مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمي سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 44
صدقي مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 43
رحيم پور امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
ستاري زينب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 66
قمرطلعت علي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
صمدپوربناب محمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
اسرافيلي دستجرد مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 97
سباعي ليلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 55
اسماعيلي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
هاشمي سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 68
مال انديش احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال کانونی 114
رضوي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
گلفر فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
زاده ختمي ماب سيدميلاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 44
قاسم زاده فريبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 61
رضايي زنوز شعله ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
خانداني سولماز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 66
شيخي امير انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 25
ناصر مهدي ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 22
رضايي زنوز زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 64
جوادي سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
بهلولي ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
سلوكي بناب سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
سلمان زاده اقدم بناب قربان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
مقبولي محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 24
محمدي سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 4سال کانونی 77
كشوري علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 93
محمدوند علي اصغر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
اميري سپيده تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
يوسفي مياب حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
اخوندي اقدم منصور تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 94
استبصاري محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
امدادي دولت اباد مريم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
زارع يامچي محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
قربان پورفرد حامد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
عليزاده ساروج تپه فريبا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 77
محمودزاده محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
جباري راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
ناعمي سهيل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
سربازي جعفر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
نژادرضا زينب ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
نوايي نسيم ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 60
برزگري رضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 70
گل محمدي حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
خندان قمشي حميده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
نامي ناصر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 38
هلالي مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 42
اهنگرزنوزي مجيد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
رحماني ثاني عليرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال کانونی 99
فرقاني مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 44
اكبري هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 24
وجدي احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6سال کانونی 111
جليل زاده حسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 6
عليپورعليايي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
عالي باف رامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
وطن جو احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 85
محمودي بناب سعيده انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 62
فرهنگي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 43
جاويد حميده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
رنجبردستجرد علي تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
پرستاري محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
فيض حسيني ميرسجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
فاطمي هريس ايسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
سيدباقري كوه كمر شهاب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
اقاجاني زينب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 43
رسولي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
ميرقاسمي ساجده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 44
سيدحسين زاده كوثر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
اقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
حسين پور ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 70
آقايى يامچى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 68
مسلمي فر حميده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 64
تندروانامق هانيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 24
كياني ساجد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 23
نايب زاده رامين تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 88
باقرزاده اصغر تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
سيدباقري كوه كمر سيدعلي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 14
حسن پوريالقوزاغاج يوسف ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 60
بلندقامت بهناز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
كهنسال صديقه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 47
حسيني سيدمحمدتقي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 49
رسولى دولت آباد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
فرناد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
محمدى راد ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
ايمانزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
صبور تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
قرنى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 15
ريحانى بناب تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 20
لطفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 26
غنى هرزند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 58
عليزاده ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
كيانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 23
مردافكن تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 45
برجى تجربی مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 3سال کانونی 62
فتحعلى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 38
زهتابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 39
ليلاسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 40
گندم طلب ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 30
مرادعلى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 12
مشهدى زاده دولت آباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 4سال کانونی 73
آقا حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 13
چرجى قديم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
فائزى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
صادقى مرند انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 59
طيارى كشكسراى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
اصغرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
نيرپورديزج تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
ماهرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 57
قصابى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 20
اصغريان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
صادقيان كلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
تقى زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
فرقانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
نجفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 34
عابدينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 32
قاهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 59
عباس زاده ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
على حسينى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
عباسعلى زاده هندوارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 54
زنوزى مرند ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
فضلى ليوارى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
فرجى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 29
پاكرو ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
صباغى ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 46
عبدلى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 21
جهانگيرى دولت آباد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 113
شاكر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
زنوزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 7
ملكوتى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 70
آغباشلو ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 49
محمدى وند كشكى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
نقدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
الهقلى لو ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
رزمى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
آرامى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
شكارى مرند تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 44
قاسمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 53
خليل زاده صاحبارى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 7سال کانونی 108
حسن زاده ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25
ملائى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
قائمى ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 41
رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
پاداش اصل تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 63
سياهى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 23
فرخ نژاد كشكى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
كرنوش تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 22
مسيبى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 14
نيايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
دهاتى بناب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
بلوسى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
حمزه اى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
اصغرى كمارسفلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 14
ابراهيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
نعلبند نژاد ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 39
محمودى يامچى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 48
معصومى هاوستين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 37
حسن زاده اقدم تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
رحمانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
حاجى پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 56
نورانى اربطانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
نورانى اربطانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
رضائى مقدم تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 36
محمدزاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 23
انصارى كمارسفلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
فضل زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
اكبرى لايق تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
حاجى زاده يامچى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 36
مسيبى هوجقان تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
مختارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
مختارى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
فلاح ايرى سفلى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
مرادى ابرغان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
على كشكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
عبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 16
دادگركشكى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17