شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شوش دانيال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خنيفر هدي هنر عكاسي -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 12
سرخه حكيم ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 24
سهيلي اصل هومن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 76
ميرشكاك كوثر انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
ساكياني محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 85
خنيفر خالد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 35
كرملاچعب جواد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
رستمي معتمدسگوندي محمد ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 50
فواضلي احمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 29
نيسي عارف ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 4سال کانونی 44
محمدي مژگان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 56
بني اسديان احمد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 40
خنيفر محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
زماني اصل محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
كعبي فرد حسين انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
بالويي حورا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 86
پاكزاد محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 53
سواري باقر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
نجفي بيرگاني حديد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 41
نيسي محمود انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
سيدحكيم سيدمحمدصادق ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
چناني فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 39
جهانگيري فر رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 40
ظهيري اسما تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 72
ناصر علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 49
ريوفي راد حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 65
درويشي نسيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 19
بروايه قاسم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
ال كثير محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 38
لالوند معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 26
احمدي ريحانه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
فرج پور زينب انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
ديناروند علي تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 53
الهايي سحر صديقه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 34
زبيدي مايده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 21
صالحي محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
بدوي يعقوب ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 19
ساعدي مصطفي انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
توحيدي الوار حميد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 26
كاكش سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 5سال کانونی 55
زغيبي نيا هاجر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 42
سرخه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
خنياگر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
ساكى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 51
چنانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
ديناروند ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 26
شريفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 43
مهدى پور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 27
خنيفر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
هدايتي نژاد احسان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 53
عبدالخانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
حكمتى نژاد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 4سال کانونی 58
كليددار ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 26
اميرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
عرفانى راد ریاضی شيمي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 53
گلستانى نسب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 27
قلى پور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 5سال کانونی 88
فاضلى اصل انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 9
خنيفر تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 4سال کانونی 61
عرب كمرى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 24
چشمه خاور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
شمكلى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
قياسوند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
سالاريان ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
هاشمى نسب تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
حرى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 22
جمشيدى فر تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 24
راخ تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 20
عبدالخانى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
ال كثير تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
اميرى امجد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 34
لطيفى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 31
احمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
سعدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 50
ابوكلام تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 30
منصورى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 33
پايكار تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 51
ديناروند تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 35
سرخه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
ايتى تبار تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 37
بريسم تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 21
اسد ریاضی شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 23
احمدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
مليانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 25
شوهانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
كيان پور ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 29
فاضلى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
فتحى بياتيان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 34
دهان تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 4سال کانونی 40
بيت عبداله تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 37
رشيدى رضوان تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4سال کانونی 39
پايكار تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 38
نجات تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
محيل زاده تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
دهان تجربی شيمي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 36
اميدفر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
خليلى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4سال کانونی 42
كليددار تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 23
ديناروند تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 27
طرفى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 25
روشنى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4سال کانونی 37
چنانه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
حاتمى كيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33
چربكو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
چنانى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 15
بنى نعامه تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 19