گنبد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گنبد

احسانى اميرحسين

احسانى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اونق مجيد

اونق مجيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نورى پهلوانلو محمد

نورى پهلوانلو محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسى زائى نيلوفر

موسى زائى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رستمى فاطمه

رستمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
دردى پور محبوبه

دردى پور محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چوكان امين

چوكان امين

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ياورى زهرا

ياورى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيبانى پور گل صونا

شيبانى پور گل صونا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پدرى مهدى

پدرى مهدى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بصيرى سحر

بصيرى سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كريمى على

كريمى على

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
چوكان احسان

چوكان احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مظلومى رازليقى نازنين

مظلومى رازليقى نازنين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
غفارزاده مينا

غفارزاده مينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى داشلى برون نسرين

امينى داشلى برون نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يونسى طيبه

يونسى طيبه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كشته گر نيلوفر

كشته گر نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دادخواه اردهائى نگار

دادخواه اردهائى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
برازنده مريم

برازنده مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
منصورى على

منصورى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پشمكى مريم

پشمكى مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توحيدى اردهائى فهيمه

توحيدى اردهائى فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انه محمدزاده الناز

انه محمدزاده الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عطازاده قوجق حامد

عطازاده قوجق حامد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروى سعيده

خسروى سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دانش دوست دانيال

دانش دوست دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جرجانى آرش

جرجانى آرش

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دوله گلدى عبدالكريم

دوله گلدى عبدالكريم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
هلاكو نگار

هلاكو نگار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مختوم نژاد مصطفى

مختوم نژاد مصطفى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سارلى عبدالباسط

سارلى عبدالباسط

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جهانى عطا

جهانى عطا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طاطارى شريفه

طاطارى شريفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اقتدارى شيره جينى آيدا

اقتدارى شيره جينى آيدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برومند پريسا

برومند پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
خانجانى نساء

خانجانى نساء

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى نسب سيده كوثر

موسوى نسب سيده كوثر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملائى ايمان

ملائى ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نفيسى ماريه

نفيسى ماريه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
ثنائى آناهيتا

ثنائى آناهيتا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سارلى عبدالرئوف

سارلى عبدالرئوف

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آرامون مائده

آرامون مائده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ايمرى امين

ايمرى امين

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نژادحسين نفيسه

نژادحسين نفيسه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صحتى فر ناهيد

صحتى فر ناهيد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
شرفى شفيعه سادات

شرفى شفيعه سادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عالم منيره

عالم منيره

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مختومى فائزه

مختومى فائزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معمرى بامرى مجتبى

معمرى بامرى مجتبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادقلى حسين

مرادقلى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مردانى دنيا

مردانى دنيا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمدى دانيال

احمدى دانيال

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عطائى نمين نگين

عطائى نمين نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقچه لى آى سا

آقچه لى آى سا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قره باش آصف

قره باش آصف

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاشرى داوود

عاشرى داوود

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نقى نسب اردهائى امين

نقى نسب اردهائى امين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيمورى احسان

تيمورى احسان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيرمحمدلى مسعود

شيرمحمدلى مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
انه محمدزاده نازيلا

انه محمدزاده نازيلا

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فروزش سلمى

فروزش سلمى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
مارامائى فاطمه

مارامائى فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پيلتن بهاره

پيلتن بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افتخارى شيره جينى شاهين

افتخارى شيره جينى شاهين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيد زاده الهه

سعيد زاده الهه

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدى سارا

احمدى سارا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
ابدى دماوندى آوا

ابدى دماوندى آوا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاضگى لطيفه

قاضگى لطيفه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدوى پور مهدى

مهدوى پور مهدى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيراسته الهام

پيراسته الهام

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزى فاطمه

نوروزى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فلاحى فرزام

فلاحى فرزام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوهكن الهام

كوهكن الهام

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قزاق مجيد

قزاق مجيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مختوم نژاد راضيه

مختوم نژاد راضيه

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بذرافشان سمانه

بذرافشان سمانه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
توغدرى متين

توغدرى متين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چپرلى گلناز

چپرلى گلناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى مرجان

رضائى مرجان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قره مشك قراوى كمال

قره مشك قراوى كمال

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهادرى نسب فرزانه

بهادرى نسب فرزانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد آتشى آذين سادات

سيد آتشى آذين سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دوجى راضيه

دوجى راضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تيم پرور عبدالحنيف

تيم پرور عبدالحنيف

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسلامى الميرا

اسلامى الميرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسلامى مايسا

اسلامى مايسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بابائى داشلى برون رسول

بابائى داشلى برون رسول

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
آقچه لى رابعه

آقچه لى رابعه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خرمالى كيوان

خرمالى كيوان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عابد اغول سونا

عابد اغول سونا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابوطالبى اناركى پريا

ابوطالبى اناركى پريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صالحى كورش

صالحى كورش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موفق محمد

موفق محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لك زائى نرگس

لك زائى نرگس

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دانائى رضا

دانائى رضا

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مقيمى حسين

مقيمى حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چركزى الهام

چركزى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منصورى سعيد

منصورى سعيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كوهساريان محمد

كوهساريان محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجايى مينا

رجايى مينا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جرجانى بنيامين

جرجانى بنيامين

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صحتى گل آرا

صحتى گل آرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دوردى راد سحر

دوردى راد سحر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صابرى مهدى

صابرى مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديوه رقيه

ديوه رقيه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى كلوكن فاطمه

جعفرى كلوكن فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسينى سيده فائزه

حسينى سيده فائزه

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چاروائى عبدالمنان

چاروائى عبدالمنان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عرب كوهسار فاطمه

عرب كوهسار فاطمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
معروف شبنم

معروف شبنم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
زارع طيلانى مجتبى

زارع طيلانى مجتبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صمدزاده امين

صمدزاده امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اكبرى راد فرزاد

اكبرى راد فرزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى مهسا

احمدى مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قره باش مهدى

قره باش مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حبيبى قلعه جوقى حامد

حبيبى قلعه جوقى حامد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسلامى گمش تپه حامد

اسلامى گمش تپه حامد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
راضى مصطفى

راضى مصطفى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بزى صادق

بزى صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرهادى توماج ياشار

فرهادى توماج ياشار

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاه بازاده كلاگر اميرمحمد

شاه بازاده كلاگر اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالعى محمدسجاد

طالعى محمدسجاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهميانى محمد

مهميانى محمد

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحيمى حميدرضا

رحيمى حميدرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرتضوى ميلانى آتوسا

مرتضوى ميلانى آتوسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تكه عبدالباسط

تكه عبدالباسط

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پريزاد امير رضا

پريزاد امير رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قولجائى آذين

قولجائى آذين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حنفى مائده

حنفى مائده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كارگرفرد سارا

كارگرفرد سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طريك فرشيد

طريك فرشيد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هوه جى مهسا

هوه جى مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليارى شره جينى نسترن

عليارى شره جينى نسترن

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شيرى گنبد عزيزه

شيرى گنبد عزيزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يعقوبى مهدى

يعقوبى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رودگر محمدصادق

رودگر محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شكيب طاهره

شكيب طاهره

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تاج پور سعيده

تاج پور سعيده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى عنايت افسانه

مرادى عنايت افسانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رئيسى نرگس

رئيسى نرگس

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پارسه يونس

پارسه يونس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خجسته محيا

خجسته محيا

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ساعدى اردهائى على

ساعدى اردهائى على

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيك محمدى آتوسا

بيك محمدى آتوسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قوئين لى تاجان

قوئين لى تاجان

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضوانى زهرا

رضوانى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفر باى عبدالباسط

جعفر باى عبدالباسط

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوراحمدى زهرا

نوراحمدى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى ليلى

مرادى ليلى

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كمالى فريبا

كمالى فريبا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مارامائى مليحه

مارامائى مليحه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پيغام زاده مهرداد

پيغام زاده مهرداد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شايگان

شايگان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدآلق

محمدآلق

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
داوودى

داوودى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاهسوارى

شاهسوارى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادق

صادق

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گوگلانى

گوگلانى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كوهسارى

كوهسارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نازتواقى

نازتواقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حقى شره جينى

حقى شره جينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساتليخ محمدى

ساتليخ محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديون

محمديون

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ياورى نمينى

ياورى نمينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كوسه غراوى

كوسه غراوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانيان مقدم

سليمانيان مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفرگلديان

صفرگلديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آق‌

آق‌

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلاقى

سلاقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آق نيكوانى

آق نيكوانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نژاد حسين

نژاد حسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اق اتاباى

اق اتاباى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قربانى سمسانى

قربانى سمسانى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مقدم كردمحله

مقدم كردمحله

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدوى مقدم

مهدوى مقدم

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خرمالى

خرمالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طعنه كنبدى

طعنه كنبدى

اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هوه چى

هوه چى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پيغان

پيغان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دولو

دولو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهروز

مهروز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حاجى قليخانى

حاجى قليخانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
همدانى

همدانى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قرنجيگ

قرنجيگ

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
قره باش

قره باش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حمدى قلعه جوقى

حمدى قلعه جوقى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آزمون

آزمون

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آبشين

آبشين

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خاك پور

خاك پور

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تكه

تكه

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نورتجلى

نورتجلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آفاق پور

آفاق پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شيخ ويسى نظامى

شيخ ويسى نظامى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

زبان
كريمى خواه

كريمى خواه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
كوچكى

كوچكى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرب

عرب

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صحتى

صحتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد نيازى

محمد نيازى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سنچولى

سنچولى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرب اميرى

عرب اميرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صدائى شيره جينى

صدائى شيره جينى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فكرى آبرس

فكرى آبرس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سنگورى

سنگورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آدمحمدى

آدمحمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پنق

پنق

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كر‌

كر‌

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيات داشلى برون

بيات داشلى برون

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
افروز

افروز

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صالح پور

صالح پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تجدديلمه

تجدديلمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجرد

مجرد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كر‌

كر‌

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كوچه كى

كوچه كى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عطاسيد

عطاسيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آبشناس

آبشناس

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهابى اينچه برون

شهابى اينچه برون

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خرمالى

خرمالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدالق

محمدالق

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريم كشته

كريم كشته

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شافقى

شافقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آهنگرى

آهنگرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاهين پر

شاهين پر

بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كوش

كوش

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زادقلى دوجى

زادقلى دوجى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جانقربانى

جانقربانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيازى آتاباى

نيازى آتاباى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
شيخ

شيخ

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دقدى پور

دقدى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابهرى شالقون

ابهرى شالقون

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب خزائينه

عرب خزائينه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كوهسارى

كوهسارى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
استيرى

استيرى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قربانپور

قربانپور

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
صوفى زاده

صوفى زاده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دگلى

دگلى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صدقيانى

صدقيانى

اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حميدى مهر

حميدى مهر

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تاتار

تاتار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كسلكه نژاد

كسلكه نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختومى

مختومى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كوكبى

كوكبى

اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملاشاهى

ملاشاهى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مصلح

مصلح

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آغيل

آغيل

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مختوم نژاد

مختوم نژاد

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چركزى

چركزى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قره بسلوم

قره بسلوم

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دادخواه

دادخواه

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مردى

مردى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كوچكى

كوچكى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى شيرازى

رضائى شيرازى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوكبى

كوكبى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جاويد

جاويد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسكندرنژاد

اسكندرنژاد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مددى

مددى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرجى كلجاهى

فرجى كلجاهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قائمى زاده

قائمى زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كوكبى

كوكبى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شايان راد

شايان راد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارلى

سارلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چاروائى

چاروائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرفندرسكى

ميرفندرسكى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی