شهر قدس

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهر قدس

عبدى زهنده عرفان

عبدى زهنده عرفان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كردبچه توحيد

كردبچه توحيد

عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
گودرزى عاطفه

گودرزى عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سرائى داود

سرائى داود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسين زاده مهرى

حسين زاده مهرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
طراوتى عليرضا

طراوتى عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رخش بهار نازنين

رخش بهار نازنين

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباسى رزانى پوريا

عباسى رزانى پوريا

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضايى مجد مريم

رضايى مجد مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى مرتضى

رضايى مرتضى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
يعقوبى حميد

يعقوبى حميد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
قربانى محمدمهدى

قربانى محمدمهدى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
مهدور فاطمه

مهدور فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
خمسه فاطمه

خمسه فاطمه

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهبازى سارا

شهبازى سارا

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
دلشاد ويرثق فاطمه

دلشاد ويرثق فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعبانى امير

شعبانى امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميدى قوشه بلاغ مريم

اميدى قوشه بلاغ مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ديوانى رحمانى كيوان

ديوانى رحمانى كيوان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علوى لشكامى سيدعلى

علوى لشكامى سيدعلى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
داودى احسان

داودى احسان

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خالقى ميرمحمدرضا

خالقى ميرمحمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ابراهيمى الهام

ابراهيمى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصرتى ابوالفضل

نصرتى ابوالفضل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
راستى سردهايى مهدى

راستى سردهايى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جوانمرد اكرم

جوانمرد اكرم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
هوارى الناز

هوارى الناز

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لك برجله سحر

لك برجله سحر

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نجمى زهرا

نجمى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خالق زاده يگانه

خالق زاده يگانه

مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسدبيگى نيلوفر

اسدبيگى نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
نوزرى پرشكوهى مهسا

نوزرى پرشكوهى مهسا

معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رامش خواه ليلا

رامش خواه ليلا

روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فقيرى سپيده

فقيرى سپيده

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصغرى نژاد بلوچى نرجس

اصغرى نژاد بلوچى نرجس

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفى پروشى مريم

شريفى پروشى مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جلاليان سيده مريم

جلاليان سيده مريم

علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صفرى الناز

صفرى الناز

مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بنياد چالدشتى محبوبه

بنياد چالدشتى محبوبه

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مولاپناه محمدرضا

مولاپناه محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
موگويى مهتاب

موگويى مهتاب

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوروزى يادگار نرگس

نوروزى يادگار نرگس

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اسمعيلى مهنوش

اسمعيلى مهنوش

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دوستى ميانه نسترن

دوستى ميانه نسترن

معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كشاورز مقدم فرناز

كشاورز مقدم فرناز

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اكبرى معصومه

اكبرى معصومه

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
طاهرى حديثه

طاهرى حديثه

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسدپور محمد

اسدپور محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيرى حامد

شيرى حامد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
جهان محمدى بهاره

جهان محمدى بهاره

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يارى تپه كلى سعيد

يارى تپه كلى سعيد

مهندسي برق -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى زهرا

زارعى زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى سيدعطاالله

حسينى سيدعطاالله

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
رضايى ابراهيم

رضايى ابراهيم

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ايازلو فاطمه

ايازلو فاطمه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانى نرجس

قربانى نرجس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سام جوان سعيد

سام جوان سعيد

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
اروسخانى نازنين

اروسخانى نازنين

فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
رجب نژادكلشترى مهدى

رجب نژادكلشترى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حيدرى نصرت آبادى الهام

حيدرى نصرت آبادى الهام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
درتاج مهدى

درتاج مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لشگرى زهرا

لشگرى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نجارى نياركى زهرا

نجارى نياركى زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جلالوند حسين

جلالوند حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعيدى سيده زهرا

سعيدى سيده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خسروانى فراهانى حسين

خسروانى فراهانى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
يار محمد توسكى نسيم

يار محمد توسكى نسيم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
خداپرست فرشاد

خداپرست فرشاد

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شعبانى فاطمه

شعبانى فاطمه

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افضلى مزرعه فاطمه

افضلى مزرعه فاطمه

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظريان عنبران سپيده

نظريان عنبران سپيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جبارى محله نو اميرحسين

جبارى محله نو اميرحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احدى عمندى كيميا

احدى عمندى كيميا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قاسم زاده شرف پوران

قاسم زاده شرف پوران

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اسدى كيميا

اسدى كيميا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شريفى على

شريفى على

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شاهسوارى شيوا

شاهسوارى شيوا

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى حسين

احمدى حسين

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسمى رويا

قاسمى رويا

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
اصغرى فاطمه

اصغرى فاطمه

تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فلاحى هاتف

فلاحى هاتف

مترجمي زبان عربي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى كلوجه اسلامى محسن

كريمى كلوجه اسلامى محسن

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چناقچى مهسا

چناقچى مهسا

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
اسكندرى فاطمه

اسكندرى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خالقى زيبا

خالقى زيبا

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جهان تيغ على اكبر

جهان تيغ على اكبر

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس ابوريحان-پاكدشت

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فتحى مهناز

فتحى مهناز

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خادمى پرورش زهره

خادمى پرورش زهره

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گلزارى كلور امين

گلزارى كلور امين

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يارى قلعه جوقى

يارى قلعه جوقى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عابدينى كاوكانى

عابدينى كاوكانى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
مزينانى

مزينانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حق پرست ايلماسانى

حق پرست ايلماسانى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
نيكخواه

نيكخواه

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

معماري داخلي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كارنده بذر

كارنده بذر

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس ابوريحان-پاكدشت

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زمردى پوينده

زمردى پوينده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دريايى

دريايى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرى

مرى

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بجوانى گونلوئى

بجوانى گونلوئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى كاكايى

رضايى كاكايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پاك نيا

پاك نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هرزندى گرگرى

هرزندى گرگرى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فيض پور اجور

فيض پور اجور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحيم خانى

رحيم خانى

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نصرالهى

نصرالهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امين قاشقاى

امين قاشقاى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بابيزن

بابيزن

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرى شورستانى

جعفرى شورستانى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فانى هانيه

فانى هانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملكى لنبر

ملكى لنبر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى مجد

جعفرى مجد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بيات

بيات

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سرتيپى

سرتيپى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارپناه

سالارپناه

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
كارى كلخوران سميرا

كارى كلخوران سميرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حقوق -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شاهمرادى رضا

شاهمرادى رضا

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صمدخمسه

صمدخمسه

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناظريان پودينه

ناظريان پودينه

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاقلانى

شاقلانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خلجى كره شالى

خلجى كره شالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ستارى پورسخلوئى

ستارى پورسخلوئى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نادى شورابى

نادى شورابى

علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پشوتن

پشوتن

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلالوند

جلالوند

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ستارى پورسخلوئى

ستارى پورسخلوئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاجى مرادى

حاجى مرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يكتامعين

يكتامعين

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
طاعتى چماچايى

طاعتى چماچايى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تسليمى

تسليمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شمسايى

شمسايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پاپى

پاپى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شجاعى باروق

شجاعى باروق

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نريمانى

نريمانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قراگزلو

قراگزلو

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائى ملكرودى

رضائى ملكرودى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قديانى

قديانى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جهانتيغ

جهانتيغ

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى قائلى

محمدى قائلى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مولا پناه

مولا پناه

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمانى جيرنده

رحمانى جيرنده

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوشوقت پاپكياده

خوشوقت پاپكياده

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فيضى كريم آبادى

فيضى كريم آبادى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيخ غفارى

شيخ غفارى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايدلى

ايدلى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نائبى

نائبى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمور

جمور

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شكورى احمدسرايى

شكورى احمدسرايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
دوستى زاده

دوستى زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مغانى قهرمانلوئى

مغانى قهرمانلوئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
خنده رودوين

خنده رودوين

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ولى پور جوشين

ولى پور جوشين

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معينى

معينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محرم نژاد اصل

محرم نژاد اصل

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى زمانى

احمدى زمانى

مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صمديان سردهايى

صمديان سردهايى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بينش ودانش -محمديه قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهرى نودى

مهرى نودى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اردستانى زاده

اردستانى زاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عينى

عينى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى پيرجل

امينى پيرجل

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پارسافر

پارسافر

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دمرچلو

دمرچلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوادپور كلور

جوادپور كلور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدالله

اسدالله

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سياه منصورى

سياه منصورى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل خرمدره

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تقى خندابى

تقى خندابى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهانديده

جهانديده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غلامرضايى

غلامرضايى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
غفورى لگموج

غفورى لگموج

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
على دخت

على دخت

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى دربرزى

حسينى دربرزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عذيرى

عذيرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملكى ميانه

ملكى ميانه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برجى

برجى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سالمى

سالمى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گونجى

گونجى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاتمى روش

حاتمى روش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه حلي -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كشاورز افشار

كشاورز افشار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالوفايى

ابوالوفايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بى نياز

بى نياز

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ايمان زاده حافظ

ايمان زاده حافظ

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
متقى املشى

متقى املشى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالله پور جوشين

عبدالله پور جوشين

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مير محمد على

مير محمد على

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نانكلى

نانكلى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نعيمى توستانى

نعيمى توستانى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسم زاده قريه شرف

قاسم زاده قريه شرف

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عليزاده قره قيه

عليزاده قره قيه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
سرورى

سرورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
لفوطى

لفوطى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حيدرقره شيران

حيدرقره شيران

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اردستانى زاده

اردستانى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
امان اللهى

امان اللهى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيات

بيات

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آذربرا

آذربرا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فتاح شادهى

فتاح شادهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميهن دهقان

ميهن دهقان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی