قوامى مشفق

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وطنى جلال

وطنى جلال

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سجادى

سجادى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محرابى خجسته

محرابى خجسته

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ختن لو

ختن لو

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نباتى زاده

نباتى زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هاشمى حسب

هاشمى حسب

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جواهرى معز

جواهرى معز

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خادم وطن

خادم وطن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قائم پناه

قائم پناه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
موسعلى

موسعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهيده

شاهيده

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوى ستوده

موسوى ستوده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايرانپور

ايرانپور

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موذن

موذن

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فرهودى نيا

فرهودى نيا

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زمانى فر

زمانى فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهرمنش

مهرمنش

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سماوات

سماوات

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جنتى اميد

جنتى اميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يگانه خاص

يگانه خاص

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
الماسيان

الماسيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ضيافتى

ضيافتى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حاجيلو مقدم

حاجيلو مقدم

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اشرفيان

اشرفيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

فيزيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
وكيلى اخضر

وكيلى اخضر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دينى

دينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجيلوئى

حاجيلوئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايرانپور

ايرانپور

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجومى دلشاد

نجومى دلشاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جليل قدريان

جليل قدريان

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اجاق

اجاق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خضريان

خضريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رفتارى

رفتارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
چهارمحالى

چهارمحالى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معمار زاده

معمار زاده

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پور جعفر

پور جعفر

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماعيلى مرصد

اسماعيلى مرصد

فيزيك -دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جگروند

جگروند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مديحى

مديحى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شيرويه

شيرويه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مشفق يگانه

مشفق يگانه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرباسى

كرباسى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قهارى

قهارى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خوشمرام

خوشمرام

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهقى

شاهقى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحى پور باور صاد

صالحى پور باور صاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حنفى

حنفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى شاكرى

حسينى شاكرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضوى پور

رضوى پور

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوش شعار

خوش شعار

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعادتمند

سعادتمند

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صوفيان

صوفيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تركمنى

تركمنى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يعقوبيان

يعقوبيان

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسى رضايى

موسى رضايى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بلندى

بلندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گمارى فرد

گمارى فرد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عروتى عزيز

عروتى عزيز

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهپر وصال

شهپر وصال

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شوندى

شوندى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاشى نهنجى

كاشى نهنجى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالح خو

صالح خو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باخدا

باخدا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى هنر

صادقى هنر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيكان

نيكان

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هجرتى

هجرتى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معطرى

معطرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عين القضاتي

عين القضاتي

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدى سحاب

محمدى سحاب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى زاده

حيدرى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بياناتى

بياناتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خليلى سيف آباد

خليلى سيف آباد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرملو

كرملو

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيان پور

كيان پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفدريان

صفدريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قياسوند

قياسوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
روشن فرزاد

روشن فرزاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلاحيان

فلاحيان

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهرام

بهرام

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كمال ابادى

كمال ابادى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گودرزى راد

گودرزى راد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقاسى

آقاسى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاقلان خو

عاقلان خو

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نظرى شاخص

نظرى شاخص

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صباحى اكمل

صباحى اكمل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فربدمهر

فربدمهر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جمور

جمور

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهسوارى فرجاد

شهسوارى فرجاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى عامل

احمدى عامل

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ياموسى

ياموسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بختيارى همدانى

بختيارى همدانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امانى راد

امانى راد

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بياتيان

بياتيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فدايى

فدايى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شرفخانى

شرفخانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فروغى

فروغى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حق جو

حق جو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوروزى نژاد

نوروزى نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آرام بن

آرام بن

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاطوقى

پاطوقى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برفى

برفى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فرشچيان

فرشچيان

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ورشابيان

ورشابيان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوعى شاد

نوعى شاد

مهندسي اپتيك وليزر-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موميوند قارلقى

موميوند قارلقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدر پور

حيدر پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خشاى

خشاى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
افلاكيان

افلاكيان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مقدس

مقدس

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيرمهدى

پيرمهدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زندى

زندى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى نيا

نجفى نيا

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عطائى بصير

عطائى بصير

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قدمى

قدمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقا محمدى

آقا محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوريجانى

كوريجانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى اخوان

محمدى اخوان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تجلى

تجلى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهرجو

مهرجو

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرخى ثابت

فرخى ثابت

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهان آرا

جهان آرا

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفيع يارى

شفيع يارى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همائى رحيمى

همائى رحيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سياهتى شريف

سياهتى شريف

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلالى يار

جلالى يار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضايى توانا

رضايى توانا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
همائى نژاد

همائى نژاد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دقاق

دقاق

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طباطبائى

طباطبائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرشدى

مرشدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهچالى

دهچالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رسائى

رسائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گروسين

گروسين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساجدى فر

ساجدى فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاميل اصلانى

فاميل اصلانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی