صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر صومعه سرا


اسدي توسه كله محمدجواد

اسدي توسه كله محمدجواد

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحمتي كاساني نيلوفر

رحمتي كاساني نيلوفر

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
باقري ماتك نيلوفر

باقري ماتك نيلوفر

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
داداري كلاشمي اسداله

داداري كلاشمي اسداله

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جهاندارلاشكي زينب

جهاندارلاشكي زينب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فلاحتكار

فلاحتكار

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام علي /ع /-رشت-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دادرس

دادرس

علوم تربيتي -پرديس امام علي /ع /-رشت-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باقرى نژاد

باقرى نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی