رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رفسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ده شيرى پاريزى لعيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 52
شهبازى فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
وحيدى نيا عاليه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 57
رضائيان عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
عبداللهى مهدى آباد فاطمه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 75
پور صالحى عباس ابادى حسين ریاضی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
مرتضوى يزدى سيدجواد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 10
ده شيرى پاريزى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 53
پورغلامعلى مطهره زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
رنجبر سپيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
صادقى راويزى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس کرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 20
حميديان مقدم فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
اكبرى شمس اباد بهزاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
حسينى دره كردى سيدسجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 35
اميرى پور فائزه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
عزيزى كشكوئى مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 48
فاتحى مرج سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
كرميان هانيه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
شريفى مينا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
ولى زاده مرضيه انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 17
باديه نشين محمدكاظم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
رفيعى دولت ابادى سحر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
حسينى مهدى ابادى عالمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 5سال کانونی 86
مطلبى مرج اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
حسينى راويز سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 19
محمدى ساردو مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال کانونی 117
جلالى حجت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
مرادى قاسم اباد محمدرضا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
ملكى زاده مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 8
طالقانى ياسمن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
ميرزايى خليل ابادى فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 43
رجبى ريسه ابراهيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
فارسى رفسنجانى زهره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
صفيان بلداجى على انسانی حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
عبداللهى ناصح آباد رقيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 38
يعقوبى رحمت آبادى سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 51
كاظمى رعنا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 8
كمالى رامين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
ارشاد فرشته انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
على رشيدى عاطفه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 42
تقوى رشيدى زاده امين ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 13
رياحى مدوار حجت ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 14
تقوى رفسنجانى زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
نصيرى نسب رفسنجانى اردلان تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 59
احمدى تاج ابادى فرزانه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
رجبى ندا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 46
كشاورزى بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
رمضانى سربندى راحله ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
جلالى نگار زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
بخشى على اباد اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 28
ياقوتى خراسانى اميرحسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 8سال کانونی 97
اميرى كمال ابادى محمود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
باقرى نسب على اكبر تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 44
حسينى يزدى آتنا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
اسماعيل پور الهام انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
كرمانشاهيان كيميا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 28
كارگر ديانتى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 94
دره كردى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 39
سياهكوهى على اكبر انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
پورغلامعلى نجمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 38
احمدى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
معتمدى نژاد مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
صفرى بنيامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 52
عسكريان سردارى فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
صنعتى انوشيروان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 6سال کانونی 94
باقرى نسب تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
ميرزاعليان ريحانه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
هدايت فاطمه انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
توكلى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
قاسمى حديث ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
عباسلو كيميا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 54
محققى فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 42
صابرى محمدسعيد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 45
حيدرلشكرى مريم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
مجيدى اميرحسين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 26
پورصالحى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 26
سياه كوهى مينا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 41
بخشى ياسمن تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
زينلى عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
بلوچى قاسم ابادى محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
على بيگيان يلدا تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
اله توكلى فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 42
زين الدينى محمدحسين ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 29
مجيدى مرضيه ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
ابوالحسنى سارا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
مهدوى نسب محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
صالحى عباس ابادى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
يوسفى شاهرخ آبادى سهيلا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 44
ابولى مومن اباد فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
سعادت سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
واعظى عليرضا تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 42
عسكرى كرمانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
صابرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 31
ارجمندى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
رشتاك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 34
نورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 43
فرزام تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
حسنى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
علوى قاسم ابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
سيدقاسمى اكبراباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
حيدرى لرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 22
حسن شاهى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
خليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
حسينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 9
حاج حسينى تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 8
اميرى ابراهيم ابادى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
باقرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
بشكوئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
نوروزى بهجت تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
رحيمى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 67
غنى پور زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
قنبرى نسب نظم اباد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
آهنين جان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
عليپور حميد ابادى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
جمالى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 38
غفارى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 12
حيدرى لرى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
عامرى كرمانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
پورطالبى حومدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 51
قاسمى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
قاسم زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
معين پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
ملاحسينى كهنوج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 38
شريفى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 17
رحيمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
شكارى نوه جلال آباد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 46
بصيرزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
كارتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
ملاحسينى كهنوجى ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
كريمى على ابادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 6
جعفرى نوه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 26
عبدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 2سال کانونی 45
حيدرى زاده رحمت ابادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24
عسكرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 7
پدرام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
محمودى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 29
مهربخش ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 1سال کانونی 10
قنبرى محمد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
عليشاهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 34
هاشم بيگ تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 46
نادرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
اسمعيل زاده ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
رحمانى زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 24
اوحدى لاهيجانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 10
معصومى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
رودبارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
رجبى رنجبر تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 20
شمسى گوشكى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 24
ترابى كرمانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 63
رضائى نيا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
اسماعيلى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
ترابى كرمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 47
احمدبيگى نسب داوران تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 26
حسين زاده قاسم اباد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
محسنى تاج ابادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 14
معين پور ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 26
لطفعلى زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 28
هاشمى خليل ابادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
اميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
على نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
موحدى نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي استان كرمان دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
جلالى خليل آبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 4سال کانونی 51
صنعتى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
اسماعيلى نسب لاهيجان ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 24
جعفريان راد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
محمدى انائى ریاضی اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 5
سامره انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
عليرضايى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
حدادى مهدى اباد ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
اكبرى صادق اباد تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
برخوردارى پور ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 2سال کانونی 35
نعمتى شاهرخى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
حسينى خطيب ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-شبانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 22
هاشمى راد ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
سياهكوهى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 1سال کانونی 17
عباسيان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 15
حسنى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 22
رمضانى نسب ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
ميرزائى خليل ابادى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
نظرى كوثرريزى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
سلطانى راد تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
نورمندى پور تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
درگاهى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 17
انجم شعاع تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 38
اسماعيلى نسب ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
ميرزائى بافتى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 15
عباسى پاريزى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 57
پورجعفرى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
يزدى پور تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 13
كرمى زاده تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
سيدميرزايى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 2سال کانونی 14
زاهدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 57
چيت ساز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 25
پورامينائى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 25
رمضانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
احمدپور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 36
ابوالحسن زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
زين الدينى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
رشيديزدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
اكبرى شمس اباد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 17
ملائى فرد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
قنبرى محمودى آباد تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 36
محمودى سادات تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
ميمندى پاريزى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 18
تقوى رفسنجانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 49
رضائى تاج ابادى تجربی زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 18
صالحى رنجبر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 5
ملكى بابهويزى تجربی زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 16