زواره اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر زواره اردستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شواخي زواره حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
اصباح زواره فريده سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
معصوم زاده زواره فرهاد تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال از سوم دبيرستان 18