رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رودهن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
لعل احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
نصيرى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
رحمانى ابوالقاسم انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
ميرزائى امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 44
اسمعيل زاده مائده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 8
همتى خلفلو پريوش زبان زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 46
مرادى مازيار ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
كبابيان غزاله انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
ايزى بهناز انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
درفكى مهدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
فاخرى امين عرفان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
زاهدى فرناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
ميرزايى يگانه ریاضی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
امينى فر مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 61
مرادى ترك اميرى مسعود انسانی علوم سياسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 9
داورجو زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
رنگريزيان حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 30
بركتى عباس انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
حاجى آقايى مهدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
خرسندى ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 23
نيازى بهزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 45
باقرى حسين انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
كريمى طناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
امانى محمد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
بچى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال کانونی 10
امينى مصلح آبادى زبان زبان روسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
مومنى انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
كريمى متعلق محلگى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10
صادقى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
صيادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
جرسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 69
عيسى ملكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 42
سيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 10
اسمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 21
مهمان نواز ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
عديمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
قاضى مير سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 56
متولى طاهر تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
مومنى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
موسوى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
دستان منش خراسانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
نظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 15
زمانى فومشى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13