گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گرگان

عباسى شاهكوهى على

عباسى شاهكوهى على

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شاه كوه محلى محمدعلى

شاه كوه محلى محمدعلى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى سيداحسان

حسينى سيداحسان

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ميشيان شيما

ميشيان شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حيدرى شادى

حيدرى شادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصراللهى امين

نصراللهى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ممتحنى نسترن

ممتحنى نسترن

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طورى كرمى سيدحميد

طورى كرمى سيدحميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رجب زاده تهمينه

رجب زاده تهمينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بنيامين هانيه

بنيامين هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى زينب

تيمورى زينب

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طالبى مهشيد

طالبى مهشيد

سينما-دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
لكزايى فرد سميرا

لكزايى فرد سميرا

حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ستوده نصرآبادى محمد

ستوده نصرآبادى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سياه بالايى سيدمحمد

سياه بالايى سيدمحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
توفيقى راد نويد

توفيقى راد نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورابراهيم زهرا

پورابراهيم زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى پيام

احمدى پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهرامى فرزانه

بهرامى فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موحدى زهرا

موحدى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانى پرديس

سليمانى پرديس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خان احمدى سارا

خان احمدى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحمانى بصيرا

رحمانى بصيرا

مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
صالحى يانه سرى الهه

صالحى يانه سرى الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مبصرى آناهيتا

مبصرى آناهيتا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
خواجه شاهكويى ام البنين

خواجه شاهكويى ام البنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خان بيگى عليرضا

خان بيگى عليرضا

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورى رويا

نورى رويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قولى حديثه

قولى حديثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريعتى مهسا

شريعتى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رهنمايى محمد

رهنمايى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوارزم فاطمه

خوارزم فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرخى سهيل

آرخى سهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رويان فاطمه

رويان فاطمه

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غيورى اردهايى مريم

غيورى اردهايى مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ايمانى زاده سينا

ايمانى زاده سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سوخته سرايى پارسا

سوخته سرايى پارسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بطيار على

بطيار على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفى اوريمى مهرنوش

لطفى اوريمى مهرنوش

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كريم آبادى مطهره

كريم آبادى مطهره

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مومنى كيهان

مومنى كيهان

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انصارى اميرمحمد

انصارى اميرمحمد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صالحى يانه سرى الهام

صالحى يانه سرى الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فندرسكى شيوا

فندرسكى شيوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميركريمى سيدصدرا

ميركريمى سيدصدرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قجرپور مهسا

قجرپور مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كلته محمد امين

كلته محمد امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجار نويد

نجار نويد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سنقرى امير جواد

سنقرى امير جواد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ندافى محمدجواد

ندافى محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسپو الهه

اسپو الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شكيبا سينا

شكيبا سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كوثرى حميدرضا

كوثرى حميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
داداشى سارا

داداشى سارا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على صوفى جوان كيميا

على صوفى جوان كيميا

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدى محمدرضا

احمدى محمدرضا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جلالى رضوانه

جلالى رضوانه

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كم ء سارا

كم ء سارا

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صالحى مهدى

صالحى مهدى

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابراهيم نژاد فاطمه

ابراهيم نژاد فاطمه

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلالى شاهكوه سكينه

جلالى شاهكوه سكينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نقوى فائزه

نقوى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خيرخواه كيانا

خيرخواه كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقدم نيوشا

مقدم نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صلاحى ابدى صبا

صلاحى ابدى صبا

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بيكى عرفان

بيكى عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نادمى سما

نادمى سما

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ارشاد نيما

ارشاد نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دوات گرثانى مهرگان

دوات گرثانى مهرگان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سميعى محمود

سميعى محمود

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سراوانى مريم

سراوانى مريم

علوم قران وحديث -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسپو امين

اسپو امين

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حيدرى محمدمهدى

حيدرى محمدمهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قارى حسين

قارى حسين

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يلقى اميد

يلقى اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسمعلى محمد

قاسمعلى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مالى سيما

مالى سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جلالى رضا

جلالى رضا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
آذرهوش آرميتا

آذرهوش آرميتا

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تجرى ابوالفضل

تجرى ابوالفضل

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جان آبادى مبين

جان آبادى مبين

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميراحمدى شاهين

اميراحمدى شاهين

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مهاجرنوعى پويا

مهاجرنوعى پويا

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قراول مرضيه

قراول مرضيه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ارزانيان فائزه

ارزانيان فائزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كوثرى احسان

كوثرى احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چمنى دريا

چمنى دريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رائيجى اميرمحمد

رائيجى اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فيروزكوهى اميرحسين

فيروزكوهى اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يلقى مينا

يلقى مينا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ارجمندى سعيد

ارجمندى سعيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
درزى صدف

درزى صدف

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهنازى فرشيد

شهنازى فرشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خليلى آيدا

خليلى آيدا

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
بشارتى راد فخرالدين

بشارتى راد فخرالدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدرضاپور ياسان

محمدرضاپور ياسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهبازى مريم

شهبازى مريم

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيخى عماد

شيخى عماد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كشاورز كريم

كشاورز كريم

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تيمورى نسب مبينا

تيمورى نسب مبينا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
سياح دشتى محمدامين

سياح دشتى محمدامين

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهلول محمدحسن

بهلول محمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اولجاش ساناز

اولجاش ساناز

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گوهرى مريم

گوهرى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانى كمرودى اميررضا

رحمانى كمرودى اميررضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كاظمى ندا

كاظمى ندا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاميلى دوگونچى عارف

فاميلى دوگونچى عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باغى خليل آباد حسن

باغى خليل آباد حسن

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فلاحى ميلاد

فلاحى ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
تسليمى پرنيان

تسليمى پرنيان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پايين محلى مبينا

پايين محلى مبينا

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سيد درازگيسو سيد سجاد

سيد درازگيسو سيد سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سوقى آيدا

سوقى آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرتوى بغداده حسين

پرتوى بغداده حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسلمى شميم

مسلمى شميم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كميزى سيدمحمد

كميزى سيدمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دبيرى عبدالمسعود

دبيرى عبدالمسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرشهيدى كياناسادات

ميرشهيدى كياناسادات

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دانشگر محمد

دانشگر محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خانزاده سجاد

خانزاده سجاد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاويانى كيانا

كاويانى كيانا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دهقان حسين

دهقان حسين

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شريف نژاد زينب

شريف نژاد زينب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهرى سينا

طاهرى سينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى نژاد سيد سجاد

حسينى نژاد سيد سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجى اسمعيليان خشايار

حاجى اسمعيليان خشايار

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قنبريان امير

قنبريان امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كرامتى فيض آبادى محمدمهدى

كرامتى فيض آبادى محمدمهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى حبيب

كاظمى حبيب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خالو حسين فاطمه

خالو حسين فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تربتى كيميا

تربتى كيميا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موحد پرنيان

موحد پرنيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نجفى نژاد مريم

نجفى نژاد مريم

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد شفيع امير حسين

محمد شفيع امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلطانى سورنا

سلطانى سورنا

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شيرى آرزو

شيرى آرزو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رحيميان مريم

رحيميان مريم

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميدى آمال

اميدى آمال

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ظفرزاده عاطفه

ظفرزاده عاطفه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
عباسى فاطمه

عباسى فاطمه

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى سيده سعيده

حسينى سيده سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معلمى اميررضا

معلمى اميررضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طيبى محمد

طيبى محمد

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دانشور مجتبى

دانشور مجتبى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بارانى محمدجواد

بارانى محمدجواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شكيبا آيدين

شكيبا آيدين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آخوندنژاد مهسا

آخوندنژاد مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امامى راد سينا

امامى راد سينا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مظفرى مهرنازسادات

مظفرى مهرنازسادات

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زاوى مهديه

زاوى مهديه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى سيدعلياكبر

شيخ الاسلامى سيدعلياكبر

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسلامى عاطفه

اسلامى عاطفه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ايرى

ايرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پاكزاد پوريا

پاكزاد پوريا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بيدرنامنى اميرحسين

بيدرنامنى اميرحسين

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى نژاد سيده نيكو

حسينى نژاد سيده نيكو

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آقا محمدى نيلوفر

آقا محمدى نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مقرى دينا

مقرى دينا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كلاته عربى ربابه

كلاته عربى ربابه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هدايت زاده اميرمحمد

هدايت زاده اميرمحمد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كوچكى

كوچكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهيمنى محمد

مهيمنى محمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
ميهن پور نعمت اله

ميهن پور نعمت اله

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علائى مريم

علائى مريم

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زرگرى آرمين

زرگرى آرمين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
تهرانى ثانى كتايون

تهرانى ثانى كتايون

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پهلوان محمد

پهلوان محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پقه

پقه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
يوسفى گرجى اميرحسين

يوسفى گرجى اميرحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ترميمى آرين

ترميمى آرين

مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گيلانى حميدرضا

گيلانى حميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهمنى مجيد

بهمنى مجيد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى نيلوفر

صادقى نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيك پيام على

نيك پيام على

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شاهينى فاطمه

شاهينى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پهلوانى نژاد ناديا

پهلوانى نژاد ناديا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاجيك محمد

تاجيك محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عموزادخليلى زينب

عموزادخليلى زينب

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
سلمانيان عطيه

سلمانيان عطيه

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
سليمانى محمدعلى

سليمانى محمدعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هنرور زهرا

هنرور زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اردلانى على رضا

اردلانى على رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجيديان اميرحسين

مجيديان اميرحسين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هرمزى شيخطبقى مهزاد

هرمزى شيخطبقى مهزاد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى مهسا

حيدرى مهسا

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رشيدى سعيد

رشيدى سعيد

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسلامى ماهان

اسلامى ماهان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خاندوزى سيدحسين

خاندوزى سيدحسين

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليمانى پرنيا

سليمانى پرنيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروزى يلدا

نوروزى يلدا

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زرگرانى فاطمه

زرگرانى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كلاته

كلاته

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مدنى

مدنى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جليليان

جليليان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عرب نژاد

عرب نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مير

مير

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيكى

بيكى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساداتى

ساداتى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايانى

رضايانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهترى

مهترى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خراسانى نژاد

خراسانى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هوشيار

هوشيار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تاجيك قنبرى

تاجيك قنبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كرء

كرء

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هواخواه

هواخواه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهميان

مهميان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رمرودى

رمرودى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
لشكربلوكى

لشكربلوكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ممشتى

ممشتى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جاويد

جاويد

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى كمرودى

رحمانى كمرودى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مفيدى

مفيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گرزين

گرزين

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جوشقانى

جوشقانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادقلى

مرادقلى

ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حق مرادى

حق مرادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علوى

علوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفرى مفيدآبادى

جعفرى مفيدآبادى

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كامياب

كامياب

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اونق

اونق

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اثنى عشرى

اثنى عشرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مغيثى

مغيثى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
داداشى

داداشى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وطنى باقر آبادى

وطنى باقر آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بزى

بزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساورى

ساورى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لشكر بلوكى

لشكر بلوكى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهران

مهران

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فغانى

فغانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چنگيزى

چنگيزى

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مير

مير

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاطار

طاطار

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدشفيع

محمدشفيع

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فندرسكى

فندرسكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل مينودشت

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شيخ حسينى

شيخ حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جمال ليوانى

جمال ليوانى

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيارى

بيارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
لك زايى

لك زايى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رائيجى

رائيجى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهان تاب

جهان تاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوشككى

كوشككى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لولايى

لولايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گرزين

گرزين

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
يخكش

يخكش

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زيادلو

زيادلو

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شكيبائى

شكيبائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مسگرى حسين آبادى

مسگرى حسين آبادى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يلمه

يلمه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خان بيكيان

خان بيكيان

مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سبزه

سبزه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوژ مهرانى

بوژ مهرانى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عرب احمدى

عرب احمدى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دانش

دانش

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى كياسرى

سعيدى كياسرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد خانى

محمد خانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سن سبلى

سن سبلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
افضلى

افضلى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عليان

عليان

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كفايى پور

كفايى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خورسندنورى

خورسندنورى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كابلى

كابلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رميده

رميده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجابت

نجابت

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پديدار

پديدار

مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى نجات

محمدى نجات

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خيبرى نيا

خيبرى نيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سراوانى

سراوانى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خاكزاد

خاكزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رمرودى نسب

رمرودى نسب

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گلچين

گلچين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قرنجيك نژاد

قرنجيك نژاد

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوروزى طيولا

نوروزى طيولا

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معصوم آبادى نژاد

معصوم آبادى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تجرى

تجرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عشقى

عشقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خيبلى

خيبلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خوش فر

خوش فر

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرفندرسكى

ميرفندرسكى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هروى

هروى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جهانتيغ

جهانتيغ

مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دست گشاده

دست گشاده

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضايى پينه نويى

رضايى پينه نويى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريم

كريم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طليعه كاسب

طليعه كاسب

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب صاحبى

عرب صاحبى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مفيدى نژاد

مفيدى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تركمان غلامى

تركمان غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كريمى نيك

كريمى نيك

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مبشرى

مبشرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مروى

مروى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موجرلو

موجرلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شربتى

شربتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مقصودلو

مقصودلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضازاده بائى

رضازاده بائى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوادمنش

جوادمنش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تقى نژاد

تقى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زوارئى

زوارئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميركريمى

ميركريمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خانزادى

خانزادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيخ نظرى

شيخ نظرى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهرآبادى

شهرآبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طبرسا

طبرسا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حميد زاده

حميد زاده

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خواجوى

خواجوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادقلى

مرادقلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صباحى

صباحى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پوراكبرى

پوراكبرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صلبى

صلبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساتليخى

ساتليخى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بابائى ورامينى

بابائى ورامينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شربتى

شربتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دورويى

دورويى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خرقى

خرقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملك حسينى

ملك حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فوجردى

فوجردى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آق دازى

آق دازى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بادپيما

بادپيما

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايان

رضايان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عقيلى

عقيلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوشك

نوشك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پار

پار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هزارجريبى

هزارجريبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرباقرى

ميرباقرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كرجى بانى

كرجى بانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عالى خواه كاجان

عالى خواه كاجان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی