اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اسلام‌شهر

محمدزاده خديجه

محمدزاده خديجه

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مجيدى راد زينب

مجيدى راد زينب

عكاسي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
حق پرست آفرين

حق پرست آفرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قائدرحمتى مژگان

قائدرحمتى مژگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزائى آرزو

ميرزائى آرزو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهامت نادرى مونا

شهامت نادرى مونا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى پرى

ابراهيمى پرى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
رضايى ليلا

رضايى ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ولى زاده ساناز

ولى زاده ساناز

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يادگار اميرحسين

يادگار اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى نرگس

حسينى نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بشارت كرمجوان سميه

بشارت كرمجوان سميه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ترابى حسين

ترابى حسين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كاظمى هسنيجه فاطمه

كاظمى هسنيجه فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
واسعى سارا

واسعى سارا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رزنى سينا

رزنى سينا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آغويى خواه نفيسه

آغويى خواه نفيسه

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانيان محمدجواد

قربانيان محمدجواد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسمى سميرا

قاسمى سميرا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بومى پور سپيده

بومى پور سپيده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمودى فائزه

محمودى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى سيدعلى

حسينى سيدعلى

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على اصغرزاده پويا

على اصغرزاده پويا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سالك صفرى آرزو

سالك صفرى آرزو

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وظيفه بافتانى فاطمه

وظيفه بافتانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى نسب مهدى

جعفرى نسب مهدى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ارندان ميلاد

ارندان ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكوهى نيا فاطمه

شكوهى نيا فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاج امينى مهيار

حاج امينى مهيار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افراسيابى زهرا

افراسيابى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده چم خاله مريم

عليزاده چم خاله مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صابربچه مير احسان

صابربچه مير احسان

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى قلعه حق مريم

زارعى قلعه حق مريم

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
قاسم زاده آرزو

قاسم زاده آرزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قره داغى عليرضا

قره داغى عليرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عسكرى فائزه

عسكرى فائزه

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هوش دار محمد

هوش دار محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرى پوريا

حيدرى پوريا

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سمنانى فائزه

سمنانى فائزه

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى ميرعلى

حسينى ميرعلى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ناجى رنجبر ميلاد

ناجى رنجبر ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پناهى ايردموسى حسين

پناهى ايردموسى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مظفرى كلخوران پريسا

مظفرى كلخوران پريسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى سيدامين

موسوى سيدامين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حمزوى فائزه

حمزوى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حمداله پور معصومه

حمداله پور معصومه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى سپيده

رحيمى سپيده

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عمرانى وحيد

عمرانى وحيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سليمانى امين

سليمانى امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى سحر

سعيدى سحر

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عبدى فاطمه

عبدى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نورى ميلاد

نورى ميلاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هوشمندى حيدرپور الهام

هوشمندى حيدرپور الهام

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ورسه مينا

ورسه مينا

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دبردانى الهام

دبردانى الهام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
درويشى بهزاد

درويشى بهزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عقلمند سرابى نسرين

عقلمند سرابى نسرين

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اخلاقى قره لر اميرمحمد

اخلاقى قره لر اميرمحمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانى قباقتپه پريسا

سليمانى قباقتپه پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى مهربان زهره

جعفرى مهربان زهره

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
نجفى ملاباشى ياشار

نجفى ملاباشى ياشار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علمشاهى نرگس

علمشاهى نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستمى غزاله

رستمى غزاله

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كاظمى النازسادات

كاظمى النازسادات

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خيرآبادى امير

خيرآبادى امير

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گوهرى شيما

گوهرى شيما

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ساروخانى هانيه

ساروخانى هانيه

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شمشيرگرها محمدرضا

شمشيرگرها محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهقانى محمدآبادى زهرا

دهقانى محمدآبادى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده فاطمه

ابراهيم زاده فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرآفتابى سيدمحسن

ميرآفتابى سيدمحسن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حاجى پورنصيرمحله سيدعباس

حاجى پورنصيرمحله سيدعباس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علوى شهرى مجتبى

علوى شهرى مجتبى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قرقچيان محمد

قرقچيان محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرسلى محمد

مرسلى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يگانه بجندى على

يگانه بجندى على

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نعمتى رقيه

نعمتى رقيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شهرستانى زهرا

شهرستانى زهرا

مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفرپورتلخاب شبنم

جعفرپورتلخاب شبنم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
منير نرجس

منير نرجس

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
بخشى خانشير سما

بخشى خانشير سما

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيرى مهران

شيرى مهران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارع بهنام

زارع بهنام

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بنازاده نيلوفر

بنازاده نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيار پوريا

سيار پوريا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صمدزاده غزاله

صمدزاده غزاله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مقدسى مهدى

مقدسى مهدى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كوصدقى فرزاد

كوصدقى فرزاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مهدى يوسف مصطفى

مهدى يوسف مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طيرانى سيمين

طيرانى سيمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
انصارى نيا بهنام

انصارى نيا بهنام

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدرضا رامين

محمدرضا رامين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عزيزمحمدلو فاطمه

عزيزمحمدلو فاطمه

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قديرى قهى اميرمحمد

قديرى قهى اميرمحمد

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رفيعى مهرداد

رفيعى مهرداد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بابائى قيزجه فاطمه

بابائى قيزجه فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محقق محمدحسين

محقق محمدحسين

فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
همتى وحيد

همتى وحيد

زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
قلعه كلهرى آرزو

قلعه كلهرى آرزو

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
نورى مرتضى

نورى مرتضى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عازم نيا محمدمهدى

عازم نيا محمدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمديان سحر

احمديان سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعيلى فرشته

اسماعيلى فرشته

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اياسى فاطمه

اياسى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اميرى على

اميرى على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسگندرى احسان

اسگندرى احسان

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مصداقى محسن

مصداقى محسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملك شاهدى شاهين

ملك شاهدى شاهين

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شفيعى محمد

شفيعى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى مجيد

محمدى مجيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميرزازاده مهدى

ميرزازاده مهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمى امين

هاشمى امين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بيرامى عليرضا

بيرامى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ضيائى مهر ميلاد

ضيائى مهر ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
عزيزپور فاطمه

عزيزپور فاطمه

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نبى الهى مريم

نبى الهى مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين ابادى محمدمهدى

حسين ابادى محمدمهدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لطفى نوائى رضا

لطفى نوائى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسدى زهرا

اسدى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نگارش حكيمه

نگارش حكيمه

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
لطيفى بوانلو اسماعيل

لطيفى بوانلو اسماعيل

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حبيبى اميد

حبيبى اميد

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى مسعود

مرادى مسعود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوشنودى عرفان

خوشنودى عرفان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيخى زهرا

شيخى زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتاح فريبا

فتاح فريبا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريم پور محمد

كريم پور محمد

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حقدوست رودلكى فاطمه

حقدوست رودلكى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رجبعلى على

رجبعلى على

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدى ممان كيوان

اسدى ممان كيوان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يوسف آذر ليلا

يوسف آذر ليلا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسلام مهسا

اسلام مهسا

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حسينى ولمى سيدمحمدجواد

حسينى ولمى سيدمحمدجواد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قدرت نيا الناز

قدرت نيا الناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رسول زاده غزاله

رسول زاده غزاله

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
سراج مهسا

سراج مهسا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرپور فريده

حيدرپور فريده

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادق زاده ميرمهدى

صادق زاده ميرمهدى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهپور على

دهپور على

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بافنده سحر

بافنده سحر

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى مهسا

جعفرى مهسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى چراغعلى على

باقرى چراغعلى على

مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفيارى معصومه

صفيارى معصومه

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسينى ليلا

حسينى ليلا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصلانى پريسا

اصلانى پريسا

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خوانچه سپهر صدف

خوانچه سپهر صدف

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زارعى پريسا

زارعى پريسا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسماعيلى محمد

اسماعيلى محمد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خانزاده اصل على

خانزاده اصل على

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ميرزايى محمدرضا

ميرزايى محمدرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آذرپارپرديستى مهناز

آذرپارپرديستى مهناز

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ذكريازاده زهرا

ذكريازاده زهرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مجيدى مرضيه

مجيدى مرضيه

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قدس ولمى محمد

قدس ولمى محمد

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باقرى مريم

باقرى مريم

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسنى عليرضا

حسنى عليرضا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خشگود عليرضا

خشگود عليرضا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى كجل فاطمه

محمدى كجل فاطمه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
درگاهى درآباد رضا

درگاهى درآباد رضا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفى ليلا

يوسفى ليلا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خرسندفريد ياسر

خرسندفريد ياسر

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ساير محمد

ساير محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى مجاب

موسوى مجاب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى حامد

كريمى حامد

مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وظيفه وانقى رامين

وظيفه وانقى رامين

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهرافروز راحله

مهرافروز راحله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيرازى مجيد

شيرازى مجيد

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتحى محمد

فتحى محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسين پور مريم

حسين پور مريم

مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فارسيان حسين

فارسيان حسين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ميرزائى فاطمه

ميرزائى فاطمه

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دانا

دانا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلاورى كلورى حسين

دلاورى كلورى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نامدارگلخطمى مهتاب

نامدارگلخطمى مهتاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدى فريبا

احمدى فريبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان زاده

دهقان زاده

زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قلى پوربينك لايه رضا

قلى پوربينك لايه رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چراكار

چراكار

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بائى فاطمه

بائى فاطمه

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بلوكى

بلوكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
واحدى فاطمه سادات

واحدى فاطمه سادات

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نصرالهى

نصرالهى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابوطالبى فاطمه

ابوطالبى فاطمه

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسى تيرآبادى مهسا

عباسى تيرآبادى مهسا

مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جليلوند كيوان

جليلوند كيوان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيمى نيما

ابراهيمى نيما

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دارونى اميرحسين

دارونى اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رهنمايى فاطمه

رهنمايى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدى شاماسبى محمدرضا

احمدى شاماسبى محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
علويردى زاده كلخوران

علويردى زاده كلخوران

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگرنژاد

عسگرنژاد

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اله دادى فريبا

اله دادى فريبا

علوم كامپيوتر-دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهمن يار محمدرضا

بهمن يار محمدرضا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كلهرى سمانه

كلهرى سمانه

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبداله نژاد

عبداله نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهرى امير

طاهرى امير

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهر تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آقائى اميرحسين

آقائى اميرحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آذرپارپردستى

آذرپارپردستى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جعفرى محمد

جعفرى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مسيح زاده ليلى اشكان

مسيح زاده ليلى اشكان

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نامدارپور فاطمه

نامدارپور فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
معروفى پور رضا

معروفى پور رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
باقرى يدى بلاغ

باقرى يدى بلاغ

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى درآباد محمد

صالحى درآباد محمد

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوروزى آزاد عليرضا

نوروزى آزاد عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جانى فرزانه

جانى فرزانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسى چاشتخوارانى

عباسى چاشتخوارانى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تعليمى گرده عباس

تعليمى گرده عباس

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى نژادديلمى شميمه

احمدى نژادديلمى شميمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شعبان احمد

شعبان احمد

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
على محمدى فرزانه

على محمدى فرزانه

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حبيبى ميثم

حبيبى ميثم

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گنجى زهرا

گنجى زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجبى عليرضا

رجبى عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جمشيدى آلاشتى عارف

جمشيدى آلاشتى عارف

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
لامعى كواشين آرزو

لامعى كواشين آرزو

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملكى راضيه

ملكى راضيه

پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهبازى ملاقاسم نرگس

شهبازى ملاقاسم نرگس

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكرى بهنام

شكرى بهنام

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوروزى مرضيه

نوروزى مرضيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على اكبرى بهاره

على اكبرى بهاره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى هادى

محمدى هادى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى سيد مهدى

حسينى سيد مهدى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مظفرى على

مظفرى على

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عباس زاده زهرا

عباس زاده زهرا

اب وهواشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملك پور

ملك پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهلولى

بهلولى

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خياطى زرنق ميلاد

خياطى زرنق ميلاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان تهران منطقه 5

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى اميرحسين

محمدى اميرحسين

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحيمى آبكنار برهان

رحيمى آبكنار برهان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاهرنژاد

طاهرنژاد

علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريمى امير

كريمى امير

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غنجى پريسا

غنجى پريسا

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مرادى كاكائى پدرام

مرادى كاكائى پدرام

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحيمى فاطمه

رحيمى فاطمه

زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
فلك الدين

فلك الدين

روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نقدى فروزان

نقدى فروزان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اوحدى تابان

اوحدى تابان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آذرآئين زهرا

آذرآئين زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حيدرى سياه خلكى

حيدرى سياه خلكى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى مهران

حيدرى مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صفر زاده حسين

صفر زاده حسين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوروزى محمد

نوروزى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
هزارخانى شايان

هزارخانى شايان

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بقائى حسن جانى مريم

بقائى حسن جانى مريم

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فدائى آغميونى پيمان

فدائى آغميونى پيمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرجى زهرا

فرجى زهرا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فيضى پور

فيضى پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قائمى

قائمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحماندل

رحماندل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حنيفه زاده

حنيفه زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زينى

زينى

روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بيگدل نيا

بيگدل نيا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلاملو

غلاملو

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان تهران

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلامى آغميون

غلامى آغميون

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ساجدى

ساجدى

اماروكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منوچهر نيا

منوچهر نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسبريزى

اسبريزى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ولى نژاد

ولى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى هفتخوانى

محمدى هفتخوانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقانى محمدآبادى

دهقانى محمدآبادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خديوى

خديوى

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نورجهانى

نورجهانى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صبحى نشتبان

صبحى نشتبان

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادشاه على بيگلو

مرادشاه على بيگلو

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميدزاده

اميدزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نورى زاده

نورى زاده

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شيرعليان

شيرعليان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كبودوندى

كبودوندى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شعبانى عظيم

شعبانى عظيم

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زمانى ملايوسفى

زمانى ملايوسفى

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سرافراز

سرافراز

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مالكى

مالكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شويكلو

شويكلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فكرى جلده باخانى

فكرى جلده باخانى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه-

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شعفى

شعفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فرقانى

فرقانى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پاشاپور

پاشاپور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى مستان آباد

كريمى مستان آباد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محافظ

محافظ

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غريب

غريب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى هنجنى

جعفرى هنجنى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گندم كارزاده

گندم كارزاده

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زينتى هنر

زينتى هنر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داداش زاده

داداش زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدى شيخ احمدلو

احمدى شيخ احمدلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان تهران منطقه 5

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حضرتى

حضرتى

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اماروكاربردها-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باباوند

باباوند

زبان وادبيات اردو-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرى حسنى

اميرى حسنى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاضى

قاضى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زرنديه -زرنديه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نصرالهى ملا

نصرالهى ملا

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقائى كريق

آقائى كريق

اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهرى فرد

طاهرى فرد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امانى ممان

امانى ممان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اندام

اندام

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نعيمى

نعيمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راحل

راحل

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مردعليپور

مردعليپور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورايى

نورايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وجودى

وجودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل واحدرشت

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيك

نيك

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ملك

ملك

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غلامى زيدانلو

غلامى زيدانلو

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على خانى

على خانى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رازقى

رازقى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن زاده تخت

حسن زاده تخت

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى زارچى

شريفى زارچى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شاه مرادى

شاه مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خوش اقبال

خوش اقبال

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسفنديار

اسفنديار

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقائى چنيجانى

آقائى چنيجانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بنى فاطمه

بنى فاطمه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمانى كلدره

سليمانى كلدره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قيچى وند

قيچى وند

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
موسوى شگرآبادى

موسوى شگرآبادى

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باباخانى

باباخانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدكريمى

سيدكريمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرشدزاده

مرشدزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گليج

گليج

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جديدى

جديدى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حنيفه زاده

حنيفه زاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقرنژاد

باقرنژاد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كلاته سيفرى

كلاته سيفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرخانى

حيدرخانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درويش

درويش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرهنگيان

فرهنگيان

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-شبانه

6سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
قدرت نيا

قدرت نيا

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صدرى هريس

صدرى هريس

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زرينى

زرينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حاتمى هشين

حاتمى هشين

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمانى بادى

رحمانى بادى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چليپا

چليپا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دبستانى

دبستانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برنجى نوش آبادى

برنجى نوش آبادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بابارشانى

بابارشانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فلاحى دانا

فلاحى دانا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
پاياب

پاياب

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مغانلو

مغانلو

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اشرفى فشى

اشرفى فشى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قربان دوست

قربان دوست

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معقول پيله رود

معقول پيله رود

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يارمحمدى

يارمحمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قره داغى

قره داغى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كربلايى سيدميرزا

كربلايى سيدميرزا

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدويان

مهدويان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كسروى قشلاق

كسروى قشلاق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل واحدرشت

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
شيرخوانى

شيرخوانى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمى بادمحمود

قاسمى بادمحمود

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
جدى

جدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على حسينى

على حسينى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زلقى

زلقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفائى

شفائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مطلبى مقدم

مطلبى مقدم

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاجى شيرعلى

حاجى شيرعلى

فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبزى كشتلى

سبزى كشتلى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دشتى پيله رود

دشتى پيله رود

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عسگرى اسعدى

عسگرى اسعدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عقيلى

عقيلى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مغانى

مغانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شعبانى يكتا

شعبانى يكتا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داسار

داسار

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقرى زاده

باقرى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميرزانژادوله زاقرد

ميرزانژادوله زاقرد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بغدادى

بغدادى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرشدى نوحدانى

مرشدى نوحدانى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برادران

برادران

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خطيبى

خطيبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهرامى فر

شهرامى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقرى ديده بان

باقرى ديده بان

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دمرچلى

دمرچلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بالاوند

بالاوند

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خان پور

خان پور

معماري داخلي -دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خالقى مقدم

خالقى مقدم

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
پيرزاده

پيرزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قنبرزاده

قنبرزاده

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايوبى شاقاجى

ايوبى شاقاجى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احدزاده

احدزاده

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاكر

شاكر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دنياديده كلابر

دنياديده كلابر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
طوبائى

طوبائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى قراقانلو

رضائى قراقانلو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي شهرستان هاي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرسليمانى

اميرسليمانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دينى تركى

دينى تركى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برومند

برومند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيمى منش

رحيمى منش

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گلزارى

گلزارى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دهقان طرزجانى

دهقان طرزجانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجم

نجم

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عرب

عرب

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رجبى جعفرآبادى

رجبى جعفرآبادى

اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آذيش

آذيش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راستين

راستين

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قلى پورشهرآبادى

قلى پورشهرآبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ندائى

ندائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حمدى

حمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رزمخواه

رزمخواه

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بادله

بادله

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جاه دوست

جاه دوست

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

اماروسنجش اموزشي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آقاجان پرست خرشتمى

آقاجان پرست خرشتمى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تكريم

تكريم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نورمحمدزاده

نورمحمدزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيديعقوبى پور

سيديعقوبى پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسى نژادويند

موسى نژادويند

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدخان

محمدخان

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طوبائى

طوبائى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ياريادى پور

ياريادى پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چراتى ساسى

چراتى ساسى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كامرانى كليانى

كامرانى كليانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاشورى شرفشاده

عاشورى شرفشاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دليلى

دليلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خداوردى

خداوردى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خداوردى

خداوردى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدى نژاد قدم رازليقى

مهدى نژاد قدم رازليقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محجوب عرب محمدى

محجوب عرب محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجف زاده نرميق

نجف زاده نرميق

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه حلي -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فخرى

فخرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بينش ودانش -محمديه قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه حلي -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مطيع رهورد

مطيع رهورد

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
قبادى اروانق

قبادى اروانق

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملكى هاچ سو

ملكى هاچ سو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اولادى سلحشورى

اولادى سلحشورى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سودبرآتباتان

سودبرآتباتان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساعى اسنجان

ساعى اسنجان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معمرگنزق

معمرگنزق

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بروشك

بروشك

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورمحمدميرزا

پورمحمدميرزا

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی