بم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بم

بهرامى سيمين

بهرامى سيمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
محمدى زاده محمد رضا

محمدى زاده محمد رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
احمديه سبحان

احمديه سبحان

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
دريجانى بهنام

دريجانى بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهمرادزاده ميرى محمدصادق

شهمرادزاده ميرى محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صيادى محمد

صيادى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
تاج آبادى نيره

تاج آبادى نيره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رستم آبادى فاطمه

رستم آبادى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنخانى جاهد فاطمه

حسنخانى جاهد فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بهجتى مرضيه

بهجتى مرضيه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دهقان كروكى نسيم

دهقان كروكى نسيم

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهرامى مهلا

بهرامى مهلا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
جرجندى الهه

جرجندى الهه

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اورنگى صهبا

اورنگى صهبا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
پورعاطفى نرجس

پورعاطفى نرجس

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بنى اسدى پور فاطمه

بنى اسدى پور فاطمه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كمشكى معين

كمشكى معين

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اعتمادى على

اعتمادى على

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى افشار فاطمه

كريمى افشار فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
موسوى مهدى آبادى فاطمه

موسوى مهدى آبادى فاطمه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبداللهى عارف

عبداللهى عارف

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

8سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
حسنيه محمدكاظم

حسنيه محمدكاظم

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى مهدى آبادى مهشيد

موسوى مهدى آبادى مهشيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
واعظى نژاد ريحانه السادات

واعظى نژاد ريحانه السادات

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

7سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
كريمى افشار مهلا

كريمى افشار مهلا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هابيل افشارى فاطمه

هابيل افشارى فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جرجندى سعيده

جرجندى سعيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدآبادى زهره

محمدآبادى زهره

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دولتشاهى محمد

دولتشاهى محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سرحدى امجز محدثه

سرحدى امجز محدثه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حبيب اللهى مهسا

حبيب اللهى مهسا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
دريجانى محمدامين

دريجانى محمدامين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ثمره غلامى انسيه

ثمره غلامى انسيه

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
دريجانى ندا

دريجانى ندا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشارى سميرا

افشارى سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پوطارى فاطمه

پوطارى فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
درخش فائزه

درخش فائزه

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باغگلى ناهيد

باغگلى ناهيد

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نادرى شميم

نادرى شميم

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
موسوى مهدى آبادى فاطمه

موسوى مهدى آبادى فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين پور محدثه

حسين پور محدثه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قدرت آبادى سبحان

قدرت آبادى سبحان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كامگار كروكى فهيمه

كامگار كروكى فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نصرى مهرداد

نصرى مهرداد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كريمى افشار جواد

كريمى افشار جواد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

6سال کانونی / 113 آزمون

زبان
هادى پور ام البنين

هادى پور ام البنين

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
سيدى رضوان

سيدى رضوان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سيدى فاطمه

سيدى فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مشكى فرشيد

مشكى فرشيد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
چهاردانگى محدثه

چهاردانگى محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بزرگمهر فاطمه

بزرگمهر فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهانشاهى

جهانشاهى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهنام پور

بهنام پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صائب

صائب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدآبادى

اسدآبادى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهدويان

مهدويان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناروئى على آبادى

ناروئى على آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
زيدآبادى

زيدآبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادت خواه

سعادت خواه

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خانبابا

خانبابا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نظم آبادى نژاد

نظم آبادى نژاد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ابراهيمى شاه آبادى

ابراهيمى شاه آبادى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
ميرزاده

ميرزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خيرپور

خيرپور

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اماندادى قطب آبادى

اماندادى قطب آبادى

علوم قران وحديث -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دريجانى

دريجانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
رئيس آبادى

رئيس آبادى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عزيزآبادى

عزيزآبادى

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بنى ابراهيمى كركى

بنى ابراهيمى كركى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بازگشتى

بازگشتى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى برجى

رحيمى برجى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهمرادزاده فهرجى

شهمرادزاده فهرجى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس زاده بارانى

عباس زاده بارانى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اماندادى كروكى

اماندادى كروكى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بيدوخت

بيدوخت

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اخترشناس

اخترشناس

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
هاشمى نيا بمى

هاشمى نيا بمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قدمى عليرضا

قدمى عليرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيض پور

فيض پور

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افشارمنش

افشارمنش

باستانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامى زاده

بهرامى زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حميديان

حميديان

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاكزاد

پاكزاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بالاور

بالاور

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بدرآبادى

بدرآبادى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كدورى

كدورى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابوذرنيا

ابوذرنيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرامرزپور دارزينى

فرامرزپور دارزينى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
تيرگر گويگانى

تيرگر گويگانى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غضنفرى نيابمى

غضنفرى نيابمى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قلندرى

قلندرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جوهرى مهدى آبادى

جوهرى مهدى آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرحدى

سرحدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
رنجبرزاده

رنجبرزاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قلعه خانى

قلعه خانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزادمنش

آزادمنش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شرفائى مرغكى

شرفائى مرغكى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سدرزادگان

سدرزادگان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اماندادى

اماندادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسانى

حسانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كدورى

كدورى

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رود مشكى

رود مشكى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ركن آبادى

ركن آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اماندادى قطب آبادى

اماندادى قطب آبادى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كمال الدينى

كمال الدينى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سلطانى مقدم

سلطانى مقدم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اماندادى

اماندادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منعمى

منعمى

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
غلامحسين نژاد

غلامحسين نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زارع آبادى

زارع آبادى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بنى اسدى پور

بنى اسدى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اكبرى يزدى

اكبرى يزدى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جهانشاهى برواتى

جهانشاهى برواتى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حافظ آباديان

حافظ آباديان

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قائمى نيا

قائمى نيا

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمى مقدم

فاطمى مقدم

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ناروئى زاده فهرجى

ناروئى زاده فهرجى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جرجندى

جرجندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پورعزيزى برواتى

پورعزيزى برواتى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سام نژاد كروكى

سام نژاد كروكى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهين بهزادى

مهين بهزادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينلى مقدم

زينلى مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شمالى

شمالى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى زاده ده بكرى

قاسمى زاده ده بكرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظم آبادى نژاد

نظم آبادى نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-شبانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
الهى پور

الهى پور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عصارى

عصارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مهراوران -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی