چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قربان زاده سياهكلرودي مائده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 39
احمديان ميانده علي اصغر تجربی دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 57
قاسم نژاد نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 5سال کانونی 85
ولي تباركراتي زهرا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 35
لطفي پورچايجان عارفه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 18
محمد حسين زاهد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
پورقربان ترشكوه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 10
نظافتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
دوستدار ماچيانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 9
كشاورز ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 12
قاهرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل - رشت 1سال کانونی 8
حبيبى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 18
لطفى پور چايجان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 17
فريدونى دوران محله انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 45
عبداله زادگان قاسم آباد تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 9
موءذن زاده ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي احرار - رشت 1سال کانونی 11
متقى شيشه گورابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
كاتبى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 30
شعبانى ميان ده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 23
پورحسين دوگلسر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 17
عيسى نيا قاسم آباد ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امل 2سال کانونی 28