كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كهنوج

هوتى شيما

هوتى شيما

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صادقى حامد

صادقى حامد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
موحدى پور معصومه

موحدى پور معصومه

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
بناوند مسلم

بناوند مسلم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رئيسى منوجان مهدى

رئيسى منوجان مهدى

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عمرانى دهكهان سعيده

عمرانى دهكهان سعيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سالارى خالص امين

سالارى خالص امين

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دورانديش فاطمه

دورانديش فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيعى على اكبر

شفيعى على اكبر

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خادمى بنكى حميد

خادمى بنكى حميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى عليرضا

محمودى عليرضا

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سالارى خواه عدنان

سالارى خواه عدنان

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رهبان فروغ

رهبان فروغ

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصطفوى زاده فاطمه

مصطفوى زاده فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورى نژاد شايان

نورى نژاد شايان

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درزاده جليل

درزاده جليل

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدرى مصيب

حيدرى مصيب

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سعيدى نژاد آيت

سعيدى نژاد آيت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سالارى على

سالارى على

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سالارى فائزه

سالارى فائزه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مصطفوى نرگس

مصطفوى نرگس

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اطمينانى مهديه

اطمينانى مهديه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
منظرى توكلى ميلاد

منظرى توكلى ميلاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ميرشكارى دهكهان هانيه

ميرشكارى دهكهان هانيه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جوهرى نژاد وجيهه

جوهرى نژاد وجيهه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تاجيك محمدرضا

تاجيك محمدرضا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زارعى منوجان فاطمه

زارعى منوجان فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
راوند هانيه

راوند هانيه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زيارت نشين فرزانه

زيارت نشين فرزانه

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى نسب منوجان نسيمه

محمودى نسب منوجان نسيمه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شهريارى كوتك رقيه

شهريارى كوتك رقيه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
راوند على

راوند على

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شهريارى كوتك زهرا

شهريارى كوتك زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ديناربر پروين

ديناربر پروين

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى كهنوج سيدحميد

حسينى كهنوج سيدحميد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
داورى فاطمه

داورى فاطمه

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جلالى خالص الهه

جلالى خالص الهه

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برسر آمد سجاد

برسر آمد سجاد

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرشكارى ده كهان اكرم

ميرشكارى ده كهان اكرم

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شه دوست مهرناز

شه دوست مهرناز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محسنى فاطمه

محسنى فاطمه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آتش زر مهديه

آتش زر مهديه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جداوى دلشادى

جداوى دلشادى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
براهويى

براهويى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رامشك

رامشك

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بافقى يزدى

بافقى يزدى

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رادمنش

رادمنش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرد زاده

فرد زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جشان پور

جشان پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارعى منوجان

زارعى منوجان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
الله وردى

الله وردى

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زكى پور

زكى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
راز نهان

راز نهان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كروكى

كروكى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
شهريارى كوتك

شهريارى كوتك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى باغشاه

سليمانى باغشاه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى برف انبار

سليمانى برف انبار

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ماريكى

ماريكى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ذاكرى

ذاكرى

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عمرانى دهكهان

عمرانى دهكهان

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آزادى شيبكوه

آزادى شيبكوه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبداللهى نيا

عبداللهى نيا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خانچه

خانچه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پرآور

پرآور

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آزادى شيبكوه

آزادى شيبكوه

ايران شناسي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادى زاده

مرادى زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كوه پيما

كوه پيما

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شفيعيان

شفيعيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دردور

دردور

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نارويى

نارويى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورجمالى

پورجمالى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راوند

راوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمانى پاى طاق

سليمانى پاى طاق

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيك بين

نيك بين

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سوغانى

سوغانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تاجيكى

تاجيكى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بادره

بادره

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گذارى

گذارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عمرانى ده كهان

عمرانى ده كهان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خانه زر

خانه زر

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاحى شاه اباد

فلاحى شاه اباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
راهواره

راهواره

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدوى پور

مهدوى پور

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع منصورى

زارع منصورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مداحى نژاد

مداحى نژاد

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جداوى

جداوى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى پاى طاق

سليمانى پاى طاق

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حمزه

حمزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيام

پيام

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهديزاده كهنوج

مهديزاده كهنوج

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اخلاصى

اخلاصى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پراور

پراور

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ازادى شيبكوه

ازادى شيبكوه

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالارى لورگى

سالارى لورگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رئيسى پويا

رئيسى پويا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موحدى نيا

موحدى نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
لورگ پور جمالى

لورگ پور جمالى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بامرى بلوچ

بامرى بلوچ

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خمين

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آذرنژند

آذرنژند

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موحدى نيا

موحدى نيا

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهرنى

سهرنى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليدادى سليمانى

عليدادى سليمانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كوه پيما بنگى

كوه پيما بنگى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راحت

راحت

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزيزى ملك ابادى

عزيزى ملك ابادى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی