سردشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سردشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بابايي گلشن انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 26
يحيي پور ژيوار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 59
سميعي سوزان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
ممندي راميار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
نصراله زاده اكو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
احمدي رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
ابراهيمي اوين انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
خضري راميار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 30
پورمند ريباز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 5
سميعي شايان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
ممندپور مهدي انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
مهري ارام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
رسولي اسو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
خضرپور ابراهيم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
اميني پرويز تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
ابراهيم پور فاروق تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 12
صالحي كامل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 54
جهان پور فردين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 29
عبداله پور سارا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 19
فرورش اريا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 41
خضرپور ريباز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 13
رسولى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
على پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 8
شكرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 12
سميعى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
مولودى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
ميرزارحمتى انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 32
فقه مجيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 42
احمدزاده ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
رشان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 12
شوكتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
فقه اسماعيلى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
پيروان تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 16
ابراهيمى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 26
بانه ژاژى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 30
محمدزاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
احمدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
محمودى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
احمديان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 23
على پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مولودى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 16
مصطفى زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
براجى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
حاجى زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 18
سالارى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 12
ملائى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
عبده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 20
على پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
شجاعى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
محمدزاده تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
قادرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
پرتوى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
محمديان تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 43
حياك تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 21
على پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 17
حسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
عليزاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 34
عمرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
شريعتى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 27
محمدنژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
ابراهيمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19