شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شوط

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بابازاده كوثر انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
حبيب نژاد فاطمه انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 23
قره خاني اسما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 107
قليكي ميلان ياسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
علي زاده بدرش ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 82
گلشن پور كامران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 46
محمدنژاد طاهره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 133
احمدزاده رضا انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 33
اهرون اسماعيل انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 38
قربان زاده فريبا انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 23
بروكي ميلان منصور انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
اومويي ميلان حجت انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 16
علي زاده زينب انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 1سال کانونی 24
سليمان زاده قلكي علي انسانی دبيري تاريخ -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 14
نعمتي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال کانونی 98
عظيمي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 61
ايران پور جواد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 5سال کانونی 95
طهارزاده خوكي اميد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
قولكي ميلان ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 62
حسين اقدم اورنلري وحيده انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 16
ارغا جواد تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
علي زاده اقدم فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
نقي زاده هادي انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 27
بروكي ميلان امراه انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 41
محمدنژاداقدم رضا ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 5سال کانونی 53
محمدپور مرضيه انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 39
رضايي سعيد تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
محمودزاده شوطي زهرا تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 5سال کانونی 106
عليزاده قره تپه سميه تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 56
ابراهيم زاده پريسا ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 14
اومويي ميلان قشلاق رسول انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 26
منصوري شيوا انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 24
رستم زاده شوطي مسعود ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 15
دلخوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 40
دلائى ميلان انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 17
رحيمى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 5سال کانونی 70
كچلانلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 30
آذرشين انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 3سال کانونی 41
بروكى ميلان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
عزيزى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 46
پاشازاده شيخكانلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 62
دادگر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
محمدنژاداصل ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 3سال کانونی 55
جعفرپورشوطى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 4سال کانونی 61
اصغرى صوفى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 59
ثريا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
پاشازاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 16
قاسمى وند تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 8
اوموئى ميلان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 57
قلى اوشاقى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 4سال کانونی 64
عبدالهى ماكوئى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 60
هاشمى اصل شوطى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 66
قلى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 23
عزيزيان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
محمدپوراقدم انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
حسن پور ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
آگين قره بورين تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 66
كچلانلو ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
عباسى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 4سال کانونی 79
وثوقى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 5سال کانونی 65
رحيم زاده تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 3سال کانونی 47
طهارزاده خوكى انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 12
گليكانلوى ميلان تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 16
عبدالهى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 18
بلوخكانى ابللو تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 17
قليكى ميلان تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 52
على خانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
محمدزاده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
رحيم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 22
آگين قره برون تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 20
مهدى زاده زنگنه انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز 1سال کانونی 10
غمگين بلخكانلو ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 14
سليم زاده تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 32
على نژاد تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
آچاك طويله شامى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
رمضان نژاد انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 16
قدرتى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 5سال کانونی 91
محمدى بلخكانلو تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
محمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
اعتصامى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 32
محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 27
دادگر انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
اوموئى بدرش تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
بروكى ميلان انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
حبيب زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
كليكانلوى ميلان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
قوردوئى ميلان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري دانشگاه اروميه 5سال کانونی 65
نقدى زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
على محلولى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 9
احمدزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
محمدنژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 64
رشيدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 17
مرتضى زاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 18
اصغرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 26