خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خمين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادقى محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 38
سياه پوش فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 87
فريدونى محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
اجمدى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
صالحى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
شريفى حانيه انسانی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
شاه محمدى مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 57
نوبخت رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
رضايى مليحه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 70
عربى حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
بياتى عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 55
سرمدى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
ايت امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
عرب فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 36
بابائى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 50
شامحمدى نسرين زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 1سال کانونی 16
محسنى حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
ذاكر رضا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس شهيد باهنر - اراك 1سال کانونی 23
رضوى فاطمه السادات انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
افشارى ليلا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 17
عروجى فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 36
نجارى مژگان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
طاهرى على محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
فريدونى مهناز ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
خسروى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 27
ميرزايى زهرا تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس بنت الهدي صدر - رشت 1سال کانونی 16
شكيبا مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
براتى فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
موذنى شيما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 9
افسريان عليرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
عربى وحيد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 12
ابطحى سيد رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
احمدى مهران تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
حمزه لو نرگس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
دانيالى عطيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 26
انصارى حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 13
پروانه رو مانا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
عسگرى پژمان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 42
محمدى زهرا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
صادقى احمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 24
گالوسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
مظاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
حسينى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 30
سهرابى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 12
فرقدانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
داوودى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان مرکزي پرديس شهيد باهنر - اراك 1سال کانونی 17
آخوندى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
خانجانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
عبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
رستمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 9
دارابى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
ناصرى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 14
كاظمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 24
حسينى مقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 33
عابدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان تهران پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 17
عاشق حسينى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس شهيد باهنر - اراك 2سال کانونی 40
اكبرى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
محمدى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 10
مهبد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
حسينى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خمين دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
دالايى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
سرلك تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 1سال کانونی 18
كريمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 15
سرمدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش - قم 2سال کانونی 17
احمدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه-بومي استان خمين دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 22
براتى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 17
شاهى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه-بومي استان خمين دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 20
فتحى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 5
حمزه لو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
رجبى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه-بومي استان خمين دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 24
رجبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
اسعدى دالايى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 6
عشقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 13
مجيدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
پورى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
پورمحمدى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ايرانشاهى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 17
دالايى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
ابراهيمى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 10
عبدالهى تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 9
عسگرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 5
جوادى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 11
غلامى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 1سال کانونی 10
بهرامى نژاد تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 11
محمودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 17
صمديان تجربی مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهرگان - محلات 1سال کانونی 18