راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر راميان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كهسارى كيميا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 34
جلالى كميل ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
رجبلو محمد مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 108
صادقلو محمد جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 67
صادقلو محمدجواد زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 40
باى زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 44
خليلى عارفه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس بنت الهدي صدر - رشت 1سال کانونی 23
بارمان زهرا انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 3سال کانونی 53
صادقلو محمد انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس شهيد رجايي - سمنان 5سال کانونی 82
صادقلو زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 58
كهسارى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
آقچه لى مارال انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 14
قوانلو زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 8
منصورى افشين ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 41
نريمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 13
باى تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
سعيدى راميانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 27
قوانلو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 34
باى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 86
كوهسارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 52
يازرلو انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 3سال کانونی 48
باى زبان اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني - گرگان 1سال کانونی 11
رجبلو انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
نوروزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 47
باى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 16
رجبلو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
رجبلو تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
مسعودى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 12
منتظرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 4سال کانونی 51