كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كوهدشت


ساكى اوستا

ساكى اوستا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
رشيديانى رضا

رشيديانى رضا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
اكبرى وحيد

اكبرى وحيد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 28 آزمون

زبان
امرايى حديث

امرايى حديث

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
امرايى على

امرايى على

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان