اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اراك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
همتا آيدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 65
فانى مهسا هنر عكاسي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 37
عاجلو محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 66
كاظمى مهرآبادى مبينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 99
صمدى پرستو ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 69
مداحى سارينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 57
فارسى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 82
ذوالفقار نگار هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 20
حسينيان امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 114
ميرجوادى سيدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
مرادى باستانى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 63
حسنى اميرمهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
ميقان فاطمه هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 49
شهبازى فرشته انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
اميرى سحر ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
فرخى حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 78
گلستانى نژاد هما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 79
كسروى محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 68
صالحى مهديه سادات ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
امينى اميركسرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 111
خليلى فريده سادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
شاه نظرى ثريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 23
فراهانى مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
فتحى محمدحامد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
كهريزپشته فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
ساعت پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
نجفى زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
مختارى نويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 101
حيدرى ايمان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
عليخانى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
نوشاد عارف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 73
كلانترى محمود آبادى نغمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 31
رمضانى حسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
باقرى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
فتاحى بيات فريما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 60
نيكوهمت محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 61
ميرزائى عليرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
نورى محمدمعين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
مهدوى مهبد انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 58
امينى امين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 49
اورنگ زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 21
محمودى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
دوستيان عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 42
جمالى نگار انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
رهنما عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
اميرى ياراحمدى حسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
پوراحمدى شايان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 45
حسينى سيدحسن انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 2سال کانونی 48
آجرلو آزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
دانش مزيان نويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 54
كرمى على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
ربيعى هانيه انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 5
فدائى نائينى اميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 63
انالوئى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 70
مغازه مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 40
رضايى ميترا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
دلاور على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 48
عبدى آريان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
كهوند پرنيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 70
سوفالى على ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 82
چاپارى بزچلوئى جميله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 34
فلك افلاكى مهتا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 75
وفائى معين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
مشهدالكوبه فراهانى محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 41
بابايى راد ثمين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
احمدى محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
نادرى فرد بهداد ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
ترابى على ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
يوسفى عباس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
كاوسى احسان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
حامدى تبار منا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 39
اسماعيلى محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
نظرى مرزيجرانى ياسمن ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 47
مدير اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 58
آقاخانى حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
بابائى اميرحسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 42
بياتانى بهنام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 26
صالحى احمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
ابراهيمى سبحان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 26
باقرى آزاده تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
آشورى سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
يعقوبى عليرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 57
ميرمعينى محيا سادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
مرادى نيا محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 80
مسيبى صديقه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 47
حاجى محمدحسين فاضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 65
بهرامبيگى محمدحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
عبدالهى صبا انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
جعفرى هادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
ارفعى يزدى پور مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 44
رضائى اميرمحمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
حسن بيك راضيه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
نجف خانى فيجانى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
چاپارى زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
حاتم نژاد محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 56
آمره ئى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 24
عليمحمدى زينت تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
نيك ملكى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
قوامى نيا على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
يادگارى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 41
رحيمى حديث تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
موچانى نيوشا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
عاروان محيا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
صفرى نفيسه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 59
حيدرى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
خلجستانى پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 58
خسروى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
اسدى فر مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 84
امامى عبدالرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 65
تاجريان امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 6
احمدى اميرمهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 55
عبدلى سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 53
زهرابى فاطمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
بيات فرشيد هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 7
غفورى فرد محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 36
مهراباديان ناديه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
خديمى مجتبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
حسينى مبينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 38
ملكى مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
ميرى مهرسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
حبيبى راد فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
غفارى محيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
جابرى اميرفواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
محمدى محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 39
نورى نسيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
قديمى كرهرودى محمدمهدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
كاظمى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 55
مهاجرانى كيميا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
آزادمرزآبادى محمد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
كريم زاده آرين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 6سال کانونی 112
هاشمى پور سيدحسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 54
كارچانى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 57
جلودارى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 58
عباسيان ساناز انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
مولايى نسب سيدايمان ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 10
ونكى فراهانى سپيده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
شايان فرد مريم تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 43
خليلى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
نورصالحى گركانى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 100
مسلمى پگاه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 59
دارابى فرنوش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 59
خليلى فاطمه سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 44
كريمى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 15
عابدى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 46
نادرى فرد حسين انسانی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
منصورى بهاره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
مرادى فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 48
باقرى على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 38
سرمديان رهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
كرمى مهشاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
يوسفى نكو حنانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
هاشمى عرفان ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشکده سلامت ايمني و محيط زيست - وابسته به علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
حيدرى امين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
شيخى عليرضا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 11
حسينى كيشانى زهرا سادات تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
تاجيانى فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
كمال آبادى فاطمه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
حسين آبادى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
مبارك آبادى بهرخ تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 43
فانوسى نيا مهرنوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 17
فلاحى نرگس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
يعقوبى مريم السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 71
كريمى غزاله تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 24
عباسى اميرحسين ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 17
فتاحى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
شعبانعلى فمى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
پيروزى محمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
چگينى مائده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
دهنمكى فاطمه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 5
فلاح محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 6
مجلسى پور مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 34
محمودى مائده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
حسين خانى هزاوه ليلا انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 5
اكبرى محمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 67
ميراشرفى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
بيات مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 45
مرتضوى آرمان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 59
سليمانيان الهام ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
سجادى زهرا سادات ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 43
تاجران نگين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 22
گل قيصرى بهمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
عزيزى ندا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 25
حدودى مريم تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
مرادى متين ليلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 51
پورحسين مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 53
ميرزايى فائزه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 20
قلمى ياسمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال کانونی 94
قاسمى زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 14
يوسفى اصل سپيده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
براتى زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 34
كريمى سمانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
ايمانى فر احسان ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 55
امينى منش فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 6سال کانونی 114
شانقى عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 25
تاج بخش على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 42
ترابى فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 2سال کانونی 41
خزاعى نژاد على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 63
عباسى شايان انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
عطايى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
قربانى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
سنايى راد مهسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 37
حاجى اسدى آرش انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
شعبانى همايون ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 86
جيريائى شراهى محمدرضا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
سليمى ابوالفضل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 19
سوسن آبادى فراهانى حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 62
تقوى پور سعيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 68
دانيالى فائزه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
اسماعيليون حميده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
نجفى بهاره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
شهرجردى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 47
فدوى عرفان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
غفارى نگين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 23
رضايى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
فتحى پرنياسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 5سال کانونی 89
اقدسى سيدوصال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
سعيدپور رامتين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 34
ونكى فراهانى عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
عبدى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
غفارى مريم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
سجادى فر سيدفرهنگ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 68
صامنى حميدرضا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 29
گلباز مهديه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
سوسن آبادى فراهانى رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 52
خجسته اميرفرهنگ ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 61
صفرى زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
حسينى سفيدابى فراهانى زهره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 89
مرادى مجتبى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 41
حسينى اصيل على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 25
فريدونى فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
حسينخانى زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 38
خاكى نژاد هانيه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
فراهانى محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
خنجرى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 71
شاكري پرنيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 9سال کانونی 160
قادرى زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
عرب پور آناهيتا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
نيكوهمت مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 71
شكورى فر مليكا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
اميدى سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
ارضى برديا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 68
ميقانى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
امينى سحر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 53
امين محلاتى حسام تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 56
بطحائى سيدمهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان دانشگاه تهران 4سال کانونی 39
خدادادى كورش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 25
عبدى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 32
صالحى بصير امير تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 64
جعفرى نسترن سادات انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
ويسمه فاطمه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 24
ملكى سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 56
داودآبادى شقايق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 10
خانمحمدى آرمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 44
غلامى سارا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
صفائى سپهر تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
پارسا معصومه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 5
صميمى مبين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
فروهى فريماه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 53
اسكندرى سجاد انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
لشكرى آهنگرانى سحر تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 80
دولت آبادى فراهانى فرهاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
محمدى بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
طالبيان پرهام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
قليچ خانى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
رحيم زاده فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 30
جمالى وحيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
اخوان ملايرى مهتاب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
صادقى فاطمه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 44
جنيدى مبينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 47
آقاباقرى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
مينائى مجتبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
عباسى نگين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال کانونی 85
عطائى عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 38
طاهرى پريوش انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 45
رضائى هزاوه مهرداد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 45
فرجى مبينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال کانونی 83
صفى خانى زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
سلطانى سياوش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 3سال کانونی 64
ابراهيمى سامان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 57
فراهانى رسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 22
رجبى مژگان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
معصومى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
خواجه تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 20
عبدى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 35
حسينى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
نظيرى فرزاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
سلطانى فهيمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
غلاميان محمدمهدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 64
دارابى بيتا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 33
اميرى اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 35
مشهدى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 7
فرازى سحر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 35
اسدالهى نژاد انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
صديقى فراهانى عرفان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 62
ملكى اميرخسرو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 35
حامدى فريبرز انسانی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
روحى ساجد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 28
احمدلو فرشاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 50
شفيعى مهفام انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
قلعه نويى وجيهه انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
بهرامى نكو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 45
عيسى آبادى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
شاكرى سپيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 57
مبارك آبادى امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
ظهيرى پور اميررضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 24
داودآبادى فراهانى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
لطفعليان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 24
رحمتى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
براتى زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 21
داودآبادى عارفه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 58
مهدوى نسب اميررضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 49
متقى گيتا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 40
اسدى نهاوندى عارف تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 48
عابدى مريم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 44
نعمتى محدثه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 55
صوفى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
قنبرلو مهديه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 65
مقدسى اميرارسلان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 42
احمدى عليرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
لشكرى آهگرانى اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 49
سجادى زهرا سادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 30
اسدى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
كندى محدثه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
كربلائى على زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
عنايتى آريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي شريف - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
قاسمى محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
رحمن پور مژده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
باقرى محمد رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
اشترى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
صوفى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
سنجرى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 26
محمودى مريم ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
حائرى سياوش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
شمشيرى ابراهيم ریاضی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 20
شاهرخى رومينا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 46
طهماسبى مائده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
مينائى على ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 51
ايازى آروين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
ابراهيمى بلوارى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
نظام آبادى مرجان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
خيرآبادى محدثه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
حاجى حسينى محدثه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
رجبى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
قربانى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 45
فراهانى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
صادقى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
جيريايى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
پرچمى كاويانى سامان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 14
بلاليان احمد روغنى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
سهرابى مهتاب تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
قربانى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
شفيعى زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 52
خليلى اردشير ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
موچانى رضا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
سخاوتى جواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
مير احمدى بانى فائزه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
افتخارزاده گلسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
عزيزى احمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
ملكى مهشاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
سعادتى نواز سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 33
نجاتى زبان زبان چيني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رجبى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 21
ناطقى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
آقامحمدى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 64
لطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
خليلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
قربانى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 46
حيدرى تجربی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 37
نورى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 47
فرضعلى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
جعفرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
حسنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
رحيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
فضلعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 3سال کانونی 47
حكيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 26
يوسفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 88
نورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 49
تيمورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 56
خردمند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 35
عسگرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
سجادى منفرد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
وروانى فراهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 34
سليمانى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 28
حيدرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 64
شاهرخى موسوى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 38
بوالحسنى فر ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
شعبانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
افتخار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
شجاعى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
داودآبادى فراهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
براتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 23
شيخى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
محمدقاسمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
خسروى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 7
دريائى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 26
سحرخيز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 38
عليمحمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 26
فراهانى ریاضی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 8
اسلامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 11
خانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
عزيزى طره مزدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 18
كوچكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 54
رضائى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 25
انعامى عراقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
مظلومى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
كاوه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 10
عبدالكريمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
مشهدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 36
بادكوبه هزاوه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
ميرمحمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
قطار آجى شراهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
شمسى خانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 24
قاسمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 43
تنهادوست ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 48
كيانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
عسگرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 3سال کانونی 56
جمشيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 57
دانش طلب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 32
شمسى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
عظيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 42
ذهبى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 55
نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 44
قمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 12
حقدادى جو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 47
عسگرى حاتم آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
ادريسى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
نعمتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 38
قاسمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 28
بيگلرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 39
آل طه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 60
ميرباقرى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
سحرخيز تجربی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 3سال کانونی 41
داودآبادى فراهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
محمدى جلال آبادى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 22
صانعى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 23
نوازنى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
خليلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 46
صالحى تجربی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 1سال کانونی 8
قنبرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 52
مسگر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 50
عباسيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 53
احمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
رهبرپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
كاظمى نورعينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 79
رضائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 55
ملكى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 30
مجيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
فارسيجانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
وحيدى نيك ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 50
ظهيرى فيجانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
عبدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 57
طالبى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
غلامى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 36
خزاعى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 50
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
بوجارى على آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 24
حيدرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
زرى دوست مستى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 5سال کانونی 70
جعفرى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
هزاوه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 64
حسن آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
زلقى چقازالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
محمد طاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 24
محمدطالبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 8سال کانونی 108
گرانمايه تجربی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6سال کانونی 85
مراد خواه ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
رضائيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
پوريان مهر تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 6
اسماعيليون عراقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 41
حفيظى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 25
سرلك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 58
طاهرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
بختيارى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
حاتمى مصلح آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 64
محمودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
طلائى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 6سال کانونی 101
بوالحسنى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
هاشمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
اميرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 19
روغنى عمارتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
گنجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
سلماسى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 31
باقرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 36
نظام آبادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
ميرباقرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 38
هاشمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
حاجى واحدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 31
خندانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 29
عظيمى مهرآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 45
جديرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 6سال کانونی 108
حامدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
آمره اى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
فلاح تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 68
سلطانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
اسدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
ميرزايى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 31
برزآبادى فراهانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
سجاديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 22
شانقى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
مهرنوش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 25
احمرى تجربی روانشناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 70
رحيمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 56
كهريزپشته ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 24
عليمحمدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
موسوى مقدم ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
پوروالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 23
نيك بخت ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
يادگارى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 12
حسن بگى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 4سال کانونی 76
بابايى فر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 26
خليلى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 74
شعبانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 32
صالحى مرزيجرانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 97
ندرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 23
رضائى تجربی مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 47
دژدار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 42
يوسفى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
محمدى زنديه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 48
محبتى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 19
قلعه خندابى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
حمزه لو ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 26
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 12
احمدى شهرجردى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
اميرى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
خانمحمدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
نوروزى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
فراهانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 48
عالى خانى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 34
نعمتى فرد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 26
فراهانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 38
رسولى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 25
خيرانديش تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 19
ناصرى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 17
كيشانى فراهانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
صفى خانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
اديمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 53
آمين تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 38
عربى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
الاه يارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
قربانى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 22
لنجابى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
فراهانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
خدادادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 44
خان محمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
جنيدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 59
عزيز محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
مصلح آبادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
عزيزى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 22
تكلو تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 30
بيغمى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 13
مرتضوى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 31
امراللهى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 3سال کانونی 59
مهدوى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
خزاعى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 89
نادرى سنجانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
بهادرى وطنخواه ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 38
زمانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 11
بشيرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 16
معظمى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 13
سرودى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 59
جعفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
عالمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
حاصلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
دربندى فراهانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 26
سليمانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 45
داودى هزاوه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
فرخى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 29
ميرعلى يارى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
هجرتى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
سليمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
مشايخى كرهرودى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 26
مبارك آبادى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 42
رمضانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
رفيعى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 88
كاكائى شمس منفرد ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 15
حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 16
رحمتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
توكلى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
نورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 17
سپهرنيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 68
ماهرويى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
فركى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 49
حيدرى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 48
حسينجانى ضامنجانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 7
كلهر ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 20
عزيزى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
فتح آبادى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 46
احمدى مجد تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
جودكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 15
محمدى نيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
امانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 16
خدادادى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
نظامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 39
قنبرى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 21
هاشمى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 42
توفيقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 38
رمضانى گلشن آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
سجادى هزاوه تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
دارابى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
ربيعى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
عبدى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
رهبر ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
روغنى عمارت تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
بابائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
كهنسال ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
حقدوست ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
خسروى فراهانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
قاسمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
ميرهاشمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
خدام تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
ترابى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 5
كلوانى بزچلوئى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
كميجانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 47
گودرزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 51
شيرى مركيه تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
قمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
صادقى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
بهرام بيگى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 50
معصومى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 50
فرخى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
صدركيا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 46
ربيعى عباس آباد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
اميدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
محمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 67
محمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 65
طيبى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
قراچى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 14
رستم پور تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 42
شهنورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 52
مهدويانى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 27
عشرتى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 11