پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر پاكدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طالبى معصومه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 94
زارع خور ميزى مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
خدايارى سيار بهزاد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
نصرالهى مرضيه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 3سال کانونی 33
على پور حسرتانلو سعيد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
نجفى عرب هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 68
تقى زاده سيدسهيل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
قوى پنجه حميدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 24
كمانكش يونس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
شعبانى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
موسوى مريم سادات انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
زرين كفش ولى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
اسدى مصطفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 46
شيرنسب مهسا هنر موزه داري -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 3سال کانونی 11
دلفانى احسان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 9
سعيدى مريم ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 42
زوبونى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
خالقى ماكلوانى سعيد ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
بخشى ستاره ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
انجامى مهديه ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 19
عليدادى عباس انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
قرائى ايمان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 19
خواجه صالحانى ميترا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
ميرشاهى مهشيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
اسكندرى فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 42
رستم بيك تفرشى الهام تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
اسدى گلشن سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 8
شكرى انسيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
غين على زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
حاجى بابايى سحر ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
مظاهرى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 32
مظفرى جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 42
رحمتى مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
هيكى محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 32
عيسوند فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
رجبى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 31
خاوئى ناديا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 20
نورزاده هادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
لطفى ماديه ميلاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 68
گودرزى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
بوربور اژدرى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
سيرى فرون آباد محدثه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
شفيعى طاهره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 41
رشيدى ابرغانى شيرين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
ترابى مصطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
يارى سارا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 54
امان پور حسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 29
تاجيك مرتضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
كريمى محمدى پيمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 22
امامى نغمه حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 25
ذاكرى منفرد شقايق تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 45
يزدى حصار كوچك نيلوفر ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 23
پازكى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 33
شريفى حيزانى الهه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
مرادخانى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 40
پازوكى قوهه مليكا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
پازوكى فاطمه تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 57
كردبچه ريحانه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 6
حسنانى فائزه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
پازوكى دهقانيان فرد زينب ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 29
تميزى ميلاد ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 45
لطفى مهدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
عباس پور ميثم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
اسماعيلى معصومه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 34
پازوكى پيام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 12
خواجوندسديوى معصومه زبان زبان فرانسه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
نورعلى كيميا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
مهرآبادى زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
صادقى رضا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
خراسانى زبان زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
اسلامى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
ديانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 12
دانا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
عبداللهى جلودار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 22
موسوى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
شيرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
صبورى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 18
ترك ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس ابوريحان-پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
على محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
ساداتى سليمى فائزه سادات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
بخشى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
لامعى رامندى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
حميدى جميل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 12
سلگى انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 22
خداپرست محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
اميرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 22
سبزه گر ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
جليل وند ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
قبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
اسدى فخرنژاد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
رشنومرادى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 24
موسى زاده تجربی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
ميرزائى گودرزى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
صورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 34
نجفى عرب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
كردبچه ارمبو نادر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 25
رحمانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
فولادى وايقان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 47
زرگران تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 46
فياضى فاروجى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
زنگنه تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
قانع شپند فومنى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
روستايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 41
بيانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 56
صمديان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
الهامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
گودرزى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
طاهرى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
طبرى فشكى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 26
شيخعلى ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 31
هداوند تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
سندگل ریاضی علوم كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 16
عينى على آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
نظرى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
اميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 8
بابك تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
كلاته عربى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
منصورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
نعيم آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 19
بختيارى على آبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
تنها تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
ابراهيمى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 6
بيگ محمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
كرمانشاهى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
عباسى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
پيرهادى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 29