كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كرمانشاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فلاحى محمد سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
محمدى محمدسهيل هنر عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
دهنوى ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
شهر باف محمد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
سميعى عليرضا هنر عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
بهرامى احسان انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 24
صيد محمدى بشرى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 4سال کانونی 55
ايريلوزاديان رعنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
رضايى بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 103
نوخاصى پدرام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
كريمى سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 54
رهبرى نونا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
حشمتى گيلانى شايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 38
سهراب بيگ اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
اجاقى محمدامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 21
معنوى شاد امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
فقيرى شاهين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 59
زنگنه فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
صيدى سيد شكرى مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
نجاتى سامان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 61
رستم آبادى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
سوداوى عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
رزم گير كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
يگانه صالح پور مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 41
رستمى محمد جواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
اميرى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 36
صادقى بهراد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
ميرزايى محيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
نوخاصى هانيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
موسوى سيدمحمد ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 14
سيدى ميانكلى مهسا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 8
اسد زاده ساحل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 44
رزاقى سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 45
آزادى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 26
چمن برديا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
سيدزاده زهراالسادات هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
فيض رهنمون محدثه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
قدمى محيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
اختيارى ساحل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
گلمحمدى ميثم ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 4سال کانونی 81
فتاحى پور شهريار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
مروتى ساناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 58
خسروى فر مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 39
جليليان غزل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
رازيانى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
مرادى خزايى اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 53
حيدرى روح اله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 27
مرادى على تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 68
ايزدى سعيده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
سردارى محمدجواد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 7
رحمانى مسرور انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
دوستوندى بهاره ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
ازادى نيا سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 44
سپندجى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
رجبيان مينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
ويسى سعيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
تقى پور محمدجواد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
همتى پريسا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
محمدى لاچينى مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
كمرى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
مومنه زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
محمدى ناهيد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
حبيبى عفت ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
شريفى عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 28
فلاحى سرونوى وحيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 17
نقشى پريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 45
توفان مليكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 29
حكيمى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
روندى زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 29
سليمانى امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 29
نقدى نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
اميريان پارسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 10
تقيى كرجى آرش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
زرپوش مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 33
يارى مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 43
مارابى عاطفه انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
فيض جواديان سيد آرش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 25
ملكى ادريس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 28
زاهدى اهورا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 27
محمدى مهدخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
حشمتى فرزام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 7سال کانونی 76
سراجى پرديس ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
نوابى سيد محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 21
محمدزاده دنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 14
نقيب زاده على تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 51
رضايى شهربانوئى رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
يلوه عليرضا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
داورى محمد مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 60
تنهااحمدوند طاهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
اختيارى دريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
احمديان سيدعلى هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
اعظمى بهزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
خالدى پريا انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
قمبرى حاجى شوره سامان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
خزايى رامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
اشرفى محمد معين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 22
نديمى پرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
خزايى محمد مهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 55
پورعاطفى على ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
مرادى قيسوندى مهيا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
ضرغامى فيروزه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 59
فرهادى مصطفى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه- محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 36
علوى سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 23
چشمه كبودى حجت اله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 48
مهدى پورجليليان شيرين انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
صفرى عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
سارابى رسول ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
حياتى دهلقى پريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 27
بابايى بهار ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
خزايى نيلوفر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
حقانى حسام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
عظيمى محمدامين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 8
صفرى الهه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
رفعتى صادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
عظيمى امير حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
الماسى امير محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 20
اميرى كوثر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
هژبرى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 42
محمدى زهرا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
باباخانى برديا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 9
نجومى ايدا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
كريمى دستجرده عليرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
اقايى محمد انسانی حقوق -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 11
مرزبانى حامد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 49
محمدى مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 5سال کانونی 75
ياريجانى كيميا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
معتضدى صبا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
موسوى عطيه السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 13
سليمى تكيه غزل انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
عبداللهى نيا ساحل انسانی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 6
نعمت اللهى انگزى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 8
توان مريم تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
رجبى محمد مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 13
معينى مهنا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
همافر زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
اميريان مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 42
گوهرى نظرى پوريا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
حسينى حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
جهانى عليرضا انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
رضايى مهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
انگزبانى مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
اله ويسى سيدپدرام زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 17
سهرابى چقابلكى احسان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 16
رضايى اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 17
امامى امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
رنجبر مريم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
غلامرضايى نيا نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 6
خانجانى صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 31
رضايى فراز مسلم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
ابراهيمى فائزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
چشمه سفيدى شبنم انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
فروتن فر فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 38
خاطرى پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
دوستى بهنام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
قنبرى ساجده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
فرهادى پور مصطفى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
اقايى البرز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
كرم پور محمد على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
غلامحسين پور مريم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
فلاح ثمين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 46
صيدى محمد جواد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 25
رضايى محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
حيدرى گلين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
صادقى باغنى رسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
عزيزى روژين زبان زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
خشنو كوثر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
كوهى بهاره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 49
صامتى زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
قنبرى نصر ابادى عليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 27
اختيارى گورگاورزى سهراب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 26
ويسى سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
سليمى باوند پورى صنم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
رضايى سرجوبى طيبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 5
تيشه كنى حسين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
چقازردى هادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
سلطانى مينا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
اريان زانيار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
خانى روژين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 65
ازادى بهار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
اردلانى معراج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 16
رضايى اردلان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
صلواتى كيانا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
نظرى دريا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
خزائى سپيده تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 7سال کانونی 79
امير خانى ثنا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
ريزوندى مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
كرمى مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
مرادى وفا آناهيتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
منصوريان عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
خمسه پور اميررضا زبان زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
غلامى مطلق فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
بارانى چقا بورى ناهيد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
قنبرى آرش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
رحمانى شبنم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 77
كرمى طاها ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 75
احمدى قروه مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
صفرى زينب تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
نصورى سماء تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 83
خالصه فرنوش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
شانظرى زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
جليليان سعيده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
نوذرى گيلان فوژان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
نورى جاويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
خانمرادى نيما ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 16
اخوى پور اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 15
سليمى مهدى آبادى مهنوش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
ملكى ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 9
چنانى مينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
جلالى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
وكيلى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
پورحسن زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
مظفرى ثمين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 17
اكبرى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
ويسى سطرى فائزه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
نصيرى خليل الهى ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
بابايى راد محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 33
قادرى سعيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
اشرفپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
نصرتى پارسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 30
نيكورزم هستى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
محمدى لعل آبادى زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 38
درفشى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 16
گليارى كوثر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
غلامى كندابادى شبنم انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
مرادى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
لطفى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
اژنگ سهند زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
بزرگى سعيده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 26
قبادى زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
چراغى كوثر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 37
شاكر سرتختى محمد ریاضی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 26
معتضدى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 23
مرادى سر تختى يگانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
كريمى تبار هديه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
صفرى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
كرمى جعفرابادى روژين تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
ساركى قزانچى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 67
سلطانيان بهنام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 69
زارعى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
بيگى سميرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 40
اميرى مهتاب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
كمالى نگار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 33
فتاحى باوندپور ارش تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
نورابى عاطفه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 68
رستمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
سلطانيان رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
پيرى كاكاوند حديث انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
زارعى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
شعبانى هانيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
متعالى شادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
فضلى سارا انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
زنگنه اكرم تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
عاطفى گلرخ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
اميرى مينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 37
حسن زمانى سيد محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 40
رستمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
كولانى امير حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
مظفرى محمدرسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 26
براتى زيبا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
ياورى پرگل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
كولانى الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 9
سعيدى شيما تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 33
زمانى فرد محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
اميرى فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
حيدرى سارا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
قربانى فردين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 26
راى مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
حيدرى محمدهادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
رحيميان مارگيرانى شاهين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 28
آزادى على آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
فيروزى پويانى مژده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
احمدى سميرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
نيرى كامياب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
دارابى ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 26
منهويى دريا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
حجت خواه سيده اتنا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
فتحى سرورانى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
آرامش محمد حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 16
برزيده محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 31
هاشمى كيميا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
كرمى حافظ ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 37
فرخ پى زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
ميرى سياسياهى روشنك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
مسافرورمزانى حديث تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
قاسمى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 18
امانى پور سهيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 8
بهره بر محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
هاشميان محمدارشيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 10
يوسفى پويا زينب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
محمدشريفى شايان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي شريف - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
پرويزى جمور نسترن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
امينى عرفان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 37
يارمرادى ايمان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
نيك رفتار تجربی زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
مجير ليلانى محمد رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 18
باصرى محمد مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
افشارنيا مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
صالحى پارسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 47
احمدى آرمان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
حيدرى شقايق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 25
الفتى مال اميرى حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 30
ريزه وندى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 16
اهنرباى نسترن تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال کانونی 97
ازادى زهرا ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
غلامى انجيركى زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
حاتمى دوكشكانى هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ازادى زهرا پريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
رضايى گيلانه يگانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
خسروى سپيده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
ويسى معصومه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
زيدعبدى پويا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
احمدى قمشه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
مهرنگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
عبدى سياه بيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 21
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 21
اخلاقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
مرادى ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 5
نمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 28
دارابى سرچشمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
ذره بينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 16
بدرى نسب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 63
رضيئى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
ياورى تبار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
نادرى ولاشجردى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
يوسفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
خزائى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
محمودى بيانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
مرادى مريم نگارى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
محمدى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 46
كريمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 37
محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
اسمار انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
اميريان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
پيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 8سال کانونی 104
مطلوبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 24
مراديفر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 46
كسرايى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
خاكسار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
مصطفايى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 11
فرزندوى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 18
دائى چين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 24
تنومند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 23
حيدرى مجد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
رحيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
سارويى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 26
عزيزى كلاره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 27
حيدرى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
موسوى بلشتى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
رسولى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
حمزه اى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 66
نظرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 10
يوسفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 46
خنجرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
مجردى گيلان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 24
جليلى برازنده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
منصورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 16
شكرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
على پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
رفعتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
آقايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
توسلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 33
صميمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
عنايتى فتح اله تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
باخويى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 8
سلطانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 62
قهرمانى كوره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
نظرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
رستمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
مرادى گورگاوزرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 8
مرادى منش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
روندى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 29
شكرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
رفيعى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
قاسمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
بيگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
كريم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 13
چهرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 9
سلطانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 6
پيشوايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 20
ارغا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
رفعتى اژدر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 26
مرادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 65
نيازى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 22
اسلامى فر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
اميرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 10
اويسى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
رحمانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
الهى سرخه ليژه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 35
گومه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 24
پور محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 22
شجاعيان تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 28
كرمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 69
برگستوان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 36
فتحى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
قنبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
پژوهش فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
يارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
قبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
چهرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
ملكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
ازاد منش ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
رضائى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 11
نيك كردار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 6
نقدى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
سليمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 49
باقرى پياز آبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
على ئى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 62
بشيرزاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه- دانشگاه تبريز 4سال کانونی 61
قاسمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
خداكرمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
قنبرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
رضازاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
فرخى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
كرمى شاه ملكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
نجفى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
گنجى مرادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
باقرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 22
قادرى درويتى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
اعظم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
شريفى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
بزگداريان انسانی علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
نيما تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 22
اصوليان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 6
نظرى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
بهرامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
اميرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
فرجى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
ملكى آرام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 24
روشندل تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 38
حيدرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
عباسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 5
فرهادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
احمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
اكبرى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 9
اميرى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 31
فلاحى پيرمزدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 9
فرخى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
عبدلى جمور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 23
سلطانى كيا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
خاطرى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 5
باباخانى گوهرچقايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
ملكى رحيم آبادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
حديدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 26
ابراهيمى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
شيرى سيدحسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 15
براتى ميدرسفلى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
شباب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
اسفنديارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
شجاعيان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 28
اقايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
يعقوب نژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
خداداديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
خادمى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
جعفرى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
صارمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اميرى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
اسدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 12
كرمى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
طالمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 22
صوفى سنقرابادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 18
گراوندى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 10
گمركيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 15
مرادى مجد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
نظرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 49
رحيمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
آبكار انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
دايى چينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 21
فريدونى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 13
محرابى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
بهمنى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
مرادى مجد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
همت گر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
رضايى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
رستمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
افراسيابى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
رستمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 19
حيرانى لبنى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
نصر الهى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
پورمند ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 3سال کانونی 44
پيروزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
عزيزى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
محمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 33
محسن پور تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
الهى سرينى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
عزيزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
جعفرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
خزايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 12
خزائى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 19
بالاگبرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 53
جمشيدى فر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 14
مرادى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
كارگر تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 20
اميرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
اميرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
اسفنديارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 9
كوچكى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
پرويزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
صارمى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
عينائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 22
زهره وند تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
تميار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
نيكجوفر ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
الماسى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
كرمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
اميدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 42
منصورى جليليان تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
كشاورزى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
ملك پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
يارى گرورانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
بابايى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
حيدرى رحيم ابادى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
مرادى مارانتوئى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
نيگران ریاضی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
سعيدى بيستونى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 26
محمدى سه چشمه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
ابرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 18
سنجرى پاامامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
سجادى اصل تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 12
ميرى درمرانى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 17
اياره گر تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
رشيدى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
آسبوس ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
چمن ازادشهرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
درويشى ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 33
ويسى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
اخترى خزائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
دره تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 11
ابرناك تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
بيگى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
دارابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
پيرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
بزرگى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
صفرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 42
كاظمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 22
عباس آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
يوسفى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل مياندوآب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
نصرتى ميرعزيزى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
جليليان تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
ارجمندنيا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
احمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 26
كرمى سفيد چقايى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل كرمانشاه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 13
نجاتى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
حيدرى وفا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
باقرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
محمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
مرادى ميانه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
شيخ پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
محمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
عبدالملكى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 13
مرادى مير عزيزى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
گراوندى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 18
مرادى قيماسى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
حياتى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل كوهدشت دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
بريموندى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
كهراريان تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 29
خالوندى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
كرمى سرابله تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
وليئى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
حسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
ميرزا عسگرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 42
فخرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
كاكايى سرجوبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
رستمى چشمه گچى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
سيم چى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 30
انگزى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
صادقى كرتويچى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
شاهينى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 25
محمدخانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
ويسى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 33
اميدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
على پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
كريمى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل كرمانشاه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 13
گلخندى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
بهشت رويان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 13
چراغى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 32
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
اميرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 24
صيدى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8
پناهى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
خدادادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
حسين زاده شهرى تجربی حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 7
شيرازى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 13
خدادادى تجربی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل سنندج دانشگاه مذاهب اسلامي 1سال کانونی 17