خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معرفت خواه الناز هنر سينما-دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال کانونی 32
عباسي سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
حسين زاده رسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
ليثي صدرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 80
قنبري شتردار امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 113
كوشك زري رقيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 8
هاشم زاده فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 64
ايرجي فرهاد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
مختاري سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 79
جليلي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
نصيبي ايسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
زينال زاده خويي عطا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
موسوي ميرعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
جهانگيري عرفان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 55
ارش نازنين زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 19
بابازاده بهستاني ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 105
توسلي حيدر انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
ديلمي جواد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 20
خبزي امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 54
رستمي اميربيگي رويا انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 13
راثي زاده رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 85
حاجي غني زاده هادي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 22
نصرالهي رحيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 82
كريمي محمود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 82
ميرزايي هاله تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
عزتي علي اكبر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 18
احمدپورپورناكي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 63
محموديان يگانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 84
گنجي مطلق يلدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 71
عطاردي حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 89
قديمي فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 51
لامعي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 62
زينال نژاد محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 47
كامراني ارسلان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
ابري عطا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
تقي نوه سي سودا انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 40
جنگي درشكي زينب انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 18
محمودزاده مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 56
درستي فاطمه انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 1سال کانونی 23
طاهرلو ايسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 52
قاسم خاني عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 5سال کانونی 100
علي زاده شاهين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 54
ولي زاده رقيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
غروبي سميه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
نقي لو منصور زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
محسن زاده محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 46
ارام حامد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 79
كريمي توحيد انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 33
بدال احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 91
بدلاني زاده علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 25
صادق زاده هنگامه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 55
اريانژاد فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 34
اصغرزاده عرفان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 39
قربانعلي پور محمد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 6سال کانونی 103
زينالي شيما ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 4سال کانونی 69
حاجي زاده چورسي سمانه انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم پرديس امير کبير - كرج 2سال کانونی 42
محمدزاده كاظم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
مندالو مهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 17
قربان زاده رسول انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
قهرمانلو ليلا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
حسيني ثريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 64
استعدادي يوسف ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 104
ايزدپناه فريد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
اقاسي فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
حاجي حتم لو ميرمحمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
وليلو حكيمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
يحيي زاده محمد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 15
حسن پوراصل ارش ریاضی دبيري رياضي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 13
حسينلو سولماز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
حسينلو زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
عزيزي نيا فرزاد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 55
اسعدي چورسي احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
عباس زاده پريسا انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 17
جعفرلو هادي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
جليل زاده محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
بابازاده نارنج انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 18
مددي امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 61
خانه زاد امين تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 6سال کانونی 117
تارويرديلوي اصل علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 54
علي جانلو سارا ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 38
حيدري فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 42
حسن پور پريا تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 64
حسن پور سينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 50
نادر محمد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
موسي نژادزنگلاني ارغوا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 90
هاشمي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
كاظم زاده سجاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
صدرايي حورا تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 37
اسكندرزاده محدثه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 5سال کانونی 76
محمدزاده فهيمه تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 6سال کانونی 71
صبري حامد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
ايران نژاد اسماعيل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
عبداللهي چركندي حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
دهقاني احسان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
جعفرپور فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
محمدنژادپناه كندي سجاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 30
داورپناه ارزو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 89
محسني حورا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 82
اشرافزاده رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
احمديان عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 94
تسوجيان فرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 77
هاشم زاده محمد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 30
اقاعليزاده زهرا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
جنتي رقيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 40
شالچي شبنم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
حسيني فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 20
فتح اله زاده محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 87
قابچلو نگين ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 58
بابك محراب انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ملاحسن پور علي تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 34
كوره پز زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 53
علي زاده توحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 48
خوشدل فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 106
اقازاده چورسي سينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 59
صادقي فر مرتضي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
امامويردي عرفان انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
شكرالله زاده هديه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
گلواني مهدي ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 37
مصطفايي جواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
اغچي ارش تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 5سال کانونی 74
حسن زاده الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 38
عليلو ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
سيدوليلو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 40
حسينلو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 23
لباس دوخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 48
صمصامى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 36
محمدباقرلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 70
مهراجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 58
حسينى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 6سال کانونی 107
قابچلو ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 58
گل صنملو زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 44
محمدلو ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 20
محمدى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 34
محسنى راد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
فرزانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 29
حسنلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
عليلو انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 21
پورقلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 56
چارقدچى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
فيض الهى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
حاتمى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 4سال کانونی 59
سيداشرفى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 5سال کانونی 83
جبارى قناتى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 8سال کانونی 136
وضعى انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 20
محمدزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 15
نمازى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
سلماسى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
پورحسن تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 11
حبيبى اصل ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 5سال کانونی 83
قاسم خانى انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 22
حميدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 39
صفرخان زاده تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 54
كاظمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
شيخكانلوى ميلان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
عالى نيا تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 14
دولتى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
خليل پور اصل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 8سال کانونی 136
كفيلى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 34
حاجى حسينلو ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 6
اژدرى تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 26
شيخكانلوى ميلان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
ورمزيار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
اصغرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 8
برودكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه نهاوند(ويژه خواهران) 2سال کانونی 27
باقرلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 22
يوسفى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 17
شعيبى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
محمدزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 10
بهروزى خزاعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
غنى يارلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 20
شهبازى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
آقاعلى زاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
نيك نام تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 42
مرندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 63
صادقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 54
سخائيان ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 7
پورخليل تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 7سال کانونی 119
نصيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 7
فرزانگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 6سال کانونی 97
عليلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
درستى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 12
نظم خواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 7
زمانلو ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 30
نقى زاده ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 33
سرشار تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 71
كى خانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 27
اتفاقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 31
باقرلو ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 18
مهراجى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 40
محمدنژاد حاجلارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 49
محمدجعفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 56
احمدى همزيان سفلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
عليزاده تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 48
آتش فشان تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 55
على زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
باقرلو ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 34
نصيرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
سجادى فر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 43
رزمخواه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 10
احمدى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 63
كريمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
عليارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 24
توبچى زادگان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
شريفلو ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 55
عليلو ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25
مهدى خانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
فرخى زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 5
قديم خانى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 25
زينالى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
شربت زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
فيرورقى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 23
عليمرزالو ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 31
عباسى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
متين نيا تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
احمدى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 26
حاجى تقى لو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
بهروزى خزاعى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
دباغى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 54
قره شعبانى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 41
عسگرزاده زنگلانى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 15
حسنعلى زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
درستى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
كاميان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
عباس زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
حاتمى انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 7
عبداله فرد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 20
درستى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 6
لايموت تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
هادى زاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46
فيروزى انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
نخعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 78
اردوخانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 50
خدابنده تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 3سال کانونی 33
الهيارى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
خان زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
مصطفى زاده تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 30
يوسفى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
زمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 41
شابويى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 5سال کانونی 100
ديوارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
زمانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
ايوبى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
حسنلو تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 22
اسماعيل زاده كرتاى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
على زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
ايرجى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
ورزكارى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 3سال کانونی 48
حسين پور ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
عباس پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
قوچانى اصل ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 46
شيخكانلوى ميلان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
صفرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
سهراب نازكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
زمانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
كلوانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
شكارى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 2سال کانونی 32
ميرزالو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
محمدلو ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 27
پورسيستانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 13
وحيدنيا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 34
يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي افاق - اروميه 1سال کانونی 9
لك‌ ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 9
چيت ساز خوئى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
حاجى عليزاده پارچلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
محسن پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 15
ذوغالچى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 8
اصغرى نژاد ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 12
لك‌ تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
شكارلو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 4سال کانونی 48
قنبرلو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 9
مرندى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز 3سال کانونی 64
عليلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي افاق - اروميه 1سال کانونی 11