گراب

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نصيرى پور شكوفه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 37
حسن پور خديجه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
رحمتى پور صديقه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 62
نظرپور سميه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
اميدى مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
نورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 38
نجفى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 47
نادى پورطرهان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 35
خداى روستايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 40