مامونيه /زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مامونيه /زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اخوان مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 25
شعبانى روچى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
احمدى حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
كيان پور نسرين انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
على هاشمى كوثر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 7
وفا مرضيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
تيمورى فائزه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 4سال کانونی 80
كاردان هنگامه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 23
ذبيحى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 4سال کانونی 82
دليريان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
باقرى بنياد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
خشايى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه-بومي شهرستان ساوه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 20
عسگرى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 25
ياورى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال کانونی 35
بيات تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 35
سعادتى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 10
عبدلى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 15
تارخى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
كاوسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
نيك بخش تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 34
شهلا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 6سال کانونی 103