رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رامسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
گليجارمقدم مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 48
علي نژاددوگل سر معصومه انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 38
فتوك كياني سيدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
اذعاني فاضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 41
قرباني فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 83
يكتا سها تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 37
كيهانيان فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 13
رضايي پانيذ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 68
شادگهراز سمانه انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
اكراطالشيان ارمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
رماني محمدابراهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
صفرمشايي ليلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 58
قنبري ميانده علي انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 19
بياض ستاره انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
كوزه گر زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 74
وكيل نژاد خاطره هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 8
اقاجاني ستاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
اكراسريان صالح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 50
معافي سيدرسول ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 55
احرار اميرمحمود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
سلمرودي بنفشه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
عصاييان سايه تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 31
رفعت محمدعباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 17
جواني پرستو ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 76
افتخاري احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
حقيقت طلب نوبيجاري نيلا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
گوهررستمي مريم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 38
شمسعلي نيا ساجده تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 29
خالقي نيا ثمين انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
مهديزاده لكوان منا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 10
جلالي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 21
كارگرنياول ريحانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
مهركريمي مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
سياسرنژاد مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
اميني نيا سحر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
وفايي نژاد حديث تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 51
قلي زاده كندسري مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
خداوردى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 37
محتشم كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
جنت بابايى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
جوربنيان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
سلمرودى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
شعبانيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
رضى كاظمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
پيوسته دوست تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
قمريان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8
طالش نظرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 35
فيلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 62
اصغرى شهريور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
لاريجانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 75
نصيرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 23
امير ارشدى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ناظريان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 7
عشور نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 31
نصيرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11
مهدوى تقى پور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 43
محدثى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
كوزادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 52
مهدويان تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
اشكور چورته تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
حسن نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 35
فرج مشايى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
جوانفر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
كرداحمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 38
غنمى تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
گنجى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 27
امين كاظمى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
شاهمرادى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 42
كيهانيان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
خيل كردى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
باج ور تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
رضا اشرفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 24
ايزك شيريان ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 19
يغمايى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 53
كلاهدوزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
چوپان كريمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
غنمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 20
پهلوان يلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 85