شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قنبرقره تپه رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
شتى پويا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
صفرى محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
پيركندى پريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 58
مرزاني حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
افشار محمد على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
خزائى آرمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
صادقى تقى ديزج محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
فهيمى الهه انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
ترك رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
فتحى مهماندوست مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
قاسم زاده سيد كلائى رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 45
باغلوجه احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 53
سليمانى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
خراسانى كيميا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 26
حجتى شيما هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 13
رضايى فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
صادقى مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
حسينى كيا سيد عارف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 82
شاطريان سپيده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 60
بهرامى ياراحمدى محسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
جمالى وردوق فرزانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 82
بازگير نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
ايمانى محمدرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 9
نيازاده محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
دين پرست جديد ساغر هنر موزه داري -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال کانونی 21
سلطانى يار معصومه انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
پيران بنيامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 38
دريادل آرزو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 43
زنجانيان سيدمحمدصادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
كاوسى فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
طايفى نصرآبادى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
ممى زاده خواجه بلاغى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 44
متين محمد انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
ملكى مجيد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
وحدت ذاكر حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
محسنى صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
داوطلب محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
سنائى اصل آرمان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
رحمانى نسب محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
بايندر پيمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 23
معصومى رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
جعفرى عربلو جواد ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
كهن سال كيارش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 31
اسمعلى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
صالحى اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
طاهرى اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 56
نصيرى محمد حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 39
آقا جانى زاده محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 103
رهيده على انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
رهگذر پرهام انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
حجتى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
مرادى سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 37
بختيارى نسيم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 20
رضوى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مرادبيگى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
عزتى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 21
رحمانى شكيبا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
رحمتى سعيد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
موتابى اسحاق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 46
موسى پور آرمان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
افشار فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 47
كريمى عليرضا ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
رياحى طلايه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
منصورى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
چگينى حسين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مرادى ويدا انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
كحقى درسا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
محمدى اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 42
نصرتى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 20
عاشور پسند گسكرئى غزاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 52
مختارى حميد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 52
شكارى زهرا انسانی حقوق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 33
گل بابائى محمدحسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
عميدى پيام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 46
سروقدى هومن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
دژپرور آريان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 42
عبدالهى مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
وفقى على ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
همتى فرشيد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
رشيدى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
مددى مونا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
كاكاونديج الهه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 27
نجاتى رهورد مهنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 34
ابوالحسنى وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
غنىمتى زهرا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
نجف زاده فائزه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
سيدى استاد سيده فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
ابراهيمى گزل آباد اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
خلعتبرى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 70
صيفى مينا ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 58
امن زاده اندرابى مهران زبان زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
نوروزى مهديه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 19
ملكى وركى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
روح اللهى سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
بخشى فر محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 24
طهماسبى سميرا ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
عزيزى رويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 27
هادى اعظم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 6سال کانونی 67
فيلى‌زاده حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 26
نجفى آسيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
اكرادى فائزه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
صداقت مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-شبانه-محل تحصيل كرج دانشگاه هنر تهران 5سال کانونی 49
شمسى نژادكنگ سونا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
لطفى غزاله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 35
ناكينى پرى ناز انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 6
بيگ محمدلو ميثم ریاضی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
رضائى زرين قبائى مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
رحمتى آيدا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 24
سليم خانى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 9
قره باغى سياوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
سعادتى جيوان جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
قره داغى ميلاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 56
سرمدى سيروس ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
دينارى فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
نادم نالكياشرى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 19
طهرانى منفرد سحر انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
حيدرى حسين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 7
ميرزايى الهام تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 37
شوهانى محمد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
شجيعى گهراز سيده سمانه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
بهتوئى زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
رنجبر محمد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
حقگودرياسرى بيژن زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
احمدى ازاد مليحه ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 16
انصارى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
بابائيان سجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
عليجانى امير تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
راشدى فاطمه زبان زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
واله زاده اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 23
شاهواروقى فراهانى مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
قنوعى رستگار محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
جلال پوررودسرى فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 31
سيديان ركنى ساجده سادات زبان زبان فرانسه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
ازدو سماء زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
عظيمى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 13
حقى ناوند مهشاد انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
قاسمى خوى فاطمه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
ملازاده كندرى عاطفه ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 5سال کانونی 80
تديني مهران ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 49
خزائى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
عرب فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 13
بياتى احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 27
دليرى روشنك ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 44
نوروزى بهنوش ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
منافى سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
دهنوى محسن انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
معصومى بشر اميرعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
رضايى منش سمانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
راستين آرزو زبان زبان روسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رضايى محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
خسرو بكى زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
مداحى وادقانى دلارام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 33
عزيزى زهرا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
رحمانى بايقرا فاطمه ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
صميمى نژاد رامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
احمدسلطانى الناز ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 33
نظيرى فيروزسالارى زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 24
رضائى آرزو تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
امن اللهى شكوفه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 59
زلفى خرم ميترا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 25
خزايى حديث تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 16
عليزاده حامد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 13
بشرى سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
بيگى راد فرهاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
عبدالهى ريحانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 24
نجفى تينا ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 14
مهدوى امير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 24
پناهى آذر مهسا ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 60
سلب عليان پور على ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
قاسمى هانيه ریاضی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 27
حسىن زاده حبىبه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 38
جودكى ساغر زبان زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 32
ميرزائى ياسين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
شاداب نعيم ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-شبانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 11
خورسند سعيده سادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 40
خدامرادى راحله انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
فلاحى مصطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 35
موحدى كيا زهرا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
هاشمى سيدمهدى ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
شقاقى محدثه ریاضی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
رسولى فاطمه ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 20
صفوى كمامردخى سيده زهرا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
قديانى نفيسه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 32
دهقان توران پشتى مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
محرمى نوجه ده رحىمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 24
بياتى نيلوفر ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
بيگتن شقايق انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
مولائى زردآلو محمدامين تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
احمدى سگازى هانيه تجربی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
فتاحى فاطمه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
نظرى ساروجلو معصومه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 17
تاجيك حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 10
وكيلى احمد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
عبدى تمكين هادى انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
قراگوزلو فاطمه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
شريفيان فهيمه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
بيات خديجه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
تاجدينى معصومه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 31
رحيمى كليشمى مصطفى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 34
شىبانى مارال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
قلازاده نگين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
نوروزى پريا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 9
زنديه محدثه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
منصورى ثابت فريمانى فاطمه سادات تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
حاتميان آزاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
سلطانى فهيمه زبان زبان روسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
مسلمى حسين تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 4سال کانونی 40
حسين زاده بيگ درويش حسين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
فرزان نيلوفر ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 48
قره داغى تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
وثوق محمد اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
فرجى رحيم بگلو الهام تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
عبدلان فاطمه السادات تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
رزمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
هاشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
رضايى بندرى زهرا زبان زبان روسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 19
عبدالهى فهيمه ریاضی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 29
محسنى سيد سپهر ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
افسرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
حسنى حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
عطائى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 22
عيسائى زينب ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
شفيع نژاد تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
بهرامى تهمينه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 10
اسلامى باشسيز انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
خرم روز فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
عسگرى طناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 18
حسىنى دوآبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 25
آصفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
سامانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
اسماعيلى الهه ریاضی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 1سال کانونی 13
رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 19
بيات مزلقانى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 21
قاسملو متينه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 47
ابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
گراوند على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
تاجيك كيميا انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 5
دستوان احمد انسانی تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حيدرى زينب تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
آرامش ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس ابوريحان-پاكدشت دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
خشنودى اصل هما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
حمزه هيوا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 31
نجفى فاطمه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
اكرمى شيرجينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 25
دولت آبادى بختيارى رضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
اسماعيل پور على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
فاطمى مهساسادات تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 1سال کانونی 15
كريمى محدثه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 30
برفه فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 10
شعبانى عاطفه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 58
بهرام دوست فاطمه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
دهقانى محمدآبادى فائزه ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 15
بيات تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 41
گرجى نيكتا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 46
هاوشكى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 29
حاجيانى اميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رضوى زهره سادات انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
مرادى فائزه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
چراغيان شكيلا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
تركمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 37
حسينى فرناز ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
غلامى فروتن پريسا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
نورى فاطمه زبان زبان روسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
فرخى محمدرضا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 11
صفرزاد مينا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 49
شيرزاديان بهروز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 22
چراغعلى محدثه زبان زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 31
فدائى امير هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-مرمت بناهاي تاريخي دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
بيات محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
خطيبى محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 26
شيرصفى الهه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
صادقى سارا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
عباسى رستم قشلاقى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 17
شاهمحمدى مريم ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 39
صدرى تجربی مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 21
تندرو فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 16
ديده خانى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 23
روشنى فائزه ریاضی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
خمسه امير محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 6
مولوى ماريه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 31
ارجمند مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 21
روشنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 8
پيرى فاطمه تجربی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
احمدى شادى زبان زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 13
نوروزى الهه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
جوانمرد امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
عباسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
پناهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
پورملك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 30
نظرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 10
رحيمى پورندا ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
رستم پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 25
شهيدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
ميرزايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 34
فتحى پور ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 23
احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
حيدريان ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
عالى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
عبدى انسانی كارتوگرافي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
كربلايى حسينى غياثوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 40
خداجو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
رهنماى شهسوارى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
لطفى حسىن آباد ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس ابوريحان-پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
بيدگلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 23
منافى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
اصغرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
رضايى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 16
وهابى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 24
نظرى كميجانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
آريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
صيادى صاحب ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
اسماعيلى تجربی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 38
مولوى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
موسوى ندوشن تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
مرادى قشلاقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 40
شريعتى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
رحيمى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
طاهرى مولان ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
عزتى كامكار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 14
جهانى فر تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
بهشتى كوهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
فتاحى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 19
فرخى خواه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
خلعت پور ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 33
آذرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 12
براتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
هوشيار تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 37
سليمانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24
ساجدى پور تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
شيرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
برزگر گيلانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ملكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
كاظمى ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
طالب زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
فقيه عبداللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 23
صالح مرام تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 43
اميرى چله برى تجربی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 2سال کانونی 31
شعبان پور ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
خالقى قنات غستانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
شفيعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 14
جعفرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 7
محمدپور اكبرآباد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 13
بنى عامريان تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 34
لطفى حاج عطا لو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
عابدينى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 10
عرفان منش تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
عباس پور كنزق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 54
مكرمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 5
كرانى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
معقولى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
كيانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
نعمتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
اوليائيان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 41
رستمى صفرلو تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 31
كاردانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
حسن پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-شبانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 32
حبيبى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
طباطبائى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
نظريان تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
عليرضالو تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 7
ربانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 17
قاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-محل تشكيل كلاسها دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
مقدسى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 9
سهرابى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 35
عيوضى ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
مهدوى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
غلامى چهار طاق تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 36
مظاهرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 32
ده ده جانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 38
بهنود تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
فتاحى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
نيشابورى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 18
محمدعلى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 41
هاشمى ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
رستمى مربوئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
مباركى سدهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
خيابانى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
پورحضرت ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 16
تاجيك ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
بزلو ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 14
ذاكرى پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
عليزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 5
حسن پور تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
دستار تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
ليموئى اسكندرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 3سال کانونی 22
سهوليان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
صدرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10
كوهيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 48
پروين تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
نظرى قره صفرلو ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
صالح بيات ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 14
محتشم نيا ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
زيورى ریاضی فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 15
ورمزيار ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
احمدى جمال آباد ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
كوه پائى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
ابراهيمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 3سال کانونی 52
صدرى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 14
كاظم زاده ریاضی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 34
حاجى آقايى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 4سال کانونی 39
احمدى ديو رودى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
خوشامن تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
رشتبرزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
طاهرخانى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 9
گوشه ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 19
اخبارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
بيات تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
عليزاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
احمديان نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
بيات تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
شيرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
باقرى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
حجازى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
بخشى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 26
ابوالحسنى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
اميرعطائى تجربی زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 17
كمالى خانقاه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
تيمورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
خلج آبادى فراهانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
شيرزادفخرآباد تجربی حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 22
كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
ارغوانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
سلطانپور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
گلرنگ تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
ملك زاده ليلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
الياسى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
مومن بهادر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 7
خسروى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
خانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
ربيعى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
خليل آبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
صفرى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
مقدمى فشمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19