مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مرودشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ساسان نيا محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 67
حسيني كارخانه سيده زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 21
روشنگر صياد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
اميدوارجوچين فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 22
كرمي شيرازي ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
صفري سهل ابادي عرفان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 26
حبيبي مينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 19
رحيمي منش محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 33
يوسفي ناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 48
مرزبان مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
ستوده فرناز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
صفري گرايي محمدهادي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 15
عمادي مرتضي تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
فروزان كودياني مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
چراغي رامين ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
يكتاپرست جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
زارع مهرزاد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 19
سجادي سيده فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
موسوي كندازي سيدحميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 11
سجاديان عاطفه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 47
زارع رضا ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 16
حسيني سيدمحمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 40
طحان زينب تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
نجاتي پريسا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 31
شريفي شاهين تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 49
قاسمي سارا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
زارع سيداسماعيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 33
صالحي نوبندگاني مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
درخشان علمدارلو مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 42
نجفي حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
كشتكار مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اميري حسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 49
قاسمي ساناز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
سجاديان سيده مرضيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 46
همايون بهاره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جمشيدي فرشاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 12
شيرواني فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
جهانديده كندازي اميرحمزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 25
عباسي حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 27
قرباني سهل ابادي فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
قايدمحمدي كوثر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 40
دهقاني كره عاطفه ریاضی حسابداري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
برزگر فاطمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
گل گون فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 33
زارع فريبا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 80
طاوسي زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 36
راستگو عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
زارع فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 17
كشتكار سمانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 20
اميني مهر امين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
سلطانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 26
جعفري سيده زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 25
نصيرى فارسى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 19
قربانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 8
ميرى پالنگرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
فرج پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
زارع تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
عبدالهى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
اميرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
رستمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 39
غلام زاده دزآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
اسماعيلى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سجاديان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
زارع تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 20
دهقانيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
زارع ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
اكملى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 17
زارع تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 39
كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 10
كشاورزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38
بهرامى نظرآبادى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 20
روزگار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 29
اصلاح پذير ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 13
جابرى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 17
دوانى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 25
كوچكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 37
جلالى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
صادقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 19
نجفى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 42
باقرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 9
اميرى تجربی حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
محمدپور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
زارع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 6
عمادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
استوار ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
رجبى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 40
فلاحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 18
كشاورز تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 60
شفيعى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
بهمنى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
نظرى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 63
فلاحى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 37
زارع تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
كشت ورز كندازى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 30
حسينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 29
آزادپور ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 19
استوارى ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
گرائى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
شهابى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
دلير تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
كاظمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
صادقى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-روزانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 1سال کانونی 11
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 26
فارسى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
نظرآقائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 22
مردانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 19
جوكار ریاضی فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 20
قنبرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
فلاحى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 31
بازيار زردخونى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
رفيعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 17
ظهرابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
صفرى سروستانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
خليفه ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 4سال کانونی 53
حبيبى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
فارسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 19
چهل تنان تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
شيرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
قاسمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 38
مختارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
دهقانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
گشتاسبى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 15
زارعى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24