مراوه تپه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مراوه تپه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قره مشك غراوى گلشاد انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
گرگانلى دوجى آرزو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
محمدآلق منيره انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 10
پران دوجى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 26
صفرى بهناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 37
دوجى عبدالغفار انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
گرگانلى دوجى آى ناز انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 27
پيرنيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
قربانى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 31
زمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 19
اريق غراوى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 27
يولى زاده دوجى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 7
آق اركاكلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 17
گلدى زاده غراوى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
گرگانلى دوجى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13