كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كنگاور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قياسوند كيميا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 31
روشنى پور مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
فشى اشكان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
ولايتى نژاد فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 61
شيراوندى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
حصارى نجف ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 57
گودينى سعيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
حسينيان نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 96
گلبداغى ليلا انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
گودينى نسيم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
مرآتى فشى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 33
خزائى آرش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 48
شادرام امير ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 14
گردكانه هادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
دهنوى رضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
تركاشوند مسعود تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 43
بيات تويسركانى زهرا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 65
فقيرزاده ياسمن انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
راحمى سيداميرپارسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
دهنوى فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
فروغى مونا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
مرادى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 60
خزائى محسن تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
فقيرزاده طاهره انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
سقاى نخعى فائزه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 66
افتاده ايل ذوله پروين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 63
معصومى سيد على رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 46
هدايت نيا عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 19
العامرى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 65
رمضانى معصومه انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 36
چراغى مفرح مجتبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
چنانى شورچه جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
حسين آبادى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 23
احمدى زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 17
مومنى مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 14
رشتيانى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
دهنوى سعيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
فشخورانى مهران تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 35
ميرفتاحى سميه السادات تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 7
نجفى مژده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 11
سورى هانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
مرادى فشى حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 24
حيدرى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 77
گودينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
خزائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
رحمت آبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
خزائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 25
عبدالملكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 23
عمادى نوروزى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ايران پاك ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 9
پاشائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
زنگنه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
برادران كارگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
خدادادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 39
نجفى مسلم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
مرآتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 30
زيبائى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 14
بياتى فرد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
شمسى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 55
سلطان آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 27
خميس آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 32
مصطفى پور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 25
محمداصلانى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
ايمانى سطوت ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 20
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
آبباريكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
كارخانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
خزائى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 15
كاظمى ولى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 26
صادقى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 45
قابلى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
عبديانى دوليسكانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
مرادى سفيدچقائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
سليمانى بشير ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 14
آبباريكى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
سهرابى نيا تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
كلهر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
شفيعى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 54
هزارخانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 11
ثامنى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
مرادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
مرآتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 11
كوهكن تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 47
رحمانى تجربی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
قارلقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 7
رحمت آبادى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
سلطانى حق مرداى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 9
رحمت آبادى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 51
خزائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 16
حيدرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
دهنوى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
فشخورانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 3سال کانونی 31
شادرام تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 14
خزائى سلطان آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
عباس آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18