دوره

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دوره

طولابى شهريار

طولابى شهريار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفرى زاده

صفرى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شكرى شيخى

شكرى شيخى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
طرهانى

طرهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابعالى

بابعالى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شكرى شيخى

شكرى شيخى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باباعلى

باباعلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی