آستارا

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر آستارا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
توالدي اصل ندا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
چوبداري كوثر انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
پورمند زهرا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
حريري مهيار انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 31
عظيمي ظهير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
قرباندوست راشد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 20
اسدپور حانيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
لطفي سهند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 44
عبادپور محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 57
رهنما عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 33
اشجعي عرفان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 74
نادري چوبر رضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 25
فرشته پور رامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
شفاكار سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
مرهونكار نگين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 80
موسوي هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 100
خوش ريحان هما تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 25
چالاك ساناز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
پورحسين ثمر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 7سال کانونی 121
اصلاني زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 6
لقمان نيا نسرين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 102
نادري رويندزق مهران تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
راضي نصرت اباد سعيد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
نظرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 32
كرامتى عنبران انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
چالاك تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 18
روشن روان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 46
حسين زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
فلاح نصرت آباد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
مهدوى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 47
آسان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 18
وصالى ریاضی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 23
نايبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 72
هنرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
غيورپور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
نصيرى زيبا ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
زرخواه ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 62
موسوى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 12
بيدائى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 26
حبيبى شعبان ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 49
حسين زاده تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
شفيقى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 53
شاهدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
زاد تيمور ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 24
صبورى ويزنه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
دوستگانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 40
رسول پور خطبه سرا تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
نظرى هره دشت ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 1سال کانونی 18
لايق پور ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
بابائى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 38
كرم زاده تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
جهانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 41
نوبخت ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 23
ساسانيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 29
طهماسبى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 38
بادپاى حور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9