هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر هشترود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدزاده ازيتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 48
اشرفي عاطفه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 29
شقاقي سراسكانرود اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 58
حسين زاده مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 7سال کانونی 126
زندي ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
وكيلي كلوانق اتابك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 81
قاسم زاده هاجر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 43
وفاپور فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 59
مددي افشين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 37
شريفى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 17
ميرزائى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 42
مهرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
ملك زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 12
حسن پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
برزگرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 39
اسدپور انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 14
دهقانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 7سال کانونی 71
محمدى تلم خان انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
صفرى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 23
على پور سراسكانرود ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 47
رفيع پور نصير آباد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
على اكبرپور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
رضازاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 20