دوره

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دوره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طولابى شهريار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 9
شكرى شيخى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
طرهانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
بابعالى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
شكرى شيخى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8