مامونيه / زرنديه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مامونيه / زرنديه

اخوان مرضيه

اخوان مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شعبانى روچى زهرا

شعبانى روچى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى حسين

احمدى حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيان پور نسرين

كيان پور نسرين

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على هاشمى كوثر

على هاشمى كوثر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
وفا مرضيه

وفا مرضيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تيمورى فائزه

تيمورى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
كاردان هنگامه

كاردان هنگامه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرگلو ى بيات حسين

ميرگلو ى بيات حسين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
دليريان

دليريان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقرى بنياد

باقرى بنياد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خشايى

خشايى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه-بومي شهرستان ساوه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زرنديه -زرنديه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سرخيل

سرخيل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تارخى

تارخى

اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاوسى

كاوسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيك بخش

نيك بخش

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهلا

شهلا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
دليريان

دليريان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی