تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تهران

مژده كانلو زهرا

مژده كانلو زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نعمتى زرگران مرتضى

نعمتى زرگران مرتضى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برومند ثانى سپهر

برومند ثانى سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داريوش همدانى روژين

داريوش همدانى روژين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عيسايى مهبد

عيسايى مهبد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مردانى مهتا

مردانى مهتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى زهرا

سعيدى زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رشدى ديزجى شايان

رشدى ديزجى شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عظيمى موحد زهرا

عظيمى موحد زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ديانى درسا

ديانى درسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وافى ياسمين

وافى ياسمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كريمى آيسا

كريمى آيسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شقاقى زهرا

شقاقى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزا حسينى فاطمه

ميرزا حسينى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاشمى سيدعلى رضا

هاشمى سيدعلى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفى اقدم حنانه

صفى اقدم حنانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كنعانى اميرى فاطمه

كنعانى اميرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروزى فرسنگى فاطمه

نوروزى فرسنگى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زيارى شيما

زيارى شيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يعقوب پور صحرايى پريا

يعقوب پور صحرايى پريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هوشدار تهرانى هدى

هوشدار تهرانى هدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمالى امير

جمالى امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
كامل برون فرشته

كامل برون فرشته

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن زاده عليرضا

حسن زاده عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شجاعيان فاطمه زهرا

شجاعيان فاطمه زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سياح پور برديا

سياح پور برديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالمحمدى گل ميس

عبدالمحمدى گل ميس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قلى پور طبالوندانى فاطمه

قلى پور طبالوندانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
خلج كمند

خلج كمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
قاسمى سمن

قاسمى سمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وكيلى اميرحسين

وكيلى اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهزادى سپيده

بهزادى سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كرمى ساجده

كرمى ساجده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باغ شيخى هديه

باغ شيخى هديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاجار محبوبه

قاجار محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحيمى رعنا

رحيمى رعنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نجفى تربه بر سپيده

نجفى تربه بر سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
شاهرخى منسب اميرمحمد

شاهرخى منسب اميرمحمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفى فرشته

يوسفى فرشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى الهام

محمدى الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهار لو افسانه

بهار لو افسانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب فاطمه

عرب فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدى پايين لموكى سياوش

اسدى پايين لموكى سياوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورى زاده سارا

نورى زاده سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نجف دخت حاجى بهارك

نجف دخت حاجى بهارك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طهرانچى سعيده

طهرانچى سعيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صباحى زهرا

صباحى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چراغى سميرا

چراغى سميرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارعى شريف حامد

زارعى شريف حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قلى زاده نوشين

قلى زاده نوشين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صدرى آرش

صدرى آرش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدرالهى كيميا

صدرالهى كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معدنى نيشابورى آريان

معدنى نيشابورى آريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهرابى عليرضا

مهرابى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوستى آروين

پوستى آروين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كمالى محمدرضا

كمالى محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودرزى مليكا

گودرزى مليكا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پوراسمعيل فاطمه

پوراسمعيل فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زمانى رهبر سارا

زمانى رهبر سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى پاك عاطفه

ابراهيمى پاك عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدپور سارا

احمدپور سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضانى زهرا

رمضانى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاوه جبلى زهرا

كاوه جبلى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان بهابادى فاطمه

دهقان بهابادى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رفعت نيا شيرين

رفعت نيا شيرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آژ ا نيما

آژ ا نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ضيايى فاطمه

ضيايى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى نژاد كياندخت

كمالى نژاد كياندخت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صالحى صدف

صالحى صدف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عسگرى حميد رضا

عسگرى حميد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غندالى مرضيه

غندالى مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى مارال

احمدى مارال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شاكرى شيوا

شاكرى شيوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چابكى فرهاد

چابكى فرهاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهدوى صفت الهام

مهدوى صفت الهام

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موسوى آقبلاغ مهتاب

موسوى آقبلاغ مهتاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى پور شيوا

رحيمى پور شيوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصورى رعنا

منصورى رعنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روح روان نسبى مهشيد

روح روان نسبى مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباس پور مهسا

عباس پور مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضايى نويد

رضايى نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شكيبا ارغوان

شكيبا ارغوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عرب سرخى زهرا

عرب سرخى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صابرى پيروز مهدى

صابرى پيروز مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهدوى آيسان

مهدوى آيسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرزايى احمدرضا

ميرزايى احمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى زاده پارميدا

مهدى زاده پارميدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاج ابراهيم كتاب فروش عرش

حاج ابراهيم كتاب فروش عرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خاتمى كيانا

خاتمى كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
انصارى زهرا

انصارى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حافدى قزلچى آوين

حافدى قزلچى آوين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهانگيرى مريم

جهانگيرى مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهلولى غزاله

بهلولى غزاله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زمانى قلعه تكى شايان

زمانى قلعه تكى شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ظهير مازيار

ظهير مازيار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرعابدينى مريم سادات

ميرعابدينى مريم سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جهانگيرى سوده

جهانگيرى سوده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ناويافر آناهيتا

ناويافر آناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خاص احمدى عقيق

خاص احمدى عقيق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلوتى مريم

سلوتى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رفيعى علوى سيده نيلوفر

رفيعى علوى سيده نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورمحمدى احمد

پورمحمدى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قهرمانى گرگرى نگين

قهرمانى گرگرى نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرتضوى آيدا

مرتضوى آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكرام نيا آفاق

اكرام نيا آفاق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غلاميان فاطمه

غلاميان فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نياستى سارا

نياستى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حق پناهى مليكا

حق پناهى مليكا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرى سارا

ميرى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
علامه كيميا

علامه كيميا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بلورى هومن

بلورى هومن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربانى باروق هانيه

قربانى باروق هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صادق وزير نوشين

صادق وزير نوشين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آهنگرى سيما

آهنگرى سيما

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خوش گو شقايق

خوش گو شقايق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اختيارى محدثه

اختيارى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
روحى بروجنى مهتاب

روحى بروجنى مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عدالت پژوه مليكا

عدالت پژوه مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تجلى فاطمه

تجلى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيازى محمدعلى

نيازى محمدعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پزشگى شندى ليلا

پزشگى شندى ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معظمى آيدا

معظمى آيدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمتى زاده مريم

رحمتى زاده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانبان افشين

جهانبان افشين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عظيمى نهال

عظيمى نهال

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقركمره اميرحسين

باقركمره اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تركمند فربد

تركمند فربد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نادرى آرمين

نادرى آرمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوراللهى نيوشا

نوراللهى نيوشا

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مشگى مهديه

مشگى مهديه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليميان مهران

سليميان مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عربى محدثه

عربى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهبندى امير حسين

شهبندى امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معتمد زاده ليلا

معتمد زاده ليلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سفيديان راحله

سفيديان راحله

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تقى زاده مونا

تقى زاده مونا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زمانى پور محمدمهدى

زمانى پور محمدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غلامى سپيده

غلامى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بآبادى دلارام

بآبادى دلارام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بنا كرمانى سارا

بنا كرمانى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدزاده رامتين

عبدزاده رامتين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رزاقى مهشاد

رزاقى مهشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على محمدزاده مريم

على محمدزاده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رشيدى مولان محمد

رشيدى مولان محمد

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امير حسينى بهاره

امير حسينى بهاره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عباسعلى زاده فاطمه

عباسعلى زاده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قناتى محمد

قناتى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى اروند

صادقى اروند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جاويد شيدا

جاويد شيدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضوانى ممان محمدرضا

رضوانى ممان محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكروى ثمين

شكروى ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نوروزى دنيا

نوروزى دنيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سخاوت فاطمه

سخاوت فاطمه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد حسن زاده صبا

محمد حسن زاده صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروز پور زهرا

نوروز پور زهرا

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين پور دهكا زهرا

حسين پور دهكا زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاووسيان ريحانه

طاووسيان ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باستان سرايى نيوشا

باستان سرايى نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نوعلى آهارى هانيه

نوعلى آهارى هانيه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قياسوند زينب

قياسوند زينب

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صفرى سپيده

صفرى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پور بهرى شميمه

پور بهرى شميمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مسلم زاده مياندوآب پدرام

مسلم زاده مياندوآب پدرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى بابادى مانا

رحيمى بابادى مانا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رمضانى زهرا

رمضانى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معقول آرمان

معقول آرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابراهيمى مطهره سادات

ابراهيمى مطهره سادات

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يوسفى كوپائى فهامه

يوسفى كوپائى فهامه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هراتى مهرنوش

هراتى مهرنوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محى الدينى پور سارا

محى الدينى پور سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگرى فاطمه

عسگرى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحيان شايان

صالحيان شايان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مروج سيد محمدرضا

مروج سيد محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نادرى نبى فرنوش

نادرى نبى فرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرانى نيوشا

اميرانى نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرياب فامطه

مهرياب فامطه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدپور نامى سحر

محمدپور نامى سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدى محمد

زاهدى محمد

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده احسان

حسن زاده احسان

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خندان شقايق

خندان شقايق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفى معقول محمد جواد

يوسفى معقول محمد جواد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فياض فريماه

فياض فريماه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدآقايى پريسا

محمدآقايى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كرمانى محمدصادق

كرمانى محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فولادى سيده غزل

فولادى سيده غزل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وظيفه پرديس

وظيفه پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توسلى اميرحسين

توسلى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدى محمدحسين

احمدى محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهرى آبكنار ياسمن

طاهرى آبكنار ياسمن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگرى حامد

عسگرى حامد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورغلامى مركيه فاطمه

پورغلامى مركيه فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين نيا مهشاد

حسين نيا مهشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابد حامد

عابد حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبى محمد

محبى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عطاران زهرا

عطاران زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طباطبائى فاطمه سادات

طباطبائى فاطمه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خرسندى لنگى حسن

خرسندى لنگى حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلى زهرا

قلى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زاغى حامد

زاغى حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بحيرائى فاطمه

بحيرائى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خواجات على

خواجات على

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضوى هانيه

رضوى هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سام يح نتانيل

سام يح نتانيل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكيبا مريم

شكيبا مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفاسپهر حسين

صفاسپهر حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورحاجى چقوش محدثه

پورحاجى چقوش محدثه

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فراهانى سميه

فراهانى سميه

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سهى كيش رامتين

سهى كيش رامتين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلاملو اميرحسين

غلاملو اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى الهام

حيدرى الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نعمتى الهام

نعمتى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
وزيرى حورا

وزيرى حورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خواجوند محمد رضا

خواجوند محمد رضا

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوثر زهرا

كوثر زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدحسين زاده پريناز

محمدحسين زاده پريناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن زاده محمدرضا

حسن زاده محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلخنى زواره فاطمه

گلخنى زواره فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گودرزيان ترانه

گودرزيان ترانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بنى مصطفى عرب مهتاب

بنى مصطفى عرب مهتاب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رحيمى فاطمه سادات

رحيمى فاطمه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رنجبر آناهيتا

رنجبر آناهيتا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سركش مريم

سركش مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى محسن

جعفرى محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عصميان مليكا

عصميان مليكا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
عمويان پريا

عمويان پريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شه بخش غزل

شه بخش غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
منصورى پرديس

منصورى پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهرامى نيكخو زكيه

بهرامى نيكخو زكيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مفيدى فائزه

مفيدى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هماىى مانا

هماىى مانا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طوفان تبريزى نيوشا

طوفان تبريزى نيوشا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بختيارى امير على

بختيارى امير على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آزادى روژين

آزادى روژين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليرضا ميرحسينى طناز

عليرضا ميرحسينى طناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ورزدار مونا

ورزدار مونا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيانى نيما

كيانى نيما

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صمدى علمدارى امير رضا

صمدى علمدارى امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى رحيم‌آبادى سيده‌فاطمه

نورى رحيم‌آبادى سيده‌فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
چگينى زهرا

چگينى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليمحمدى نيلوفر

عليمحمدى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آذرى افشين

آذرى افشين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهرستانى ساحل

شهرستانى ساحل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مواساتى فاطمه

مواساتى فاطمه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
استاد رحيمى على

استاد رحيمى على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خبازيان زاده حنيف

خبازيان زاده حنيف

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهرامى يكتا نگار

بهرامى يكتا نگار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قائمى امير حسين

قائمى امير حسين

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرحى زاده زهرا

فرحى زاده زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الهى خواه مريم

الهى خواه مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهپورنيا محمد

بهپورنيا محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحيم محمد رضا

رحيم محمد رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزايى مهديه

ميرزايى مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ضيايى پوريا

ضيايى پوريا

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مير محمدى زينب السادات

مير محمدى زينب السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالب زاده ميلاد

طالب زاده ميلاد

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسم پور مليكا

قاسم پور مليكا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملكى ليلا

ملكى ليلا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يعقوب نژاد دانيال

يعقوب نژاد دانيال

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريعتى بهنام

شريعتى بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مجيدى راد هديه

مجيدى راد هديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ادب دخت روژين

ادب دخت روژين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجى حسنى بغدادآباد بيتا

حاجى حسنى بغدادآباد بيتا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نعمت زاده يونس

نعمت زاده يونس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افشارى مريم

افشارى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدوى محمد

مهدوى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمى سيده هديه

فاطمى سيده هديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعادتى ناهيد

سعادتى ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى سعيد

عباسى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالح بيات امير حسين

صالح بيات امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباس پور محمدباقر

عباس پور محمدباقر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مشكين نژاد رومينا

مشكين نژاد رومينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صانعى مطلق عليرضا

صانعى مطلق عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كريمى طاهرى كيميا

كريمى طاهرى كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شمس شيما

شمس شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانى فائزه

رمضانى فائزه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيفى گلنوش

سيفى گلنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آستانه مليكا

آستانه مليكا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محبيه سحر

محبيه سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاظم درشتى كيميا

كاظم درشتى كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بزرگ چمى نگار

بزرگ چمى نگار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاجى آقا زاده على

حاجى آقا زاده على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمى حسين

سليمى حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فضلى فرنوش

فضلى فرنوش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زعفرانى ياسمين

زعفرانى ياسمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ترابى محمد مهدى

ترابى محمد مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجاورزرگر بهمن

مجاورزرگر بهمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرامين زينب

ميرامين زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى احمد

كريمى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موحدى ثنا

موحدى ثنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاتم زاده ياشار

حاتم زاده ياشار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طهماسبى كرفى بهاره

طهماسبى كرفى بهاره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
توسلى فاطمه

توسلى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عموعابدى فاطمه

عموعابدى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خليلى فرد محمدرضا

خليلى فرد محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احسانى آزاد

احسانى آزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نبى زاده فرزانه

نبى زاده فرزانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معمارى حوريا

معمارى حوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدوى پارميدا

عبدوى پارميدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالحسنى نگار

ابوالحسنى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اروجى فائزه

اروجى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسروى سارا

خسروى سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصرى نيكتا

نصرى نيكتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
افشارى غزاله

افشارى غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفرى آتوسا

جعفرى آتوسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جبل عاملى فروشانى غزل

جبل عاملى فروشانى غزل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علوى ايلناز

علوى ايلناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جراحى آلاله

جراحى آلاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رمضانى سپهر

رمضانى سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوى سيد محمود

رضوى سيد محمود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يارمند ياسمين

يارمند ياسمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فتاح لامعى فاطمه

فتاح لامعى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلانترى ايلار

كلانترى ايلار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شباك على

شباك على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پرهازه مهرناز

پرهازه مهرناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حكمت نژاد پريسا

حكمت نژاد پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهاب پوريا

شهاب پوريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
داوديان فاطمه

داوديان فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يوسفيان ميلاد

يوسفيان ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيضى اسكوئى پريا

فيضى اسكوئى پريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاظمى مانى

كاظمى مانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى حامد

اكبرى حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عابدى زهرا

عابدى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى پانيذ

نصيرى پانيذ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابرى الناز

صابرى الناز

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرى آرش

نظرى آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهادرزاده مهتاب

بهادرزاده مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى مهسا

حيدرى مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرزاد نوشين

شيرزاد نوشين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كازرونى كوروس

كازرونى كوروس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فراتى حانيه

فراتى حانيه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاهرى هانيه

طاهرى هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
افتاده گان منصوره

افتاده گان منصوره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صنعتكار على

صنعتكار على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى پانته آ

اميرى پانته آ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قديانى نسرين

قديانى نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كروبى ياسمن

كروبى ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نورانى فاطمه

نورانى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پارسا مريم

پارسا مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سرتيپى پور صبا

سرتيپى پور صبا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بخشى مريم

بخشى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كلاه دوزان زينب

كلاه دوزان زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كريمى آنيتا

كريمى آنيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عابدينى زهرا

عابدينى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سهرابى فريبا

سهرابى فريبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ظاهرى زهرا

ظاهرى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفيه كيميا

يوسفيه كيميا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جوانشير حيدرى سالار

جوانشير حيدرى سالار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مسعودى هاله

مسعودى هاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پور حنيفه محمد حسين

پور حنيفه محمد حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بصائرى زهرا

بصائرى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بوشهريان زينب

بوشهريان زينب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلانترى ياسمين

كلانترى ياسمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صاحب زمان عرفان

صاحب زمان عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
راشد فاطمه

راشد فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى صبا السادات

موسوى صبا السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيدهندى شادى

بيدهندى شادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى مليكا

محمدى مليكا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسماعيلى اميرحسين

اسماعيلى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قادرى ماسوله اميراحسان

قادرى ماسوله اميراحسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صداقت ثمين

صداقت ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رجائى فيروز آبادى شهرزاد

رجائى فيروز آبادى شهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهيمى كوثر

ابراهيمى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معمارى فرزين

معمارى فرزين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منظرپور مليكا

منظرپور مليكا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزاوند فاطمه

ميرزاوند فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى زاده زهره

محمدى زاده زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جلالى سمر

جلالى سمر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فراهانى كيانا

فراهانى كيانا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقاكثيرى فاطمه

آقاكثيرى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى حانيه

كريمى حانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلاح ورزى نوا

سلاح ورزى نوا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مداح شايان

مداح شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى مهديه سادات

حسينى مهديه سادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
واشقانى صفورا

واشقانى صفورا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرنوش فرزانه

فرنوش فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احدى حوريه

احدى حوريه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نادرخانى شيما

نادرخانى شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سجادى مهابادى زهراسادات

سجادى مهابادى زهراسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قديمى فاطمه

قديمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اميرى زينب

اميرى زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقايى ماسوله مهديس

آقايى ماسوله مهديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صبرى زهرا

صبرى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رجايى فاطمه

رجايى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرى على

باقرى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بهنامى مقدم آرميتا

بهنامى مقدم آرميتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اعتمادى شهرزاد

اعتمادى شهرزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
انورى نيا ياسمن

انورى نيا ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرندوش پرستو

پرندوش پرستو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حيدرى مهسا

حيدرى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عالى نسب معصومه

عالى نسب معصومه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكبرزاده فائزه

اكبرزاده فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى سارا

ابوالقاسمى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايروانچى زاده فاطمه

ايروانچى زاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مظفرى فائزه

مظفرى فائزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تدينى سيد اميرمحمد

تدينى سيد اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجى غلامرضا ضرابى كيومرث

حاجى غلامرضا ضرابى كيومرث

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شانه ساز پورشوشترى زهرا

شانه ساز پورشوشترى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آذرى غزاله

آذرى غزاله

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جباريها مريم

جباريها مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محبوب ساميان آريا

محبوب ساميان آريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ميرشريف سيده صديقه

ميرشريف سيده صديقه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گنج پرور مژده

گنج پرور مژده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسين هستى

حسين هستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فيلى سها

فيلى سها

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منصورى كيميا

منصورى كيميا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى امير رضا

حيدرى امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصراصفهانى زهرا

نصراصفهانى زهرا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميد زاده مصطفى

حميد زاده مصطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حائرى نرگس

حائرى نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقزاده ستوده سحر

صادقزاده ستوده سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
همراهى هانيه

همراهى هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوبهار محمدسجاد

نوبهار محمدسجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عطارمقدم مهسا

عطارمقدم مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايوبى آيدا

ايوبى آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مولائى ماهان

مولائى ماهان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضى كاظمى زهرا

رضى كاظمى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اردستانى محمد

اردستانى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجيان مهتاب

حاجيان مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عشورى آذين

عشورى آذين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاجى فتحعلى سها

حاجى فتحعلى سها

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سفيدگر سحر

سفيدگر سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روح افزا فائزه

روح افزا فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نورى نيلوفر

نورى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقى زاده حديثه

نقى زاده حديثه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صفرعلى زاده عطيه

صفرعلى زاده عطيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيد طبايى سيد محمد

سيد طبايى سيد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرى اميرمحمد

قنبرى اميرمحمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدريان صبا

حيدريان صبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى محدثه سادات

حسينى محدثه سادات

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صفوى درسا

صفوى درسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على جانى سولماز

على جانى سولماز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سعيدمحمدى فرزانه

سعيدمحمدى فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضا على محمد امين

رضا على محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رجبى الميرا

رجبى الميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عيوضى نسب كوثر

عيوضى نسب كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبادالهى حميدرضا

عبادالهى حميدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مبين فاطمه

مبين فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفريان نمين پرنيان

جعفريان نمين پرنيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى زهره سادات

حسينى زهره سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انوشيروانى كيانا

انوشيروانى كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهرى نيلوفر

طاهرى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مفيدى فاطمه

مفيدى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زركوب كيميا

زركوب كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جعفرى فلاحى نژاد سلوا

جعفرى فلاحى نژاد سلوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حاجى موسى محسن

حاجى موسى محسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تركمان ايمان

تركمان ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى سيد محمد رضا

موسوى سيد محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى زهرا

صادقى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عقدايى اميرحسين

عقدايى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانش پژوه ندا

دانش پژوه ندا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شاهى نسرين

شاهى نسرين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زرچينى مهتاب

زرچينى مهتاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميلاد سارا

ميلاد سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حبيبى سهيلا

حبيبى سهيلا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چيوايى حسين

چيوايى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى سيداميرمسعود

موسوى سيداميرمسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدزاده فاطمه

احمدزاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معينى روزبه

معينى روزبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفائى زاده منا

صفائى زاده منا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آگاهى كشه بهاره

آگاهى كشه بهاره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عبدى سياوشانى فاطمه

عبدى سياوشانى فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جلالى ايمان

جلالى ايمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالارى كوثر

طالارى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
باقرى مهسا

باقرى مهسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيرزاد سياوش

شيرزاد سياوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرعظيمى سيدنويد

ميرعظيمى سيدنويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهمحمدى فائزه

شاهمحمدى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناموران فاطمه

ناموران فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نجفى امير اتابك

نجفى امير اتابك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريعت پناهى غزل

شريعت پناهى غزل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسفندانى محدثه

اسفندانى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناصحى اميد

ناصحى اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهندسى مهتا

مهندسى مهتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمدى مريم سادات

جمدى مريم سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرشاهى رومينا

ميرشاهى رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فروغى نيلوفر

فروغى نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليزاده آبتين

عليزاده آبتين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى اشنى حميد

احمدى اشنى حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحيمى زارچى مريم

رحيمى زارچى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اسحاقى سروين

اسحاقى سروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاعتى بهاره

طاعتى بهاره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طيبى نسرين

طيبى نسرين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فيضى مهسا

فيضى مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى سيده هدى

موسوى سيده هدى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امامى مهتاج فرزانه

امامى مهتاج فرزانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاكاء زينب

كاكاء زينب

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على عباسى فاطمه

على عباسى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمان پور شمسى تينا

سليمان پور شمسى تينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پناهى نيا مهسا

پناهى نيا مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن يزدى سارا

حسن يزدى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نادرى دل آرام

نادرى دل آرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدى آتاناز

اسدى آتاناز

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدى مطهره

محمدى مطهره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقاجانى عرفان

آقاجانى عرفان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كلهر نيلوفر

كلهر نيلوفر

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى الناز

قاسمى الناز

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بياتى الناز

بياتى الناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاهمرادى نسترن

شاهمرادى نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يافتان زهرا

يافتان زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهمند فائزه

فرهمند فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى مهناز

جعفرى مهناز

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذوالفقارى صدف

ذوالفقارى صدف

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قهارى سارا

قهارى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ملازاده محدثه

ملازاده محدثه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقيسه برديا

مقيسه برديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رحمانى پرست آناهيتا

رحمانى پرست آناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شنايى سيده سعيده

شنايى سيده سعيده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شايگان مهر شاهين

شايگان مهر شاهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فراهانى ايمان

فراهانى ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى كيميا

محمدى كيميا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دانشيار نسترن

دانشيار نسترن

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قادرى سحر

قادرى سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تنها فرزانه

تنها فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعمتى امير عباس

نعمتى امير عباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على عباس زاده فرزانه

على عباس زاده فرزانه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بژند زهرا

بژند زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى مصطفى

ابراهيمى مصطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بازيارى سياوش

بازيارى سياوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسمعيلى حسين

اسمعيلى حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يعقوب زاده زينب

يعقوب زاده زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجيلو زهرا

حاجيلو زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى پول سيد عليرضا

حسينى پول سيد عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ثارالله روژين

ثارالله روژين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آزادمند فاطمه

آزادمند فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
متقى زهرا

متقى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطفعليانى دانيال

لطفعليانى دانيال

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذوالفقارى هما

ذوالفقارى هما

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بياتى بهار

بياتى بهار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حاجى شاه ريحانه

حاجى شاه ريحانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاتح راد سارا

فاتح راد سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
داودى الهام

داودى الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولائى دهكردى سحر

مولائى دهكردى سحر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پنجى زاده فاطمه

پنجى زاده فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
علايى حميد رضا

علايى حميد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سجادى زهرا

سجادى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عارفيان سيد بهراد

عارفيان سيد بهراد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روحانى شايسته

روحانى شايسته

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى زين العابدين فواد

حاجى زين العابدين فواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خليلى بهنام

خليلى بهنام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عليمردانى محمدحسين

عليمردانى محمدحسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عمويى سينا

عمويى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميراحمدى زاده مرضيه

ميراحمدى زاده مرضيه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جاودان محمدباقر

جاودان محمدباقر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طباطبايى سيده لادن

طباطبايى سيده لادن

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى ثمين

سعيدى ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محجوب مانا

محجوب مانا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رجبيان همدانى فرزاد

رجبيان همدانى فرزاد

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى شيوا

انصارى شيوا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضايى مژگان

رضايى مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قيطاسى آرميتا

قيطاسى آرميتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
داننده نيلوفر

داننده نيلوفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورمحمدى مرواريد

نورمحمدى مرواريد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خواجه زاده سپيده

خواجه زاده سپيده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شريعتى اميرمحمد

شريعتى اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خسروى فهيمه

خسروى فهيمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعودى پانيذ

مسعودى پانيذ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرج پوروند آرزو

فرج پوروند آرزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى هليا

اسماعيلى هليا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ضابطى جهرمى رامين

ضابطى جهرمى رامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرين اقبال نيلوفر

زرين اقبال نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
وحيدى نژاد عارفه

وحيدى نژاد عارفه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تركان زهرا

تركان زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوروزى محمدعلى

نوروزى محمدعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى زهره

مرادى زهره

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى كاوه

رستمى كاوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فخارزاده نائينى پريسا

فخارزاده نائينى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قزل اياق فرناز

قزل اياق فرناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاهرى عليرضا

قاهرى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پاك ضمير پدرام

پاك ضمير پدرام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمودى سمانه

محمودى سمانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آقايى الموتى مهناز

آقايى الموتى مهناز

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سكوت سيد امير على

سكوت سيد امير على

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكرى مهتاب

شكرى مهتاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانگيرى مريم

جهانگيرى مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رفعتى فائزه

رفعتى فائزه

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوروزى انبوهى ليلا

نوروزى انبوهى ليلا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آيتى مليكا

آيتى مليكا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرزادزارع سيد آرمين

ميرزادزارع سيد آرمين

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آذرى دودران مهدى

آذرى دودران مهدى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزى سبا

نوروزى سبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محرمى ميلاد

محرمى ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفارى پورجهرمى غزاله

غفارى پورجهرمى غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پروار زينب

پروار زينب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسم زاده سيدرضا

قاسم زاده سيدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرآقايى ديبا

ميرآقايى ديبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خدابنده لو نازنين

خدابنده لو نازنين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رفسنجانى هليا

رفسنجانى هليا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اميرى مريم

اميرى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهديان كوثر

مهديان كوثر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خدمتيان بيدگلى حامد

خدمتيان بيدگلى حامد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضان نژاد صديقه

رمضان نژاد صديقه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى مهرو سادات

تيمورى مهرو سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اطهرى نيا رضيه

اطهرى نيا رضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبورى ديلمى سروناز

صبورى ديلمى سروناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مفضل جهرمى زهرا

مفضل جهرمى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حجاربرق عليرضا

حجاربرق عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنگل زاده محمد جواد

سنگل زاده محمد جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-مجازي و بين الملل-

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى ودود فاطمه سادات

محمدى ودود فاطمه سادات

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى ارشد نگين

رضايى ارشد نگين

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين پور مريم

حسين پور مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشك افشان حوريه

مشك افشان حوريه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دادخواه بهاره

دادخواه بهاره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صفائى كيميا

صفائى كيميا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوادى محمد حسن

جوادى محمد حسن

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نامى نوشين

نامى نوشين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدانى فاطمه

يزدانى فاطمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
درويش محمد

درويش محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مومنى محدثه

مومنى محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيضى فاطمه

فيضى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رفيعى ستاره سادات

رفيعى ستاره سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گرزين عرفان

گرزين عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلامى زهرا

اسلامى زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حامديان غزل

حامديان غزل

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاتمى محمد حسين

حاتمى محمد حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آريا نگار

آريا نگار

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ضيائى سهراب

ضيائى سهراب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آخوندى نصر ابادى عطيه

آخوندى نصر ابادى عطيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شمس پريا

شمس پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميدان رو حسين

ميدان رو حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى سعيدآبادى سيدحامد

مهدوى سعيدآبادى سيدحامد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كاكايى فائزه

كاكايى فائزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شريفى جزه محمد

شريفى جزه محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ذوالفقارى مينا

ذوالفقارى مينا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى درسا

صالحى درسا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سپاسگذار شيدا

سپاسگذار شيدا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تجارى عليرضا

تجارى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وحيدى نژاد عادله

وحيدى نژاد عادله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
وفادار اصغرى عليرضا

وفادار اصغرى عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذوالفقارخانى پيمان

ذوالفقارخانى پيمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد خواه آذين

محمد خواه آذين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
فراهانى احمد

فراهانى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان مهشيد

دهقان مهشيد

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كامران اصل فاطمه

كامران اصل فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى يزدى پرنيا سادات

حسينى يزدى پرنيا سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى نرگس

عباسى نرگس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عزيزى محمدطاهر

عزيزى محمدطاهر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيات غزاله

بيات غزاله

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ايزد دوست دار آيسان

ايزد دوست دار آيسان

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گل مكانى حامد

گل مكانى حامد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اميرى بيتا

اميرى بيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى هليا

حسينى هليا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غرقى كيميا

غرقى كيميا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمال خانى خامنه سپهر

جمال خانى خامنه سپهر

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آريانپور مهرنوش

آريانپور مهرنوش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى تازه محله سهيل

جعفرى تازه محله سهيل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زرگر فاطمه

زرگر فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيروزه اى امير

فيروزه اى امير

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن نجار بنفشه

حسن نجار بنفشه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى محمدحسين

حيدرى محمدحسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
انجم روز ياسمن

انجم روز ياسمن

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجف پور زهرا

نجف پور زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع سارا

زارع سارا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كيخسروى زهرا

كيخسروى زهرا

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مختارى فراز

مختارى فراز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صميمى سده پرهام

صميمى سده پرهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاه محمدى عليرضا

شاه محمدى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قديمى نسترن

قديمى نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
داد راست زينب

داد راست زينب

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زيد نور محمدى آراد

زيد نور محمدى آراد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى شفيعى محمد

ابراهيمى شفيعى محمد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ثابت قدم اكبر

ثابت قدم اكبر

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رجبى زهرا

رجبى زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اخوين مهشاد

اخوين مهشاد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى شيما

طالبى شيما

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى شعاع مرضيه

غلامى شعاع مرضيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبيبى جمالى فريبا

حبيبى جمالى فريبا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گوهرى محمدحسين

گوهرى محمدحسين

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پيروزمند يزدان

پيروزمند يزدان

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افشار الهام

افشار الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اولى گلديس

اولى گلديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزيزى نازنين

عزيزى نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرنيا مهسا

اكبرنيا مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سليمانى مهسا

سليمانى مهسا

مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى وند مرادلو فرشته

مهدى وند مرادلو فرشته

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى سجاد

قاسمى سجاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيرانى نسيم

حيرانى نسيم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
داورى فرحناز

داورى فرحناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ديانتى اميرحسين

ديانتى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سپهرى محبوبه

سپهرى محبوبه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گل بخش منصوره

گل بخش منصوره

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غياثى مينا

غياثى مينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاج اقائى زهره

حاج اقائى زهره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضايى سجاد

رضايى سجاد

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى نگار

حسينى نگار

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طالش رمضانى على

طالش رمضانى على

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينايى مرجان

امينايى مرجان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجى مونا

فرجى مونا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى احمدآبادى زهرا

كريمى احمدآبادى زهرا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هفت جواهريان هدى

هفت جواهريان هدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كاشى حسانه

كاشى حسانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كلانترى خاندانى كيميا

كلانترى خاندانى كيميا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدى گلشن

مهدى گلشن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مختارى مرجان

مختارى مرجان

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسگرى لوچه مرجان

عسگرى لوچه مرجان

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مافى ياسين

مافى ياسين

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ركوعى شيوا

ركوعى شيوا

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رزاقى مريم

رزاقى مريم

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرى واسكسى متينه سادات

ميرى واسكسى متينه سادات

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
افشارى سحر

افشارى سحر

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نونهال فاطمه

نونهال فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بروجردى هليا

بروجردى هليا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيك محمدى مليكا

نيك محمدى مليكا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عاشورى فاطمه

عاشورى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصيرى وليك بنى سيد اميرحسين

نصيرى وليك بنى سيد اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حاجى زاده رومينا

حاجى زاده رومينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نصرزاده ريحانه

نصرزاده ريحانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدآبادى سحر

سيدآبادى سحر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كوشكى پريزاد

كوشكى پريزاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانى عليرضا

رحمانى عليرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يارمحمدى مريم

يارمحمدى مريم

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فردوسى فاطمه

فردوسى فاطمه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيجاربومى پانيذ

بيجاربومى پانيذ

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيرانوند اشكان

بيرانوند اشكان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بلبلى فراز

بلبلى فراز

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نديم محمدمهدى

نديم محمدمهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگرى سما

عسگرى سما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خداداديان نيما

خداداديان نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جابرى جواد

جابرى جواد

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امير اولاد مهديه

امير اولاد مهديه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هنرچيان مسيحى پاتريك

هنرچيان مسيحى پاتريك

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خانه دان زهرا

خانه دان زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حبيبى رزى فاطمه

حبيبى رزى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفرى نژاد فرشته

صفرى نژاد فرشته

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يل زاده داريوش

يل زاده داريوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بختيارى راضيه

بختيارى راضيه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاديزاده محسن

هاديزاده محسن

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زارع حاجى تقى مريم

زارع حاجى تقى مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حداد زحمتكش كيوان

حداد زحمتكش كيوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسينى بيتا

محمدحسينى بيتا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهزادى پوريا

بهزادى پوريا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آقايى سانا

آقايى سانا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلمانى صبا

سلمانى صبا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شعبانى شهربانو

شعبانى شهربانو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينى فرد على

امينى فرد على

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
متشكره سيدمحمدميثاق

متشكره سيدمحمدميثاق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زينالى الهه

زينالى الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دهقانى آرانى سامان

دهقانى آرانى سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سياوش پرتو

سياوش پرتو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طيمورى فرد مينا

طيمورى فرد مينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادى مرات مبينا

مرادى مرات مبينا

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جاويد آرش

جاويد آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناظر الميرا

ناظر الميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزا حسين لشگر نويس زهراسادات

ميرزا حسين لشگر نويس زهراسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرخانى واراگ

اميرخانى واراگ

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بصيرى پناه بيتا

بصيرى پناه بيتا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بورچى فريده

بورچى فريده

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوش سيرت زهرا

خوش سيرت زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شاه محمدى مرضيه

شاه محمدى مرضيه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهبودى فاطمه

بهبودى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسكندر زاده فاريا

اسكندر زاده فاريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طباطبايى سيدمجتبى

طباطبايى سيدمجتبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معينى نگار

معينى نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منوچهرى مهبد

منوچهرى مهبد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كريمى يگانه كيميا

كريمى يگانه كيميا

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفى نگار

يوسفى نگار

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسى آريا

شمسى آريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاوسى عليرضا

كاوسى عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
احسانى فاطمه

احسانى فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهديان آهى فرزانه

مهديان آهى فرزانه

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوبختى سميه سادات

نوبختى سميه سادات

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علائى مستانه

علائى مستانه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اربابى مهتا

اربابى مهتا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فياضى فاطمه

فياضى فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مدديان شيرين

مدديان شيرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دوست مائده

دوست مائده

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بازويى فرد ازنا مهسا

بازويى فرد ازنا مهسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بزرگى پويا

بزرگى پويا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرباقرى حانيه

ميرباقرى حانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طاهرى كاشانى زهرا

طاهرى كاشانى زهرا

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قديمى صالح

قديمى صالح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى ناطق غزاله

شفيعى ناطق غزاله

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رزمگاه مهشيد

رزمگاه مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهرانيان فائزه

مهرانيان فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيكنام مهتاج

نيكنام مهتاج

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هاشمى فائزه

هاشمى فائزه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ظهيرى شيرآباد مائده

ظهيرى شيرآباد مائده

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بلوچى ماهرخ

بلوچى ماهرخ

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رمضانى آرزو

رمضانى آرزو

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمى زهرا

كرمى زهرا

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبر ابادى نسيم

اكبر ابادى نسيم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تواضع زاده الناز

تواضع زاده الناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توتونچى زهرا

توتونچى زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقاميرزا رومينا

آقاميرزا رومينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمى عليرضا

سليمى عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مددى چرا مهتاب

مددى چرا مهتاب

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحمتى پگاه

رحمتى پگاه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حجازى كيا سحر

حجازى كيا سحر

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرتضوى سميرا

مرتضوى سميرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دولتشاهى سينا

دولتشاهى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميربهادرى سيده نسيم

ميربهادرى سيده نسيم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رمضانى مريم

رمضانى مريم

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ينى هاشم زاده سپيده

ينى هاشم زاده سپيده

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيك پندار مهوش

نيك پندار مهوش

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نعيمائى موسوى سيدسينا

نعيمائى موسوى سيدسينا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهران زاده هرسينى مريم

بهران زاده هرسينى مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طهرانى مقدم عقيق

طهرانى مقدم عقيق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بورقانى رومينا

بورقانى رومينا

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نژادجواد حسين

نژادجواد حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گرامى آيناز

گرامى آيناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خليلى فاطمه

خليلى فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مستانى سايه

مستانى سايه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خدايارى مليكا

خدايارى مليكا

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهاجرفر مصطفى

مهاجرفر مصطفى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى نسيم

قاسمى نسيم

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بختيارى فهيمه

بختيارى فهيمه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آقابيگى عباس

آقابيگى عباس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهمندنيا نويد

فرهمندنيا نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحيم نژاد سام

رحيم نژاد سام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كارگر صالح

كارگر صالح

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرزادگان مهابادى مريم

اميرزادگان مهابادى مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سركش دينا

سركش دينا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تاجيك محمدامين

تاجيك محمدامين

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عليقلى زاده صفرى ستاره

عليقلى زاده صفرى ستاره

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رخ فروز مهسا

رخ فروز مهسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احسانى پو بيتا

احسانى پو بيتا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى زينب

محمدى زينب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرزانه كلورزى زهرا

فرزانه كلورزى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفعتى سجاد

رفعتى سجاد

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منافى انارى فاطمه

منافى انارى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشميرى پدرام

كشميرى پدرام

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فيروزآبادى سيده ياسمين

فيروزآبادى سيده ياسمين

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرايى محدثه

سرايى محدثه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ديانى غزاله

ديانى غزاله

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مشهدى زهرا

مشهدى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى فائزه

غلامى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيطرف على

بيطرف على

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاتميان طناز

حاتميان طناز

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على اصغرى صدرى صدف

على اصغرى صدرى صدف

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشناس ساناز

روشناس ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقدسى فهيمه

مقدسى فهيمه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين چى قره آغاچى سارا

حسين چى قره آغاچى سارا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شريفيان كيميا

شريفيان كيميا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرى مرضيه

ميرى مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طبايى نرگس السادات

طبايى نرگس السادات

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باغوميان سينتيا

باغوميان سينتيا

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذبيحى مريم

ذبيحى مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانى كلده مونا

جهانى كلده مونا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسن زاده زهرا

حسن زاده زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد على زاده گنجى سيد ابوالفضل

سيد على زاده گنجى سيد ابوالفضل

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهمنى بهنوش

بهمنى بهنوش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زمانى كيا رومينا

زمانى كيا رومينا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادم نگين

خادم نگين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالى مينا

جلالى مينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شعيبى نوبريان نرگس خاتون

شعيبى نوبريان نرگس خاتون

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مجدآبادى محمدامين

مجدآبادى محمدامين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيم دوست نگين

رحيم دوست نگين

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عربى نيلوفر

عربى نيلوفر

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قديانلو مجتبى

قديانلو مجتبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معدودى مهسا

معدودى مهسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعادتمنش پريسا

سعادتمنش پريسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقى نواز پريناز

تقى نواز پريناز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ماشاالهى عسل

ماشاالهى عسل

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اصلانى ريحانه

اصلانى ريحانه

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
لطفى فائزه

لطفى فائزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خدير حسين

خدير حسين

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلى پور اميرحسين

قلى پور اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قديمى پارميدا

قديمى پارميدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سبزوارى اميد

سبزوارى اميد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن قربان ريحانه

حسن قربان ريحانه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بكرانى آزاده

بكرانى آزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاتمى شيركوهى ندا

حاتمى شيركوهى ندا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شريفى آناهيتا

شريفى آناهيتا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى آميتيس

جعفرى آميتيس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آل ناصر امير

آل ناصر امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پارسائيان زهرا

پارسائيان زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مصطفوى هانيه

مصطفوى هانيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدى خفرى مينا

عابدى خفرى مينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى ريحانه

يوسفى ريحانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خانبابازاده رازليقى عاطفه

خانبابازاده رازليقى عاطفه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سريع ياسمينا

سريع ياسمينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مويدى خديجه

مويدى خديجه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شامى زاده روژين

شامى زاده روژين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانبخش نازنين

جهانبخش نازنين

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسدى زهرا

اسدى زهرا

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امراله مجدآبادى پريسا

امراله مجدآبادى پريسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ضياء سيستانى زينب

ضياء سيستانى زينب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مازندرانى مهراس

مازندرانى مهراس

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمحمدى مهسا

پورمحمدى مهسا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فراهانى خشايار

فراهانى خشايار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى زينب السادات

احمدى زينب السادات

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
همتى نازنين سادات

همتى نازنين سادات

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ده ميانى آرين

ده ميانى آرين

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسيني سيد آيسان

حسيني سيد آيسان

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
داورى مهابادى زهرا

داورى مهابادى زهرا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشچى عزيز نسترن

فرشچى عزيز نسترن

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مددى مژده

مددى مژده

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرسن عليرضا

آرسن عليرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مجرى نيوشا

مجرى نيوشا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
انورى مهديس

انورى مهديس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ولى زاده اطاقسرا سيده معصومه

ولى زاده اطاقسرا سيده معصومه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جبلى شيوا

جبلى شيوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى محدثه السادات

موسوى محدثه السادات

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كمال زاده راحله

كمال زاده راحله

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شكريان اصل زهرا

شكريان اصل زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بذرى الهام

بذرى الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آموزگار زواره سيد عليرضا

آموزگار زواره سيد عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تركيان مهسا

تركيان مهسا

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وزيرى نسترن

وزيرى نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عابدينى نظرى نجمه

عابدينى نظرى نجمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تقى نژاد نمين سوگند

تقى نژاد نمين سوگند

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تمينى مليكا

تمينى مليكا

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ملاطاهرى على

ملاطاهرى على

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدل زاده سارا

عبدل زاده سارا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
برگى  آيسا

برگى آيسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ربيع نورسادات

ربيع نورسادات

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرداربنده آريانا

سرداربنده آريانا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيات غيبى سپيده

حيات غيبى سپيده

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خادمى زهرا

خادمى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دستگير پيمانه

دستگير پيمانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سورى شهلا

سورى شهلا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايى پوريا

ميرزايى پوريا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلى نفيسه

توكلى نفيسه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جلاليان گبلو فاطمه

جلاليان گبلو فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ارشدى افسانه

ارشدى افسانه

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جبلى سوگند

جبلى سوگند

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبانى ويشكايى مهشيد

شعبانى ويشكايى مهشيد

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقدم فرد آتوسا

مقدم فرد آتوسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمى نيلوفر

كريمى نيلوفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانى سحر

قربانى سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نساجى زهرا

نساجى زهرا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حميدپورزارع فوژان

حميدپورزارع فوژان

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى اردى پريساسادات

موسوى اردى پريساسادات

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تسنيم حسين

تسنيم حسين

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرورده كيميا

پرورده كيميا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباس زاده عطيه

عباس زاده عطيه

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دارچين تبريزى سوسن

دارچين تبريزى سوسن

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طالب زاده ليان

طالب زاده ليان

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرسلويى زهرا

مرسلويى زهرا

مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمد

ابراهيمى محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشهدى ميقانى زهرا

مشهدى ميقانى زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى منصوره

ميرزايى منصوره

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفيعى زهرا

شفيعى زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ذوالفقارى هدى

ذوالفقارى هدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزايى سحر

ميرزايى سحر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شايگان سبا

شايگان سبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ياورى عامل مريم

ياورى عامل مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسمعيلى فرد برزگر پيمان

اسمعيلى فرد برزگر پيمان

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرزادى شميم

شيرزادى شميم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افرا مريم

افرا مريم

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كمالى اصل زهرا

كمالى اصل زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خيرى مرضيه

خيرى مرضيه

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بختيارى طاهره

بختيارى طاهره

روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خداكرمى انگيلى زهرا

خداكرمى انگيلى زهرا

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رياضى پور الهام

رياضى پور الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى محبوبه

صادقى محبوبه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آهون بر رضا

آهون بر رضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورمژدهى رحمان

پورمژدهى رحمان

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احسان فر نيلوفر

احسان فر نيلوفر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزيز منيره

عزيز منيره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طلوتى پندپى رضا

طلوتى پندپى رضا

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيك روش رها

نيك روش رها

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گرگانى مليكا

گرگانى مليكا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ايزدخواه روزبه

ايزدخواه روزبه

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاع آذيندخت

شجاع آذيندخت

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اخوان نگين

اخوان نگين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گروسى مائده

گروسى مائده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرشدى عاطفه

مرشدى عاطفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
متينى مجد فاطمه

متينى مجد فاطمه

روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالديان كيميا

خالديان كيميا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريف عسگرى فاطمه

شريف عسگرى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پويا بهار دلارام

پويا بهار دلارام

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پور احسان محمد مهدى

پور احسان محمد مهدى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اولاددمشقيه ساره

اولاددمشقيه ساره

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زين العابدينى دانشگر پريسا

زين العابدينى دانشگر پريسا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طالبى آشتيانى ياسمن

طالبى آشتيانى ياسمن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضوى خراسانى سيده گلاره

رضوى خراسانى سيده گلاره

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضيائى آرمين

ضيائى آرمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالك آتنا

سالك آتنا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى مجد بيتاالسادات

بهرامى مجد بيتاالسادات

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربانى فاطمه

قربانى فاطمه

اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حفيضى فاطمه

حفيضى فاطمه

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خرم آريا

خرم آريا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آوازه ياسمن

آوازه ياسمن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معتمدى سيدعلى

معتمدى سيدعلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سطوت شقايق

سطوت شقايق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارعى محمود آبادى فرزانه

زارعى محمود آبادى فرزانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزى نسترن

نوروزى نسترن

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قلى زاده فاطمه

قلى زاده فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آياره ليلا

آياره ليلا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلفانى نسترن

دلفانى نسترن

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن آبادى مهديه

حسن آبادى مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسينى مريم

حسينى مريم

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لاله پور سارا

لاله پور سارا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسى سبا

عباسى سبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسدى الهام

اسدى الهام

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عظيم پور عليرضا

عظيم پور عليرضا

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحرانورد عاطفه

صحرانورد عاطفه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى پريسا

حيدرى پريسا

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهر تهران منطقه 15

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چهارباغى زينب

چهارباغى زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محرابى الهه

محرابى الهه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجبى رومينا

رجبى رومينا

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دادگر يگانه رضا

دادگر يگانه رضا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى آرين

عباسى آرين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارى ناصى پريسا

مختارى ناصى پريسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شادكاميان عاطفه

شادكاميان عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افشار كرمانى مهديه

افشار كرمانى مهديه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رهبرفرزامى حق سميرا

رهبرفرزامى حق سميرا

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اعتمادى تاج بخش ياسمن

اعتمادى تاج بخش ياسمن

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معتمدى زهرا

معتمدى زهرا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهماسبى فرانك

طهماسبى فرانك

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اعتماد شمس گيلانى فاطمه

اعتماد شمس گيلانى فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بابايى زهرا

بابايى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيدپور آتوسا

سعيدپور آتوسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختارى رضوان

مختارى رضوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضوانى آزيتا

رضوانى آزيتا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفيعى سمانه

رفيعى سمانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شايسته نازنين

شايسته نازنين

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذرى فر مينا

آذرى فر مينا

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
روشن ليلى

روشن ليلى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مجيدى تينا

مجيدى تينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خسروى فاطمه

خسروى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذاكرى آرمين

ذاكرى آرمين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى محبوبه

صالحى محبوبه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كشاورزى آتوسا

كشاورزى آتوسا

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نامى سمانه

نامى سمانه

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هنردوست ريحانه

هنردوست ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هنردوست فاطمه

هنردوست فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى آرمين

ابراهيمى آرمين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوه خواهى ربابه

كوه خواهى ربابه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حامدى عرفان

حامدى عرفان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاح مبينا

فلاح مبينا

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صمصامى مريم

صمصامى مريم

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالبى فاطمه

طالبى فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شكورى نوشين

شكورى نوشين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدپور صبا

محمدپور صبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علييان الهام

علييان الهام

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبد فرهانى رعنا

عبد فرهانى رعنا

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاظمى زينب

كاظمى زينب

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی